НОРМУВАННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Товажнянський Л.Л., Масікевич Ю.Г., Моісеєв В.Ф., Герецун Г.М., В.Д. Солодкий, Гринь С.О., Шапорев В.П., СіренкоВ.І.

                Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище: Навч. посібник. Чернівці: Зелена Букови­на, 2005. — 284 с.

За редакцією проф. Масікевича Ю.Г. та проф. Моісеєва В.Ф.

Рецензенти:   Мислицький Й.Ф., професор Буковинського державного медичного університету Нечипорук В.В., професор Чернівецького національного університету їм. Ю. Федьковича

У посібнику викладено основи екологічного нормування в Україні, наведено форми та критерії оцінки якості навколишнього середовища, розглянуто комплексний підхід при визначенні гранично допустимих навантажень на екоси­стеми, додаються існуючі нормативи якості довкілля України, викладено методи управління в галузі охорони навколишнього середовища.

Посібник призначений для студентів спеціальності — 7.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища".

Табл. 62. Іл. ЗО. Бібліогр. 34 назв. ''

 

 

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

 

Розділ 1  ХАРАКТЕРИСТИКА АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

1.1. Етапи взаємодії людини з природою

1.2. Характеристика антропогенних факторів впливу на довкілля

1.3. Наслідки антропогенного впливу на довкілля

 

Розділ 2  ВИДИ І ДЖЕРЕЛА АНТРОПОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ

ДОВКІЛЛЯ

2.1. Характеристика антропогенного забруднення навколишнього середовища

2.2. Джерела забруднення навколишнього середовища

2.3. Територіальні аспекти антропогенного забруднення навко­лишнього середовища України

 

Розділ З  ПРАВОВІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО НОРМУВАННЯ.

3.1. Принципи і критерії, що застосовуються при нормуванні антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище

3.2. Характеристика нормативно-правової бази екологічного нормування

3.3. Нормування як важливий елемент регулювання якості навколишнього середовища

3.4. Видача дозволів на спеціальне використання природних ресурсів

 

Розділ 4  КОМПЛЕКСНІ НОРМАТИВИ ЯКОСТІ НАВКОЛИШНЬОГО

СЕРЕДОВИЩА

4.1. Нормування якості атмосферного повітря

4.2. Нормування якості водних джерел

4.3. Нормування якості грунтів

4.4. Нормування енергетичних навантажень на довкілля

 

Розділ 5 НОРМУВАННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ

І ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ

5.1. Загальні принципи встановлення і використання нормативів гранично допустимих викидів

5.2. Загальні принципи встановлення і використання нормативів гранично допустимих скидів

5.3. Нормування у сфері поводження з відходами

 

Розділ 6 СИСТЕМА КОНТРОЛЮ СТАНУ ПРИГОДНОГО СЕРЕДОВИЩА І УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

6.1. Система контролю стану природного середовища          

6.2. Управління охороною навколишнього природного середовища

6.3. Заходи по зменшенню забруднення атмосферного повітря

6.4. Заходи по зменшенню забруднення водних джерел

6.5. Заходи з покращення стану земельних ресурсів

 

Розділ7 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ „НОРМУВАННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ  НА НАВКОЛИШНЄ 

ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ"

7.1. Практична робота  №1. Діагностика стану лісових насаджень, які пошкоджені техногенним забрудненням атмосфери

7.2. Практична робота  №2. Розрахунок викидів шкідливих речовин автомобільним транспортом

7.3. Практична робота   №3. Оцінка забруднення атмосферного повітря населених місць

7.4. Практична робота  №4. Розрахунок гранично допустимих викидів забруднюючих речовин для одиночного джерела з круглим отвором

7.5. Практична робота  №5. Визначення необхідного ступеня очищення стічних вод

7.6. Практична робота  №6. Розрахунок забруднення водних об'єктів біогенними елементами, які виносяться з сільськогосподарських угідь

7.7. Практична робота  №7. Визначення класу небезпеки промислових відходів

7.8. Практична робота  №8. Проектування полігону для санітарного знешкодження твердих побутових і промислових відходів

7.9. Практична робота  №9. Розрахунок нормованих параметрів шуму, вібрації, електромагнітних полів

7.10. Практична робота  № 10. Інженерне оцінювання стану навколишнього середовища

 

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ І ТЕРМІНІВ

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА