ХІМІЯ S-ЕЛЕМЕНТІВ:

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ХІМІЧНИХ  СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАОЧНОГОНАВЧАННЯ

 

 

 

Бутенко А.М.

Хімія s-елементів: Навчальний посібник для студентів хімічних  спеціальностей заочногонавчання. - 2-е вид., доп. і перероб.Хар­ків: НТУ "ХПІ", 2002. - 246 с.

 

 

У посібнику на сучасному рівні представлена хімія s-елементів –найпоширеніших елементів у природі. Подана характеристика їхнайважливіших властивостей, які опрацьовуються на практичних і лабораторних заняттях, а також у процесі виконання курсових робіт.

Використані основні термодинамічні закономірності перебігу хімічнихреакцій за участю s-елементів.Призначено для студентів хімічнихспеціальностей заочного навчання.

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Передмова

Розділ перший ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ХІМІЇ s-ЕЛЕМЕНТІВ

Глава І Хімія гідрогену

1 Загальна характеристика

2 Історичні відомості

3 Знаходження у природі

4 Одержання гідрогену

5 Одержання ізотопів гідрогену

6 Фізичні властивості гідрогену

7 Хімічні властивості гідрогену

8 Одержання атомарного і твердого гідрогену

9 Властивості атомарного гідрогену

10 Орто- і паро гідроген

1.11 Використання гідрогену

1.12 Запитання, вправи та задачі до теми "Хімія гідрогену"

Глава 2 Хімія s'-елементів

2.1Загальна характеристика

2.2Знаходження у природі

2.3 Добування лужних металів

2.4 Фізичні властивості лужних металів

2.5  Хімічні властивості лужних металів

2.6  Використання s'-елементів

2.7 Запитання, вправи та задачі до теми "Хімія s'-елементів

Глава 3 Хімія s2-елементів

3.1 Загальна характеристика

3.2 Знаходження у природі

3.3 Добування s2-елементів

3.4Фізичні властивості простих речовин, утворених s-елементами

3.5Хімічні властивості s2-елементів

3.6 Сполуки s2-елементів

3.7 Застосування простих та складних речовин, утворених s-елементами

3.8 Запитання, вправи та задачі до теми "Хімія s2-елементів

Розділ другий ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ХІМІЇ s-ЕЛЕМЕНТІВ

Глава І Одержання та властивості гідрогену

Дослід І.І Одержання гідрогену при дії кислоти на метал та його горіння..

Дослід 1.2 Одержання гідрогену при дії лугу на метал

Дослід 1.3 Відновні властивості молекулярного гідрогену

Дослід 1.4 Порівняння відновних властивостей молекулярного та атомарного гідрогену

Глава 2 Лужні метали

Дослід 2.1 Реакція середовища у розчинах солей лужних металів

Дослід 2.2 Одержання малорозчинних карбонатів лужних металів

Дослід 2.3 Одержання гідроксидів s1 -елементів методом каустифікації

Дослід 2.4 Одержання нітратів (V) s'-елементів

Дослід 2.5 Термічне розкладення кисневмісних солей s'-елементів

Дослід 2.6 Відкриття s1 -елементів за забарвленням полум'я

Глава 3 s2-елементи

Дослід 3.1 Відновлювальні властивості магнію

Дослід 3.2 Відношення магнію до розчину хлориду магнію

Дослід 3.3 Властивості оксиду магнію

Дослід 3.4 Одержання і властивості гідроксиду магнію

Дослід 3.5 Одержання гідроксиду магнію

Дослід 3.6 Вивчення характеру взаємодії солей s2-елементів з водою

Дослід 3.7 Термічне розкладення карбонату магнію

Дослід 3.8 Одержання та властивості карбонатів s2-елементів

Дослід 3.9 Одержання та властивості сульфатів (VI) s2-елементів

Дослід 3.10 Порівняння розчинності сульфатів (VI) s2-елементів

Дослід 3.11 Одержання та властивості хроматів (VI) s2-елементів

Дослід 3.12 Порівняльна розчинність сульфату (VI) і карбонату кальцію

Дослід 3.13 Одержання оксалатів s2-елементів

Дослід 3.14 Відкриття s2 -елементів за забарвленням полум'я

Дослід 3.15 Визначення твердості води

Дослід 3.15.1 Визначення загальної твердості води

Дослід 3.15 Визначення тимчасової і постійної (сталої) твердості води

]Глава 4 Порядок оформлення і тематика курсових робіт з практичних та теоретичних основ хімії s-елементів

4.1 Загальні положення

4.2Структура курсової роботи

4.3 Вимоги до написання курсової роботи

4.4Синтези деяких сполук, утворених s-елементами

4.5 Правила оформлення курсової роботи

4.6 Варіанти запитань та розрахункових задач з

теоретичних ос­нов хімії s-елементів

Доповнення

Таблиця 1 Взаємодія гідрогену з іншими елементами періодичної системи

Таблиця 2 Взаємодія s1 -елементів з найважливішими реагентами

Таблиця 3 Взаємодія s2 -елементів з найважливішими реагентами

Додаток А

Таблиця А1 Термодинамічні константи деяких речовин

Таблиця А2 Стандартні потенціали деяких систем у водних розчинах

Таблиця АЗ Довжина хвиль спектра і відповідні їм кольори

Таблиця А4 Загальні константи стійкості комплексних іонів

Таблиця А5 Константи іонізації кислот

Таблиця А6 Константи іонізації основ

Таблиця А7 Густина розчин'в деяких кислот, лугів і амоніаку

Таблиця А8 Добуток розчинності (ДР) малорозчинних речовин

Таблиця А9 Розчинність деяких солей і основ у воді

Література