МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"Харківський політехнічний інститут"

 

 

 

Ю. С. Грищук

 

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ПРИСТРОЇ

 

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів,

які навчаються за напрямом «Електромеханіка»

 

 

Харків НТУ «ХПІ» 2008

 

ББК 32.973.26-04 Г85

УДК 004.315(075)

 

Рецензенти:  А. Д. Черенков, д-р техн. наук, професор, ХНТУСГ;

О. Б. Богаєвський, канд. техн. наук, доцент, ХНАДУ;

М. I. Шпика, канд. техн. наук, зав. проектно-конструкторським і науково-дослідним відділом проектування електроприводів і систем керування ДП з-ду «Електротяжмаш»

 

Грищук, Ю. С.

Г85     Мікропроцесорні пристрої [Текст] : навч. посібник / Ю. С. Грищук. -Харків : НТУ «ХПІ», 2008. - 348 с.

 

ISBN 978-966-593-696-1

 

Викладено навчально-теоретичний матеріал, що описує основні терміни і понят­тя, арифметичні, логічні, фізичні основи і архітектуру мікропроцесорів і однокрис-тальних мікро контролерів, інтерфейси, запам'ятовуючі і спеціалізовані периферій­ні пристрої. Посібник містить лабораторний практикум, особливості і приклади практичного застосування мікро контролерів, контрольні запитання і завдання.

Призначено для студентів спеціальностей 7092206 «Електричні машини і апарати», 7092205 «Електропобутова техніка», а також може бути корисним для студентів технічних вузів, аспірантів та інженерно-технічних працівників.

 

Іл. 72. Табл. 40. Бібліогр.: 35 назв.

 

ББК 32.973.26-04

ISBN 978-966-593-696-1                                                                  ©   Ю. С. Грищук, 2008

 

    

ЗМІСТ

 

Передмова

Умовні скорочення і позначення

Вступ

Основні терміни і визначення

1. Арифметичні, логічні і фізичні основи

1.1.Системи числення

1.2.Переклад чисел з однієї системи числення в іншу

1.3.Арифметичні дії з двійковими числами

1.4.Одиниці інформації

1.5.Логічні основи і алгебра логіки

1.6.Способи подання складних функцій

1.7.Мінімізація складних виразів

1.8.Фізичні основи реалізації логічних функцій

1.9.Логічні схеми з напівпровідниковими елементами

Контрольні питання і завдання

2. Архітектура мікропроцесорів

2.1.Типова структура мікропроцесора

2.2.Мікропроцесорний комплект серії КР580

Контрольні питання і завдання

3. Запам'ятовуючі пристрої мікропроцесорних систем

3.1.Класифікація запам'ятовуючих пристроїв

3.2.Оперативні запам'ятовуючі пристрої

3.3.Постійні запам'ятовуючі пристрої

3.4.Зовнішні запам'ятовуючі пристрої

Контрольні питання і завдання

4.Інтерфейс мікропроцесорних систем

4.1.Визначення і функції інтерфейсу

4.2.Пристрої введення-виведення інформації

4.3.Інтерфейс каналу мікроЕОМ

4.4.Спеціалізовані периферійні пристрої

Контрольні питання і завдання

5. Однокристалічні мікроконтролери

5.1.Мікроконтролери сімейства МК51

5.2.Однокристалічний мікроконтролер KM 1816ВЕ51

5.3.Мікроконтролери фірми Atmel

5.4.Мікроконтролери фірми Microchip

5.5.Мікроконтролери фірми Motorola

5.6.Мікроконтролери AVR Atmega 16

5.7 Робота з інтегрованим середовищем для розробки та налагодження програм Bascom AVR

Контрольні питання і завдання

6. Лабораторний практикум і стенд МК51

6.1.Лабораторна робота № 1. Дослідження лабораторного стенду мікроконтролера МК51

6.2.Лабораторна робота № 2. Програмування і введення програм з клавіатури стенду МК51

6.3.Лабораторна робота № 3. Складання і налагодження програм

6.4.Лабораторна робота № 4. Дослідження аналого-цифрового перетворювача

7. Застосування мікроконтролерів

7.1.Застосування мікроконтролерів в електромеханічних системах

7.2.Застосування мікроконтролерів в електроапаратобудуванні

7.3.Застосування МК5 1 при випробуваннях електричних апаратів

7.4.Структурна схема АСУТПВ з паралельними АЦП

Контрольні питання і завдання

Список літератури

Додатки

Додаток 1 .Таблиця Д 1 - Система команд мікропроцесора КР580

Додаток 2. Приклади виконання завдань

Додаток З. Система команд РІС16Х17ХХ

Додаток 4. Таблиця Д 4 - Команди Асемблера МК51

Додаток 5. Система команд МК сімейства AVR