ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

 

Рецензенти: С. У. Гончаренко, д-р пед. наук, проф., академік АПН України Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, м. Киев; Р.С. Гуревич, д-р пед, наук, проф. (Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, м. Вінниця; О.Е. Коваленко, д-р пед. наук, проф.. Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

 

Товажнянский ЛЛ., Романовський О.Г., Бондаренко В.В., Пономарьов О.С., Черваньова З.О. Основи педагогіки вищої школи: Навчальний посібник. - Харків: НТУ "ХПІ", 2005. - 600 с. -Рос. мовою.

 

Викладено теоретичні і методологічні основи педагогіки, розглянуто сут­ність педагогічного процесу, його основні структурні елементи і основні парадигми сучасної освіти. Проаналізовано поняття педагогічних технологій та розкрито їх зміст. Особливу увагу приділено інноваційному навчанню. Наведено особливості педагогічного спілкування. Детально розглянуто теорію і методику виховання.

Посібник призначений для самостійної роботи студентів, може бути корис­ним викладачам психолого-педагогічних дисциплін, всім, кого цікавлять проблеми педагогіки вищої школи.

 

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

Тема 1. Педагогика как наука

1.  История становления педагогики

1.1.  Этап формирования педагогических знаний донаучного периода

1.2.  Этап возникновения и развития теоретических педагогических концепцій

1.3.  Этап становления и развития современной педагогики

2. Становление и развитие украинской педагогической мысли

3.  Предмет, задачи и методы педагогики

Контрольные вопросы и задания

Тема 2. Профессионально-педагогическая деятельность и педагогический процесс

1.       Сущность и структура педагогической деятельности

2.   Особенности педагогической деятельности в высшей школе

3.  Сущность и содержание педагогического процесса

Контрольные вопросы и задания

Тема 3. Преподаватель как субъект педагогической деятельности

1.      Профессиональная компетентность преподавателя

2.  Профессионализм и педагогическое мастерство преподавателя высшей школы

3. Педагогическая этика

Контрольные вопросы и задания

Тема 4. Парадигмы образования в современной педагогике

1. Основные парадигмы образования

2.      Образование как система и процесс

2.1.        Образование как процесс

2.2.        Образование как система

3.      Закономерности учебного процесса

4.  Основные тенденции развития мировой образовательной системы

Контрольные вопросы и задания

Тема 5. Теоретические и методические основы обучения (дидактика)

1.      Предмет дидактики и ее основные категории

2.      Закономерности и принципы обучения

2.1.        Закономерности обучения

2.2.        Принципы обучения

3.  Методы и формы обучения

3.1.       Методы обучения

3.2.       Формы обучения

Контрольные вопросы и задания

Тема 6. Педагогические технологии

1.      Общее понятие о педагогических технологиях

2.      Технологии программированного обучения

3.      Технологии проблемного обучения

4.  Применение информационных технологий в учебном процессе

5.  Игровые технологии

Контрольные вопросы и задания

Тема 7. Инновационное обучение

1 . Личностно-ориентированные технологии инновационного обучения на основе педагогического сотрудничества

1.1.       Педагогика сотрудничества

1.2.       Технология модульного обучения

1.3.       Фундаментализация обучения

2. Дистанционное обучение

Контрольные вопросы и задания

Тема 8. Психофизиологические закономерности восприятия информации

1.  Влияние психофизиологических факторов на восприятие информации

1.1.       Познавательные психические процессы

1.2.  Влияние социального статуса человека и его социальной среды на обучение

1.3.  Воздействие центральной нервной системы на восприятие информации

1.4.  Восприятие визуальной и речевой информации

2.      Мотивация в обучении

3.      Ценностные аспекты образования

Контрольные вопросы и задания

Тема 9. Педагогическое общение

1.      Сущность и структура педагогического общения

2.  Психологические особенности педагогического общения

3.  Приемы, правила и техники педагогического общения
Контрольные вопросы и задания

Тема 10. Теория и методика воспитания

1.      Воспитание как педагогическая категория

2.  Содержание воспитательного процесса и его основные характеристики

3.  Способы воспитательного воздействия на человека

Контрольные вопросы и задания

Тема 11. Управление системой образования в высшей школе

1. Сущность и основные принципы управления системой образования

1,1.Сущность управления образованием

1.2.Принципы управления образованием

1.2.1. Общие принципы управления социальными системами

1.2.2. Принципы управления образованием

2.     Государственное управление образованием

3.     Управление высшим учебным заведением

3.1.  Общая структура университета и системы управления им

3.2.  Способы и средства управления университетом

Контрольные вопросы и задания

Заключение

Список использованной и рекомендуемой литературы