ПРИРОДООХОРОННЕ ІНСПЕКТУВАННЯ

Солодкий В.Д., Товажнянський Л.Л., Масікевич Ю.Г., Сівак В.К., Моісеєв В.Ф., Гринь С.О., Шапорєв В.П.

                Природоохоронне інспектування: Навч. посібник. Чернівці: Зелена Буковина, 2005. — 264 с.

 

За редакцією проф. Ю.Г. Масікевича

Рецензенти:

А. Й. Швиденко, д-р с. г. наук, проф. Чернівецького національного університету В.К. Слюсаренко, д.г.н., професор, Харківський національний університег

У посібнику викладені питання природоохоронного інспекту­вання як важливої умови збереження природних ресурсів та їх ощадливого використання. Розглянуто практичні аспекти застосу­вання законодавчих актів при здійсненні природоохоронного контролю.

Посібник призначений для студентів екологічних спеціальнос­тей вищих навчальних закладів

Табл. 23. Рис. І.Бібліогр. назв 35.

           

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. Мета та порядок здійснення природоохоронного інспектування

1.1.Проведення інспекторських перевірок по охороні довкілля

1.2 Виявлення порушень природоохоронного законодавства
Запитання і завдання для самостійної роботи

Розділ 2. Застосування заходів впливу до порушників

2.1.Адміністративні заходи впливу

2.1.1.Протокол про адміністративне правопорушення

2.1.2.Постанова по справі про адміністративне правопорушення

2.2.Заходи дисциплінарного впливу

2.3.Відшкодування збитків, спричинених порушеннями природоохоронного

2.4.Обмеження або припинення фінансування об'єктів будівництва.

2.5.Обмеження або зупинення виробничої діяльності

2.6.Припинення дії дозволів та права спеціального використання природних ресурсів

2.7.Притягнення до кримінальної відповідальності

Запитання і завдання для самостійної роботи

Розділ 3. Здійснення державного контролю за охороною та раціональним використанням водних ресурсів

3.1. Перевірка водоохоронної діяльності промислових об'єктів

3.2.Основні порушення водного законодавства

3.3.Екологічний контроль за впливом сільськогосподарських  об'єктів на водні ресурси

3.4.Особливості перевірки меліоративних систем

3.5.Порядок відбору проб води на екологічний контроль

Запитання і завдання для самостійної роботи

Розділ 4. Здійснення державного контролю за станом атмосферного повітря

4.1.Перевірка стаціонарних джерел забруднення повітря

4.2.Перевірка пересувних джерел забруднення повітря

4.3.Основні порушення законодавства про охорону атмосферного повітря

4.4.Контроль за охороною довкілля автотранспортними підприємствами

4.5.Операція «Чисте повітря»

Запитання і завдання для самостійної роботи

Розділ 5. Здійснення державного контролю за охороною земельних ресурсів та утворенням, розміщенням і утилізацією відходів

5.1. Відповідальність за порушення вимог земельного законодавства

5.2. Екологічний контроль при рекультивації порушених земель

5.3. Перевірка об'єктів з питань поводження з відходами

5.4. Основні порушення при поводженні з токсичними відходами

5.5.Контроль за використанням пестицидів та агрохімікатів

Запитання і завдання для самостійної роботи

Розділ 6. Здійснення державного контролю у галузі охорони, використання і відтворення лісів та інших рослинних ресурсів

6.1. Переорієнтація ресурсного лісокористування та екосистемний принцип

6.2. Проблеми лісокористування в лісах Карпат та Буковини і шляхи їх вирішення

6.3.Особливості державного контролю лісів та інших рослинних ресурсів

Запитання і завдання для самостійної роботи

Розділ 7. Державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу  (рибних ресурсів)

Запитання і завдання для самостійної роботи

Розділ 8. Здійснення державного контролю за дотриманням заповідного режиму

8.1. Природно-заповідний фонд: стан та проблеми його збереження

8.2.Особливості державного контролю природно-заповідних територій та об'єктів

Запитання і завдання для самостійної роботи

Р о з д і л 9. Екологічний контроль на державному кордоні

9.1.Концептуальні засади державного екологічного контролю на кордоні

9.2.Екологічний контроль транспортних засобів

9.3.Екологічний контроль вантажів

9.4.Екологічний контроль об'єктів рослинного та тваринного світу

9.5.Радіаційний контроль

9.6.Хіміко-аналітичний контроль речовин

Запитання і завдання для самостійної роботи

Розділ 10. Вилучення знарядь незаконного добування природних ресурсів та продукції, що з них вироблена

Запитання і завдання для самостійної роботи

Розділ 11. Нормативи часу при здійсненні державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства

Запитання і завдання для самостійної роботи

Розділ 12. Громадський природоохоронний контроль

Запитання і завдання для самостійної роботи

Р о з д і л 13. Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Природоохоронне інспектування"

13.1.Практична робота 1. Розрахунок стягнень за збитки, спричинені порушенням водного законодавства

13.2.Практична робота 2. Розрахунок стягнень за збитки, спричинені забрудненням атмосферного повітря

13.3.Практична робота 3. Обчислення розміру шкоди (майнових стягнень), заподіяної лісовому господарству

13.4.Практична робота 4. Обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням населених пунктів

13.5.Практична робота 5. Розрахунок розміру стягнень за збитки, заподіяні незаконним добуванням (знищенням) дикої фауни

13.6.Практична робота 6. Розрахунок стягнень за збитки, заподіяні рибному господарству

13.7: Практична робота 7. Обчислення розміру шкоди, заподіяної територіям та об'єктам природно-заповідного фонду

Рекомендована література