Видання за програмою "Підручник НТУ "ХПІ" (з фонду бібліотеки)

 1. Higher mathematics. Problem solving and variants of typical calculations. T. I: Educational textbook / Under edition of Dr. Sci. Tech. Kurpa L.V. - Kharkiv: NTU "KhPI", 2004. - 320 p. - English. (анотація, зміст )
 2. Higher mathematics. Problem solving and variants of typical calculations. T. II: Educational textbook / Under edition of Dr.Sci.Tech. Kurpa L.V. - Kharkiv: NTU "KhPI", 2004 - 306 p. - English. (анотація, зміст )
 3. Introduction in the management philosophy and praxis. Co-ordinators: Leonid L. Tovazhnyansky, Nicolae Ilias, Aleksander G. Romanovskiy, Iulian Ceausu, Aleksandr Ponomaryov, Nicolae Dima. Fellow Authors: Iosif Andras, Ioan Gaf Deac, Sorin Radu, Alina Feser (анотація, зміст )  
 4. Leonid W. Kurmaz, Oleg I. Kurmaz Projektowanie węzłów i części maszyn. - Kielce: Wydawnictwo Politechniki świętokrzyskiej , 2003.(анотація, зміст )
 5. Leonid W. Kurmaz, Oleg I. Kurmaz Projektowanie węzłów i części maszyn . – Kielce : Wydawnictwo Politechniki świętokrzyskiej, 2006.(анотація, зміст )
 6. Leonid W. Kurmaz, Oleg l. Kurmaz Projektowanie węzłów i części maszyn. -  Kielce:  Wydawnictwo Politechniki świętokrzyskiej, 2007.(анотація, зміст )
 7. Leonid W. Kurmaz Podstawy konstrukcji maszyn. Projektowanie. - Warszawa :Wydawnictwo naukowe pwn, 1999.(анотація, зміст )
 8. Аблесімов О.К. Автоматичне керування рухомими об'єктами і технологічними процесами: Навч. посібник: у 4 т. - Т. З: Автоматичне керування озброєнням танків / О. К. Аблесімов, Є. Є. Александров, І. Є. Александрова; За заг. ред. Є. Є. Александрова. - Харків: НТУ «ХПІ», 2008.- 444 с. (анотація, зміст )  
 9. Автоматизированный электропривод: элементы, теория системы управления. 3000 вопросов для самостоятельного обучения и контроля знаний : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л. В. Акимов, П. А. Качанов, А. Н. Черенов / - Харьков : Видавництво «Підручник НТУ "ХПІ"», 2011. - 532 с. - На рус. яз.(анотація, зміст )  
 10. Автоматизоване проектування танкових автоматичних систем / Александров Є.Є., Александрова Т.Є., Гриценко В.М., Кечев М.О., Нiконов О.Я. - Харкiв: НТУ "ХПІ", 2003. - 137 с. (анотація, зміст )
 11. Адміністративно-територіальний устрій та сталий розвиток регіону (концептуальні основи та методологія) [Текст]: монографія/ В. М. Бабаєв, Л. Л. Товажнянський, [та ін.]. – [2-ге вид.,стер.]. – Харків: НТУ «ХПІ», 2008. – 316 с. (анотація, зміст)
 12. Акимов Л.В., Долбня В.T., Клепиков В.Б., Пирожок А.В. Синтез упрощенных структур двухмассовых злектроприводов c нелинейной нагрузкой. - Харкiв: НТУ "ХПI, 2002. - 160с.(анотація, зміст )
 13. Акмен Р.Г. Тепло- и массообмен. Текст лекций для студентов заочного обучения специальностей 7.090510 «Теплоэнергетика» и 7.000008 «Энергетический менеджмент»: - Харьков: НТУ "ХПИ", 2006 .- 135с. - На русск. яз.(анотація, зміст )
 14. Акмен, Р. Г. Тепло- та масообмін [Текст] : текст лекцій / Р. Г. Акмен. - Харків : НТУ «ХПІ», 2009.- 148 с.(анотація, зміст )
 15. Акмен Р.Г. Топливо, основы теории горения и топочные устройства. Текст лекций и задачи по отдельным разделам курса для студентов заочного обучения специальностей 7.090510 «Теплоэнергетика» и 7.000008 «Энергетический менеджмент»: - Харьков: НТУ «ХПИ», 2006.- 68с. - На русск. яз.(анотація, зміст )
 16. Александров В.Т., Бандурка О.М., Ворона О.І. та ін. Страхова справа. Інтегрований навчальний комплекс: Підручник. Автоматизована система навчання на CD та Інтернет-портал. У двох кн. Книга 1. Страхування. Страхові послуги. - Київ: НВП "АВТ"; Харків: Видавничий центр НТУ "ХПІ", 2003. -639с. (анотація, зміст )
 17. Александров В.Т., Бандурка О.М., Ворона О.І. та ін. Страхова справа. Інтегрований навчальний комплекс: Підручник. Автоматизована система навчання на CD та Інтернет-портал. У двох кн. Книга 2. Соціальне страхування. Наукові аспекти страхування. Автоматизована система навчання та контролю знань "АВТ-Академія". Інформаційний навчальний портал в Інтернет "Освіта України". - Київ: НВП "АВТ"; Харків: Видавничий центр НТУ "ХПІ", 2003. - 332с. (анотація, зміст )
 18. Александров Е.Е., Кравец И.А., Лысиков Е.Н. Повышение ресурса технических систем путем использования электрических и магнитных полей: Монография - Харьков: НТУ "ХПИ", 2006. - 544 с. (анотація, зміст )  
 19. Александров Є.Є., Козлов Е.П., Кузнєцов Б.І. Автоматичне керування рухомими об'єктами і технологічними процесами: Підручник у 3-х томах. Т.1. Теорія автоматичного керування / За заг. ред. Александрова Є.Є. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2002 .- 490 с. (анотація, зміст )  
 20. Александров Є.Є. та ін. Автоматичне керування рухомими об'єктами і технологічними процесами: Навч. посібник: У 4 т. - Т. 2: Автоматичне керування рухом літальних апаратів / Є.Є. Александров, Е.П. Козлов, Б.І. Кузнецов; За заг. ред. Є.Є. Александрова. - Харків: НТУ "ХПІ", 2006. -528 с. (анотація, зміст )  
 21. Александров Є.Є., Кечев М.О., Костяник І.В. та ін. Основи автоматики і танкові автоматичні системи. - Харків: НТУ "ХПІ, 2002. - 163 с. (анотація, зміст ) 
 22. Александрова, І. Є. Нарис історії приладобудування України: еволюція, сучасний стан [Текст]: монографія / І. Є. Александрова, Н. Г. Аннєнкова, Л. М. Бєсов. - Харків: НТУ «ХПІ», 2009. -212 с. (анотація, зміст )  
 23. Анализ моделей планирования. Учеб. пособие / Под ред. В. А. Садовского. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2009. - 144 с. - На русск.яз. (анотація, зміст )  
 24. Аналогові вимірювальні прилади. Основи теорії та уніфікований практикум : навч. посіб. / В. К. Гусельніков, С. І. Кондратов, Т. Г. Осіна, М. І. Опришкіна. - X. : Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ», 2011.-230 с. (анотація, зміст )  
 25. Андреев Г.К., Системнi вправи та задачi з органiчної хiмiї: Навч. посiбник / Г. К. Андреев, В. М. Назаров. - Харкiв: НТУ "ХПI". - 156 c. - Рос.мовою. (анотація, зміст )  
 26. Андренко П. М. Гасителі пульсацій тиску об'ємних гідроагрегатів:  Монографія. /  П. М. Андренко, О. В. Дмитрієнко, М. С. Свинаренко - X.: видавництво "НТМТ", 2012. - 160 с. (анотація, зміст)
 27. Андрющенко Б.М., Лісачук Л.М. Основи екології. Лабораторний практикум: Навчальний посібник для іноземних студентів. - Харків: НТУ "ХПІ", 2006.- 96 с.-Рос. мовою. (анотація, зміст )  
 28. Андрющенко Б.Н., Скрыпина Н.И., Черныш Т.В. Задачи и упражнения по статистике. Учебное пособие для иностранных студентов. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2004. - 136 с. - На русск. яз.(анотація, зміст )  
 29. Анипко О.Б. и др. Концептуальное проектирование объектов бронетанковой техники : монография / О.Б. Анипко, М.Д. Борисюк, Ю.М. Бусяк. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2008. - 196 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 30. Анипко О.Б., Борисюк М.Д., Климов В.Ф. Техническая термодинамика и теплопередача в компактных теплооб­менниках транспортных машин: Монография - Харьков: НТУ «ХПИ», 2006. - 244 с. (анотація, зміст )  
 31. Анищенко Н. В. Программное управление механизмами: Тексты лекций [для студентов направления «Электромеханика»]/Н. В. Анищенко. – Харьков: ХНАДУ, 2010. – 248 с. – На рус.язык. (анотація, зміст)
 32. Аніщенко M. В. Системи  числового  програмного  керування  :  навч. посіб.  /М. В. Аніщенко. - Харків : Підручник НТУ «ХП1», 2012. - 312 с. (анотація, зміст)
 33. Артюх С.Ф., Короткий російсько-український термінологічний словник для енергетиків / С.Ф. Артюх, Т. С. Сапельникова . - X.: ТОВ «Обериг», 2009. - 112 с. (анотація, зміст )
 34. Артюх С.Ф., Совершенствование методов повышения точности средств контроля параметров моделей гидравлических машин [Текст]: Монография / С.Ф. Артюх, А.Ю. Мезеря . - Харьков: Издательство «НТМТ», 2009. - 158 с. - Русс. яз.(анотація, зміст )
 35. Архитектуры, модели и технологии программного обеспечения информационно-управляющих систем: Монография / Ткачук Н.В., Шеховцов В.А., Кукленко Д.В., Сокол В.Е. Под ред. М.Д. Годлевского. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2005. - 546 с. На рус. яз. (анотація, зміст )
 36. Архиереев С. И. Экономическая теория: учеб.-метод, пособие для студ. техн. специальностей / С. И. Архиереев. - Харьков: Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ», 2011. - 64 с. - На рус. яз.(анотація, зміст)
 37. Архієреєв С.І. Курс економічної теорії : Навч. посібник / С.І. Архієреєв, С.Г. Вініцька та ін.; За ред. С.І. Архієреєва, Н.Б. Решетняк. - Харків: НТУ "ХПІ", 2008. - 332 с. (анотація, зміст )  
 38. Архісреєв С. І., Зінченко Я. В. За межами вибору між ефективністю та справедливістю: міжнародний підхід: Монографія. - X.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. - 172 с. - Укр., рос, англ. мовами. (анотація, зміст )  
 39. Бабаєв В.М., Романовський О.Г., Пономарьов О.С., Бондаренко В.В. Психодіагностика в муніципальній кадровій політиці: Монографія. Харків: НТУ "ХПІ", 2003. - 392 с.(анотація, зміст )
 40. Бабаєв В.М., Шаронова Н.В. Організаційна культура керівника: Навчальний посібник для спеціальності "Адміністративний менеджмент". - Харків: НТУ "ХПІ", 2005. - 260 с. (анотація, зміст )  
 41. Бабак Т. Г. та ін. Математическое моделирование  и системный аналіз биотехнологических производств: лаб.практикум [для студ.биотехнол.специальн.всех форм обуч.]/Т. Г. Бабак, О. А. Голубкина, Е. Д. Пономаренко. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2010. – 92 с. – На рус яз. (анотація, зміст)
 42. Бабіченко А. К., Тошинський В.І., Бабіченко Ю.А., Вельма В.І., Зайцев О.І., Подустов М.О. Основи вимірювань та автоматизації технологічних процесів / За заг. ред. А.К .Бабіченко: Підручник - X.: Вид-во ТОВ "С.А.М.", 2009. - 616 с. (анотація, зміст )  
 43. Байрачний Б.І., Ляшок Л.В. Рідкісні розсіяні і благородні елементи. Технологія виробництва та використання: Підручник / Б. І. Байрачний, Л. В. Ляшок. - Харків: НТУ «ХПІ», 2007. - 288 с. (анотація, зміст )  
 44. Байрачний Б. І. Технічна електрохімія: підручник. в 5 ч. - Ч. 4 : Гідроелектрометалургія / Б. І. Байрачний, Л. В. Ляшок. - X.: НТУ «ХПІ», 2012. - 496 с. (анотація, зміст)
 45. Баранов М.И.Антология выдающихся достижений в науке и технике. В 2-х томах. Том 1. - Харьков: Изд-во "НТМТ", 2011 - 311 с - На рус. яз. (анотація, зміст)
 46. Баранов М. И. Избранные вопросы электрофизики: Монография в 2-х томах. Том 2, Кн. 2: Теория электрофизических эффектов и задач. - Харьков: Изд-во "Точка", 2010. - 407 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 47. Баранов М.И. Избранные вопросы электрофизики: Монография. В 2-х томах. Том 1: Электрофизика и выдающиеся физики мира. - Харьков: Изд-во НТУ «ХПИ», 2008. - 252 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 48. Бардин А.Н. Философские основания науки. Будущее науки: Текст лекции для студентов-магистров, в том числе иностранных учащихся /А.Н. Бардин, И.В. Владленова. - X.: НТУ «ХПІ», 2010. - 56 с. (анотація, зміст )
 49. Барлит В.В., Миронов К.А., Власенко А.В., Яковлева Л.К. Расчет и проектирование проточной части реактивных гидротурбин на основе численного моделирования рабочего процесса [Текст]: учеб. пособие / В.В. Барлит, К.А. Миронов [и др.]; под ред. В.В. Барлита. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. - 216 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 50. Батыгин Ю.В., Лавинский В.И. Магнитно-импульсная обработка тонкостенных металлов. Т.2 Импульсные магнитные поля для прогрессивных технологий. - Х.: Мост-Торнадо, 2002. - 288с. (анотація, зміст ) 
 51. Батыгин Ю.В., Лавинский В.И., Хименко Л.Т. Импульсные магнитные поля для прогрессивных технологий.— 2-е изд., перераб. и доп.— Харьков: МОСТ—Торнадо, 2003.— 288 с. (анотація, зміст )
 52. Бєсов Л.М. Історія науки і техніки. З найдавніших часів до кінця двадцятого століття: Текст лекцій / Л. М. Бєсов. - Харків: Харківський державний політехнічний університет, 1998. - 168 с.(анотація, зміст )
 53. Бєсов Л.М. Історія науки і техніки / Л.М. Бєсов. - 3-є вид., переробл. і доп. Харків: НТУ "ХПІ", 2005 - 376 с. (анотація, зміст )
 54. Бєсов Л. М. Наука в історії суспільства. Програма курсу. Для магістрів вищих
  технічних навчальних закладів / Л. М. Бєсов, Н  Г. Аннєнкова, М. В. Гутник. -
  Харків : НТУ «ХПІ», 2010 - 68 с. (анотація, зміст)
 55. Бєсов Л. М. Наука і техніка в історії суспільства : навч. посіб./Л.М. Бєсов. — X.: Золоті сторінки, 2011. — 464 с.; кол. вкл. (анотація, зміст)
 56. Бєсов Л. М. Навчальна програма курсу «Наукові школи і  центри. Історія». Для
  магістрів історії науки і техніки / Бесов Л. М, Аннєнкова Н Г, Гутник М. В. -
  Харків : НТУ «ХПІ», 2011. - 52 с. (анотація, зміст)
 57. Бєсов Л. М. Основи  наукових  досліджень  Програма  курсу. Для магістрів
  історії науки і техніки / Л. М. БєсовТНГҐ Анненкова, М. В. Гутник - Харків :
  НТУ «ХПІ», 2010. - 72 с. (анотація, зміст)
 58. Белоцерковский, А. Б. и др. Управление качеством и сертификация продукции : Курс лекций / А. Б. Белоцерковский, В. С. Питя, А. Б. Зубкова. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. - 96 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )
 59. Березуцкий В. В. Обеспечение безопасности при применении водных технологических эмульсий и растворов на производствах в металлообрабатывающих технологиях: [монография]/В. В. Березуцкий. — Харьков: Факт, 2009. - 400 с.: илл. (анотація, зміст)
 60. Беркутова Т.І., Гончаренко Т.Є. Англійська мова для студентів І курсу комп'ютерних та економічних спеціальностей: Навч. посібник / Т.І. Беркутова, Т.Є. Гончаренко. - Харків: НТУ «ХПІ», 2007. - 352 с - Англ. і укр. мовами.(анотація, зміст )  
 61. Берловська В.Д. та ін. Англійська загальнонаукова лексика і фразеологія: Навч. посібник / В.Д. Берловська, Г.Ю. Гребінник, П.І. Дідович. - Харків: НТУ «ХПІ», 2006. - 140 с. - Англ. та укр. мовами (анотація, зміст )  
 62. Білоцерківський, О. Б. Економетрія [Текст]: навч.-метод. посібник / О.Б. Білоцерківський, Н.В. Ширяева. - Харків: НТУ «ХПІ», 2008. - 80 с. (анотація, зміст )  
 63. Білоцерківський, О. Б. та ін. Економіко-математичне моделювання: текст лекцій. / О.Б. Білоцерківський, Н.В. Ширяева, О.О. Замула. - Харків: НТУ «ХПІ», 2010. - 108 с. (анотація, зміст )
 64. Білоцерківський, О.Б. Інформаційні системи в менеджменті: навч.-метод, посіб. [Текст] / О.Б. Білоцерківський. - Харків: НТУ «ХПІ», 2008. - 84 с. (анотація, зміст )  
 65. Білоцерківський, О.Б. та ін.Логістика [Текст]: навч. пособ. [для студ. економічних спеціальн.] / О.Б. Білоцерківський, П.В. Брінь, О.О. Замула, Н.В. Ширяева. - Харків: НТУ «ХПІ», 2010. - 152 с. (анотація, зміст )
 66. Биоматериаловедение: учеб. пособие [для студ. биотехнол. направл., в т. ч. иностранных] / В.В. Роесихин, А.И. Ильинский, Н.Ф. Клещев. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2011. - 280 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 67. Божинський І.А., Мєхович С.А., Горбунов М.П., Погорелое С.М. Економіка і організація обслуговуючих процесів в умовах ГПС: Навчальний посібник, - Харків: НТУ «ХШ», 2007 - 349с. - Російською мовою. (анотація, зміст)
 68. Бойко А.В. Гідрогазодинаміка [Текст]: підручник / А.В. Бойко. - Харків : НТУ «ХПІ», 2008. - 444 с. (анотація, зміст )  
 69. Бойко А.В. Гідрогазодинаміка: Навч. посібник. - Харків: НТУ "ХПІ", 2006. - 413 с. - Рос. мовою. (анотація, зміст )  
 70. Бойко А.В., Говорущенко Ю.Н., Ершов С.В., Русанов А.В., Северiн С.Д. Аеродинамiчний розрахунок та оптимальне проектування проточної частини турбомашин; Монографiя. - Харкiв, НТУ "ХПI", 2002. - 356с. - Рос. мовою. (анотація, зміст )  
 71. Бойко А. В. Оптимальне проектування турбомашин (основи теорії, розраху­нок, експеримент): підручник для студ. в. н. з., які навч. за напря­мами підготовки «Енергомашинобудування» та «Теплоенергетика» / А. В. Бойко. - Харків: НТУ «ХПІ», 2011. - 384 с. (анотація, зміст)
 72. Бойко А. В. Применение вычислительной аэродинамики к оптимизации лопаток турбомашин: монография / А. В. Бойко, Ю. Н. Говорущенко, М. В. Бурлака. - Харьков: НТУ "ХПІ", 2012. - 192 с. - На рус. яз. (анотація, зміст)
 73. Бойко Б.Т., Курпа Л.В., Сенчук Б.Ф.Уравнения математической физики:учеб. пособие, Под ред. Л.В. Курпа. - Х.: НТУ"ХПИ", 2002. - 288с.(анотація, зміст )
 74. Болюх В.Ф., Данько В.Г. Лінійні електромеханічні перетворювачі імпульсної дії: Монографія. - Харків: НТУ «ХПІ». - 2006. - 260 с. (анотація, зміст )  
 75. Болюх В.Ф. Основи електроніки і мікропроцесорної техніки: навч. посібник / В.Ф. Болюх, В.Г. Данько. - К.: Освіта України, 2011. - 260 с.(анотація, зміст )
 76. Бондаренко В.В., Пономарьов О.С., Романовський О.Г. Термінологічний словник з надійності технічних систем (українсько-російсько-англомовний): Навчально-методичний посібник. - Харків: НТУ «ХПІ», 2005. - 204 с. - укр., рос., англ., мовами.(анотація, зміст )  
 77. Бондаренко В.Е., Щапов П.Ф., Шутенко О.В. Повышение эффективности эксплуатационного измерительного контроля трансформаторных масел: Монография / В.Е. Бондаренко, П.Ф. Щапов, О.В. Шутенко. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2007. - 452 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 78. Бондаренко В. И. и др. Аналоговые измерительные приборы. Магнитные измерения: учеб. пособие / В.И. Бондаренко, В.И. Дякин, В.И. Пискляров. - Харьков: НТУ "ХПІ", 2007. - 132 с. - На русск. яз.(анотація, зміст )
