МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І  НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"Харківський політехнічний інститут"

 

 

З. Я. Лур'є, О. І. Гасюк

 

 

ДИНАМІКА ОБ'ЄМНИХ ГІДРОПНЕВМОСИСТЕМ ЗАГАЛЬНОПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

 

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

У двох частинах

Частина 1

 

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

 

Харків НТУ «ХПІ» 2008

 

ББК 39.965.2

Л86                                                  

УДК 629.064.3:629.064.2

 

Рецензенти:

О. М. Яхно, д-р техн. наук, проф., зав. кафедрою. Національний технічний університет України «КПІ»;

М. А Подригано, д-р техн. наук, проф., зав. кафедрою, Харківський національний автомобільно-дорожній університет;

В.І. Гнесин, д-р техн. наук, проф., зав. відділом аерогідромеханіки. Інститут проблем машинобудування ім. А. Н. Підгорного НАН України

 

 

Лур`є, 3. Я.

Л86          Динаміка об'ємних гідропневмосистем загальнопромислового призначення [Текст] : навч. посібник / 3. Я. Лур'є, О. І. Гасюк. -Харків : НТУ «ХПІ», 2008. -112 с.

 

ISBN 978-966-593-689-3 (повне зібрання)

ISBN 978-966-593-691-6 (частина 1)

 

Розглянуто питання, пов'язані з теорією автоматичного керування та стійкості лінійних систем. Наведена методика складання математичних моделей для дослі­дження динаміки гідропневмосистем.

Призначено для студентів механічних і машинобудівних спеціальностей навчальних закладів, а також може бути корисним для аспірантів та інженерно-технічного персоналу.

 

Іл. 78. Табл. 3. Бібліогр.: 14 назв.

 

 

ББК 39.965.2

 

© 3. Я. Лур'є, О. І. Гасюк, 2008


 

ЗМІСТ

 

Вступ

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИНАМІКИ ГІДРОПНЕВМОСИСТЕМ

1.1. Основні поняття, області застосування гідросистем, їхній склад, принцип дії

1.1.1.Основні поняття

1.1.2.Області застосування гідросистем

1.1.3.Склад гідросистем, принцип дії

1.2. Загальні питання динаміки гідросистем. Основні завдання дослідження динаміки гідросистем

1.2.1.Загальні питання динаміки гідросистем

1.2.2.Основні завдання динаміки при проектуванні й дослідженні гідросистем

1.2.3.Шляхи вирішення основних завдань динаміки ГС

1.3. Класифікація об'ємних гідросистем. Основні поняття й терміни теорії автоматичного керування (ТАК)

1.3.1.Класифікація об'ємних гідросистем

1.3.2.Основні поняття і терміни теорії автоматичного керування, використовувані при дослідженні динаміки гідросистем

1.3.3.Класифікація САК

1.4.Узагальнена схема об'ємної гідросистеми

1.4.1.Основні відомості про лінійні системи

1.4.2.Перетворення Лапласа

1.5.Поняття передатної функції. Передатні функції типових ланок

1.5.1.Поняття передатної функції

1.5.2.Передатні функції типових ланок

1.6.Частотні характеристики

1.6.1.Основні поняття

1.6.2.Частотні характеристики типових ланок

1.7.Логарифмічні частотні характеристики

1.7.1.Визначення логарифмічних частотних характеристик

1.7.2.Асимптотичні логарифмічні характеристики

1.7.3.Послідовне та паралельне з'єднання ланок

 

2. СТІЙКІСТЬ ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ (САК)

2.1.Визначення стійкості лінійних САК

2.1.1.Основні поняття про стійкість лінійних САК

2.1.2.Необхідні й достатні ознаки стійкості лінійних САК

2.2. Алгебричний критерій стійкості

2.2.1.Критерій Гурвіца

2.2.2.Приклади використання критерію Гурвіца до аналізу стійко­сті конкретних систем

2.3.Критерій стійкості Михайлова

2.3.1.Принцип аргументу

2.3.2.Критерій Михайлова

2.4. Критерій стійкості Найквіста

 

3. ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІДРОПНЕВМОСИСТЕМ

З.1. Динамічні характеристики ГПС, методи їх розрахунку і дослідження. Програмні комплекси імітаційного моделювання

3.2. Методика складання рівнянь динаміки ГПС. Математична модель навантаженого гідроциліндра і її структурно-функціональна схема

3.2.1.Методика складання рівнянь динаміки ГПС

3.2.2.Математична модель навантаженого гідроциліндра і її структурно-функціональна схема

3.3. Математичні моделі дроселів і їхні структурно-функціональні схеми

3.3.1.Математичні моделі ламінарного й турбулентного дроселів

3.3.2.Математичні моделі дроселюючих щілин гідроапаратів і їхні структурно-функціональні схеми

3.4. Динаміка розімкнутої ГПС із гідродвигуном прямолінійного руху з  регульованим дроселем у напірній магістралі в режимах розгону й при переході з режиму швидкого підведення на робочий хід

3.4.1.Вступ

3.4.2.Динаміка розімкнутої ГПС із гідродвигуном прямолінійного руху з регульованим дроселем у напірній магістралі в режимі роз­гону

3.4.3.Динаміка розімкнутої ГПС із гідродвигуном прямолінійного руху із дроселем у напірній магістралі при переході з режиму швидкого підведення на робочий хід

3.5.Динаміка розімкнутої ГПС із гідродвигуном прямолінійного руху з регульованим дроселем у зливній магістралі в режимі розгону

3.5.1.Вступ

3.5.2.Динаміка розімкнутої ГПС із гідродвигуном прямолінійного руху з регульованим дроселем на зливі в режимі розгону

3.6. Динаміка розімкнутої ГПС із гідродвигуном прямолінійного руху з регульованим дроселем у напірній магістралі в режимі гальмування

3.6.1.Вступ

3.6.2.Математична модель динаміки ГПС у режимі гальмування і її структурно-функціональна схема

3.7. Динаміка розімкнутої ГПС із гідродвигуном прямолінійного руху з регульованим дроселем у зливальній магістралі в режимі гальмування

3.7.1.Вступ

3.7.2.Математична модель динаміки ГПС у режимі гальмування і її структурно-функціональна схема

3.8. Динаміка ГПС із переливним клапаном прямої дії

3.8.1.Вступ

3.8.2.Система з переливним клапаном прямої дії

3.8.3.Математична модель ГПС із переливним клапаном у режимі включення і її структурно-функціональна схема

3.9. Слідкуючі гідросистеми із дросельним регулюванням. Основні відомості і поняття, області застосування, показники якості перехідних процесів

3.9.1.Основні відомості і поняття

3.9.2.Області застосування

3.9.3.Показники якості перехідних процесів

 

Список літератури