В.М. Олексенко

 

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

 

 

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих технічних навчальних закладів

 

 

Рецензенти:  В.П. Андрущенко, академік АПН України, доктор філософських наук, ректор Національного педагогічного університету ім. M.IL Драгоманова. Г.М. Жолткевич, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної і прикладної інформатики, директор центру комп'ютерних технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Є.Я. Хруслов, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук,  професор,  заступник директора Фізико-технічного  інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна.

 

Олексенко В.М.  Лінійна алгебра та аналітична геометрія: Підручник. - Харків: НТУ "ХПІ", 2006- - 372 с. - Укр. мовою.

 

Підручник відповідає програмі підготовки спеціалістів у вищих технічних навчальних закладах. Згідно з вимогами сучасності розроблено лекційний матеріал з достатньою кількістю розв'язаних задач. Особливу увагу приділено задачам на міжпредметні зв'язки та професійну орієнтацію. До кожної теми складено завдання для самоконтролю, план самопідготовки, запропоновано контрольно узагальнювальні завдання. Наведено матеріал, який розкриває історичний розвиток лінійної алгебри, аналітичної геометрії та вищої технічної освіти на Україні.

Призначено для студентів, аспірантів та викладачів вищих технічних навчальних закладів.

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

Вступ

 

ЧАСТИНА 1

Тема 1. Історія розвитку лінійної алгебри та аналітичної геометрії. Матриці

Тема 2. Визначник матриці

Тема 3. Обернена матриця

Тема 4. Лінійні простори і лінійні оператори

Тема 5. Системи лінійних рівнянь

Тема 6. Методи розв'язування систем лінійних рівнянь

Тема 7. Теорія однорідних систем лінійних рівнянь.

 Основні поняття тем 1 -7

Тема 8. Вектори

Тема 9. Декартова система координат

Тема 10. Скалярний добуток векторів

Тема 11. Векторний добуток векторів

Тема 12. Мішаний добуток векторів

Тема 13. Рівняння прямої на площині

Тема 14. Рівняння прямої та площини у просторі

Тема 15. Геометричні образи другого порядку

Основні поняття тем 8- 15

Контрольно-узагальнювальні завдання

Відповіді

 

ЧАСТИНА 2

 

1.Форми організації навчального процесу при

математичній підготовці спеціалістів дистанційно

2.Поради студентам з вивчення лінійної алгебри

та аналітичної геометрії дистанційно

3. Плани занять і самопідготовки

4. Питання для підготовки до іспиту

5. Це цікаво

Список додаткової літератури