 79. Бондаренко, А.В. Проектування комплексних гідротрансформаторів [Текст] : навч. посібник / А.В. Бондаренко, П.С. Зав'ялов. - Харків: НТУ «ХПІ», 2009. - 112 с. (анотація, зміст )  
 80. Бондарець О.В., Моєсєєва Л.Р., Павлова Г.Д. Українська мова у завданнях і вправах для слухачів підготовчого відділення: Навч. посібник / О.В. Бондарець, Л.Р. Моєсєєва, Г.Д. Павлова. - Харків: НТУ «ХПІ», 2007. - 216 с. (анотація, зміст )  
 81. Бондарець О.В., Терещенко Л.Я., Дубічинський В.В., Павлова Г.Д. Основи українського термінознавства та перекладу науково-технічної літератури: Навч. посібник - Харків: НТУ "ХПІ", 2006. - 136 с. (анотація, зміст )
 82. Борисова С. С. Физика. Основные  законы и  задачи  : учеб.-метод,  пособие  :  в 4 ч. - Ч. 1 : Механика / С. С. Борисова, И. Г. Шипкова. - Харьков :  Підручник НТУ «ХПІ», 2012. - 106 с. - На рус. яз. (анотація, зміст)
 83. Борисова С. С. Физика. Основные законы и задачи : учеб.-метод, пособие : в 4 ч. -  Ч. 2  :  Молекулярная физика. Тепловые явления /  С. С. Борисова,  И. Г. Шипкова. - Харьков : Підручник НТУ «ХПІ»,  2012. - 60 с. - На рус. яз. (анотація, зміст)
 84. Борисова С. С. Физика. Основные законы и задачи : учеб.-метод, пособие :  в 4  ч. - Ч. 3  : Основы  электромагнетизма / С. С. Борисова, И. Г. Шипкова.  - Харьков: Підручник НТУ «ХШ»,  2012. -  76 с. - На рус. яз. (анотація, зміст)
 85. Борисова С. С. Физика. Основные  законы  и  задачи:  учеб.-метод,  пособие:  в 4 ч. - Ч. 4 : Электромагнитные колебания и волны. Оптика. Основы  квантовой физики. Атомная физика. Основы теории относительности / С. С. Борисова, И. Г. Шипкова.  -  Харьков : Підручник НТУ «ХПІ», 2012.- 76 с. – На рус. яз. (анотація, зміст)
 86. Братута Э.Г. Поэзия термодинамики: научно-популярное издание: 2-е изд., перераб. и доп. / Э.Г. Братута. - Харьков, 2010. - 292 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )
 87. Братута Е.Г. Природне диво вода: і життя, і сила, і біда. Науково-популярне видання: Кн. 2. Сила. - Харків: НТУ "ХПІ", 2005. - 233 с. (анотація, зміст )  
 88. Братута Е.Г. Щоб Великим не було забуття, в їхню честь всі одиниці виміру. - Харків: НТУ "ХПІ", 2005. - 124 с. (анотація, зміст )  
 89. Бржезицький В.О., Ісакова А.В., Рудаков В.В. та ін. Техніка і електрофізика високих напруг: Навч. посібник / За ред. В.О. Бржезицького, В.М. Михайлова. — Харків: НТУ «ХПІ» — Торнадо, 2005. — 930 с. (анотація, зміст )  
 90. Булавін В.І. та ін. Основи загальної хімії [Текст]: навч. посібник / В.І. Булавін, А.М. Бутенко, М.М. Волобуєв. - Харків: НТУ «ХПІ», 2008. - 192 с. (анотація, зміст )
 91. Буряк Г.В. Практикум з курсу «Релігієзнавство». Харків, 2001. - 42 с.(анотація, зміст)
 92. Буряк Г. В. Релігієзнавство: Лекції. Контрольні завдання. Тексти: Навч.-метод. посібник / Г. В. Буряк, С. Л. Євсеєв, О. О. Петутіна. - Харків: НТУ«ХПІ», 2007.-252 с. (анотація, зміст)
 93. Буряк Г.В., Євсеєв С.Л., Петутіна О.О. Релігієзнавство: Лекції. Контрольні завдання. Тексти: навч.- метод. посібник / Г. В. Буряк, С. Л. Євсеєв, О. О. Петутіна. - Харків: НТУ «ХПІ», 2007. - 252 с. (анотація, зміст )  
 94. Бутенко А.М. Хімія S-елементів: Навчальний посібник для студентів хімічних спеціальностей заочного навчання. - 2-е вид. доп. і перероб . - Х.: НТУ "ХПІ", 2002. - 243с. (анотація, зміст )  
 95. В добрый путь! [Текст]: учебник / Ю.А. Романов, В.А. Зубарева; под ред. В.В. Дубичинского, С. Лаудин. - Харьков: НТУ«ХПИ», 2008. - 244 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 96. Васенко Л.А., Дубічинський В.В., Кримець О.М. Фахова українська мова: навч.посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 272 с.(анотація, зміст )
 97. Веретельник В. В. Теорія функцій комплексної змінної: навч. посіб. / В. В. Веретельник, Г.М. Тимченко. - Харків : НТУ "ХП1", 2012. -208 с. (анотація, зміст )
 98. Вестник НТУ «ХПИ». Сборник научных трудов. Тематический выпуск «Автомобиле- и тракторостроение». - Харьков: НТУ «ХПИ». - 2004. - № 2 - 167с. (анотація, зміст )  
 99. Високі технології в машинобудуванні: Збірник наукових праць НТУ "ХПІ". - Харків, 2009. - Вип.1 (18). - 214 с. .(анотація, зміст )
 100. Високі технології в машинобудуванні: Зб. наук, праць. - Харків, НТУ «ХПІ», 2010. - Вип. 1 (20). - 194 с.(анотація, зміст )
 101. Високі технології в машинобудуванні: Збірник наукових праць НТУ "ХПІ". -Харків, 2009. - Вип.2 (19). -212 с.(анотація, зміст )
 102. Вишневецький Г.В. Впровадження оптимальних проектних рішень при створенні нових підприємств [Текст]: навч. посібник / Г.В. Вишневецький, В.О. Коваленко. - Харків: НТУ «ХПІ», 2008. - 228 с. (анотація, зміст )  
 103. Вища математика в прикладах і задачах [Текст]: у 2 т. Т. 1: Аналітична геометрія та лінійна алгебра. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної: навч. посіб. / Л.В. Курпа., Ж.Б. Кашуба, Г.Б. Лінник [та ін.]; за ред. Л.В. Курпи. - Харків: НТУ "ХПІ", 2009. - 532 с. (анотація, зміст )  
 104. Вища математика. Програма, методичнi вказiвки i контрольнi завдання для студентiв всiх спецiальностей заочного навчання. Ч.I. Елементи лiнiйної алгебри i аналiтичної геометрiї, диференцiйне та iнтегральне обчислення функцiї однiєї змiнної, функцiї багатьох змiнних, диференцiйнi рiвняння i системи. За редакцiєю Ю.Л. Геворкяна. - Харкiв: НТУ "ХПI", 2002. (анотація, зміст )
 105. Высшая математика в примерах и задачах: учеб. пособие: в 2 т. / Ю. Л. Геворкян, Л. А. Балака, С. С. Габриелян [и др.] / под ред. Ю. Л. Геворкяна - Харьков: Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ», 2011. — 408 с. - На рус. яз. (анотація, зміст)
 106. Высшая математика в примерах и задачах: учеб. пособие. в 2 т.: Т.2 / Ю. Л. Геворкян, Л. А. Балака, С. С. Габриелян [и др.] / под ред. Ю. Л. Геворкяна - Харьков: Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ», 2011. - 376 с. — На рус. яз. (анотація, зміст)
 107. Вопросы и задания по философии двух уровней сложности :методические указания для самостоятельной работы студентов, в том числе иностранных учащихся всех форм обучения всех специальностей / Сост. И.В. Владленова. - X.: НТУ «ХПИ», 2011. - 66 с.(анотація, зміст )
 108. Вороновский Г.К. Усовершенствование практики оперативного управления крупными теплофикационными системами в новых экономических условиях / Г. К. Вороновский. - X: Изд-во «Харьков».- 240 с.(анотація, зміст )
 109. Вступ до експертних систем: Навч. посібник / В.О. Кравець, І.П. Хавіна та ін. - Харків: НТУ «ХПІ», 2006. - 232 с. (анотація, зміст )  
 110. Высшая математика в примерах и задачах / Сост. Ю. Л. Геворкян, Л. А. Балака и др.: учебн.пособие. - В двух томах. Т. 1. Элементы линейной алгебры. Элементы векторной алгебры. Элементы аналитической геометрии. Числовые последовательности. Пределы. Производная. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Функции многих переменных / Под ред. Геворкяна Ю. Л. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2005. - 448 с. - На русск. яз. (анотація, зміст )  
 111. Высшая математика в примерах и задачах: Учебн. пособие / Ю.Л. Геворкян, С.С. Габриелян, Л.Т. Кобизская и др.; Под ред. Ю.Л. Геворкяна. - В двух томах. Т. 2. Дифференциальные уравнения. Ряды. Двойные и тройные интегралы. Криволинейные и поверхностные интегралы. Элементы теории поля. Элементы теории функции комплексного переменного. Операционное исчисление. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2005. - 412 с. - На русск.яз. (анотація, зміст )  
 112. Вычислительная математика и программирование в химической технологии: Учебн. пособие / Товажнянский Л.Л., Бабак Т.Г. и др. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2005. - 260 с. - На русск. яз. (анотація, зміст )  
 113. Гавриленко С.Ю. та iн. Основи комп'ютерної техніки [Текст]: навч. посібник / С.Ю. Гавриленко, А.М. Клименко, В.В. Гоготов. - Харків: НТУ «ХПІ», 2008. - 272 с. (анотація, зміст )  
 114. Гайдамака А.В. Підшипники кочення. Базові знання та напрямки вдосконалення . навч. посіб. / А.В. Гайдамака. - X.: Видавництво «Форт», 2009. - 248с. (анотація, зміст )
 115. Гамаюн И.П. Разработка имитационных моделей на основе сетей Петри: Учеб. пособие. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2002. - 143 с. - Рус. яз. (анотація, зміст )  
 116. Ганжа А.Н. Пароводяные теплообменники энергоустановок ТЭС и АЭС: Монография /Библиотека журнала ГТЕ/. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2002. - 169 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 117. Геворкян Ю.Л. Скалярный и векторный анализ для классического инженерного образования [Текст]: общий курс высшей математики: в 2-х т. / Ю.Л. Геворкян, А.Л. Григорьев. - Т. 1. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2010. - 652 с. - На рус. яз. - (Фундаментальна освіта для высоких технологий). (анотація, зміст )
 118. Геворкян Ю. Л. Скалярный и векторный анализ для классического инженерно­го образования [Текст]: общий курс высшей математики : в 2-х т. / Ю. Л. Геворкян, А. Л. Григорьев. - Т. 1. - Харьков : Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ» , 2011. - 652 с. - На рус. яз. - (Фундаментальна освіта для високих технологій) (анотація, зміст)
 119. Геворкян, Ю.Л. и др. Краткий курс высшей математики [Текст]: учеб. пособие : в 2 ч. / Ю.Л. Геворкян, А.Л. Григорьев, Н.А. Чикина. - Ч. 1. - Харьков: НТУ «ХПІ», 2009. - 324 с - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 120. Геворкян, Ю.Л. Краткий курс высшей математики [Текст]: учеб. пособие: в 2 ч. / Ю.Л. Геворкян, А.Л. Григорьев, Н.А. Чикина. — Ч. 2. - Харьков: НТУ «ХПІ»», 2010. - 476 с. - На рус. яз.(анотація, зміст )
 121. Геворкян, Ю.Л. и др. Краткий курс высшей математики [Текст]: учеб. пособие : в 2 ч. / Ю.Л. Геворкян, А.Л. Григорьев, Н.А. Чикина. - Ч. 1. - Харьков: вид-во «Підручник НТУ «ХПІ», 2011. - 324 с. - На рус. яз. (анотація, зміст)
 122. Геворкян, Ю.Л. и др. Краткий курс высшей математики [Текст]: учеб.пособие : в 2 ч. / Ю.Л. Геворкян, А.Л. Григорьев, Н.А. Чикина. - Ч. 2. - Харьков: вид-во «Підручник НТУ «ХПІ», 2011. - 476 с. - На рус. яз. (анотація, зміст)
 123. Геология и нефтегазоносность Туркменистана/ В. О. Соловьев, С. В. Кривуля, А. Н. Самойлов и др. - Х.: (УкрНИИгаз), 2012. - 135 с. (анотація, зміст)
 124. Геометрическое моделирование и компьютерные технологии: теория, практика, образование: Материалы VI международной научно - практической конференции, посвященной 125-летию Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" / Редкол.: Ю.М. Тормосов (ответств. ред.) и др.; Харьк. гос. ун-т питания и торговли. - Харьков, 2009. - 314 с: ил., табл. (анотація, зміст)
 125. Гладких Л. И., и др. Дифракционные методы анализа внутренних напряжений. Теория и эксперимент: Учеб. пособие / Л.И. Гладких, С.В. Малыхин, А.Т. Пугачёв. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2006. - 304 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 126. Глебова Е.Г., Мякшина И.Г., Кубрик Б.И. Переходные процессы и четырехполюсники: Учеб. пособие / Е. Г. Глебова, И.Г.Мякшина, Б.И.Кубрик. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2007. - 192 с.- На рус. яз. (анотація, зміст )
 127. Голованов Б. Д. Идеология и метод: монография / Б.Д.Голованов. - Харьков: Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ», 2011. - 288 с. - На рус. яз. (анотація, зміст) 
 128. Голованов Б.Д. Політологія: Текст лекцій - Харків: НТУ "ХПІ", 2004 - 154 с. - Рос. мовою. (анотація, зміст )  
 129. Гончаров Ю.П., Панасенко М.В., Семененко О.І., Хворост М.В. Статичні перетворювачі тягового рухомого складу: Навч. посібник / Ю.П. Гончаров, М.В. Панасенко та ін. / За ред. Ю.П. Гончарова. - Харків: НТУ "ХПІ", 2007. - 192 с. (анотація, зміст )  
 130. Горбачов А.К. Технічна електрохімія . Ч.1 Електрохімічні виробництва хімічних продуктів: Підручник / За ред. д-ра техн. наук, проф. Б.І. Байрачного.- Х.: Ват "Видавництво "Прапор", 2002. - 254 с. (анотація, зміст )  
 131. Горбунов В.В., Товажнянський Л.Л., Омельченко Н.М., Масікевич Ю.Г., Гринь Ґ.І., Моісеєв В.Ф., Шапорєв В.П., Байрачний В.Б. Радіоекологія: Навчальний посібник. - Чернівці: Зелена Буковина, 2005. - 200 с. (анотація, зміст )  
 132. Городецкий А.С., Шмуклер B.C., Бондарев А.В. Информационные технологии расчета и проектирования строительных конструкций: Учебное пособие. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2003. - 889 с. (анотація, зміст )
 133. Городиська, О. М. Проблема людини у вимірах філософського аналізу: текст лекції / О.М. Городиська, О.О. Дольська, Ю.В. Мелякова. - Харків: НТУ «ХПІ», 2008.- 48 с.(анотація, зміст )
 134. Господарське право: Методичні вказівки для практичних занять по курсу «Господарське право» для студентів заочної форми навчання / Уклад. Л. В. Перевалова, В. Г. Вергун. – Харків: НТУ «ХПІ», 2003. – 24 с. (анотація, зміст)
 135. Грабченко А.И. 3D моделирование процессов алмазно-абразивной обработки [Текст]: монография / А.И. Грабченко, В.А. Федорович. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. - 376 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 136. Грабченко Анатолій Іванович (до 70-літгя доктора технічних наук, професора,завідувача кафедри інтегрованихтехнологій машинобудування ім.М.Ф.Семка) Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Харків: Вид-во «Курсор», 2005. - 200с. (анотація, зміст )  
 137. Григоров О.В. Будівельна механіка вантажопідйомних машин [Текст] : навч. посібник / О.В. Григоров, Н.О. Петренко. - Харків: НТУ "ХПІ", 2008. - 128 с. (анотація, зміст )  
 138. Григоров О.В. Гідравлічний привід підйомно-транспортних, будівельних та дорожніх машин: Навч. посібник. — Харків: НТУ «ХТО»» 2005.-264с. (анотація, зміст )  
 139. Григоров О. В.та ін. Металеві конструкції підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин: навч. посіб. / О. В. Григоров, Г. О. Аніщенко. Н. О. Петренко. - Харків: НТУ «ХПІ», 2011. - 516 с. (анотація, зміст)
 140. Гринь С. О. та ін. Екологія людини: практичний курс : навч. посіб. / С. О. Гринь, П. В. Кузнецов, Н. О. Самойленко. - Харків: Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ», 2011.-76 с. (анотація, зміст)
 141. Гринь С. О. та ін. Соціальна екологія: практичний курс: навч. посібник / С. О. Гринь, П. В. Кузнецов, Н. М. Самійленко. - Харків: Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ», 2011 - 120 с. (анотація, зміст)
 142. Грищук Ю.С. Микропроцессорные устройства: Учебное пособие / Ю. С. Грищук. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2007. - 280 с. - На рус. яз.(анотація, зміст )  
 143. Грищук Ю.С. Мікропроцесорні пристрої [Текст]: навч. посібник / Ю. С. Грищук. - Харків: НТУ «ХПІ», 2008. - 348 с. (анотація, зміст )  
 144. Грищук Ю.С. Основи наукових досліджень [Текст]: навч. посібник / Ю. С. Грищук. - Харків: НТУ «ХПІ», 2008. - 232 с. (анотація, зміст )
 145. Грищук Ю. С Основы научных исследований : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направл. «Электромеханика» / Ю. С. Грищук. - Харьков : НТУ «ХПИ», 2011. - 196 с. - На рус. яз. (анотація, зміст)
 146. Гуль В.И.   Изоляция    высоковольтных    элементов    электрической    системы. Заземление: учеб. пособ. /В.И. Гуль. - X.: НТУ «ХПИ», 2011- 176 с.(анотація, зміст)
 147. Гулян В.Г., Иванов М.А., Кравец В.А., Петров С.В., Руденко Д.В. Почтовая связь. Основы и технологии/Под ред. В.А. Кравца. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2003. - 257 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 148. Гура Л.О. Газоперекачувальні станції магістральних газопроводів: Навч. посібник. - Харків: НТУ "ХПІ", 2006 - 189 с. (анотація, зміст )  
 149. Гуревичев М.М. Введение в мировую рыночную экономику: Гуманный вектор: Учеб. пособие для студ. экон. специальностей. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2006. - 528 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 150. Гуревичов, М. М. та ін. Професійна культура менеджера в умовах інноваційного розвитку [Текст]: монографія / М. М. Гуревичов, А. В. Долгарєв, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов; за заг. ред. О. С. Пономарьова. -Харків: НТУ «ХПІ», 2010. - 240 с. (анотація, зміст )
 151. Гурин А.Г., Набока Б.Г., Рудаков В.В. Расчет и конструирование электрической изоляции: Учебное пособие. - Харьков: НТУ "ХПИ",2003. -115с.- На рус. яз. (анотація, зміст )
 152. Гутченко А.Г., Радченко І.О. Забезпечення радіаційного, хімічного, біологічного захисту підрозділів в умовах бойових дій: Навчальний посібник. - Харків: ХІТВ, 2004. - 272 с. (анотація, зміст )  
 153. Дабагян А. В. Некоторые колебательные процессы в роторах турбо- и гидрогенераторных установок — Харьков: ТД «Золотая миля», 2008. — 240 с. Том 1. (анотація, зміст )  
 154. Дабагян А. В. Проектирование технических систем. Том 2 / А. В. Дабагян. — Х.: ТД «Золотая миля», 2008. — 280 с. (анотація, зміст )  
 155. Дабагян А. В. Профессиональная подготовка и переподготовка специалистов в современных условиях — Харьков: ТД «Золотая миля», 2008. — 280 с. Том 4. (анотація, зміст )  
 156. Дабагян А. В. Теория и модели экономических и социально-политических волновых процессов — Харьков: ТД «Золотая миля», 2008. — 424 с. Том 5. (анотація, зміст )  
 157. Дабагян A. B. Человек и современная цивилизация — Харьков: ТД «Золотая миля», 2008. — 280 с. Том 3. (анотація, зміст )  
 158. Дабагян А. В.Нариси теорії економічних і соціально-політичних хвильових процесів. — X.: Торсінг, 2004. — 304 с.- На русск. яз. (анотація, зміст )  
 159. Давыдов В.В., Клещев Н.Ф. Основы общей биохимии: Учеб.пособие / В.В. Давыдов, Н.Ф. Клещев. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2007. - 380 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 160. Данилов І.П. Апарати мікробіологічної промисловості [Текст] : навч. посібник / І.П. Данилов, С.І. Самойленко. - Харків: НТУ «ХПІ», 2008. - 270 [2] с. (анотація, зміст )  
 161. Данько В. Г. Використання високотемпературної надпровідності в електроенергетичному обладнанні : монографія / В.Г. Данько, І.С. Полянська, Є. В. Гончаров; за ред. В. Г. Данько. - X.: НТМТ, 2011. - 248 с. (анотація, зміст)
 162. Двигуни внутрішнього згоряння. Марченко А. П., Рязанцев М. К., Шеховцов А. Ф Серія підручників у 6 томах. Т. 2. Доводка конструкцій форсованих двигунів наземних транспортних машин За ред. проф. А. П. Марченка та засл. діяча науки України проф. А. Ф. Шеховцова Харків: Прапор, 2004.— 288 с. (анотація, зміст )  
 163. Двигуни внутрішнього згоряння. Пильов В. О., Шеховцов А. Ф. Серія підручників у 6 томах. Т. 4. Основи САПР ДВЗ. За ред. проф. А. П. Марченка та засл. діяча науки України проф. А. Ф. Шеховцова Харків: Прапор, 2004.— 336 с. (анотація, зміст )  
 164. Двигуни внутрішнього згоряння: Серія підручників у 6 томах. Т. 5. Екологізація ДВЗ / За ред. проф. А. П. Марченка та засл. діяча науки України проф. А. Ф. Шеховцова.— Харків: Прапор, 2004.— 360 с. (анотація, зміст )  
 165. Двигуни внутрішнього згоряння: Серія підручників у 6 томах. Т.6. Надійність ДВЗ / За ред. проф. А.П. Марченка, засл. діяча науки України проф. А.Ф Шеховцова Харків: Видавництво ХНАДУ, 2004. - 324 с. (анотація, зміст )  
 166. Деревянко А.С., Солощук M.H. Технологии и средства консолидации информации: Учеб. пособие / А.С. Деревянко, М.Н. Солощук. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2008.- 432 с.- На рус. яз. (анотація, зміст )  
 167. Деревянко А.С. Операционные системы: Учебное пособие / А.С.Деревянко, М.Н Солощук. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2003. - 574 с. На русск. яз. (анотація, зміст )
 168. Дерев'янко О. С., Мова програмування Java. Лабораторний практикум з курсу „Об'єктно-орієнтоване програмування". - Харків: НТУ "ХПІ", 2008. - 105 с. (анотація, зміст )  
 169. Дерев'янко О. С., Технології XML. Лабораторний практикум з курсу „Технології оброблення структурованої та неструктурованої інформації".- Харків: НТУ "ХПІ", 2008. - 94 с. (анотація, зміст )  
 170. Дерев'янко О.С., Межерицький С.Г., Гавриленко С.Ю., Клименко А.М. Системне програмування. Системні сервісні компоненти [Текст]: навч. посіб. / О.С. Дерев'янко, С.Ю. Гавриленко, С.Г. Межерицький, А. М. Клименко. - Харків: НТУ "ХПІ", 2009. - 160 с. (анотація, зміст )
 171. Дерев'янко Ю.П.   Естетичні  ідеали  культурної  спадщини  народу:   монографія  / Ю. П. Дерев'янко,   С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов / Під загальною редакцією О. С. Пономарьова. — Харків: Раритети України, 2012. — 268 с.(анотація, зміст)
 172. Державне регулювання економіки: Навч. посібник / За ред. Архієреєва С.І., Решетняк Н.Б. - Харків: НТУ „ХПІ", 2004. - 190с. (анотація, зміст )  
 173. Динамика транспортно-тяговых колесных и гусеничных машин / Александров Е.Е., Волонцевич Д.О., Карпенко В.А., и др. - Харьков: Издательство ХГАДТУ (ХАДИ), 2001. - 642 с. (анотація, зміст)
 174. Дитер И.Г., Шнайдер. Введение в маркетинг технологий и высокотехнологичных товаров производственного назначения: Учеб. пособ. для студентов инженерных и экономических специальностей, слушателей послевузовской системы обучения, аспирантов и специалистов. Русск.изд.под ред. А.И. Грабченко.- Харьков: НТУ"ХПІ", 2003.- 454 с.- На рус. яз. (анотація, зміст )
 175. Дмитриенко В. Д., Кравец В. А., Леонов С. Ю. Введение в теорию и методы принятия решений: Учеб. пособие. - X.: НТУ "ХПИ", 2008. - 141 с. (анотація, зміст )  
 176. Долбня В.Т., Миланич Т.В.  Современные методы анализа электрических и электромеханических систем: Учебн. пособие. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2002. - С. 92 - Рус. яз. (анотація, зміст )
 177. Долбня В.Т. Топологический анализ и синтез электрических и электромеханических систем: Монография. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2005. - 356 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 178. Долбня В.Т., Електроніка і мікросхемотехніка / В. Т. Долбня, Ю. Д. Сакара, Т. В. Миланіч. - Харків: НТУ "ХПІ", 2006. - 204 с. (анотація, зміст )  
 179. Долінська Р.Г. Державні фінанси: Навч. посіб. для студентів інженерно-економічних спеціальностей, слухачів післявузівської системи навчання аспірантів і спеціалістів.- НТУ "ХПІ", 2002. - 232с. (анотація, зміст)
 180. Дольська О. О. Репрезентації раціональності в полі освіти: Монографія. Харків: 2009. - 264 с. - Рос. мовою (анотація, зміст )  
 181. Доля В.М. Технологія обробки типових деталей: Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.090.202 „Технологія машинобудування" усіх форм навчання. Харків: НТУ „ХПІ", 2004. - 64 с. (анотація, зміст )  
 182. Домнин И.Ф. Вычислительная математика : Учеб.-метод. пособие / И.Ф. Домнин, М.Р. Вержановская. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. - 108 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 183. Домнин И.Ф., Вержановская М.Р. Вычислительная математика : Учеб.-метод. пособие / И.Ф. Домнин, М.Р. Вержановская. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2008.-108 с.- На рус. яз. (анотація, зміст )  
 184. Дослідження силових трансформаторів [Текст]: лаб. практикум з курсу «Електричні машини» [для студентів електротехнічних спеціальностей] / В. І. Мілих, О. Ю. Юр'єва, А. Г. Мірошниченко та ін. - Харків: НТУ «ХПІ», 2010. - 96 с. (анотація, зміст)
 185. Дубичинский В., Ройтер Т. Русско-немецкий словарь лексических параллелей: Более 700 заголовочных пар./ В. Дубичинский, Т. Ройтер. — Харьков — Клагенфурт, 2008. — 168с. (анотація, зміст )  
 186. Дубичинский В.В. Лексикография русского языка : учеб. пособие / В.В. Дубичинский. - М.: Наука: Флинта, 2009. - 432 с.(анотація, зміст )  
 187. Дубічинський, В. В. Мови світу [Текст] : тексти лекцій / В. В. Дубічинський. - Харків: НТУ «ХПІ», 2009. - 156 с. (анотація, зміст )  
 188. Дьяченко В. Г. Теория двигателей внутреннего сгорания. Учебник/ В. Г. Дьяченко-Перевод с украинского языка. - Харьков: ХНАДУ, 2009. - 500 с.(анотація, зміст )
 189. Дякин В.И. «Аналоговые измерительные приборы»: Учеб. пособие (часть1), для студентов специальности "Метрология и измерительная техника" дневной и заочной форм обучения. - НТУ «ХПИ», 2006. - с. - Рос. мовою (анотація, зміст )  
 190. Дяченко В.Г. Двигуни внутрішнього згоряння. Теорія [Текст]: підручник / В.Г. Дяченко; За ред. А.П. Марченка. - Харків: НТУ «ХПІ», 2008. - 488 с. (анотація, зміст )
 191. Дюжев В. Г., Погорєлова Т. О., Посохов І. М. Економіка підприємства (Практикум): Учбовий посібник. - Харків: НТУ «ХПІ», 2008. - 158 с. - На укр. мові (анотація, зміст )
 192. «Європейський інтеграційний процес і Україна». Матеріали регіональн. науково-теоретичної конференції студентів та аспірантів. 25-26 квітня 2006 р. Харків: НТУ «ХПІ», 338 с. (анотація, зміст)
 193. Європейські та традиційні українські цінності очима сучасної української молоді/ Матеріали науково-практичної конференції, 14-15 березня 2012 р., м. Харків. – Х.: ХНУБА, 2012. – 368 с. (анотація, зміст)
 194. Євстратов В. О., Левченко В. М. Теорія пластичної деформації: Збірник задач і вправ. - Харків: ДП УкрНДІМет-СЕРТ, 2007. - 157 с. (анотація, зміст )
 195. Єрьомін, С. П. Практика перекладу термінології інформаційних технологій [Текст]: навч. посіб. [для студ. в. н. з., які навч. за спец. «Переклад»] / С. П. Єрьомін. - Харків: НТУ «ХПІ», 2009. - 206 [2] с. - Укр. та англ. мовами. (анотація, зміст )  
 196. Єфімов, О. В. Конструкції, матеріали, процеси і розрахунки реакторів і парогенераторів АЕС [Текст]: навч. посібник [для студ. в. н. з., які навч. за напрямом підготовки «Атомна енергетика»] / О. В. Єфімов, М. М. Пилипенко. - Харків: Видавництво «Підручник НТУ «ХПІ», 2010.- 268 с.(анотація, зміст )
 197. Економіка виробничо-підприємницької діяльності: навчальний посібник / За ред., проф. Перерви П.Г., проф. Погорєлова МЛ., доц. Меховича С.А.- Харків: НТУ „ХПІ", 2006. - 567 с. - Укр. мовою.(анотація, зміст )
 198. Економіка та організація праці / І. М. Погрєлов, М. І. Погорєлов, П. Г. Перерва та ін. — X.: Фактор, 2007. - 640 с.(анотація, зміст )
 199. Економічна інформатика [Текст]: навч. посіб. / В. А. Ткаченко, Г. Ю. Під'ячий, В. А. Рябик. - Харків: НТУ«ХПІ», 2011. - 312 с.: іл.(анотація, зміст )
 200. Економічний аналіз. Підручник / За ред. проф. Меховича С. Л., проф. Тимофеева В.М., доц. Погорелова І.М. - X: Віровець А.П. «Апостроф», 2009. - 752 с. — Укр. мовою.(анотація, зміст )
 201. Електротехнічні матеріали [Текст]: лаб. прахтикум [для студ. електротехнічних та електроенергетичних спеціальностей] / А. Г. Гурин, В. М. Золотарьов, С. Г. Ломов [та ін.]. - Харків: НТУ «ХПІ», 2010 - 120 с.(анотація, зміст )
 202. Естетика [Текст]: навч.-метод. посібник [для студ. усіх спеціальн.] / О. О. Петутіна, О. С. Барков, О. В. Гайдамачук, О. Ю. Карпенко, [та ін.] ; за ред. О. О. Петутіної. - Харків: НТУ «XПІ», 2010. - 76 с.(анотація, зміст )
 203. Елементи теорії зображень. Плоскі криві  лінії  в  геометричному моделюванні: навч. посібник / В.В.Жережон-Зайченко. - К.,  1993. - 128  с. (анотація, зміст)
 204. Журило А. Г. Теоретичні та практичні основи аксонометрії : навч. посібник / А. Г. Журило. - Харків: Видавництво «Підручник НТУ «ХПІ», 2010. - 196 с. (анотація, зміст )
 205. Забезпечення екологічної безпеки під час виконання заходів бойової підготовки військ.Навчальний посібник. - Х.:2004. - 39 с. (анотація, зміст )
 206. Забезпечення єдності електрорадіовимірювань: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Ю. Ф. Павленко, І. П. Захаров, С. І. Кондратов, В. К. Гусельніков; за ред. Ю. Ф. Павленка. - X. : Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ». - 232 с. (анотація, зміст)
 207. Задачі і вправи  з нарисної геометрії та методичні рекомендації до їх виконання для практичних занять та самостійної роботи студентів машинобудівних спеціальностей / уклад.: О. В. Шоман, А. М. Краснокутський, Л. М. Савченко та ін. – Х.: «Підручник НТУ «ХПІ», 2011. – 64 с.(анотація, зміст)
 208. Загальна фізика. Лабораторний практикум : навч. посіб. : у 3 ч. Ч. 1  : Класична механіка. Термодинаміка і статистична фізика. Електрика   та   магнетизм   /   А. О. Мамалуй,   М. В. Лебедєва, Т. І. Храмова та ін. ; за заг. ред. А. О. Мамалуя. - X. : Підручник НТУ «ХПІ», 2012.-352 с. (анотація, зміст)
 209. Загальна фізика. Лабораторний практикум : навч. посіб. : у 3 ч. 3-14    Ч. 2: Коливання та хвилі. Оптика / А. О. Мамалуй, В. В. Пилипенко, К. Т. Лемешевська та ін. ; за заг. ред. А. О. Мамалуя. - Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2012. -216 с. (анотація, зміст)
 210. Зайончковський В.М. та ін. Загальна будова, теплові розрахунки енергетичних установок і питання технології виготовлення екіпажної частини тепловозів [Текст]: навч. посібник / В.М. Зайончковський, В.Г. Маслієв, Д.І. Якунін. -Харків: НТУ «ХПІ», 2008. - 196 с. (анотація, зміст )  
 211. Замула О.О. Інноваційний менеджмент [Текст] : консп. лекцій / О. О. Замула, В. С Пітя. - Харків: НТУ «ХПІ», 2008. - 80 с. (анотація, зміст )  
 212. Заруба В. Я. Аналитическое проектирование мотивационных процедур планирования.— Харьков: Бизнес Информ, 1998.— 248 с. (анотація, зміст)
 213. Заруба В.Я., Конохова З.П., Райко Д.В. Основы бизнеса: Учебное пособие - Харьков: НТУ "ХПИ", 2004.-74 с. - На русск. яз. (анотація, зміст )  
 214. Зинченко М.Г. Биохимические и микробиологические основы пищевой и бродильной технологии [Текст]: учеб. пособие / М.Г. Зинченко. - Харьков : НТУ «ХПИ», 2008. - 204 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 215. Зінченко, М. Г. Біохімічні і мікробіологічні основи харчової та бродильної технології [Текст]: навч. посіб. [для студ. в. н. з., у тому числі інозем. студ.] / М. Г. Зінченко. - Харків: НТУ «ХПІ», 2009. - 188 с. (анотація, зміст )  
 216. Зондирующие сигналы для исследования ионосферы методом не­когерентного рассеяния: монография / Е. В. Рогожкин, В. А. Пуляев, В. Н. Лысенко. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. - 256 с. (анотація, зміст)
 217. Ивашко А.В. Методы и алгоритмы цифровой обработки сигналов. Учеб. пособие - Харьков: НТУ "ХПИ" - 2005 - 240с. - Русск. яз. (анотація, зміст )  
 218. Иващенко Ю.Н. Основы теории вероятностей [Текст] : учеб. пособие [для иностр. студ.] / Ю.Н. Иващенко. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. - 196 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 219. Ивин Л. Н. Интернет-экономика [Текст]: учеб. пособие / Л. Н. Ивин, В. М. Куклин, Л. Л. Товажнянский. — X.: Компания СМИТ, 2009. — 368 с. (анотація, зміст )  
 220. Ивин Л.Н. и др. Кризисный менеджмент [Текст]: монография / Л.Н. Ивин, В.М. Куклин, В.Л. Товажнянский, Л.Л. Товажнянский; под ред. Л.Н. Ивина. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. - 564 с - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 221. Ивин Л.Н., Куклин В.М. Информационная экономика. - Харьков: изд-во Кроссроуд, 2005. - 436 с. (анотація, зміст )  
 222. Инновационная экономика [Текст] : монография / Л. Н. Ивин, В. М. Куклин, А. С. Захарченков, Л. Л. Товажнянский, В. Л. Товажнянский ; под ред. Л. Н. Ивина. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2009. - 588 с - На рус. яз. (анотація, зміст )
 223. Инновационная экономика [Текст]: монография / Л. Н. Ивин, В. М. Куклин, А. С. Захарченков, С. А. Мехович, В. Л. Товажнянский, Л. Л. Товажнянский; под ред. проф. Л. Л. Товажнянского. - Харьков: ООО «ЭДЭНА», 2010. 716 с. - Рус. яз. (анотація, зміст)
 224. Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек вищих навчальних закладів : матеріали V наук.-практ. копф. / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Наук, б-ка ; редкол.: Садгков А. А. [та ін.] - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009. - 209 с.(анотація, зміст)
 225. Інтенсифікація процесів механічної обробки :  монографія / В. Є. Карпусь,  В. О. Іванов,  О. В.   Котляр  та  ін.; за ред. В. Є. Карпуся. -  Суми:  Сумський державний  університет, 2012.-436 с. (анотація, зміст)
 226. Интегрированные генеративные технологии: учеб. Пособие для студ. выс. учеб. заведений, кот. обуч. по специальности «Технология машиностроения» / А. И. Грабченко, Ю. Н. Внуков, В. Л. Доброскок [и др.]; под ред. А. И. Грабченко. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2011. - 396 с. - На рус. яз.(анотація, зміст )  
 227. Интегрированные технологии ускоренного прототипирования и изготовления. Монография./Под редакцией д-ра техн. наук Л.Л. Товажнянского, д-ра тех. наук А.И. Грабченко. -Харьков: ОАО «Модель Вселенной», 2002.—140 с.- Рус.яз. (анотація, зміст )  
 228. Інформатика та системні науки: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції. - 17—19 березня 2011 рокую. - Харків: НТУ «ХПІ», 2011. (анотація, зміст )  
 229. Інформаційні технології проектування вимірювальних перетворювачів [Текст] : навч. посібник / С. І. Кондратов, В. К. Гусельніков, Л. О. Медведева [та ін.]. - Харків: НТУ «ХПІ», 2009. - 280 с. (анотація, зміст )
 230. Искусство и закономерности обучения: Текст лекций по педагогике / С. И. Курило, В. М. Лабскир и др.; Под редакцией проф. В. М. Лабскира.- Харьков: ХГПУ, 2000.- 98 с. - Русск. яз.(анотація, зміст)
 231. Історія економічних вчень: Навч. посібник / В.М. Двірських, Н.В. Шибаева та ін. За. ред. Apxiєpeєвa C.I., Решетняк Н.Б. - Третє видання (стереотипне). -Харків: НТУ "ХПІ", 2004. - 216 с. - Рос. мовою. (анотація, зміст )  
 232. Історія економіки та економічної думки [Текст]: навч. посіб. / С. І. Архієреєв, Ф. В. Абрамов, Н. М. Волоснікова [та ін.]; за ред. С. І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк. - X.: НТУ «ХПІ», 2010. - 336 с.(анотація, зміст )
 233. Калашников В.И. Параллельное программирование: Учебн. пособие - Харьков: НТУ "ХПИ", 2005 - 320 с. - Русск. яз. (анотація, зміст )  
 234. Капинос В.М., Кошельник В.М., Навроцкий В.В. Процессы теплообмена в примерах и задачах: Учеб. пособие / В.М. Капинос, В.М. Кошельник, В.В. Навроцкий. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2007. - 192 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 235. Капустенко П.А., Кузин А.К., Макаровский E.Л., Товажнянский Л.Л., Ульев Л. М., Черная Е.Б., Альтернативная энергетика и энергосбережение: современное состояние и перспективы: Учеб. пособие. Харьков: Вокруг цвета, 2004. - 312с. (анотація, зміст )  
 236. Каретникова B.C., Кухта В.Г. Экономика и предпринимательство масложирового комплекса Украины: Учеб. пособие. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2003. - 340 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )
 237. Карпусь В.Є., Границя В.О. Ефективне використання верстатів з ЧПК у авіаційному агрегатобудуванні. - Харків: ДП ХМЗ „ФЕД". - 2009. - 228 с.(анотація, зміст)
 238. Касимов, А. М. и др. Управление опасными промышленными отходами. Современные проблемы и решения [Текст]: монография / А.М.Касимов, Л. Л.Товаж-нянский, В. И.Тошинский, Д. В. Сталинский. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2009. - 500 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 239. Качанов П.А., Горбачев В.В. Основы теории информации и управления: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Качанова П.А. - Харьков: НТУ «ХПИ» 2005. -368с. (анотація, зміст )
 240. Кипенский А.В. Импульсно-цифровые и цифро-импульсные преобразователи: Учеб. пособие. - Харьков, НТУ «ХПИ», 2000. - 132с. - Русск. яз.(анотація, зміст)
 241. Кипенский А.В. Сон, его расстройства и электролечение: Учебное пособие для студентов, изучающих электрон, мед. аппаратуру/А.В. Кипенский, А.П. Верещак. — Харьков: Золотые страницы, 2004. — 168 с. — (Физ. и биомед. электроника). (анотація, зміст)
 242. Кириченко А.Ф. Теоретичні основи інженерної графіки: Підручник для вищих технічних навчальних закладів.-Х.: Торнадо, 2002. - 496с. (анотація, зміст )  
 243. Клещев М. Ф. та ін. Оцінка якості та безпечність продукції: навч. посіб. / М. Ф. Клещев, Т. Д. Костиркіна, Н. Ю. Масалітіна. - Харків: НТУ «ХПІ», 2011.-256 с. (анотація, зміст)
 244. Клименко Б.В. Електричні апарати. Електромеханічна апаратура комутації, керування  та захисту.  Загальний курс : навчальний  посібник.  - Харків: Вид-во  «Точка», 2012.-340 с. (анотація, зміст)
 245. Клименко В. Г. Багатокритеріальна оптимізація на графах: Монографія.—X.: Майдан, 2011.— 548 с. (анотація, зміст)
 246. Кобець О.В., Зайцева Т.М. Розробка графічних конструкторських і технологічних документів в середовищі AUTOCAD: Навч. посібник. -Харків: НТУ "ХПІ", 2005. - 224 с. - Рос. мовою. (анотація, зміст )  
 247. Козуля, Т. В. Процеси екологічного регулювання. Концепція корпоративної екологічної системи [Текст]: монографія / Т. В. Козуля. - НТУ «ХПІ», 2010. -588 с. (анотація, зміст )
 248. Колесник Ю.И., Кипенский А.В. Квантовая электроника. Применение лазеров: Учеб. пособие. - Харьков, 2005. - 156 с. - Рус. яз. (анотація, зміст )
 249. Комплексне дослідження ринку: Навч.- метод. посібник. - Харків: ХДПУ, 1999 – 45 с. - Рос. мовою.(анотація, зміст)
 250. Комп'ютерне моделювання у хімічній технології : навч. посіб. [для студ. хім. спеціальн.] / Л. Л. Товажнянський, Т. Г. Бабак, О. О. Голубкіна [та ін.]. - Харків : НТУ «ХПІ», 2011. - 608 с. . (анотація, зміст )  
 251. Кондрашов С.І. Методи підвищення точності систем тестових випробувань електричних вимірювальних перетворювачів у робочих режимах /монографія - Харків: НТУ "ХПІ",2004. - 224с. - Укр. мовою (анотація, зміст )  
 252. Кононенко И.В. Компьютеризация управления развитием производственно-экономических систем. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2006.- с. (анотація, зміст )
 253. Кононенко І. В. Розробка проектів, планів та програм розвитку соціально-еко­номічних систем : навч. посіб. / І. В. Кононенко, О. В. Ємелья-нова, О. 1. Майкова ; за ред. І. В. Кононенка. - Харків : Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ», 2012. - 336 с. (анотація, зміст)
 254. Конохов В .І., Лавінський В. І., Хавін В. Л. Розрахунки статично невизнануваних стержньових систем методом сил. Навчально - методичний посібник з розділу курсу "Опір матеріалів" для студентів машинобудівних спеціальностей. - Харків: НТУ "ХПІ", 2002 - 92с. (анотація, зміст)
 255. Координація ізоляції і перенапруги в електричних високовольтних мережах : навч. посіб. / Гуль В.І., Ніжевський В.І., Хоменко І.В. та ін.; за редакцією проф. Гуля B.I. - Харків: ТОВ «ЕДЕНА», 2009. - 284 с.(анотація, зміст )
 256. Координация изоляции и перенапряжения в электрических высоковольтных сетях : учеб. иособ. / Гуль В. И., Нижевский В.., Хоменко И.В. и др.; под ред. проф. Гуля В.И. - Харьков: ЭДЭНА, 2009. - 270 с. - На рус. языке. (анотація, зміст )
 257. Коцаренко, В.О. Обчислення у MathCAD. Лабораторний практикум [Тексті : навч. посібник [для студ. хім. спеціальностей] / В. О. Коцаренко. - Харків : НТУ «ХПІ», 2009. - 200 с. (анотація, зміст )
 258. Коцаренко В. О. Розрахунки в середовищі Excel: навч. посіб. / В. О. Коцаренко, Ю. А. Селіхов, К. О. Горбунов. - Харків: Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ», 2011.- 272 с. (анотація, зміст)
 259. Кошкин В.М. Профессор Александр Николаевич Щукарев. Трудно быть гением / В.М. Кошкин, А.Я. Дульфан. - Харьков: Факт, 2011. - 96 с. (анотація, зміст)
 260. Кравець В.О. Системне програмування. Асемблер під Win32 АРІ [Текст] : навч. посібник / В.О. Кравець, О.М. Рисований. - Харків: НТУ «ХПІ», 2008. - 512 с. (анотація, зміст )  
 261. Кравець В.О., Рисований О.М. Системне програмування. Програмування на мові асемблеру : Навч. посібник / В.О. Кравець, О.М. Рисований. - Харків : НТУ "ХПІ", 2007. - 448 с. (анотація, зміст )  
 262. Кравченко B.I. Зброя на нетрадиційних фізичних принципах: Електромагнітна зброя. - Харків: Видавництво "НТМТ", 2009. - 266 с. – На рос. мов. (анотація, зміст )  
 263. Кравченко В. И. Лабораторный практикум по электромагнитным и электромеханическим переходным процессам в электрических системах: Учеб.-метод. пособие / Веприк Ю.Н., Бондаренко В.Е., Веприк В.Ю. -Харьков: НТУ "ХПИ", 2006. - 157 с. (анотація, зміст )
 264. Кравченко В.И. Молния. Электромагнитные факторы и их поражающее воздействие на технические средства / В. И. Кравченко. - Харьков: Изд-во "НТМТ", 2010. - 292 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )
 265. Кравченко В.И. Электромагнитное оружие. - Харьков: Изд-во НТУ «ХПИ». 2008.- 185 с. (анотація, зміст )  
 266. Кравченко Л.С. Розробка технологічного процесу складання: Навч. посібник для студентів машинобудівних спеціальностей. - Харків: НТУ "ХПІ", 2004-146с.- Рос. мовою. (анотація, зміст )  
 267. Кравченко, Л.С. Размерный анализ при проектировании, изготовлении и сборке [Текст]: учеб. пособие [для студ.в машиностроит. специальн.]/ Л. С. Кравченко. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2009. - 356 с. - На рус.яз.(анотація, зміст )  
 268. Кравченко, Л. С. Розмірний аналіз при проектуванні, виготовленні й складанні [Текст]: навч.посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. С. Кравченко. -Харків: НТУ «ХПІ», 2009. - 356 с. (анотація, зміст )
 269. Краснопольский Ю. М. Фармацевтическая биотехнология: Бионанотехнология в фармации и медицине: учеб.пособие/ Ю. М. Краснопольский, А. С. Дудниченко, В. И. Швец. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2011. - 228 с. - На рус.яз. (анотація, зміст)
 270. Краснопольский Ю. М. Фармацевтическая биотехнология: Производство биологически активных веществ : учеб. пособие : в 2 ч. - Ч. 1 / Ю. М. Краснопольский, Н.Ф. Клещев. - Харьков : НТУ «ХПИ», 2012 - 304 с. -На рус. яз. (анотація, зміст)
 271. Краткий разговорник: русский, английский, французский, украинский/ Н. И. Нагайцева, Т. А. Снегурова, Н. В. Северин и др.; под ред. Н. И. Нагайцевой. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2012. – 160 с. (анотація, зміст)
 272. Краткий социально-экономический словарь для студентов-иностранцев./ Под ред. Н. И. Нагайцевой. – Х.: «НТМТ», 2011. – 196 с. (анотація, зміст)
 273. Кремень В.Г. та ін. Філософія управління: підручник / В.Г. Кремень, С.М. Пазиніч, О.С. Пономарьов. - Вид. 2-ге, доповн. і переробл. - Харків: НТУ «ХПІ», 2008. - 524 с. (анотація, зміст )  
 274. Кримец О.М., Михайлова О.Г., Немерцова Е.Е., Пенькова Э.Г., Чернявская С.Н. Общаемся по-русски [Текст]: учеб. пособие /Кримец О.М., Михайлова О.Г., Немерцова Е.Е. [и др.]. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2008. - 170 с. [2]. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 275. Кузнецов Ю.А., Столяревская А.Л. Системы управления базами данных: Учебно-метод. пособие. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2005 - 144 с. - На англ. яз. (анотація, зміст )  
 276. Курмаз Л. В. Детали машин. Проектирование: учебн. пособие / Ш.В. Курмаз, А.Т. Скойбеда. — 2-е изд., испр. и доп. — Мн.: УП «Технопринт», 2002. — 290 с.(анотація, зміст )  
 277. Курмаз Л. В. Конструирование узлов и деталей машин: Справочное учебно-методическое пособие / Л. В. Курмаз, О.Л. Курмаз. — М.: Высш. шк., 2007. — 455 с: ил.(анотація, зміст )
 278. Курмаз Л. В. Основи конструювання деталей машин: навч. посібник / Л. В. Курмаз. -Харків: Видавництво «Підручник.НТУ«ХПІ», 2010. - 532 с.(анотація, зміст )  
 279. Курпа, Л. В. Диференціальне числення функцій однієї змінної [Текст] : навч. посіб. [для студ. техн. ун-тів] / Л. В. Курпа, Т. В. Шматко. - Харків : НТУ "ХПІ", 2008. - 200 с. - Англ. мовою. (анотація, зміст )  
 280. Курпа, Л. В. Метод R-функций для решения линейных задач изгиба и колебаний пологих оболочек [Текст]: монография / Л. В. Курпа. - Харьков: http://vk.com/friends?id=11587792&section=allНТУ «ХПИ», 2009. - 408 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )
 281. Курпа Л. В. Рівняння математичної фізики: навч. посіб. / Л. В. Курпа, Г. Б. Лінник. - Харків : Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ», 2011. -312 с.(анотація, зміст)
 282. Курс макроекономіки [Текст] : навч. посібник [для студ. екон. і менедж. спеціальн.] / С. І. Архієреєв, Н. М. Волоснікова, М. М. Деркач [та ін.]; за ред. С. І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк. - Харків: НТУ «ХПІ», 2010.-240 с. (анотація, зміст )  
 283. Кухаренко В.М., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г. Дистанційне навчання : Умови застосування. Дістанційний курс: Навчальний посібник 3-е вид. /За ред. В.М. Кухаренка .- Х. : НТУ "ХПІ", "Торсінг", 2002 .- 320с. (анотація, зміст ) 
 284. Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г., Молодих Г.С., Твердохлєбова Н.Є. Дистанційний навчальний процес: Навчальний посібник / За ред. В. Ю. Бикова та В.М. Кухаренка - К.: Міленіум, 2005. - 292 с. (анотація, зміст )  
 285. Куценко Л.М., Ацашевська І.Ю. Геометричне моделювання коливань багатоланкових маятників: Монографія. - X.: «НТМТ», 2008. - 176 с, іл. 85. (анотація, зміст )  
 286. Кучук Г.Л., Можасв О.О., Порошин С.М. Теорія ймовірностей, математична статистика та планування експерименту. Частина І. Теорія ймовірностей. Основні закони розподілу: Навчально-методичний посібник. - X.: НТУ „ХПІ", 2008. - 104 с. (анотація, зміст )  
 287. Лабораторный практикум по курсу "Компьютерные технологии": Учеб. пособие /Пономаренко Е.Д., Сатарин А.В. 2-е изд. перераб. и доп.- Х.: НТУ "ХПИ", 202.-364с. (анотація, зміст ) 
 288. Лабораторный практикум по курсу «Основные процессы и аппараты химической технологии» [Текст]: учеб. пособие /Л.Л. Товажнянский, В.А. Лещенко, А. П. Готлинская [и др.]; под ред. Л.Л. Товажнянского. - Харьков : НТУ «ХПИ», 2008. - 420 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 289. Лавинский Д.В., Морачковский О.К. Информационные технологии в аналитической механике: Учеб. пособие / Д.В. Лавинский, О.К. Морачковский. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2007. - 184 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )
 290. Лазарєва О. Я. English for technical students - Англійська мова для студентів технічних в.н.з.: навч. посіб. з англ. мови для студ. І курсу всіх спеціальн. / О. Я. Лазарєва, О. О. Ковтун, С. С. Мельник. - Харків: НТУ «ХПІ», 2011. - 256 с. - Англ. та укр. мовами. (анотація, зміст)
 291. Лазарева О. Я. English for technical students - Англійська мова для студентів технічних ВНЗ  : навч.  посіб. з англ. мови / О. Я. Лазарева, О. О. Ковтун,  С. С. Мельник. - Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2012.- 240 с. (анотація, зміст)
 292. Лапузина Е.А. и др. Математика: Геометрия. Элементы комбинаторики. Комплексные числа: учеб. пособие / Е. Н. Лапузина, А. И. Лобода, Е. А. Романова. -Харьков: НТУ «ХПИ», 2011. -216 с. - На рус. яз. (анотація, зміст)
 293. Лапузіна, О. М. Математика [Текст]: навч. посібник/ О. М. Лапузіна, А. І. Лобода. - Харків: НТУ "ХПІ", 2009. - 460 с. (анотація, зміст ) 
 294. Лернер Ю.И. Финансы предприятия.— Харьков: Центр «Консульт», 2007. — 384 с. (анотація, зміст )  
 295. Лернер Ю.И. Экономические инструменты производственной и предпринимательской деятельности в условиях неопределенности и рисков / Ю.И. Лернер. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. - 356 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 296. Лисарчук А.Н. Основные понятия и законы химии. Растворы [Текст] : Учеб. пособие / Л.Н. Лисачук, Л.С. Федорова, И.А. Ралитная. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. - 220 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 297. Лисицький В.Л. Автоматизація операційних досліджень на базі персональних ЕОМ: Навчальний посібник. - Харків: НТУ "ХПІ", 2006. - 114с. - Рос. мовою. (анотація, зміст )  
 298. Лінькова О. Ю.   Менеджмент організацій: навч.посібник./ О. Ю. Лінькова. – Харків: НТУ «ХПІ», 2012 – 464 с. (анотація, зміст)
 299. Лінькова О.Ю. Основи менеджменту : текст лекцій / О.Ю. Лінькова : Харків, НТУ «ХПІ», 2009. - 300 с. (анотація, зміст )  
 300. Лінькова О.Ю. Страхування: Навч. посібник. - Харків: НТУ «ХПІ», 2006. -240с. (анотація, зміст )  
 301. Лісачук Л. М.  Основи хімії в запитаннях і відповідях. Тести : навч. посіб. для іноземних студентів / Л. М. Лісачук, Л. С. Федорова, І. А. Ралітна.  - X. :  НТУ«ХПІ», 2012 -260 с. (анотація, зміст)
 302. Лісова М.А. Основи анатомії і фізіології людини [Текст]: навч. посібник/ М. А. Лісова. - Харків: НТУ "ХПИ", 2008. - 256 с. (анотація, зміст )  
 303. Лобода А. И.  Математика для экономистов : учеб. пособие для иностр. студ. : в 2 ч. - Ч. 1 : Элементы линейной алгебры и аналитической геомет­рии. Функции. Производные / А. И. Лобода, Е. Н. Лапузина. - X.: НТУ «ХПІ», 2012. - 240 с. - На рус. яз. (анотація, зміст)
 304. Лобода А.І, Математичний аналіз: Навчальний посібник для іноземних студентів.- Харків: НТУ «ХПІ», 2006 - 180 с.- Рос. мовою. (анотація, зміст )  
 305. Лозовой В. О. Філософія. Логіка. Етика. Естетика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. О. Лозовой, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов. — X.: Право, 2009. — 578 с. (анотація, зміст )  
 306. Лур'є, З. Я. Динаміка об'ємних гідропневмосистем загальнопромислового призначення [Текст]: навч. посібник / 3. Я. Лур'є, О. І. Гасюк. -Харків : НТУ «ХПІ», 2008. - 112 с. (анотація, зміст )  
 307. Любиев, А. И. и др.  Здоровье нации, традиции, эволюция общего  и  физкультурного    образования в  эпоху глобализации Запада и Востока | Текст] : учеб.     пособие / А. И. Любиев, Т. В. Бондаренко, А. С. Горлов. - Харьков :   НТУ «ХПИ», 2010.-268 с: ил. - На рус. яз. (анотація, зміст)
 308. Любієв Л. Г. Фізкультурно-спортивна  освіта  в системі  підготовки  сучасного інженера :  навч. посіб. / А. Г. Любієв, Т. В. Бондаренко, А. С. Горлов. - Харків : НТУ «ХПІ», 2012. - 208 с. (анотація, зміст)
 309. Мiкропроцесорна технiка: Пiдручник / Ю.I.Якименко, Т.О.Терещенко, Є.I. Сокол, В.Я. Жуйков, Ю.С. Петергеря / За ред. Т.О. Терещенко. - К.: Видавництво "Полiтехнiк", 2003. - 440 с. (анотація, зміст )  
 310. Макроекономіка: Навч. посіб. / За ред. проф. Архієреєва С.І., доц. Решетняк Н.Б. - Харків: НТУ "ХПІ", 2004. - 224с. - Рос. мовою. (анотація, зміст )
 311. Малишенко В. С. Основи Конституційного права України. Методичний посібник і плани семінарських занять для студентів  денної форми навчання / В. С. Малишенко, Л. В. Перевалова, І. І. Бодрова. – Х., 2000. – 24 с. (анотація, зміст)
 312. Маляренко В. А. Енергозбереження та енергетичний аудит: навч. посіб. / В. А. Маляренко, І. А. Немировський. - Харків: НТУ «ХПІ», 2010.-341 [3]с.(анотація, зміст)
 313. Маркетинг: теорія та ситуаційні вправи: навчально-методичний посібник \ І. М. Посохов. - Харків: НТУ «ХПІ», 2011 - 112 с. (анотація, зміст)
 314. Марченко A. П, Рязанцев М. К., Шеховцов А. Ф. Двигуни внутрішнього згоряння: Серія підручників у 6 томах. Т. 3. Комп'ютерні системи керування ДВЗ За ред. проф. А. П. Марченка та засл. діяча науки України проф. А. Ф. Шеховцова. - Харків: Прапор, 2004.— 344 с. (анотація, зміст )  
 315. Марченко А.П., Рязанцев М. К., Шеховцов А. Ф. Двигуни внутрішнього згоряння: Серія підручників у 6 томах. Т. 1. Розробка конструкцій форсованих двигунів наземних транспортних машин За ред. проф. А. П. Марченка та засл. діяча науки України проф. А. Ф. Шеховцова Харків, Прапор, 2004.— 384 с. (анотація, зміст )  
 316. Масікевич Ю.Г., Гринь С.О., Герецун Г.М., Сівак В.К., Солодкий В.Д., Моісеєв В.Ф., Шапорєв В.П., Рогозинський М.С. Методи вимірювань параметрів навколишнього cередовища. Навчальний посібник. Чернівці: Зелена Буковина, 2005. - 344с (анотація, зміст )  
 317. Маслиев В.Г. Динамика тепловозов с устройствами, уменьшающими износ бандажей колес [Текст] : Монография / В.Г. Маслиев. - Харьков : НТУ «ХПИ», 2008. - 288 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 318. Математическое моделирование в управлении производством: Учеб. пособие / Под ред. В.А. Мищенко, В.А. Садовского. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2004. - 228 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )
 319. Математическое моделирование процессов возмущенного  движения агрегатов и систем бронетанковой техники : учеб. пособие : в 2 т. - Т. 1 / Е. Е. Александров, Д. О. Волонцевич. В. В. Дущенко и др. - Харьков : НТУ "ХПИ". 2012. - 356 с. -На рус. яз.(анотація, зміст)
 320. Матеріали Всеукраїнської наради ректорів вищих технічних навчальних закладів «Вища технічна освіта України і Болонський процес». - Харків: НТУ «ХПІ», 2004 р. - 198 с. [16]. (анотація, зміст )
 321. Матеріали міжнародної конференції НТУ "ХПІ" "Ярмарок інновацій, інвестицій, нанотехнологій" Матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції «Безпека людини у сучасних умовах» - X.: Віровець А.П. «Апостроф», 2010. - 332 с.(анотація, зміст )
 322. Машини та апарати у хімічних, харчових і переробних виробництвах: Підручник / Л Л. Товажнянський, В П. Шапорев, В. Ф. Моісеєв, О. Г. Грошин, Є. В. Манойло, Ю. О. Манойло, І. В. Пітак, Н. Г. Пономарьова. М. І. Васильєв. - Харків: Колегіум, 2011. - 606 с. (анотація, зміст)
 323. Мащенко Т.Г. Элементы и устройства автоматики и систем управления: Учеб. пособие. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2006. - 192 с. (анотація, зміст )  
 324. Методические указания к решению задач по теме ''Основные математические схемы" курса "Моделирование систем" для студентов специальностей 7.050201 и 7.050206 / Сост. И.П. Гамаюн, Ю.А. Кузнецов. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2003. - 32 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 325. Методичні вказівки для вивчення учбових матеріалів по розділу «Вступ до пінч-аналізу» за курсом «Вступ до спеціальності» для студентів хіміко-технологічних спеціальностей усіх форм навчання / Уклад. Товаж-нянський Л.Л., Ульєв Л.М. - Харків: НТУ «ХПІ», 2010. - 40 с. (анотація, зміст)
 326. Методичні вказівки до вивчення навчальних курсів «Політична економія», «Основи економічної теорії», «Мікроекономіка» для студентів І курсу економічних та менеджерських спеціальностей заочної форми навчання / укл. С.І. Архієреєв, Н.Б. Решетняк, Т.В. Рябова та ін. - X.: НТУ «ХПІ», 2008. - 96 с. (анотація, зміст )  
 327. Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Розрахунок багатопульсних керованих випрямлячів" з дисциплін "Перетворювачі, ведені мережею" та "Перетворювачі для електроприводу" для студентів спеціальності 7.090803 "Електронні системи" / Уклад. Г.Г. Жемеров, Д.С. Крилов. - Харків: НТУ "ХПІ, 2009. - 52 с. - Рос. мовою. (анотація, зміст )
 328. Методичні вказівки до кваліфікаційної роботи бакалавра зі спеціальностей 8.050201, 7.050201, 7.050206, 7.050106 для студентів економічного факультету денної та заочної форм навчання / Уклад. Р.Г.Долінська, О.І.Савченко, О.І.Линник та ін. - Харків: НТУ "ХПІ", 2000. - 39 с. (анотація, зміст)
 329. Методичні вказівки до комплексних лабораторно-практичних занять з курсів "Механіка рідини та газу", "Гідравліка, гідро- і пневмопривод" для студентів машинобудівних спеціальностей усіх форм навчання. /Уклад.: В.В. Бородаєвський, О.М. Удовіков, М.Б.  Мараховський, Л.М. Цехмістро. - Харків: НТУ "ХПІ", 2002.-48 с. (анотація, зміст )
 330. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Менеджмент" для студентів економічних спеціальностей/ Укладачі: О.С.Осінкіна, О.М.Нащекіна, О.О.Попова, І.В.Гончаров, - Харків: ХДПУ, 1999. - 35 с. - Рос. мовою. (анотація, зміст)
 331. Методичні  вказівки до лабораторних  робіт з курсу «Економіко-математичне моделювання» для студентів спеціальностей 6.03060101 «Менеджмент організацій» та 6.03060102 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / уклад. О. Б. Білоцерківський. - Харків : НТУ «ХПІ», 2012. - 40 с. (анотація, зміст)
 332. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Моделювання на ЕОМ» для студентів напряму підготовки 6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» денного та заочного навчання/ уклад.: О. Л. Харченко, В. М. Балєв. - Харків: Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ», 2011. - 76 с. (анотація, зміст)
 333. Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Економіко-математичне моделювання" для студентів спеціальностей 7.050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" та 6.030508 "Фінанси" / уклад. О. Б. Білоцерківський, Н. В. Ширяєва. - X.: НТУ "ХПІ", 2009. - 76 с. (анотація, зміст )
 334. Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Основи телебачення" для студентів і викладачів за напрямком підготовки 6.050803 "Акустотехніка" по спеціалізації 6.050803-01 "Аудіо-, відео- та кінотехніка"/уклад. Астапов О.М., Усик В.В., Можаєв О.О. - X.: НТУ "ХПГ, 2011.- 88 с. (анотація, зміст)
 335. Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Статистика" для студентів спеціальностей 7.050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" та 6.030508 "Фінанси" / уклад. О. Б. Білоцерківський, Н. В. Ширяєва. - X.: НТУ "ХПІ", 2009. - 68 с.(анотація, зміст )
 336. Методичні вказівки до самостійної роботи  з курсу «Логістика» для
  студентів  спеціальностей  6.030601  «Менеджмент зовнішньоекономічної
  діяльності» та 6.030508 «Фінанси» / уклад. О. Б. Білоцерківський. - Харків :
  НТУ«ХПІ», 2012.-56 с. (анотація, зміст)
 337. Методичні вказівки до самостійної та аудиторної роботи студентів «Контролінг у тестах» для студентів економічних спеціальностей / уклад.В. А. Міщенко, Р. Г. Долінська, М. В. Петренко. – Х.: НТУ «ХПІ», 2011. – 52 с. ( анотація, зміст)
 338. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Організація і методика економічного аналізу» для студентів усіх форм на­вчання за напрямом 6.030509 - Облік та аудит / уклад. Н. Ю. Єршова. - X. : Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ», 2011. - 92 с. (анотація, зміст)
 339. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Твердотіла електроніка" для студентів спеціальностей 090803 "Електронні системи" і 090804 "Фізична і біомедична електроніка" заочного навчання /уклад. І. П. Архієреєв, Л. О. Бочарова - X.: НТУ "ХПІ", 2010. - 80 с. (анотація, зміст )  
 340. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Країнознавство» для студентів спеціальностей 7.050206 усіх форм навчання / уклад. А.Б.Макаренко, Н.В.Гуршенко. - Харків: НТУ «ХПІ», 2010. - 40 с. (анотація, зміст )  
 341. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Фінансові системи зарубіжних країн» для студентів спеціальності 7.050206 усіх форм навчання / уклад. А.Б. Макаренко, Н.В.Гуріненко. - Харків: НТУ «ХПІ», 2010. - 48 с.(анотація, зміст )
 342. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольних завдань і контрольної роботи з дисципліни «Організація і методика еконо­мічного аналізу» для студентів заочної форми навчання за напрямом 6.060509 - «Облік та аудит» / уклад. Н.Ю. Єршова. - Харків: Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ», 2011. - 52 с. (анотація, зміст)
 343. Методы конструирования измерительных систем : Учебное пособие. / Дубовец А.Н., Лях Б.Г., Товажнянский Л.Л.,Литвиненко И.И.-Х.; НТУ"ХПИ" ; "Торнадо", 2003.-160с. (анотація, зміст )  
 344. Мешалкин В. П. и др.Основы энергоресурсоэффективных экологически безопасных технологий нефтепереработки: учеб. пособие / В. П. Мешалкин, Л. Л. Товажнянский, П. А. Капустенко. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2011. - 616 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )
 345. Мешалкин В.П., Товажнянский Л.Л., Капустенко П.А. Основы теории ресурсосберегающих интегрированных химико-технологических систем: Учебн. пособие - Харьков: НТУ «ХПИ», 2006. - 412 с. (анотація, зміст )  
 346. Микроэкономика: Учебное пособие по русской научной речи для студентов-иностранцев экономического профиля [Текст] / Ю.А. Романов, Н.Н. Воронина, В.В. Гайворонская [и др.]. - X.: НТУ «ХПИ», 2008. - 88 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 347. Миланич Т.В. Современные методы анализа электронных схем : учеб.-метод. пособие / Т.В. Миланич. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. - 80 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 348. Минченко А. А. Управление режимами знергосистем и вопросы автоматизации: учеб. пособ./ А. А. Минченко, В. Н Яровой. - Харьков: НТУ»ХПИ», 2009. - 189 с. (анотація, зміст )  
 349. Мінченко А. А. Керування режимами енергосистем та питання автоматизації : навч. посіб. / А. А. Мінченко, В. М. Яровий. - X.: НТУ «ХПІ», 2011.-192 с. (анотація, зміст)
 350. Мищенко В.А., Соловьева Л.В. Введение в специальность: менеджмент внешнеэкономической деятельности: Учеб. пособие /В.А. Мищенко, Л.В. Соловьева. - Харьков: НТУ «ХПІ», 2008. - 436 с. - На рус.яз.(анотація, зміст )  
 351. Мілих В.І. Електротехніка та електромеханіка: Навч. посібник. — К.: Каравела, 2005. — 376 с. (анотація, зміст )  
 352. Молодіжний електрохімічний форум / Тези доповідей науково-технічної конференції. - Харків: НТУ «ХПІ», 2009. - 108 с. (анотація, зміст )
 353. Молодіжний електрохімічний форум / Тези доповідей науково-технічної конференції. - Харків: НТУ «ХПІ», 2010. - 112 с.(анотація, зміст )
 354. Морачковский О. К. Инфиз: очерки истории творчества. — Харьков:
  Энерго Клуб Украины, 2005. — 372 с. (на русском языке). (анотація, зміст)
 355. Морачковский O.K., Тарсис Ю.Л. Анализ статики и кинематики: Учебное пособие для студентов технических университетов специальностей электромеханика, информационные технологии проектирования, аэро- и газо­динамика, автоматизация химических, перерабатывающих и пищевых производств. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2005. - 224 с. - На рус. языке (анотація, зміст )  
 356. Морозов В.В., Николаенко В.И. История инженерной деятельности: Курс лекций / В.В. Морозов, В.И. Николаенко. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2007. - 336 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 357. Мякшина И.Г., Глебова Е.Г. Текст лекций по ТОЭ для студентов физико-технического факультета по специальности «Инженерная электрофизика» / И. Г. Мякшина, Е. Г. Глебова. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2007. - 348 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 358. Нагайцева Н.И. Коммуникативно-синтаксические типы простого предложения в стилистическом аспекте. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2003. - 220с. - Рос. мовою. (анотація, зміст )  
 359. Нагайцева Н. И. Кропотова Е. А. Омонимы  паронимы: словари и упражнения: Учеб. Пособ. для студентов-иностранцев/ Н. И. Нагайцева – Х.: НТУ «ХПИ», 2011. – 108 с. (анотація, зміст)
 360. Нагайцева Н.И., Кропотова Е.А. Русская грамматика в комментариях и альтернативных таблицах для студентов, изучающих русский язык как иностранный:изд. 2-ое, испр. и доп./ Н. И. Нагайцева, Е. А. Кропотова.— Харьков: НТУ «ХПИ», 2010 — 158с. - Русск. яз. (анотація, зміст)
 361. Нагайцева Н.И., Снегурова Т.А., Алексеенко С.П., Кропотова Е.А., Могучев Г.А Учебник по русскому языку для иностранцев / Под общей редакцией Нагайцевой Н.И.: НТУ "ХПИ". -Х.: Новое слово, 2002. - 378 с. (анотація, зміст ) 
 362. Наукові та прикладні основи захисту грунтів від ерозії в Україні [Текст] : монографія / за ред. С. А. Балюка та Л. Л. Товажнянського. - Харків: НТУ «ХПІ», 2010. - 460 с. (анотація, зміст )  
 363. Научная речь для начинающих: Математика. Химия. Физика. Учебное пособие для иностранных студентов подготовительных факультетов. Под общ. ред. И.А. Ясницкой. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2006. - 272 с. (анотація, зміст )
 364. Начало плюс. Учебник по русскому языку для иностранцев / Под общей редакцией Н.И. Нагайцевой. - Харьков: НТУ "ХПИ"; Новое слово, 2002 - 378 с. (анотація, зміст )
 365. Начало - плюс. Учебник русского языка для иностранных стажеров и аспирантов. / Под общей редакцией Нагайцевой Н.И. Изд. 2-е, перераб. -
  Харьков: НТМТ, 2009,- 476с. - Русск. яз. (анотація, зміст)
 366. Начало. Элементарный курс: Учебник по русскому языку для студентов-иностранцев / Н.И. Нагайцева, Т.А. Снегурова и др.; Под общ. ред. Н.И. Нагайцевой. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2006. - 488 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 367. Нащекина О. Н. Методология научных исследований: учеб. пособие / О. Н. Нащекина, И. В. Тимошенков. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2011.- 304 с. - На рус. яз. (анотація, зміст)
 368. Невизначеність вимірювання : навч.посібник / С. І. Кондрашов, В. М. Чинков, О. Л. Харченко. - Харків: НТУ "ХПІ", 2010. - 80 с. (анотація, зміст )  
 369. Нейман В.О. та ін. Механічні розрахунки проводів та опор повітряних ліній електро-передавання [Текст]: навч. посібник / В.О. Нейман, С.Ю. Шевченко, С.В. Турбін. - Харків: НТУ «ХПІ», 2008. - 100 с. (анотація, зміст )  
 370. Некрасов А.П., Веретенченко Б.А. Лабораторный практикум по коллоидной химии:Учебное пособие для студентов химических специальностей всех форм обучения. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2004. - 276 с. - На рус.яз. (анотація, зміст )  
 371. Об'єктно-орієнтоване конструювання виробів сучасного машинобудування. Комп'ютерний практикум [Текст] : навч. посіб. [для студ. напр. «Комп'ютерна інженерія» в. н. з.] / Т. Ф. Багрянцева, Ф. А. Домнін, В. О. Кравець [та ін.]; за ред. Ф. А. Домніна. - Харків: НТУ «ХПІ», 2010. - 618 [2] с. (анотація, зміст ) 
 372. Огурцов, А. Н.  Биологические мембраны : учеб. пособие / А. Н. Огурцов. -Харьков : НТУ «ХПИ», 2012. - 368 с. - На рус. яз.(анотація, зміст)
 373. Огурцов А. Н. Бионанотехнология.  Принципы и применение :  учеб. пособие / А. Н. Огурцов. - X. : НТУ «ХПИ», 2012. - 480 с. - На рус. яз. (анотація, зміст)
 374. Огурцов, А. Н. Введение в биоинформатику: учеб. пособие [по курсу «Биоинформатика и информационная биотехнология» для студ. направл. подг. 051401 «Биотехнология», в т.ч. иностр. студ.] / А. Н. Огурцов. -Харьков: НТУ «ХПИ», 2011. - 208 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )
 375. Огурцов А.Н. Введение в биофизику. Физические основы биотехнологии [Текст]: учеб. пособие / А.Н. Огурцов. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. - 320 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 376. Огурцов А.Н. Механизмы ферментативных реакций. Конспект лекций по курсу "Ферментативный катализ" для студентов специальности 7.092901 "Промышленная биотехнология" - Харьков: НТУ "ХПИ", 2004. - 75 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )
 377. Огурцов, А. Н. Модификация криокристаллов электронными возбуждениями [Текст]: монография / А. Н. Огурцов. - Харьков: НТУ «ХПИ». 2009. - 368 с - На рус. яз. (анотація, зміст )
 378. Огурцов А. Н.  Молекулярная  биотехнология. Фундаментальные и прикладные  аспекты : учеб. пособие / А. Н. Огурцов. - X. : НТУ «ХПИ», 2012. -  432 с. - На рус. яз. (анотація, зміст)
 379. Огурцов, А. Н. Молекулярная биофизика [Текст]: учеб.пособ./ А. Н. Огурцов. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2011. - Ил. 204. Табл.14. Библиогр.: 58 назв. - На рус.яз. (анотація, зміст)
 380. Огурцов, А. Н. Нанобиотехнология. Основы молекулярной биотехнологии [Текст]: учеб. пособие [по курсу «Молекулярная биотехнология» для студ. направ, подг. 051401 «Биотехнология», в т. ч. иностр. студ.] / А. Н. Огурцов. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2010.-384 с. - На рус. яз.(анотація, зміст )
 381. Огурцов, А. Н. Научные исследования и научная информация: учеб. пособие для студ. направл. подг. 051401 «Биотехнология», в т. ч. иностр. студ. / А. Н. Огурцов, О. Н. Близнюк. - X.: НТУ «ХПИ», 2011. - 400 с. - На рус. яз. (анотація, зміст)
 382. Огурцов, А. Н. Основы молекулярной биологии: учеб. пособие: в 2-х ч. - Ч. 1 : Молекулярная биология клетки / А. Н. Огурцов. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2011. - 304 с. - На рус. яз.(анотація, зміст )
 383. Огурцов, А. Н. Основы молекулярной биологии: учеб. пособие: в 2-х ч. - Ч. 2 : Молекулярные генетические механизмы / А. Н. Огурцов. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2011. - 240 с. - На рус. яз.(анотація, зміст )
 384. Огурцов, А. Н. Ферментативный катализ [Текст]: учеб. пособие / А. Н. Огурцов. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2010. - 304 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )
 385. Огурцов, А. Н. Физико-химические основы биотехнологии. Биотермодинамика: учеб. пособие [для студ. направл. подг. 051401 «Биотехнология», в т. ч. иностр. студ.] / А. Н. Огурцов, О. Н. Близнюк. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2011. - 256 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )
 386. Олексенко В.М. Лінійна алгебра та аналітична геометрія: Підручник. - Харків: НТУ "ХПІ", 2006. - 372 с. - Укр. мовою. (анотація, зміст )  
 387. Операційне числення: навч.посіб./ Потаніна Т. В., Першина Ю. І., Тарсіс К. Ю., Кулик С. І. –НТУ «ХПІ», 2012. – 72 с. (анотація, зміст)
 388. Оптимізація механічної обробки тіл обертання: монографія / В. Є. Карпусь, О. В. Котляр, В. О. Іванов.; за ред. В. Є. Карпуся. -  Харків: НТМТ, 2012. - 296 с. (анотація, зміст)
 389. Організація та управління інноваційною діяльністю: Підручник / За ред. проф. Перерви П.Г., проф. Меховича С.А., проф. Погорєлова М.І. - Харків: НТУ "ХПІ" 2008. - 1025 с. - Укр. мовою. (анотація, зміст )
 390. Организация и планирование научных исследований, патентоведение: Учеб. пособие / Давиденко А.П. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2004. - 320с. - на рус.яз. (анотація, зміст )  
 391. Орловский Д.Л. Информационные системы в менеджменте: Учеб.-метод. пособие / Д.Л. Орловский. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. - 126 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 392. Орловский Д.Л. Информационные системы для предприятий и организаций: Учеб. пособие. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2002. - 154 с. На рус. яз. (анотація, зміст ) 
 393. Основи автоматики і танкові автоматичні системи / Александров Є.Є., Кечев М.О., Костяник І.В. та ін. - Харків: НТУ "ХПІ, 2002. - 163 с.(анотація, зміст )
 394. Основи екології: Навч.-метод. посібник з курсу «Основи екології»: Для студ. усіх спеціальн. заочн. форми навчання / С.П. Кривільова, О.О. Лопухіна. - Харків: НТУ "ХПІ", 2006. - 112с.- Рос. мовою. (анотація, зміст )  
 395. Основи економічної теорії [Текст]: навч.-метод, посіб. [для студ. технічних   спеціальн.   заочної  форми   навчання]   /   С. І. Архієреєв, Н. Б. Решетняк,  В. М. Двінських [та ін.];  за ред.  С. І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк. - Харків: НТУ «ХПІ», 2010. - 76 с. (анотація, зміст )
 396. Основи економічної теорії / Гуревічов М.М. та інші. Навчальний посібник. - Харків: НТУ "ХПІ", 2003. - 288 с. (анотація, зміст )  
 397. Основи охорони праці: Навчальний посібник / За ред. проф. В.В.Березуцького. - X.: Факт, 2005. - 480 с. (анотація, зміст )  
 398. Основи права: Конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей / Л. В. Перевалова, В.І. Столяров. – Харків: НТУ «ХПІ», 2001. – 70 с. – Рос.мовою. (анотація, зміст)
 399. Основы права: Методичні вказівки для практичних занять по курсу «Основи права» для студентів заочної форми навчання / Уклад. Л. В. Перевалова, В. Г. Вергун. – Харків: НТУ «ХПІ», 2003. – 24 с. (анотація, зміст)
 400. Основы технологии изготовления аппаратов для химических и пищевых производств / В.А. Цыбульник, В.Ф. Моисеев, В.И. Сиренко, С.А. Гринь Учебное пособие - Харьков: НТУ «ХПИ», 2005 г. - 196 с. (анотація, зміст )  
 401. Основы химии. Вопросы, ответы, тесты [Текст]: учеб. пособие [для иностр. студ.] / Л. Н. Лисачук, Л. С. Федорова, И. А. Ралитная. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2010. - 262 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )
 402. Основы электрической тяги, системы и режимы тяговых сетей постоянного тока: Учеб. пособие / Под ред. Омельяненко В.И. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2002. - 164 с. - На рус. яз. (анотація, зміст ) 
 403. Павловський В.Г. Особливості гідродинаміки і теплообміну в некруглих каналах: Монографія. - Харків: НТУ "ХПІ", 2006. - 104 с. (анотація, зміст )  
 404. Пазиніч С. М. Взаємозумовленість естетичного ідеалу і суспільного роз­витку. Частина перша - епохи Давніх часів [Текст]: навчально-методичний посібник / С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов. - Хар­ків: Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2011. — 80 с. (анотація, зміст)
 405. Пазиніч С. М., Пономарьов О. С, Підбуцька Н. В. Конфліктне спілкування у творчому середовищі: Навчально-методичний посібник. - Харків: ХДАДМ, 2010. - 100 с. (анотація, зміст)
 406. Пазиніч С. М. Логіка інженерної діяльності : підручник / С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов, Л. Л. Товажнянський. - Харків : НТУ «ХПІ», 2012. - 480 с. (анотація, зміст)
 407. Панченко, В. І. та ін. Системне програмне забезпечення Windows [Текст] : навч. посіб.[з дисц. «Системне програмне забезпечення»]/ В. І. Панченко, А. М. Клименко, Н. В. Максюта. - Харків: НТУ «ХПІ», 2009. - 196 с. (анотація, зміст )  
 408. Парамонова В.Ю., Сидойкина Т.Н.,Криволапова Е.В. Праздники Украины: Учебно-методическое пособие / Под общей редакцией Снегуровой Т.А.- Х: Новое слово, 2002. - 80 с. (анотація, зміст ) 
 409. Парсаданов І.В. Підвищення якості і конкурентоспроможності дизелів на основі комплексного паливно-екологічного критерію: Монографія. - Харків: Видавничий центр НТУ "ХПІ", 2003.- 244с. - Російською мовою (анотація, зміст )  
 410. Патентування винаходів. Навчальний посібник. Гаврилюк Ю.Р., Приходько О.Ю. - Харків: НТУ "ХПІ", - 2005. - 208 с. (анотація, зміст )  
 411. Пелих В.Ф., Пономаренко О.И. Теплотехнические расчеты литейных печей : Учеб. пособие / В.Ф. Пелих, О.И. Пономаренко. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2007. -200 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 412. Перевалова Л. В. Господарське законодавство. Навч.-метод. посібник / Л. В. Перевалова, В. Г. Вергун. - Харків: НТУ «XПІ», 2007. - 52 с. (анотація, зміст)
 413. Перерва П. Г. та ін. Економіка та управління інноваційною діяльністю: навч. посіб. / П. Г. Перерва, М. І. Погорепов, С. А. Мехович. - Харків: НТУ «ХПІ», 2011.-628 с. (анотація, зміст)
 414. Переяславская Рада и гармонизация украино-российских отношений: история, и культура, наука и образование : сб. науч. трудов : по матер. Второй Междунар. науч.-практ. конф. 13 дек. 2007 г. / Под ред. А.Г. Романовского, В.Н. Ганичева. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2008. - 572 с. (анотація, зміст )  
 415. Перцев Л.П., Товажнянскйй Л.Л. Расчет и конструирование разъемных герметичных систем химической техники: Монография. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2006. - 268 с. (анотація, зміст )
 416. Побудова ізометричних аксонометричних проекцій [Текст] : Методичні вказівки [для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання] / Уклад.: А. Г. Журило. - Харків: Видавництво «Підручник НТУ «ХПІ», 2010 -40 с. (анотація, зміст )
 417. Погорєлов І.М. Шляхи підвищення ефективності організації виробничих процесів: Монографія. - Харків: НТУ «ХПІ», 2007. - 219 с.- На рус.яз.  (анотація, зміст )
 418. Погорелов И.Н.Анализ производственно-предпринимательской деятельности предприятия: Учебное пособие.  - Харьков: НТУ ХПИ, 2007. - 208 с. Рус. язык. (анотація, зміст)
 419. Пономарьов О.С. Моделювання діяльності фахівця: підручник  О. С. Пономарьов, О.М. Касьянова —X: НТУ «ХПИ», — Харків: Видавництво ФОП Тагаєв П.О., 2011.— 236 с, 23 ил., 31 табл., 58 бібліогр. назв. (анотація, зміст)
 420. Пономарьов О.С. Нечеткие множества в задачах автоматизированного управления и принятия решения: Навчальний посібник. — Харків: НТУ "ХПІ", 2005. - 232 с. - Рос. мовою. (анотація, зміст )  
 421. Порядок слов и актуальное чтение предложения: Методические указания по русскому языку как иностранному. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2010. – 28 с. (анотація, зміст)
 422. Посохов І. М. Економіка і маркетинг: практикум / Навчальний посібник : практикум /1. М. Посохов, В. Г. Дюжев, Т. О. Погорєлова ; за ред. проф. Дюжева В. Г. - Харків: НТУ «ХШ», 2011. - 132 с. (анотація, зміст)
 423. Практикум дистанционного обучения.2-е издание. Под редакцией В.Кухаренко. - К.: Милленниум, 2003. - 196 с. (анотація, зміст )  
 424. Практикум з курсу «Безпека життєдіяльності»: для студентів вищих навчальних закладів В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г. Валенко та ін.; За ред. проф. В.В. Березуцького X.: Факт, 2005.- 168 с. (анотація, зміст )  
 425. Практикум по курсу «Политология» [Текст]: учеб.-метод, пособие[для иностр. студ. всех специальн.] / В. С. Малышенко, Б. Д. Гопованов, С. В. Коновалов [и др.]; под ред. В. С. Малышенко. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2010. - 140 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 426. Приклади та задачі за курсом «Процеси та апарати хімічної технології»: навч. посіб. / Л. Л. Товажнянський, В. О. Лещенко, А. П. Готлінська [та ін.]; за ред. Л. Л. Товажнянського. - Харків: НТУ «ХПІ», 2010. - 480 с. (анотація, зміст )
 427. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : збірник наукових праць / За редакцією Л.Л. Товажнянського.-У двох частинах.-Х.: НТУ "ХПІ", 2002. - 432 с. (анотація, зміст ) 
 428. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць / За редакцією Л.Л. Товажнянського, О.Г. Романовського. - Вип.З(7). - Харків: НТУ "ХПІ", 2004. - 352 (анотація, зміст )
 429. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць / За редакцією Л.Л. Товажнянського та О.Г. Романовського. Вип. 4 (8). - Харків: НТУ "ХПІ, 2004. - 344c. (анотація, зміст )
 430. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. праць / За ред. Л.Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. - Вип. 13-14 (17-18). - Харків: НТУ "ХПІ", 2007.-332 с. (анотація, зміст )  
 431. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. праць / За ред. Л.Л. Товажнянського, О.Г. Романовського. - Вип. 15-16 (19-20). - Харків: НТУ "ХПІ", 2007. - 388 с. (анотація, зміст )  
 432. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти [Текст]: зб. наук. праць / За ред. Л.Л. Товажнянського, О.Г. Романовського. - Вип. 17 (21). - Харків: НТУ "ХПІ", 2008. - 396 с. (анотація, зміст )  
 433. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти [Текст]: зб. наук. праць / За ред. Л.Л. Товажнянського, О.Г. Романовського. - Вип. 18 (22). - Харків: НТУ "ХПІ", 2008. - 400 с. (анотація, зміст )  
 434. Програма міжнародної наукової конференції "Управління великими соціальними системами і гуманітарно-технічна еліта". - 22 - 23 травня 2003 р. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2003. (анотація, зміст )
 435. Програма національних академічних читань, присвячених 125-річчю Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Міжнародної Науково-технічної конференції«Сучасні проблеми нано-, енерго- та ресурсозберігаючих і екологічно орієнтованих хімічних технологій». - 27-28 травня 2010 р. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2010. (анотація, зміст )
 436. Програма та методичні рекомендації до лекційних та семінарських занять з курсу «Історія України» для студентів усіх спеціальностей/ уклад.: С. С. Арбузова, І. В. Дворкін, В. В. Кабачек [та ін.]. – Харків: Підручник НТУ «ХПІ», 2012. – 152 с. (анотація, зміст)
 437. Проскурня О. М.  Економіка в енергетиці : навч. посіб. / О. М. Проскурня, О. І. Ганус. - Харків : Вид-во «Підручник НТУ«ХПІ», 2012.- 272 с. (анотація, зміст)
 438. Пуляев, В. А. и др. Определение параметров ионосферы методом некогерентного рассеяния радиоволн [Текст]: монография / В. А. Пуляев, Д. А. Дзюбанов, И. Ф. Домнин. - Харьков: Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ», 2010. - 240 с.- На рус. яз. (анотація, зміст )
 439. Пупань Л.И., Кононенко В.И. Перспективные технологии получения и обработки материалов: Учеб. пособие / Л.И. Пупань, В.И. Кононенко. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. - 261 с. (анотація, зміст )  
 440. Пупань Л.И., Кононенко В.И. Перспективные технологии получения и обработки материалов: Учеб. пособие / Л.И. Пупань, В.И. Кононенко. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. - 261 с. (анотація, зміст )  
 441. Пространство литературы - путь к миру, согласию и сотрудничеству между славянскими народами: сб. науч. трудов : по материалам VI Междунар. науч.-практ. конфер., 16 декабря 2011 г. / под ред. А. Г. Романовского, Ю. И. Панфилова. - Харьков: НТУ «ХПІ», 2012. - 384 с. - На укр. и рус.яз. (анотація, зміст )  
 442. Райко Д. В. Стратегічне управління розвитком маркетингової діяльності: методологія та організація: Монографія.- X.: ВД «ІНЖЕК», 2008.- 632 с. Укр. мова (анотація, зміст )  
 443. Райко Д.В. Маркетинговые исследования: Учебное пособие. —Харьков: НТУ «ХПИ», 2004. - 109 с. - На русск. яз. (анотація, зміст )  
 444. Райко Д. В.Р Підприємство, партнер, споживач: теорія та практика взаємодії: Монографій. - X.: ФОП Александрова К. М.; ВД «ІНЖЕК», 2010.- 320 с. - Укр. мова. (анотація, зміст )
 445. Реализация традиционных методов и поиск инноваций в процессе подготовки иностранных студентов в современном высшем учебном заведении: Международная научно-методической конференция. - X.: НТУ "ХПИ", 2008. - 362 с. (анотація, зміст )  
 446. Резание и инструмент в технологических системах: Междунар. науч.-техн. сб. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2009. - Вып. 76. - 238 с. (анотація, зміст )
 447. Резание и инструмент в технологических системах: Междунар. науч.-техн. сб. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2009. - Вып. 77. - 206 с. (анотація, зміст )
 448. Резание и инструмент в технологических системах: Междунар. науч.-техн. сб. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2010. - Вып. 78. - 210 с. (анотація, зміст )
 449. Рисований, О. М. Системне програмування [Текст] : підручник для студентів напряму "Комп'ютерна інженерія" вищих навчальних закладів / О. М. Рисований. - Харків: НТУ "ХПІ", 2010. - 912 с. (анотація, зміст )
 450. Риторика [Текст]: навч.-метод, посіб. / О.Г. Романовський, Н.В. Середа, О.В. Квасник [та ін.]. - Харків: НТУ "ХПІ", 2008. - 160 с. (анотація, зміст )  
 451. Робоча програма та методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів напрямку підготовки "Менеджмент" денної та заочної форми навчання / Укл. Гаврись О.М., Стрижак О.О. - Харків: НТУ «ХПІ», 2009. - 72 с. (анотація, зміст )
 452. Конохов В .І., Лавінський В. І., Хавін В. Л. Розрахунки статично невизнануваних стержньових систем методом сил. Навчально - методичний посібник з розділу курсу "Опір матеріалів" для студентів машинобудівних спеціальностей. - Харків: НТУ "ХПІ", 2002 - 92с. (анотація, зміст)
 453. Розрахунок і конструювання машин і апаратів хімічної та харчової промисловості: навч. посібник / Л. Л. Товажнянський, В. П. Михайліченко,. Нечипоренко [та ін.]. - Харків: НТУ «ХП1», 2011.- 160 с.(анотація, зміст )
 454. Розробка діагностичних програм комп'ютерних мереж [Текст]: навч. посібник / В.О. Кравець, Ю.М. Колибін, О.А. Серков [та ін.]. - Харків: НТУ «ХПІ», 2008. - 192 с. (анотація, зміст )  
 455. Романёк Л.В. и др. Научный стиль речи [Текст]: Учеб. пособие / Л.В. Романёк, И.И. Снегурова, М.Е. Шелестина. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. - 160 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 456. Романовський О. Г. Охорона праці в закладах освіти. Практикум: навч.посіб./ О. Г. Романовський, Ю. Є. Демидова, Т. С. Павленко. – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. – 200 с. (анотація, зміст)
 457. Романовский А.Г., Мищенко В.А., Иваницкий В.Д. Научные исследования в экономике и менеджменте. Вопросы теории и практики исследований экономических систем и процессов: Учеб. пособие. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2006. - 322 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 458. Романовський О.Г., Друзь В.А., Ма Шуин, Джан Тан Сучасні уявлення про роль почуття страху у формуванні поведінки людини: Монографія Харків: НТУ "ХПІ", 2007. - 188 с. - Рос. мовою. (анотація, зміст )  
 459. Романовський О.Г., Михайличенко В.Є. Філософія досягнення успіху. Психологічний аспект: Підручник / О.Г. Романовський, В.Є. Михайличенко. - Харків: НТУ «ХПІ», 2007. - 592 с. (анотація, зміст )  
 460. Романовський О.Г., Пазиніч С.М., Резніков П.П. Логіка: Навчальний посібник. - Харків: НТУ "ХПІ", 2004. - 492 с. - Укр. та рос. мовами. (анотація, зміст )  
 461. Романовський О.Г., Пономарьов О.С., Лапузіна О.М. Ділова етика: Навчальний посібник. - Харків: НТУ "ХПІ", 2006. - 364 с. - укр. мовою. (анотація, зміст )  
 462. Романовський О.Г., Пономарьов О.С., Пазиніч С.М., Черваньова 3.О., Гайворонська В.В. Зміст і сутність педагогічної діяльності: Навч. посібник / О.Г. Романовський, О.С. Пономарьов, С.М. Пазиніч та ін. - Харків: НТУ "ХПИ", 2007. - 228 с. (анотація, зміст )  
 463. Романовський О.Г. Педагогіка успіху: підручник / О. Г. Романовський, В. Є. Михайличенко, Л. М. Грень. - Харків: НТУ «ХПІ», 2011. - 368 с. (анотація, зміст )  
 464. Романовский, А. Г. и др.Социально-психологические основы построения процесса управления коммуникативными отношениями: Монография / А. Г. Романовский, В. А. Друзь, И. А. Юрьева. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. - 240 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )
 465. Руднева Г.В. Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії [Текст] : навч. посіб. [для студ. техн. ун-тів] / Г.В. Руднєва. - Харків: НТУ "ХПІ", 2008. - 168 с. - Англ. мовою. (анотація, зміст )  
 466. Рыщенко И.М., Бугенко А.Н. и др. Химия: от вопроса к ответу - путь к университету. - Харьков: НТУ "ХПІ", 2005 - 368 с. - Русск. яз. (анотація, зміст )  
 467. Рыщенко И.М., Бутенко. А. Д., Булавин В.И., Оприщенко Т.А. Химия ― от школы к вузу. Учебное пособие для выпускников средних учебных заведений, лицеев, колледжей и гимназий. - Харьков: НТУ«ХПИ», 2002. - 296 с. (анотація, зміст )
 468. Сало В.А. Краевые задачи статики оболочек с отверстиями: Монография. -Харьков: НТУ «ХПИ», 2003. - 216 с. - На русском языке. (анотація, зміст )  
 469. Сандуляк Л.І., Товажнянський ЛЛ., Масікевич Ю.Г., Гринь С.О., Солодкий В.Д., Сметанюк O.K. Шапорев В.П., Моісеєв В.Ф. Екологія людини: Навч. посібник. — Чернівці: Зелена Буковина, 2005. — 240 с. (анотація, зміст )  
 470. Сахненко Н. Д. Мониторинг и прогнозирование защитных свойств органических покрытий : Монография / Н. Д. Сахненко, М. В. Ведь. - Харьков: ЧПИ «Новое слово», 2012. - 288 с. - Російською мовою (анотація, зміст)
 471. Сахненко М.Д., Ведь М.В., Ярошок Т.П. Основи теорії корозії та захисту металів: Навч. посібник. - Харків: НТУ "ХПІ", 2005. - 240 с. (анотація, зміст )
 472. Семченко Г. Д. Теплоизоляционные материалы: Учеб, пособие. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2006. - 285 с. - На русс. яз. (анотація, зміст )
 473. Семченко Г. Д. Теплоізоляційні матеріали: навч. посібник / Г. Д. Семченко. -Харків: НТУ «ХПІ», 2011. -292 с.(анотація, зміст )
