МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Л.А. Васенко,  В.В. Дубічинський,  О.М. Кримець

ФАХОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури*

2008

ББК 81(4Укр7

В19

УДК 811.161.2(075)

Рецензенти:

Калашник В. С. доктор філологічних наук, професор;

Лозанський В. Р. доктор технічних наук, професор;

Тарлева А. В. кандидат філологічних наук, доцент

Науковий редактор видавничого проекту: С. М. Смоленський

Видання підготовлене за участю фірми «Лада».

           Васенко Л.А., Дубічинський В.В., Кримець О.М. Фахова українська мова:. Навчальний посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2008. - 272 с

 

Навчальний посібник повністю відповідає вимогам програми курсу «Українсь­ка мова за професійним спрямуванням», що затверджено Міністерством освіти і науки України.

У посібнику надано теоретичний матеріал з основних тем курсу та наведено систему вправ для самостійної роботи студентів. Він також містить російсько-ук­раїнський науково-технічний словник, перелік найуживаніших слів та стандартних зворотів наукового стилю сучасної української мови, список скорочень науково-технічних термінів та інші довідкові матеріали.

Для студентів фізикоматематичних і технічних спеціальностей вищих навчаль­них закладів усіх форм навчання. Буде корисним усім, хто вивчає фахову украї­нську мову або користується нею.

ISBN 978-966-364-639-8

 

 

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА ВСТУП

РОЗДІЛ 1.

Науковий стиль української літературної мови

1.  Місце української мови серед мов світу

2.     Поняття «стиль»

3.     Підстилі наукового стилю

4.     Стандартні звороти наукового стилю

5.     Найуживаніші слова наукового стилю сучасної української мови

6.     Види оброблення науково-технічної інформації

6.1.     План і тези

6.2.     Конспект

6.3.     Реферат

6.4.     Автореферат

6.5.     Анотація

6.6.     Стаття

6.7.     Лабораторна робота

6.8.     Курсовий та бакалаврський проекти

6.9.     Пояснювальна записка до дипломного проекту

7.     ДСТУ (державний стандарт України)

8.     Деякі скорочення в українських науково-технічних текстах

 

РОЗДІЛ 2.

Термінологічне планування як складова частина мовного планування

1.      Поняття «мова без статусу»

2.      Поняття «мова зі статусом»

3.      Формування літературної мови нації

4.      Форми пристосування мови до певних потреб.

5.      Поняття «термінологічне планування»

6.      З історії термінологічного планування

6.1.     Термінологічне планування в розвинених країнах

6.2.     Термінологічне планування в країнах третього світу

6.3.     Термінологічне планування в Україні

 

РОЗДІЛ 3.

Предмет та основні категорії термінознавства

1.      Поняття «термінознавство»

2.      Проблема визначення поняття «термін»

3.      Поняття «дефініція»

4.      Поняття «терміноїд»

5.      Поняття «термінологізація»

6.      Поняття «детермінологізація»

7.      Вимоги до термінів

8.      Структура термінів (словотворчі типи термінів)

9.      Поняття «термінологія»

10.  Поняття «терміносистема»

 

РОЗДІЛ 4.

Створення нових термінів

1.   Проблема пошуку терміна  для позначення нового поняття

2.      Побудова термінів шляхом використання внутрішніх ресурсів мови

3.      Побудова термінів шляхом запозичення з інших мов

4.      Шляхи термінологічних запозичень з інших мов

4.1.     Запозичення з класичних мов

4.2.     Запозичення з сучасних європейських мов

5.    Інтернаціональне та національне
в термінотворчому процесі

 

РОЗДІЛ 5.

Особливості науково-технічного перекладу .

1.   Поняття «переклад» і «перекладання» .

2.   Форми та види перекладу/перекладання.

3.   Науково-технічне перекладання .

4.   Науково-технічний переклад .

5.   Лексичні труднощі перекладання.

5.1.     Перекладання вузькогалузевих термі:

5.2.     Перекладання загальновживаних та загальнонаукових слів .

5.3.     Термінологічні паралелі .

5.4.     Типові труднощі російсько-українського перекладання науково-технічних термінів.

 

РОЗДІЛ 6.

Термінологічні словники української мови

1. Поняття «лексикографія» та «термінографія»

2. Особливості термінологічних словників

2.1. Джерела лексики до термінологічних словників.

2.2.     Структура словникової статті.

2.3.     Вимоги до визначення поняття у словнику.

3.   Класифікація термінологічних словників за призначенням.

4.   Інші класифікації термінологічних словників.

5.   Українська термінографія.

 

РОЗДІЛ 7.

Комп 'ютерне перекладання

1.      Виникнення і розвиток комп'ютерного перекладання.

2.      Засоби комп'ютеризації процесу перекладання.

2.1.     Автоматичні системи комп'ютерного перекладання.

2.2.     Автоматизовані системи комп'ютерного перекладання.

2.3.     Термінологічні банки даних.

3.      Практичні цілі процесу перекладання науково-технічної інформації.

4.      Сучасні комерційні системи комп'ютерного перекладання.

4.1.  Закордонні комерційні системи комп'ютерно­го перекладання.

4.2.  Українські комерційні системи комп'ютерного перекладання.

ДОДАТОК 1.

Російсько-український науково-технічний словник.

ДОДАТОК 2.

Значення основних елементів словобудування (терміноелементів).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК