ПАТЕНТУВАННЯ ВИНАХОДІВ

 

Рецензенти:

Мельниченко Олександр Анатолійович, проф., д-р техн. наук, завідувач кафедрою "Проектування та експлуатації технологічних систем машинобудування" Української інженерної педагогічної академії;

Пермяков Олександр Анатолійович, проф., д-р техн. наук, професор кафедри "Технологія машинобудування та металорізальних верстатів" НТУ "ХПІ";

Кулакова Лідія Василівна, інженер I кат. патентного відділу НТУ "ХПІ"

 

 

Патентування винаходів. Навчальний посібник / Гаврилюк Ю.Р., Приходько О.Ю. - Харків: НТУ "ХПІ". - 2005. - 208 с.

 

Розглянуті методичні питання стосовно вимог, термінів та послідовності процесу патентування винаходів в Україні, залежно від об'єкта промислової власності. Поступово розкриті основні етапи реалізації творчих задумів до вті-лення в комплект документів заявки на винахід. Окрема увага приділена голо-вним складовим заявки - опису винаходу та його формулі.

Посібник стане в нагоді студентам, викладачам та всім, хто бажае здійснити захист своїх винахідницьких ідей i отримати патент У краіни на винахід.


 

 

3MICT

Вступ

1.Охорона прав на винаходи i корисні моделі

Контрольні запитання

2.Об'єкт винаходу та його ознаки

2.1.Пристрій

2.2.Речовина

2.3.Штам мікроорганізму, культура клітин рослини i тварини

2.4.Cnoci6

2.5.Нове призначення відомого продукту чи способу

2.6.Група винаходів

Контрольні запитання

3.Визначення об'єкта винаходу

Контрольні запитання

4.Подання заявки

Контрольні запитання

5.Розгляд заявки на винахід

5.1.Особливості розгляду заявок, що стосуються державноі таємниці

5.2.Особливості розгляду міжнародної заявки

Контрольні запитання

6.Умови патентоздатності винаходу

6.1Новизна винаходу

6.2Винахідницький рівень

6.3Промислова придатність

Контрольні запитання

7.Загальні вимоги до заявки на винахід

Контрольні запитання

8.Зміст опису винаходу заявки на видачу патенту

8.1. Загальні вимоги до опису

8.2.Індекс рубрики Міжнародної патентної класифікації

8.3.Назва винаходу

8.4.Галузь техніки, до якої належить винахід

8.5.Рівень техніки

8.6.Суть винаходу

8.7.Перелік фігур креслень

8.8.Відомості про можливість здійснення винаходу

8.9.Алгоритм складання опису винаходу

Контрольні запитання

9.Особливості складання опису в залежносгі від об'єкта винаходу

9.1.Пристрій

9.2.Речовина

9.3.Штам мікроорганізму, культура клітин рослини i тварини

9.4.Cnoci6

9.5.Нове призначення вйдомого продукту чи способу

9.6.Група винаходів

Контрольні  запитання

10.Зміст формули винаходу

10.1.Загальні вимоги до формули винаходу

10.2.Суттеві ознаки винаходу

10.3.Особливі випадки формулювання суттевих ознак

10.3.1.Функціональні ознаки

10.3.2.Альтернативні ознаки

10.3.3.Математичні вирази

10.4.Структура формули винаходу

10.4.1.Одноланкова формула

10.4.2.Багатоланкова формула

10.5.Складання формули винаходу

Контрольні запитання

11.Особливості складання формули в залежності від об'екта винаходу           

11.1.Пристрій

11.2.Речовина

11.3.Штам мікроорганізму, культура клітин рослини i тварини

11.4.Cnoci6

11.5.Нове призначення відомого продукту чи способу

11.6.Група винаходів

Контрольні запитання

12.Зміст іншіх документів, що також подаються на видачу патенту

12.1.Заява про видачу патенту

12.2.Креслення та інші ілюстративні матеріали

12.3.Реферат

12.4.Документи, що додаються до заявки

Контрольні запитання

13.Вимоги до оформлення матеріалів заявки

13.1.Вимоги до текстового матеріалу заявки

13.2.Вимоги до ілюстративних матеріалів заявки

Контрольні запитання

14.Типові помилки при складанні заявки на винахід

Контрольні запитання

Завдання

Список  літератури

Додатки

Додаток А. Заява про видачу патенту України

Додаток Б. Клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід

Додаток В. Закон України "Про охорону прав на винаходи i корисні моделі"