ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

 

 

ББК 65.012.2

А-87

УДК 338.246.025.2

 

Рецензенти:  В.М.Воробйов, доктор економічних наук, професор, Харківський національний універ­ситет ім. В.Н.Каразіна;

І.В. Сідельнікова, кандидат економічних на­ук, професор, Харківський державний пе­дагогичний університет ім. Г.С.Сковороди.

Автори: С.І.Архієреєв, О.О.Демьохіна, В.А.Євтушенко, Д.А.Козуб, В.І. Удодова, Т.В.Рябова, Л.І.Шаша, Н.В.Шибаева, К. Шимпф.

 

Державне регулювання економіки: Навч. посібник / За ред. Архієреєва С.І., Решетняк Н.Б. - Харків: НТУ „ХПІ", 2004. - 190с.

У посібнику розглядаються основні положення теорії державного регулювання економіки, надається відповідний теоретичний і статистичний матеріал щодо України. Посібник містить навчально-методичне забезпечення з кожної теми курсу: плани семінарських занять, теми рефератів, практикум, список літератури. Розраховано на студентів економічних спеціальностей, що вивчають курси "Державне регулювання економіки" та "Економічна політика".

Табл. 4. Рис. 5. Бібліогр. назв. 74

 

© НТУ "ХПІ", 2004

 

ЗМІСТ

Передмова

 

Тема 1. Державне регулювання як функція держави

1. Необхідність і сутність державного регулювання економіки

2. Методи державного регулювання економіки

3. Еволюція концепцій державного регулювання економіки

4. Особливості державного регулювання економіки в трансформаційний період

Питання для обговорення на семінарському занятті

Теми рефератів

Практикум

Література

 

Тема 2. Стратегія соціально-економічного розвитку країни

 

1.   Сутність соціально-економічної стратегії

2.   Соціально-економічне прогнозування

3. Макроекономічне планування

4. Державне програмно-цільове планування

Питання для обговорення на семінарському занятті

Теми рефератів

Практикум

Література

 

Тема 3. Фінансова політика та кредитно-грошове регулювання

1. Зміст та напрямки кредитно-грошового регулювання

2. Основні інструменти кредитно-грошового регулювання

3. Сутність фінансового регулювання економіки

4. Порівняльний аналіз ефективності кредитно-грошового і фінансового регулювання

Питання для обговорення на семінарському занятті

Теми рефератів

Практикум

Література

 

Тема 4. Структурна та інвестиційна політика

1.   Структура економіки та основні типи структурної політики

2.   Сучасний стан структури економіки України та її реформування

3. Державне регулювання інвестиційної діяльності

Питання для обговорення на семінарському занятті

Теми рефератів

Практикум

Література

 

Тема 5. Науково-технічна та інноваційна політика

1. Науково-технічний прогрес та економічне зростання

2. Необхідність та сутність науково-технічної політики

3. Форми та методи реалізації науково-технічної політики

4. Державне регулювання інноваційних процесів

Питання для обговорення на семінарському занятті

Теми рефератів

Практикум

Література

 

Глава 6. Державне регулювання підприємництва

1. Підприємництво як об'єкт державного регулювання

2.   Правова база підприємництва в Україні

3.   Державна підтримка малого підприємництва

4.   Роль держави в становленні конкурентного середовища

5.   Фінансові важелі державної підприємницької політики

Питання для обговорення на семінарському занятті

Теми рефератів

ІІрактикум

Література

 

Тема 7. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

1. Сутність, цілі та принципи зовнішньоекономічної політики держави

2. Основні інструменти державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

3. Платіжний баланс як інструмент державного регулювання

4. Регулювання міграції робочої сили

Питання для обговорення на семінарському занятті

Теми рефератів

Практикум

Література

 

Тема 8. Державне регулювання цін та інфляції

1.   Державна трансакційна політика

2.   Антиінфляційна політика держави

3.   Суть та принципи державного регулювання цін в ринкових умовах

4.   Державне регулювання ціноутворення в розвинутих країнах

Питання для обговорення на семінарському занятті

Теми рефератів

Практикум

Література

 

Тема 9. Регіональна економічна політика

1. Сутність та принципи державної регіональної економічної політики

2. Теорії державного регулювання розвитку регіонів

3. Еволюція державного регулювання розвитку регіонів

4. Механізм регіональної політики в перехідній економіці

5.   Місцеві бюджети як фінансова основа соціально економічного розвитку регіонів

Питання для обговорення на семінарському занятті

Теми рефератів

Практикум

Література

 

Тема 10. Соціальна політика

1. Сутність соціальної політики, її цілі і основні моделі

2. Основні завдання та показники соціальної політики

3.   Регулювання ринку праці та зайнятості населення

4.   Регулювання реальних доходів і споживання населення

5.   Соціальний захист населення та розвиток соціальної інфраструктури

Питання для обговорення на семінарському занятті

Теми рефератів

Практикум

Література

 

Тема 11. Державне регулювання природоохоронної діяльності

1.   Проблеми глобальної економічної безпеки та необхідність втручання держави

2.   Мета, завдання та ефективність державного регулювання екологічної сфери

3.   Рівні, методи й інструменти державної екологічної політики

4.   Перспективи розвитку національного механізму природокористування в Україні

Питання для обговорення на семінарському занятті

Теми рефератів

Практикум

Література

 

Питання для підготовки до іспиту