ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 

 

Основи охорони праці:  Навчальний посібник / За ред.  проф. В.В.Березуцького. - X.: Факт, 2005. - 480 с.

 

            Підручник підготовлено відповідно до типової програми курсу «Основи охорони праці», розглянуто питання охорони праці, правові й організаційні основи забезпечення безпеки праці, а також методика розслідування причин травматизму і планування профілактичних заходів.

            Розраховано на студентів загальноінженерних, економічних, педагогічних та гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти України.

 

 

ПЕРЕДМОВА

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1.1. Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном

1.2. Концепція управління охороною праці в Україні

1.2.1.  Загальні положення

1.2.2. Державна політика управління охороною праці

1.2.3.  Реформування у сфері управління охороною праці

1.3. Мета та завдання дисципліни «Основи охорони праці»

      1.3.1. Мета дисципліни

      1.3.2. Завдання вивчення дисципліни

І      1.3.3. Перелік дисциплін, знання яких потрібне студентам для засвоєння курсу «Основи охорони праці»

1.4. Структурно-логічна схема курсу та його місце у загальній системі наук із безпеки життєдіяльності

2. МЕНЕДЖМЕНТ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

2.1 Загальнотеоретичні і методичні основи охорони праці

2.2. Система працеохоронного менеджменту і його рівні

2.3. Система управління охороною праці в Україні

2.3.1.  Загальні положення системи управління охороною праці

2.3.2. Управління охороною праці на державному рівні

2.3.3. Структура органів управління охороною праці у галузях промисловості

2.3.4. Управління охороною праці на регіональному рівні

2.3.5.  Організація управління охороною праці на підприємстві

2.4. Основні завдання і функції системи управління охороною праці

  2.5. Законодавство з охорони праці

        2.5.1. Правове регулювання питань охорони праці

     2.5.2. Гарантії прав громадян на охорону праці

        2.5.3. Організація охорони праці на підприємстві

        2.5.4. Законодавство про об'єкти підвищеної небезпеки

     2.5.5. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом

               підвищеної небезпеки

      2.5.6. Відповідальність за порушення законодавства

                 з охорони праці

 2.6. Страхування від нещасних випадків на виробництві

       2.6.1. Загальні положення

     2.6.2. Управління страхуванням від нещасного випадку

        2.6.3. Обов'язки Фонду страхування від нещасних випадків
       2.6.4. Нагляд у сфері страхування від нещасних випадків
 2.6.5. Відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому внаслідок ушкодження його здоров'я

 2.6.6. Порядок розгляду справ про страхові виплати

     2.6.7.  Порядок і строки проведення страхових виплат

         2.6.8. Права та обов'язки застрахованого та роботодавця як страхувальника

2.6.9. Фінансування страхування від нещасного випадку.
2.6.10.Відповідальність Фонду соціального страхування від нещасних випадків, страхувальників, застрахованих, а також осіб, які надають соціальні послуги, за невиконання своїх обов'язків

2.7. Міжнародне право

2.8. Міжнародні організації з питань охорони праці

2.9. Розслідування та облік виробничого травматизму

2.9.1.  Спеціальне розслідування нещасних випадків

2.9.2.  Розслідування та облік випадків виявлення хронічних професійних захворювань та отруєнь

2.9.3.  Розслідування та облік аварій

2.9.4.  Страховий ризик і страховий випадок

2.9.5.  Причини виробничого травматизму

2.9.6.  Методи аналізу виробничого травматизму

3. ОСНОВИ ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ

3.1. Атестація робочих місць

3.2. Повітря робочої зони

3.2.1.  Характеристика основних показників метеорологічних умов

3.2.2.  Енергетичні витрати і терморегуляція організму людини

3.2.3.  Вплив несприятливих метеорологічних умов на безпеку життєдіяльності

3.2.4.  Нормування метеорологічних умов

3.2.5.  Надлишки променистої (теплової) енергії та захист від її впливу на організм людини

3.2.6.  Заходи щодо забезпечення нормальних метеорологічних умов на виробництві

 3.3. Виробниче освітлення

       3.3.1. Природа світла

      3.3.2. Основні світлотехнічні величини

       3.3.3. Вплив освітлення на виробничу діяльність

3.3.4. Види і системи виробничого освітлення

        3.3.5. Нормування й оцінка природного та штучного освітлення

3.3.6. Основи розрахунку робочого освітлення

  3.4. Характеристика виробничих віброакустичних коливань та їх вплив на організм людини

3.4.1. Нормування шуму

       3.4.2. Захист від шуму

3.4.3.  Особливості інфразвукових коливань, вплив  на людину, нормування, захист від інфразвуку

3.4.4.  Особливості ультразвукових коливань, вплив на людину, нормування, захист від ультразвуку

3.4.5.  Особливості вібрації, вплив на людину, нормування, захист від вібрації

5. Електромагнітні випромінювання

   3.5.1. Джерела електромагнітних полів

  3.5.2. Характеристики електромагнітних полів

3.5.3. Вплив ЕМП на організм людини

   3.5.4. Нормування електромагнітних випромінювань

   3.5.5. Методи захисту від ЕМП

6. Захист від радіоактивних випромінювань

      3.6.1. Природа іонізуючих випромінювань та їхня біологічна дія

3.6.2. Джерела радіоактивного забруднення. Принципи нормування і захисту навколишнього середовища

    3.6.3. Організація робіт із радіоактивними речовинами й іншими джерелами іонізуючих випромінювань

3.7. Гігієнічна оцінка лазерного випромінювання

3.8. Токсикологічна оцінка матеріалів

3.9. Токсикологічна оцінка технологічних процесів

3.9.1.  Металургійні підприємства

3.9.2. Машинобудівні підприємства

3.9.3.  Хімічні підприємства

    3.9.4. Основні напрямки оздоровчих заходів на хімічних підприємствах

   3.9.5. Нормування змісту шкідливих речовин у повітрі

3.9.6.  Контроль за чистотою повітря у виробничому приміщенні

3.10. Вентиляція та кондиціювання повітря

3.10.1. Загальні відомості про вентиляцію

3.10.2. Види вентиляції

  3.10.3. Загальні технічні та санітарно-гігієнічні вимоги до вентиляції

    3.10.4. Методи розрахунку продуктивності вентиляції

   3.10.5. Природна вентиляція

      3.10.6. Механічна вентиляція

3.10.7. Безпека влаштування та експлуатації вентиляційних систем

 БЕЗПЕКА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ І УСТАТКУВАННЯ

4.1. Організаційні заходи щодо забезпечення безпечних умов праці

 4.1.1. Загальні відомості

  4.1.2. Порядок оформлення робіт з підвищеною небезпекою

4.1.3.  Організація проведення робіт з підвищеною небезпекою

4.1.4.  Навчання з охорони праці працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою

4.2. Вимоги безпеки до конструкцій та експлуатації підйомно-транспортного устаткування

4.3. Безпека вантажно-розвантажувальних робіт

4.4. Безпека при експлуатації посудин та установок, що працюють під тиском, і газового устаткування

4.5. Основи електробезпеки та захист працівників

4.5.1.  Основи електробезпеки. Види ураження електричним струмом

4.5.2. Фактори, які визначають безпеку ураження електричним струмом

4.5.3. Небезпека напруги кроку та розтікання струму при замиканні на землю

4.5.4.  Небезпека ураження в електричних мережах різного типу

4.5.5.  Основні технічні заходи захисту в електроустановках. Причини ураження електричним струмом та основні заходи захисту

4.6. Безпека при використанні хімічних речовин

5. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

5.1. Фізико-хімічні основи горіння. Загальні відомості про горіння

5.2. Показники пожежо-вибухонебезпечності речовин і матеріалів

5.3. Самозаймання речовин

5.4. Характеристика пожежної небезпечності речовин

5.5. Система пожежної безпеки

5.5.1   Система протипожежного захисту

5.5.2.  Система попередження пожежі

5.5.3.  Основні засоби гасіння пожежі

5.5.4.  Система організаційно-технічних засобів

5.5.5.  Основні вимоги до інструкцій про заходи пожежної безпеки

6. НЕВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ

6.1. Попередження побутових травм та їх розслідування

6.2. Заходи попередження невиробничого травматизму

7. БЕЗПЕЧНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ

7.1. Вплив ВДТ на здоров'я користувачів

7.2. Ергономічна безпека

7.3. Умови праці користувачів ВДТ

Список рекомендованої літератури

ДОДАТКИ