МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«Харківській політехнічний інститут»

Г. В. Вишневецький, В. О. Коваленко

ВПРОВАДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ

ПРИ СТВОРЕННІ НОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

Харків НТУ «ХПІ» 2008

 

ББК  65.290-2я7

В55

УДК 650012.23(075)

Рецензенти:

В. В. Нічке, д-р техн. наук, проф., Харківський національний автомобільно-дорожній університет;

А. В. Леусенко, д-р техн. наук, проф., головний конструктор, ВАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря», Харківський національний автомобільно-дорожній університет;

О. Є Федорович, д-р техн. наук, проф., Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»

Вишневецький, Г. В.

В55       Впровадження оптимальних проектних рішень при створенні нових підприємств [Текст] : навч. посібник / Г. В. Вишневецький, В. О. Коваленко. - Харків : НТУ «ХПІ», 2008. - 228 с

ISBN 978-966-593-643-5

Викладено методичні положення бізнес-планування новостворюваного під­приємства, орієнтованого на випуск продукції в галузі підйомно-транспортного, будівельного та дорожнього машинобудування. Розглянуто питання прогнозу­вання економічних показників підприємства на основі прогнозного моделюван­ня в умовах конкурентного протистояння. Дано математичну модель, реалізація якої дозволяє визначити характер зміни у часі показників виробництва з ураху­ванням діяльності конкурентів. Результати моделювання процесу ринкового протистояння дають можливість визначити головні статті бізнес-плану. Наведе­но приклади бізнес-планування певних підприємств.

Призначено для студентів спеціальності 7.090214 «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання».

 

 

ББК 65.290-2я7

         ISBN 978-966-593-643-5                                                  © Г. В. Вишневецький, В. О. Коваленко, 2008

 

ЗМІСТ

Передмова

Вступ

1. Основні мотиви та засади створення нового підприємства у галузі підйомно-транспортного машинобудування

2. Характеристика бізнес-сфери в царині технологічної логістики

2.1.Формування оптимальних систем технологічної логістики

2.2.Удосконалення конкретних серійних машин та їх вузлів шляхом забезпечення оптимальних проектних параметрів

3.  Бізнес-план. Узагальнені рекомендації

3.1.Загальні положення

3.2.Структура бізнес-плану

3.3.Титульний лист

3.4.Резюме

3.5.Аналіз ситуації в галузі

3.6.Аналіз ринку

3.7.Економічні показники

3.8.План маркетингу

3.9.Плани щодо удосконалення продукції

3.10.Виробничий план

3.11.Керівний склад підприємства

3.12.План-графік

3.12.1.Стандарт-план виробництва

3.12.2.План введення в дію підприємства

3.12.3.Динаміка зростання виробництва

3.13.Проблеми та чинники ризику

3.14.Фінансовий план

3.15.Пропозиції підприємства

3.16.Додатки

4.  Бізнес-план новостворюваного підприємства обмеженого масштабу

4.1.Особливість бізнес-планування новостворюваного підприємства

4.2.Прогнозна модель підприємства

4.2.1.Загальні положення

4.2.2.Основні тези прогнозної моделі

4.2.3.Прогнозне моделювання

5. Визначення оптимальних параметрів новостворюваного підприємства

6. Тендерне бізнес-планування

6.1.Загальні положення

6.2.Критерії оптимальності параметрів логістичної системи

6.3.Draft-проект транспортної системи для насипного вантажу

6.4.Математична модель

6.4.1.Критерії оптимальності та обмеження

6.4.2.Сукупна вартість машинного обладнання у базовому варіанті

6.4.3.Сукупна вартість споруд у базовому варіанті

6.4.4.Сукупна вартість машинного обладнання у проектному варіанті

6.4.5.Сукупна вартість споруд у проектному варіанті

6.4.6.Вартість кранового рейкового шляху

6.4.7.Величини річних експлуатаційних витрат, тис. у.о./рік

6.4.8.Алгоритм визначення оптимального варіанта

6.5.Приклад виконання завдання

6.6.Тендерний бізнес-план

7.  Draft-проект логістики малого домобудівного підприємства

7.1.Загальні положення.

7.2.Будівельно-монтажний майданчик

7.2.1.Штатна чисельність монтажників

7.2.2.Потрібна кількість тракторів

7.2.3.Потрібна кількість комплектів навісного обладнання           

7.2.4.Автомобільний кран

7.3. Дробильне відділення

7.3.1.Дробарки

7.3.2.Експедиційно-гюстачальне обладнання

7.3.3.Чисельність персоналу дробильного відділення

7.4.Бетоноприготувальне відділення

7.5.Арматурно-формувальне відділення

7.5.1.Арматурна ділянка

7.5.2.Вібромайданчики

7.5.3.Парк форм

7.6.Складське відділення

7.7.Алгоритм оптимізації варіанта технології

7.8.Конкретний приклад

Список літератури

Додатки