МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«Харківський політехнічний інститут»

КУРС ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

За редакцією професора  С. І. Архієреєва,  доцента Н. Б. Решетник

 

ББК 65.01

     К93

УДК 330.1

Рецензенти:                                                                

Є. М.Воробйов, д-р екон. наук, проф., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна;

С. В.Тютюнникова, д-р екон. наук, проф., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна;

В.М.Соболев, д-р екон. наук, проф., Харківська державна академія залізничного транспорту

Автори:

С. І. Архієреєв, С. Г. Вініцька, В. М. Двінських, О. О. Демьохіна, М. М. Деркач, Ю. В. Єгорова,

О. А. Кір'янова, С. О. Климова, В. С Кушнір, Я. А. Максименко, О. В. Попадинець, Н. Б. Решетняк,

О. В. Решетняк, Т. В. Рябова, О. П. Соболева, І. Є. Тимченко, Т. 1. Чорна, Л. І. Шаша,

Н. В. Шибаева,  К. Шимпф, І. В. Шкодіна, Л. Г. Шкодіна

       Курс економічної теорії :  Навч.  посібник / С. І. Архієреєв,

К93     С. Г. Вініцька та ін.  ; За ред. С. І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк. -Харків : НТУ «ХПІ», 2008. - 332 с

     ISBN 978-966-593-588-9

У навчальному посібнику на основі розробок сучасної економічної науки викладено основні теоретичні положення навчальної дисципліни «Економічна теорія». У кожній главі виділено основні поняття, тести та завдання для організації самостійної роботи, рекомендована література.

Видання розраховане на студентів вищих технічних навчальних закладів зі спеціальностей напряму «Інженерія».

 

 

ББК 65.01

               ISBN 978-966-S93-S88-9                                                                             © Колектив авторів, 2008

 

 

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

Глава 1.    Предметі метод економічної теорії

1.    Суспільство і економіка. Економіка як об'єкт вивчення і об'єкт управління

2.    Основні економічні проблеми. Крива виробничих можливостей

3.    Предмет і метод економічної теорії

4.  Еволюція економічної науки

Основні поняття

Практикум

Література

Глава 2.  Суспільне виробництво

1.    Сутність і структура суспільного виробництва

2.    Фактори суспільного виробництва

3.    Економічна ефективність виробництва та її показники

Основні поняття

Практикум

Література

Глава 3.   Економічні відносини власності

1. Економічний зміст власності, її місце і роль в економічній  системі

2.   Типи, види та форми власності

3.   Основі тенденції розвитку відносин власності на  сучасному етапі

4. Реформування відносин власності в Україні

Основні поняття

Практикум

Література

Глава 4.   Економічна система суспільства

1.    Сутність і структура економічної системи

2.    Класифікація економічних систем

3.   Типи економічних систем

Основні поняття

Практикум

Література

Глава 5.   Ринкова економічна система

1.   Сутність ринку

2.   Закони функціонування ринку

3.   Види ринків

4.   Інфраструктура ринку

Основні поняття

Практикум

Література

Глава 6.  Теорія попиту і пропозиції

1.   Попит і пропозиція. Детермінанти попиту і пропозиції

2.   Цінова еластичність попиту і пропозиції

3.   Ринкова рівновага попиту та пропозиції

4.   Теорія поведінки споживача

Основні поняття

Практикум

Література

Глава 7.   Теорія фірми

1.   Економічна природа фірми

2.   Основні типи фірм

3.   Малі, середні та великі фірми

Основні поняття

Практикум

Література

Глава 8.   Теорія виробництва

1.   Виробництво та виробнича функція

2.   Ізокванта

3.   Зміна масштабу виробництва

 

Основні поняття

Практикум

Література

Глава 9.   Виробництво та теорія витрат

1.   Витрати виробництва

2.   Доходи виробництва

3.   Функція витрат і рівновага виробника

4.   Витратив короткостроковому періоді

5.   Витрати фірми в довгостроковому періоді

6.  Трансакційні витрати

Основні поняття

Практикум

Література

Глава 10.   Конкуренція і монополія

1.   Ринок досконалої конкуренції

2.   Ринок чистої монополії

3.   Ринок олігополії

4.   Ринок монополістичної конкуренції

Основні поняття

Практикум

Література

Глава 11.   Доходи та їх розподіл

1.   Теоретичні концепції джерел і розподілу доходів

2.   Функціональний та вертикальний розподіл доходів

3.   Основні види доходів

4.   "Крива Лоренца" та проблеми соціальної справедливості

Основні поняття

Практикум

Література

Глава 12.    Макроекономічний аналіз: народногосподарський облік і система національних рахунків

1.   Процес кругообігу продуктів і доходів

2.   Система національних рахунків

3.   Основні показники систем національних рахунків

Основні поняття

Практикум

Література

Глава 13.   Держава в економічній системі

1.   Економічні функції держави

2.   Форми і методи ДРЕ

3.   Держава і ринок: досвід взаємодії в розвинутих країнах

4.   Особливості ДРЕ у вітчизняній економіці на сучасному етапі

Основні поняття

Практикум

Література

Глава 14.   Макроекономічна рівновага

1.   Сукупний попит

2.   Сукупна пропозиція

3.   Взаємозв'язок сукупного попиту та сукупної  пропозиції. Макроекономічна рівновага

4.   Споживання, заощадження, інвестиції та стан рівноваги

5.   Взаємозв'язок витрат і доходу. «Хрест» Кейнса

Основні понятгя

Практикум

Література

Глава 15.    Макроекономічна нестабільність: безробіття і інфляція

1.   Безробіття: його суть, причини і основні види

2.   Рівень безробіття та його соціально-економічні наслідки

3.   Інфляція: причини, види та основні напрямки  антиінфляційної політики

Основні поняття

Практикум

Література

 

Глава 16.   Гроші та грошово-кредитна політика

1.   Виникнення грошей

2.   Суть, функції та види грошей

3.   Грошова маса і рівновага на ринку грошей

4.   Сутність, принципи та форми кредиту

5.   Сучасна кредитно-банківська система. Створення грошей банківською системою

6.  Грошово-кредитна політика

Основні поняття

Практикум

Література

Глава 17.   Фінанси в економічній системі

1.   Сутність та функції фінансів

2.   Фінансова система, структура і принципи її побудови

3.   Бюджетна система

4.   Податки

5.   Фіскальна політика

Основні поняття

Практикум

Література

Глава 18.   Економічне зростання

1.   Поняття, показники та типи економічного зростання

2.   Основні чинники економічного зростання

3.   Модель Р. Солоу

4.   Циклічність економічного зростання

Основні поняття

Практикум

Література

Глава 19.   Світове господарство

1.   Світове господарство: його суть та структура

2.   Міжнародний поділ праці і спеціалізація. Міжнародні  економічні відносини

 

3. Міжнародна економічна інтеграції. Головні інтеграційні  угрупування

4.  Проблеми інтеграції України у світове господарство

Основні поняття

Практикум

Література

Глава 20.   Основні форми світогосподарських зв'язків

1.   Міжнародна торгівля і принцип порівняльних переваг

2.   Свобода торгівлі і протекціонізм Бюджетна система

3.   Переміщення факторів виробництва

4.   Міжнародні валютні відносини і валютні системи

Основні поняття

Практикум

Література

Глава 21.   Економічні аспекти глобальних проблем

1.   Сутність та фактори глобалізації

2.   Наслідки та прояви глобалізації

3.   Україна в системі глобалізації економіки

Основні поняття

Практикум

Література