 474. Семченко, Г. Д. Вогнетривкі вироби для футерування теплових технологічних агрегатів [Текст]: навч. посіб. [для студ. спец. «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» вищих навч. закл.] / Г. Д. Семченко. - Харків: НТУ «ХПІ», 2009. - 176 с. (анотація, зміст )
 475. Семченко Г. Д. Современные процессы в технологии конструкционной кера­мики: Учебное пособие. - Харьков: «Гелиос», 2011. - 276 с. -на рус. яз. (анотація, зміст)
 476. Семяннікова Н.Л., Коцюба О.В. Основи бюлогп. Анатомія та фізіологія людини: Навчальний посібник для іноземних студентів. - Харків: НТУ «ХПІ», 2006. - 208с. - Рос. мовою. (анотація, зміст )  
 477. Сенчук Ю.Ф. Математичний аналіз для инженерів: Навч.посібник. - У 2 ч.; За ред. Л. В. Курпи. - Ч. 2. - Харків: НТУ "ХПІ", 2006. - 372 с. - Рос. мовою. (анотація, зміст )  
 478. Середа О.Г. Безконтактні елементи автоматики в електропобутовій техніці [Текст]: навч. посібник / О.Г. Середа. - Харків: НТУ «ХПІ», 2008. - 224 с. (анотація, зміст )  
 479. Сертификация и подтверждение соответствия в Украине: Учеб. пособие / С.И. Кондрашов, Л.В. Константинова и др. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2006. - 368 с. - На русск. яз. (анотація, зміст )  
 480. Сисоєв В.В. Практикум з логістики: навч.посіб. / В. В. Сисоєв, Д. В. Сисоєв. -Харків: Видавництво «Підручник НТУ "ХПІ", 2011. - 144 с. (анотація, зміст )
 481. Скрипниченко Л.В., Масалова Л.В. та ін. Statten der Wissenschaft. Головні наукові напрямки. Навчальний посібник. / За ред. Л.В. Скрипниченко. -Харків: НТУ „ХПІ", 2005.- 115с. (анотація, зміст )
 482. Сладких С. О., Базелюк В. М. Експлуатація бронетанкового озброєння та техніки. Навчальний посібник. -X.: ФВП НТУ "ХПІ", 2008. - 100 с. (анотація, зміст )  
 483. Сладких С.О. Електрообладнання бронетанкового озброєння та військової техніки. - X.: ФВП НТУ "ХПІ", 2007. - 120 с. (анотація, зміст )
 484. Слово и словарь. Vocabulum et vocabularium: сб. науч. трудов по лексикографии. Вып. 12 / под ред. В. В. Дубичинского и Т. Ройтера. - Харьков: Видавництво  «Підручник НТУ "ХПІ"»,  2011 - 230 с. (анотація, зміст)
 485. Соловей Л. В., Зулин Б.Д., Лазарев Н.И. Компьютерные технологии. Интегрированный пакет для автоматизированного проектирования AutoCAD 2004 : Учеб. пособие - Харьков: НТУ «ХПИ», 2005 -  208 с. - На русск. яз.(анотація, зміст)
 486. Соловьев В.О., Высочанский И.В., Кривуля СВ. и др. Проблемы геологии нефти и газа. - X.: (УкрНИИгаз), 2010. - 124 с.(анотація, зміст )
 487. Соловьев В.О., Кривуля С. В., Фык И. М. Материковые рифты и нефтегазоносность - Харьков: Курсор, 2011. - 44 с., 12 ил.(анотація, зміст )
 488. Соловьев В.О., Хронология тектонических движений: Фазы, эпохи, циклы тектогенеза. - Харьков: (КкрНИИгаз), 2011. - 112 с.(анотація, зміст )
 489. Солодкий В.Д., Товажнянський Л.Л., Масікевич Ю.Г., Білоконь М.В., Гринь С.О., Шапорєв В.П., Моісеєв В.Ф. Заповідна справа: Підручник. — Чернівці: Зелена Буковина, 2005. — 288 с. (анотація, зміст )  
 490. Солодкий В.Д., Товажнянський Л.Л., Масікевич Ю.Г., Сівак В.К., Моісеєв В.Ф., Гринь С.О., Шапорєв В.П. Природоохоронне інспектування: Навч. посібник. — Чернівці: Зелена Буковина, 2005. — 264 с. (анотація, зміст )  
 491. Солодкий Л.Л., Товажнянський Л.Л, Сакара Ю.Д. та ін. Основи екологічної безпеки: Навчальний посібник - Х.:НТУ "ХПІ", 2002. - 176 с. (анотація, зміст ) 
 492. Сталинский Д.В., Сизый Ю.А. Оптимальное проектирование динамических систем обдирочно-шлифовальных станков. - Харьков: ХГПУ, 2000. — 113с. (анотація, зміст)
 493. Стандартизація. Екологічна стандартизація і метрологія: Навчальний посібник / Козуля Т.В., Романовський О.О - Харків, НТУ "ХПІ", 2005. - 228 с. - Укр. мовою. (анотація, зміст )  
 494. Станіслав Миколайович Пазиніч. До 70-річчя з дня народження [Текст]: бібліогр. покажчик / Уклад. Л.П. Семененко. - Харків: НТУ «ХПІ», 2010. - 432 с. (анотація, зміст )  
 495. Статистика [Текст]: текст лекцій / О. Б. Білоцерківський, О. О. Замула, Н. В. Ширяева. - Харків: НТУ «ХПІ», 2009. - 96 с. (анотація, зміст )
 496. Створення парових турбін нового покоління потужністю 325 МВт / В.Г. Суботін, Є.В. Левченко, В.Л. Швецов, О.Л. Шубенко, А.О. Тарелін, В.П. Суботович. - Харків: Фоліо, 2009. - 256 с.(анотація, зміст )
 497. Степко М.Ф., Б.В.Клименко, Л.Л.Товажнянський Болонський процес і навчання впродовж життя: Монографія. -Харків: НТУ "ХПІ", 2004. - 112 с.(анотація, зміст )  
 498. Стратегия гуманизма: (Из опыта работы научно-учебного комплекса НТУ «ХПИ» — ХГУ «НУА») / [Авт. коллектив: В. И. Астахова, Е. В. Астахова, Л. А. Белова и др.]; Под общ. ред. В. И. Астаховой, Л. Л. Товажнянского; Гл. упр. образования и науки Харьк. облгосадминистрации, Нац. техн. ун-т «ХПИ», Нар. укр. акад. - X.: Изд-во НУА, 2004. - 212 с. (анотація, зміст )  
 499. Стрельченко А.Й. Інформатика для всіх: Навчальний посібник /А.Й. Стрельченко. - Харків: НТУ "ХПІ", 2009. - 144 с. - Рос. мовою. (анотація, зміст )  
 500. Стрельченко А.Й. Основи інформатики. Базовий курс: навч. посіб./А. Й. Стрельченко. — Харків: НТУ "ХПІ", 2008. - 200с. - 248 с. (анотація, зміст )  
 501. Сударкина С.П. Экономика машиностроительного предприятия : учеб. пособие / С.П. Сударкина. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2008. - 244 с. (анотація, зміст )  
 502. Сухорукова П.В., Райко Д.В., Харченко А.Л.. Черепанова В.Л. Финансы. Деньги и кредит: Учебное пособие. - Харьков: НТУ «ХПИ». 2004. — 166 с. На рус. яз. (анотація, зміст )  
 503. Сучасні технології в машинобудуванні [Текст]: зб. наук, праць. Вип. 3. / редкол.: В. О. Федорович (відпов. ред.) [та ін.]. - Харків НТУ «ХПІ», 2009. - 272 с. - Укр., рос., англ. мовами. (анотація, зміст )  
 504. Сучасні технології в машинобудуванні [Текст]: зб. наук, праць. - Вип. 4. / редкол.: В. О. Федорович (голова) [та ін.]. - Харків: НТУ «ХПІ», 2010. - 312 с- Укр., рос, англ. мовами. (анотація, зміст )
 505. Сучасні технології в машинобудуванні [Текст]: зб. наук, праць. - Вип. 5. / редкол.: В. О. Федорович (голова) [та ін.]. - Харків: НТУ «ХПІ», 2010. - 350 с. - Укр., рос, англ. мовами. (анотація, зміст )
 506. Сучков Г. М. Прилади і методи акустичного контролю: навч.посіб. /
  Г.М. Сучков, К.Л. Ноздрачова, Е.В. Міщанчук, В.М. Єрощенков. - Харків: НТУ «ХПІ», 2011.-220 с. (анотація, зміст)
 507. Таран, Б. П. Ливарні сплави [Текст]: навч. посіб. [для студ вищих навч. закл.] / Б. П. Таран. - Харків: НТУ «ХПІ», 2009. - 336 с. (анотація, зміст )  
 508. Тверитникова, О. Є. Зародження і розвиток науково-технічної школи електротехніки професора П. П. Копняєва (1885-1950 рр.) [Текст]: монографія / О. Є. Тверитникова. - Харків: НТУ «ХПІ», 2010. - 212 с. (анотація, зміст )
 509. Тезисы докладов международной конференции "Актуальные проблемы прикладной математики и механики (АППММ-06)" посвященной 80-летию со дня рождения академика НАН Украины Рвачева Владимира Логвиновича. Харьков, 23-26 октября 2006 года: Научное издание. - Х., 2006. - 112 с.(анотація, зміст )
 510. Теоретичні основи ливарного виробництва [Текст]: навч. посіб. / ТЗЗ В. Г. Могилатенко, О. І. Пономаренко, В. М. Дроб'язко [та ін.]. -Харків: НТУ «ХПІ», 2011. - 288 с. (анотація, зміст )
 511. Теоретичні основи хімії рідкісних і розсіяних елементів: підручник / М. Д. Сахненко, М. В. Ведь, В. В. Штефан, М. М. Волобуєв; за ред. М. Д. Сахненка. - Харків: НТУ «ХПІ», 2011. - 424 с.(анотація, зміст )
 512. Теория фракталов. Методы фрактальной геометрии (бесконечное приближение) / Соболь О.В., Дульфан А.Я. Рецензенты: В.П. Мацокин, доктор физ.-мат. наук, проф. ХНУ им. В. Каразина; Е.С. Сыркин, доктор физ.-мат. наук, вед. науч. сотр. ФТИНТ НАН Украины, проф.; П.Г. Черемской, доктор физ.-мат. наук, главн. науч. сотр. НТУ «ХПИ». Учеб. пособие. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2006. - 206 с. (анотація, зміст )  
 513. Термодинаміка фізико-енергетичних процесів: Навч. посібник / В. Г. Павловський, Г. І. Павловський. - Харків: НТУ «ХПІ», 2006. - 332с. (анотація, зміст )  
 514. Тести з фізичної хімії [Текст]: навч.-метод, посібник [для студ. Т36 напрямів «Хімічна технологія» і «Харчові технології та інженерія»] / А. В. Дженюк, Ю. І. Долженко, В. М. Кошкін [та ін.]; за заг. ред. Ю. І. Долженка. - Харків: НТУ «XПI», 2010. - 272 с. (анотація, зміст )
 515. Тестовые задания к учебнику по русскому языку для студентов-иностранцев. «Начало. Элементарный курс»/ Н.И. Ковтун, Е.А. Кропотова. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2009. – 60 с. - Рус. яз. (анотація, зміст)
 516. Технічна гідродинаміка та гідродинамічні решітки: посібник / Яхно О.М., Матієга В.М., Ракович В.Я. – Чернівці: Зелена Буковина , 2002. – 264 с., іл. 112. (анотація, зміст ) 
 517. Технічне регулювання та підтвердження відповідності в Україні [текст]: підручник / С. Т. Черепков, С. І. Кондратов, М. М. Будьонний [та ін.]. - Харків : Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ», 2010. - 440 с. (анотація, зміст )
 518. Технологія зв'язаного азоту: Підручник / Л. Л. Товажнянський, О. Я. Лобойко та ін.; За ред. О. Я. Лобойка. - Харків: НТУ «ХПІ», 2007. - 536 с.(анотація, зміст )
 519. Технологія фосфоровмісних добрив, кислот і солей: підручник / І.М. Астрелін, Л.Л. Товажнянський,  О.Я. Лобойко   [та  ін.]; за ред. Л.Л. Товажнянського. - Харків: Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ», 2011.-288 с. (анотація, зміст)
 520. Технология эмали и защитных покрытий: у иичеб. пособие / Под ред.Л.Л. Брагиной, А.П. Зубехина. - Харьков: НТУ "ХПІ"; Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2003. - 484 с. (анотація, зміст )  
 521. Ткаченко В.А., та ін. Комп'ютерні мережі і телекомунікації [Текст]: навч. посібник / В.А. Ткаченко, О. В. Касілов, В. А. Рябик. - Харків: НТУ «ХПІ», 2011. - 224 с. (анотація, зміст )
 522. Тлумачний словник із сільськогосподарської екології [Текст] / упоряд. Л. Л. Товажнянський, В. В. Казаков [та ін.] - Харків: НТУ «ХПІ». - 2009. - 220 с. (анотація, зміст )
 523. Товажнянский Л. Л. Актуальные проблемы физики и их информационное обеспечение: Материалы студенческой научной конференции / Л. Л. Товажнянский, Е. И. Сокол, А. А. Мамалуй. - Х.: НТУ "ХПИ", 2001. - 65 с.(анотація, зміст )
 524. Товажнянский Л. Л. Актуальные проблемы физики и их информационное обеспечение: Материалы студенческой научной конференции / Л. Л. Товажнянский, Е. И. Сокол, А. А. Мамалуй. - Х.: НТУ "ХПИ", 2003. - 58 с.(анотація, зміст )
 525. Товажнянский Л. Л. Актуальные проблемы физики и их информационное обеспечение: Материалы студенческой научной конференции / Л. Л. Товажнянский, Е. И. Сокол, А. А. Мамалуй. - Х.: НТУ "ХПИ", 2006. - 99 с.(анотація, зміст )
 526. Товажнянский Л.Л., Александров Е.Е., Бесов Л.М., Александрова И.Е. Танкоград: История. Люди. События. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2004. - 236 с. На рус. яз. (анотація, зміст )  
 527. Товажнянский Л.Л., Романовский А.Г., Пономарев А.С. Введение в философию управления:Учебное пособие по курсу "Основы управления социальными системами". - Х.: НТУ "ХПИ", 2002. - 168 с. (анотація, зміст ) 
 528. Товажнянский Л .Л., Александров Е.Е., Бесов Л.М., Александрова И.Е. Танкоград: История. Люди. События. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2004. - 236 с. На рус. яз. (анотація, зміст )  
 529. Товажнянский Л.Л., Анипко О.Б., Капустенко П.А. Теплопередача в аппаратах химической технологии: Учебное пособие.-Х.: НТУ "ХПИ", 2002.-151с (анотація, зміст ) 
 530. Товажнянский Л. Л., Готлинская А.П. и др. Процессы и аппараты химической технологии. Учебник. В двух частях. Часть 1 / Под общ. ред. Л.Л. Товажнянского. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2004. - 632 с.: ил. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 531. Товажнянский Л.Л., Готлинская А.П. и др. Процессы и аппараты химической технологии. Учебник. В двух частях. Часть 2 / Под общ. ред. Л.Л. Товажнянского. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2005. - 532 с.: ил. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 532. Товажнянский Л. Л., Капустенко П.А., Хавин Г.Л., Арсеньева О.П. Пластинчатые теплообменники в промышленности: Учеб. Пособие / Под общ. ред. Л.Л. Товажнянского. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2004.– 232 с. – На рус. яз. (анотація, зміст )  
 533. Товажнянский Л. Л., Кошельник В.М., Соловей В.В., Кошельник А.В. Интегрированные энергосберегающие теплотехнологии в стекольном производстве: Монография / Л.Л. Товажнянский, В.М. Кошельник и др.; Под ред. В.М. Кошельника. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2008. - 628 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 534. Товажнянский Л. Л., Романовський О.Г., Бондаренко В.В., Пономарьов О.С., Черваньова З.О. Основи педагогіки вищої школи: Навчальний посібник. - Харків: НТУ "ХПІ", 2005. - 600 с. - Рос. мовою. (анотація, зміст )  
 535. Товажнянський Л.Л, Масікевич Ю.Г., Солодкий В.Д., Сакара Ю.Д., Хлистун Н.Я., Шапорєв В.П., Моісєев В.Ф. Управління природоохоронною діяльністю : Навч. посібник. - Х.: НТУ "ХПІ", 2002. - 304 с. (анотація, зміст ) 
 536. Товажнянський Л.Л., Аніпко О.Б., Маляренко В.А., Абрамов Ю.О., Кривцова В.І., Капустенко П.О. Основи енерготехнології промисловості: Підручник для студентів нетеплоенергетичних спеціальностей. - Харків: НТУ «ХПІ», 2002. - 436 с. - Рос. мовою. (анотація, зміст ) 
 537. Товажнянський Л.Л., Бухкало С.И., Капустенко П.А., Хавин Г.Л. Основные технологии пищевых производств и энергосбережение: Учебн. пособие. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2005. - 460 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 538. Товажнянський Л.Л., Левченко Б.О. Енергетика на межі XXI століття: Навч. посібник. - Харків: НТУ «ХПІ», 2006 . - 200 с. (анотація, зміст )  
 539. Товажнянський Л.Л., Масікевич Ю.Г., Моісеєв В.Ф., Герецун Г.М., Солодкий В.Д., Гринь С.О., Шапорев В.П., Сіренко В.І. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище: Навч. посібник. - Чернівці: Зелена Буковина, 2005. - 284 с. (анотація, зміст )  
 540. Товажнянський Л.Л., Романовський О.Г., Пономарьов О.С. Ділова бесіда в системі управлінських технологій: Навчальний посібник - Х.: НТУ "ХПІ" - УІПА, 2002. - 159 с. - (Серія "Управлінські технології") (анотація, зміст ) 
 541. Товажнянський Л.Л., Романовський О.Г., Пономарьов О.С. Формування і реалізація концепції підготовки національної гуманітарно-технічної еліти в Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут": Навчальний посібник - Х.: НТУ "ХПІ", 2002. - 160 с. (анотація, зміст ) 
 542. Товажнянський Л.Л., Романовський О.Г., Пономарьов О.С. Концепція формування гуманітарно-технічної еліти в НТУ "ХПІ" та шляхи її реалізації: Навчально-методичний посібник. - Харків: НТУ "ХПI", 2004. - 416с. (анотація, зміст )  
 543. Товажнянський Л.Л., Солодкий В.Д., Масікевич Ю.Г., Шапорев В.П., Моісеєв В.Ф. Заповідна справа: Навчальний посібник - Х.: НТУ "ХПІ", 2002. - 240 с (анотація, зміст ) 
 544. Товажнянськнй, Л. Л. Паливно-енергетичний комплекс. Стратегія розвитку [Текст]: навч. посіб. / Л. Л. Товажнянськнй, Б. О. Левченко. - Харків: НТУ «ХПІ», 2009. - 400 с. (анотація, зміст )  
 545. Тройников B.C. Микропроцессоры: архитектура и программирование операций: Учеб. пособие. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2006 - 256 с. (анотація, зміст )  
 546. Тройников В. С. Микропроцессоры: архитектура и программирование операций: учеб пособие / В. С. Тройников. - 2-е изд., перераб. и доп. - X.: Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ», 2011 - 292 с. - На рус. яз. (анотація, зміст)
 547. Труди VII -ї міжнародної науково - практичної конференції "Дослідження та оптимізація економічних процесів" «Оптимум - 2010». - 1-3 грудня 2010 р. – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. (анотація, зміст )
 548. Україна і світ: гуманітано-технічна еліта та соціальний прогрес:  [Текст]: тези Міжнар. наук.-теор. конфер. студ. і аспір., 14-15 квітня 2011 р.: у 2-х ч. / ред. кол.: Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський [та ін.]. - Харків: НТУ «ХПІ», 2011. - Ч. 1. - 336 с. - Укр., рос. та англ. мовами. (анотація, зміст) 
 549. Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс. Ч.1.Підручник / За ред. проф. Перерви П.Г., проф. Погорелова М.І., проф. Меховича CA., проф. Ларки МЛ. -Харків: Віровець А.П. «Апостроф», 2011. - 614 с. -Укр. мовою. (анотація, зміст)
 550. Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс. Ч.2.Підручник / За ред. проф. Перерви П.Г., проф. Погорєлова М.І., проф. Меховича C.A., проф. Парки MI. -Харків: Віровець А.П. «Апостроф»,, 2011. - 623 с. - Укр. мовою.(анотація, зміст)
 551. Управление персоналом: Учеб. пособие / А. Д. Матросов, В. Г. Дю­жев и др. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2007. - 224 с. - На рус. яз. (анотація, зміст)
 552. Управління персоналом [Текст]: навч. посіб. - 2-ге вид., допов. та переробл. / О. Д. Матросов, В. Г. Дюжев, В. О. Матросова [та ін.]. – Харків: НТУ «ХПІ», 2009. - 248 с. (анотація, зміст )
 553. Успенский В.Б. Теоретические основы гиросилового управления ориентацией космического летательного аппарата: Монография. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2006. - 328 с. (анотація, зміст )  
 554. Фахова і переддипломна практика. Програма і методичні рекомендації для студента, спеціальності 050104 «Фінанси» факультету бізнесу і фінансів усіх форм навчання / Уклад.: Р.Г. Делійська, Т.В. П'ятак. - Харків: НТУ «ХПИ», 2009. - 52 с. (анотація, зміст )  
 555. Філософія : навч. посіб. / О. М. Бардін, В. В. Булавіна, Н. Б. Годзь
  Ф56   та ін. ; за ред. О. М. Бардіна, М.  П. Требіна. - Харків  : НТУ «ХПІ»,
  2012.-432 с. (анотація, зміст)
 556. Философия [Текст]: учеб.-метод, пособие / Н. А. Ермоловский, М. В. Смоляга, А. Н. Бардин [и др.]. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. -76 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )
 557. Формування психологічної готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності : моногр. / за ред. О. Г. Романовського та О.С. Пономарьова. - X. : Видавець Савчук О. О.; НТУ «ХШ», 2011. — 336 с. - Бібліогр.: 222 назв, іл. 43, табл. 8. (анотація, зміст)
 558. Хачатурян Н.М. Структурно-смысловой анализ и трансформация текста на материале учебных курсов «История Украины», «Правоведение» [Текст] : учеб. пособие: в 2 ч. - Ч. 1 / Н. М. Хачатурян, В. Ф. Шевченко. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. - 227 [1] с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 559. Химия и технология пентаоксида диазота: Монография / Созонтов В.И., Казаков В.В., Гринь Г.И. и др. - Северодонецк: ОАО "Северодонецкая городская типография". - 240 с. (анотація, зміст )
 560. Хімія р5-елементів та їх сполук: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл./ А. М. Бутенко, В. І. Булавін, І. М. Рищенко [та ін.]. - Харків: Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ», 2011. - 240 с. (анотація, зміст)
 561. Хитрова И.В., Новожилова Т.Б. Технологии утилизации газовых выбросов, твердых отходов и шлаков: Конспект лекций. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2003. - 218 с. - Рус. яз. (анотація, зміст )  
 562. Хімічне термінознавство: Навч. посібник / О.В. Бондарець, Л.Я. Терещенко та ін. - Харків: НТУ "ХПІ", 2006. - 220 с. (анотація, зміст )  
 563. Царьова З.М., Товажнянський Л.Л, Орлова Є.І. Основі теорії хімічних реакторів. Комп'ютерний курс: Підручник для студентів хімічн.спец./За ред.З.М.Царьової. - Х.: НТУ "ХПІ", 2002. - 615 с. (анотація, зміст ) 
 564. Чекмасова, І. А. Основи зовнішньоекономічної діяльності [Текст].: текст лекцій [для студ. екон. спеціальн.] /І. А. Чекмасова. - Харків: НТУ «ХПІ», 2009.(анотація, зміст )  
 565. Человек, его сознание и культура в паутине электронно-цифровых сетей. /Дабагян А.В. - Х.: Торсинг, 2003. - 336 с. (анотація, зміст )  
 566. Червинский, В.П. Введение в специальность «Нафтогазова справа» [Текст] : учеб. пособие / В.П. Червинский, Н.В. Мельник. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2009. - 132 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )
 567. Червинский В.П. Введение в специальность «Нафтогазова справа» : текст лекций / В. П. Червинский. - Харьков: Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ», 2011.- 118 с. - На рус. яз.(анотація, зміст )
 568. Червінський, В. П. Основи ремонту нафтогазового обладнання : навч. посіб. / В. П. Червінський. - Харків: НТУ «ХПІ», 2010. - 292 с. (анотація, зміст )
 569. Чернышёв П.Н., Самсонов В.П., Чернышёв Н.П. Техническая электродинамика: Учеб. пособие. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2006. - 272 с. (анотація, зміст )  
 570. Чинков В.М. Основи метрології та вимірювальної техніки: Навч, посібн. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Харків: НТУ "ХПІ", 2005. -524с. (анотація, зміст )  
 571. Чинков В.М. Основи теорії похибок засобів вимірювальної техніки [Текст] : навч. посібник./ В.М. Чинков. - Харків: НТУ «ХПІ», 2008. - 88 с. (анотація, зміст )  
 572. Чинков В.М. Цифрові вимірювальні прилади [Текст] : навч. посіб. / В. М. Чинков. - Харків: НТУ «ХПІ», 2008. - 508 с. (анотація, зміст )  
 573. Чумак О.П., Гладкий Ф.Ф.: Науково-практичні основи технології жирів та жирозамінників: Навчальний посібник. — Харків: НТУ «ХПІ», вид-во «Курсор», 2006. -175 с. - Рос. мовою. (анотація, зміст )  
 574. Шабанова Г. Н. Барийсодержащие оксидные системы и вяжущие материалы на их основе: Монография - Харьков: НТУ "ХПИ", 2006. - 280 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 575. Шапошнікова, О. Л. New power technologies. Нові енергетичні технології [Текст]: навч.посіб. / О.Л. Шапошнікова. - Харків: НТУ «ХПІ», 2009. - 184 с. - Англ. мовою. (анотація, зміст )  
 576. Шевченко М.М., Другова О.С. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Бюджетна система України». - Харків: НТУ «ХПІ», 2009. - 86 с. - Укр. мовою.(анотація, зміст )
 577. Шибаева Н.В., Максименко Я.А. Международная экономика: Учеб. пособие / Н.В. Шибаева, Я.А. Максименко. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2007. - 176 с. - На рус. яз. (анотація, зміст )  
 578. Шнайдер Д.І.Г., Грабченко А.І., Крижний Т.К. Стратегічне поле діяльності підприємства та портфельний аналіз: Навч. посібник. — Харків: НТУ «ХПІ», 2005. - 72 с. - Рос. мовою. (анотація, зміст )
 579. Шоман О. В. Паралельні множини в геометричному моделюванні явищ і процесів - Монографія / О. В. Шоман. - Харків: НТУ «ХПІ», 2007. - 288 с. (анотація, зміст )
 580. Шпак А.П. и др. Кластерные и наноструктурные материалы. Т.З. Пористость как особое состояние самоорганизованной структуры в твердотельных наноматериалах / А.П. Шпак, П.Г. Черемской, Ю.А. Куницкий, О.В. Соболь - К.: ВД "Академпериодика", 2005. - 516 с. (анотація, зміст )
 581. Шульгин Ю.В. Автоматизация тепловых процессов. Ч.1. Теоретические основы автоматического регулирования тепловых процессов: Учеб.пособие по курсу "Автоматизация теплоэнергетических процессов". - Харьков: НТУ "ХПИ", 2002. - 96с.- На рус. яз. (анотація, зміст ) 
 582. Щапов П. Ф. Математические модели по расчету надежности средств измерительной техники: учеб.- метод. пособие / П. Ф. Щапов, Т. В. Чунихина. - X.: Вид-во «Підручник НТУ «ХШ», 2011. - 68 с. - На рус. яз. (анотація, зміст)
 583. Щебенюк Л.А., Голик О.В. Математичні основи надійності ізоляції електрообладнання: Навч.- метод, посібник - Харків: НТУ "ХПІ", 2003 - 102 с. (анотація, зміст )  
 584. Экономика и организация труда. Учебное пособие / Под ред. проф. Перервы П.Г., проф. Погорелова Н.И., доц. Дюжева Г.В – Харьков: НТУ „ХПИ", 2006. - 588. с. - Рус. язык. (анотація, зміст )  
 585. Экономика и управление инновационной деятельностью: Учебник / Под ред. проф. Перервы П. Г., проф. Вороновского Г.К., проф. Меховича С. А., проф. Погорелова Н.И.- Харьков: НТУ „ХПИ", 2009. - 1203 с. - Русский язык. (анотація, зміст)
 586. Эксплуатация электрических систем (отдельные вопросы) / Под ред. проф. В.И. Гуль. - Харьков: НТУ «ХПИ», 2006. - 200 с. (анотація, зміст )
 587. Элементы теории функций комплексного переменного: учеб.пособ./ Мясникова В. Ф., Тарсис К. Ю., Кулик С. И. и др.; под ред.проф. Геворкяна Ю. Л.  – Х.: НТУ «ХПИ», 2012. – 84 с. (анотація, зміст)
 588. Этика: Учебное пособие / Под ред. проф. В.А. Лозового. — Харьков: Право, 2008. - 248 с. (анотація, зміст )  
 589. Эффективное энергосберегающее управление электрогидравлическими следящими системами./Г.И. Канюк, С.Ф. Артюх, А.Ю. Мезеря и др. - Харьков, 2012.- 120 с, рис. 26 , табл. 3, библиогр. 28. (анотація, зміст)
 590. Юхимчук В. Д. Технология производства электрических машин: Уч. пос. / В 2-х кн.: Кн. 2. - X.: Тимченко, 2006. - 592 с.: ил., табл. (анотація, зміст )  
 591. Юхимчук В. Д.Технология производства электрических машин: Уч. пос. / В 2-х кн.: Кн. 1. — X.: Тимченко, 2006. — 560 с.: ил., табл. (анотація, зміст )  
 592. Якименко Г.Я. Устаткування електрохімічних виробництв. Гальванотехніка [Текст] : навч. посібник / Г.Я. Якименко; за ред. Б.І. Байрачного. - Харків: НТУ "ХПІ", 2008. - 235 с. (анотація, зміст )
 593. Якименко Г.Я., Артеменко В.М. Технічна електрохімія. Ч. 3. Гальванічні виробництва: Підручник / За ред. Б. І. Байрачного. - Харків: НТУ "ХПІ", 2006. - 272 с. (анотація, зміст )
 594. Якименко Г.Я., Харченко Е.П. Алгоритми і програми розрахунків у технічній електрохімії. Ч.1. Гальванічні виробництва: Навч. Посібник. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2002. - 234 с. (анотація, зміст )
 595. Якименко, Г. Я. Гальванічні покриїтя. Аспекти вибору, функціональні властивості і технологія одержання [Текст]: навч. посібник для студ. вищих навч. закл.] / Г. Я. Якименко, В. М. Артеменко; за ред. Б. І. Байрачного. - Харків: НТУ «ХПІ», 2009. - 148 с. (анотація, зміст )  
 596. Яковлев А. И., Макаренко Н. А. Экономико-организационные аспекты промышленных инноваций. - X.: Бизнес Информ, 2003.- 168 с. (анотація, зміст )
 597. Яковлев, А. І. Проектний аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності [Текст]: навч. посіб. [для студ. в.н.э., які навч. за освітньо-профес. програмою бакалавра з напр. підгот. «Економіка підприємства»] / А. І. Яковлев. -Харків: НТУ "ХПІ", 2010. - 216 с. (анотація, зміст )
 598. Яковлев, А. I. Управління асортиментом і параметрами продукції у ринкових умовах [Текст] : монографія / А. І. Яковлев, Л. С. Лаврентьева. - Харків: НТУ «ХПІ», 2010. - 164 с. (анотація, зміст)
 599. Яковлев А.І., Мозенков О.В., Кобєлєв В.М.Методи оцінки збитку на підприємствах при виході з ладу електроенергетичного обладнання. Харків: ВПП «Контраст», 2012. - 120 с, 4 іл., 18 табл., 85 бібліогр. назв. (анотація, зміст)
 600. Яковлев А. І., Стеценко Ю. М., Стеценко Ю. Ю. Удосконалення якості і конкурентоздатності електротехнічних виробів в визначення їх ефективності. - Харків: АдвА™ СПДФО Михайлов Г. Г., 2009. - 96 с. (анотація, зміст )
 601. Ярмарок інновацій. Інвестиції в нанотехнології / Тези доповідей міжнародної конференції. - Харків: НТУ «ХПІ», 2010. - 98 с.(анотація, зміст )
 602. Ясницька І. А., Снігурова Т. О., Романов Ю. О., Романова О. А. Лексичний мінімум з наукового стилю мовлення: Інженерний, медично-біологічний, економічний профілі: Українсько-англійський словник. – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. – 176 с.(анотація, зміст)
 603. I міська науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні проблемі приладобудування в Україні», 20 травня 2011 року: Тези доп. - Харків НТУ «ХПІ», 2011. - 33 с. (анотація, зміст)
 604. III Університетська науково-практична студентська конференція магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (14—16 квітня 2009 року) [Текст]: тези доповідей: у 4-х ч. - Ч. 1 / оргкомітет: Л. Л. Товажнянський (голова) [та ін.]. - Харків: НТУ «ХПІ», 2009. - 110 с. (анотація, зміст)
 605. III Університетська науково-практична студентська конференція магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (14-16 квітня 2009 року) [Текст]: тези доповідей: у 4-х ч. Ч. 2 / оргкомітет: Л. Л. Товажнянський (голова) [та ін.]. - Харків: НТУ «ХПІ», 2009. - 200 с. (анотація, зміст)
 606. III Університетська науково-практична студентська конференція магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (14—16 квітня 2009 року) [Текст]: тези доповідей: у 4-х ч. - Ч. 4 / оргкомітет: Л. Л. Товажнянський (голова) [та ін.]. - Харків: НТУ «ХПІ», 2009. - 110 с. (анотація, зміст)
 607. IV Університетська науково-практична студентська конференція  магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (23-25 березня 2010 року) [Текст]: тези доповідей: у 4-х ч. - Ч. 1 / оргкомітет: Л. Л. Товажнянський (голова) [та ін.]. - Харків: НТУ «ХПІ», 2010.-200 с. (анотація, зміст)
 608. IV Університетська науково-практична студентська конференція  магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (23-25 березня 2010 року) [Текст]: тези доповідей: у 4-х ч. - Ч. 2 / оргкомітет: Л. Л. Товажнянський (голова) [та ін.]. - Харків: НТУ «ХПІ», 2010.-200 с. (анотація, зміст)
 609. Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье: Материалы международной научно-технической конференции. 19-21 апреля. Ч. 1. – Харьков, Мишкольц: ХГПУ, МУ, 1995. – 181 с. (анотація, зміст)
 610. Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье: Материалы международной научно-технической конференции. 19-21 апреля. Ч. 2. – Харьков, Мишкольц: ХГПУ, МУ, 1995. – 176 с. (анотація, зміст)
 611. Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье: Материалы международной научно-технической конференции. 30-31 мая 1996 г. Ч. 1. – Харьков, Мишкольц, Магдебург: ХГПУ, МУ, МТУ, 1996. – 188 с. (анотація, зміст)
 612. Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье: Материалы международной научно-технической конференции. 30-31 мая 1996 г. Ч. 2. – Харьков, Мишкольц, Магдебург: ХГПУ, МУ, МТУ, 1996. – 197 с. (анотація, зміст)
 613. Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье: Материалы международной научно-технической конференции. 30-31 мая 1996 г. Ч. 3. – Харьков, Мишкольц, Магдебург: ХГПУ, МУ, МТУ, 1996. – 114 с. (анотація, зміст)
 614. Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье: Тр.междунар.науч.-техн. конф. 12-14 мая 1997 г. В пяти частях. Ч. 1. – Харьков, Мишкольц, Магдебург: ХГПУ, МУ, МТУ, 1997. – 460 с. (анотація, зміст)
 615. Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье: Тр.междунар.науч.-техн.конф. 12-14 мая 1997 г. В пяти частях. Ч. 2. – Харьков, Мишкольц, Магдебург: ХГПУ, МУ, МТУ, 1997. – 447 с. (анотація, зміст)
 616. Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье: Тр.междунар.науч.-техн. конф. 12-14 мая 1997 г. В пяти частях. Ч. 3. – Харьков, Мишкольц, Магдебург: ХГПУ, МУ, МТУ, 1997. – 423 с. (анотація, зміст)
 617. Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье: Тр.междунар.науч.-техн.конф. 12-14 мая 1997 г. В пяти частях. Ч. 4. – Харьков, Мишкольц, Магдебург: ХГПУ, МУ, МТУ, 1997. – 448 с. (анотація, зміст)
 618. Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье: Тр.междунар.науч.-техн.конф. 12-14 мая 1997 г. В пяти частях. Ч. 5. – Харьков, Мишкольц, Магдебург: ХГПУ, МУ, МТУ, 1997. – 448 с. (анотація, зміст)
 619. Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье: Сборник научных трудов ХГПУ. Вып. 6. В четырех частях. Ч. 1. – Харьков: ХГПУ, 1998. – 567 с. (анотація, зміст)
 620. Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье: Сборник научных трудов ХГПУ. Вып. 6. В четырех частях. Ч. 2. – Харьков: ХГПУ, 1998. – 539 с. (анотація, зміст)
 621. Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье: Сборник научных трудов ХГПУ. Вып. 6. В четырех частях. Ч. 3. – Харьков: ХГПУ, 1998. – 543 с. (анотація, зміст)
 622. Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье: Сборник научных трудов ХГПУ. Вып. 6. В четырех частях. Ч. 4. – Харьков: ХГПУ, 1998. – 568 с. (анотація, зміст)
 623. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освгга, здоров'я: Збірка наукових праць ХДПУ. Вип. 7. У чотирьох частинах. Ч. 2: - Харків: Харк. держ. політехн. ун-т, 1999.- 400 с. (анотація, зміст)
 624. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освгга, здоров'я: Збірка наукових праць ХДПУ. Вип. 7. У чотирьох частинах. Ч. 3: - Харків: Харк. держ. політехн. ун-т, 1999.- 439 с.(анотація, зміст)
 625. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освгга, здоров'я: Збірка наукових праць ХДПУ. Вип. 7. У чотирьох частинах. Ч. 4: - Харків: Харк. держ. політехн. ун-т, 1999.- 475 с. (анотація, зміст)
 626. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Збірка наукових праць ХДПУ. Вип. 8. - Харків: Харк. держ. політехн. ун-т, 2000. - 284 с. (анотація, зміст)
 627. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Анотації доповідей міжнародної науково-практичної конференції 16-17 травня 2002 p., Харків. -490 с. (анотація, зміст)
 628. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 15-16 травня 2003 р. - Харків. НТУ "XПI", 2003. - 132 с. (анотація, зміст)
 629. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я [Текст]: матеріали XVII міжнар. наук.-практ. конфер., 20-22 травня 2009 р. Харків: у 2 ч. - Ч. 1 / оргкомітет: Л. Л. Товажнянський (голова). - Харків: НТУ «ХПІ», 2009. - 656 с. (анотація, зміст)
 630. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я [Текст] : матеріали XVII міжнар. наук.-практ. конфер., 20-22 травня 2009 р. Харків : у 2 ч. - Ч. 2 / оргкомітет : Л. Л. Товажнянський (голова). - Харків : НТУ «ХПІ», 2009. - 536 с.(анотація, зміст)
 631. Інформаційні технології:  наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Тези  доповідей  XX  міжнародної  науково-практичної     конференції, Ч.І  (15-17 травня 2012 p., Харків) / за ред.  проф. Товажнянського Л.Л.  - Харків, НТУ «ХПІ», 2012. - 296 с. (анотація, зміст)
 632. Інформаційні технології:  наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Тези  доповідей  XX  міжнародної  науково-практичної конференції, Ч.ІІ (15-17 травня 2012 p., Харків) / за ред. проф.  Товажнянського Л.Л. -Харків, НТУ «ХПІ», 2012. - 324 с. (анотація, зміст)
 633. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Тези доповідей XX міжнародної науково-практичної конференції, Ч.ІІІ (15-17 травня 2012 p., Харків) / за ред. проф. Товажнянського Л.Л. - Харків, НТУ «ХПІ», 2012. - 334 с. (анотація, зміст)
 634. Інформаційні технології:  наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Тези доповідей XX  міжнародної науково-практичної  конференції,  Ч.IV (15-17 травня 2012 p., Харків) / за ред. проф. Товажнянського Л.Л. - Харків, НТУ «ХПІ», 2012. - 304 с. (анотація, зміст)