Організаційна культура керівник

Навчальний посібник для спеціальності

«Адміністративний менеджмент»

 

 

Бабаєв В.М., Шаронова Н.В. Організаційна культура керівника: Навчальний посібник для спеціальності «Адміністративний менеджмент». - Харків: НТУ «ХПІ», 2005. - 260 с.

 

 

ISBN 966-593-355-8

 

 

Навчальний посібник присвячено вивченню поведінки людини на робочому місці, він надасть допомогу керівникові у прийнятті правильних рішень для ефективного функціонування колективу. Основну частину підручника присвячено описові необхідних професійних навичок керівника, лідера, як основи ефективної трудової діяльності у будь-якій діловій сфері, методів їх засвоєння, розвитку та вдосконалення. Посібник розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, менеджерів та керівників, практичних працівників різноманітних сфер діяльності, зокрема органів місцевого самоврядування.

 

 

 

 

ЗМІСТ

Передмова

Вступ

Розділ 1. Основи організаційної культури керівника

Тема 1.1 Вступ до курсу "Організаційна культура керівника

1.1.1.  Актуальність вивчення курсу «Організаційна культура керівника» в контексті підготовки магістрів з адміністративного менеджменту

1.1.2.  Чому важливо знати основні методи і аспекти організаційної поведінки

1.1.3.  Структура курсу «Організаційна культура керівника»

1.1.4.  Основні базисні підходи до організаційної поведінки та організаційної культури керівника

Тема 1.2 Динаміка організаційної поведінки і організаційної культури

1.2.1.  Основні поняття організаційної поведінки, організаційної культури і їх визначальні сили

1.2.2.  Наукові підходи до організаційної поведінки та культури

1.2.3.  Вплив організаційної поведінки на ефективність діяльності організації

Тема 1.3 Моделі організаційної поведінки

1.3.1.  Елементи системи організаційної поведінки

1.3.2.  Значення філософії управління і її парадигми

1.3.3.  Альтернативні моделі організаційної поведінки

1.3.4.  Застосування моделей організаційної поведінки

Розділ 2. Управління комунікативними процесами

Тема 2.1 Мова як засіб спілкування і передачі інформації

2.1.1.  Комунікації в організаціях

2.1.2.  Елементи мови

Тема 2.2 Типи усного спілкування.

Низхідні і висхідні комунікації

2.2.1.  Бесіда

2.2.2.  Телефонні розмови

2.2.3.  Комунікативні бар'єри

2.2.4.  Низхідні і висхідні комунікації

Тема 2.3 Організація і проведення зборів і нарад

2.3.1.  Організація, хід зборів

2.3.2.  Виступ на зборах

2.3.3.  Доповідь на зборах

2.3.4.  Керівництво зборами і нарадою

2.3.5.  Інструктування

Тема 2.4 Мова міміки і жестів у діловому арсеналі

менеджера

2.4.1.  Елементи мови рухів тіла

2.4.2.  Інтерпретація мови міміки і жестів

Розділ 3. Мотивація праці і навчання

Тема 3.1 Основи мотивації. Мотивація і винагорода

3.1.1.  Модель мотивації та мотиваційні спонуки

3.1.2.  Людські потреби та їх тини

3.1.3.  Аналіз регулювання поведінки

3.1.4.  Практичні додатки теорій мотивації

Тема 3.2 Навички надбання нових знань і умінь

3.2.1.  Психофізіологічні основи вивчення

3.2.2.  Навички довготривалого запам'ятовування і розуміння

3.2.3.  Організація процесу навчання

3.2.4.  Навички читання і конспектування

3.2.5.  Навички навчання, інструктування

Тема 3.3 Навички самооцінювання і планування самовдосконалення

3.3.1.  Культура спілкування з іншими людьми

3.3.2.  Навички самооцінювання

3.3.3.  Ранжирування інтересів

3.3.4.  Підсумкова оцінка ділових навичок

Тема 3.4 Оцінка результатів праці. Системи економічного стимулювання

3.4.1. Гроші як засіб винагороди працівника

3.4.2.  ОП і атестація за результатами діяльності

3.4.3.  Системи економічного стимулювання

3.4.4.  Комплексна система винагороди

Розділ 4. Керівництво і влада

Тема 4.1 Поведінкові підходи до стилів керівництва

4.1.1.  Природа керівництва

4.1.2.  Принцип підбору керівника

4.1.3.  Позитивний і негативний стилі керівництва

4.1.4.  Класифікація по полюсах:

авторитаризм - анархізм

Тема 4.2 Ситуаційні підходи до керівництва

4.2.1.  Орієнтована на обставини модель

Ф. Фідлера

4.2.2.  Модель ситуаційного керівництва

4.2.3.  Модель керівництва «шлях - мета»

4.2.4.  Модель прийняття рішень В. Врума

Тема 4.3 Механізм участі в управлінні

4.3.1.  Наділення владою і участь в управлінні

4.3.2.  Механізми участі в управлінні

4.3.3.  Програми участі в управлінні

Тема 4.4 Навички керівника (лідера)

4.4.1.  Функції керівника групи

4.4.2.  Навички обдумування і розв'язування проблем

4.4.3.  Навички критичного мислення

Розділ 5. Організаційна культура індивідів і груп

Тема 5.1 Установки працівників організації.

Культура міжособистісної поведінки

5.1.1.  Природа установок і задоволення процесом праці

5.1.2.  Вплив установок на поведінку працівників і результати праці

5.1.3.  Відносини між організаціями і індивідами

5.1.4.  Міжособистісна поведінка

Тема 5.2 Група як форма організації і динаміка її розвитку

5.2.1.  Група як форма організації діяльності

5.2.2.  Процес розвитку групи

Тема 5.3 Навички роботи в групі

5.3.1.  Чинники, що впливають на ефективність функціонування групи

5.3.2.  Навички роботи в групі

Тема 5.4 Команди і їх створення

5.4.1.  Організаційний контекст роботи команд

5.4.2.  Природа і життєвий цикл команди

5.4.3.  Командна робота і командне будівництво

Питання по курсу

Глосарій

Література