МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І  НАУКИ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"Харківський політехнічний інститут"

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ

 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 

Випуск 13-14 (17-18)

 

 

За редакцією доктора технічних наук, професора Л. Л. ТОВАЖНЯНСЬКОГО і доктора педагогічних наук,

професора О. Г. РОМАНОВСЬКОГО

 

 

Харків НТУ «ХПІ» 2007

 

ББК 74в7

П78                                                  

УДК 378:37.03+316.344.42

 

Рецензенти:

М. І. Лазарєв, доктор педагогічних наук, професор,

В. О.Лозовой, доктор філософських наук, професор,

В. О.Моляко, доктор психологічних наук, професор

 

Редакційна колегія:

В. Г. Кремень, д-р філос. наук, професор, академік НАН України і АПН України (голова)

Л. Л. Товажнянський, д-р техн. наук, професор, почесний академік АПН України (співголова)

І.  А. Зязюн, д-р філос. наук, професор, академік АПН України (заступник голови)

0. Г. Романовський, д-р пед. наук, професор (заступник голови)
В. М. Бабаєв, д-р держ. упр., професор

B. П. Андрущенко, д-р філос. наук, професор, академік АПН України
Н. Г. Ничкало, д-р пед. наук, професор, академік АПН України

І. Д. Бех, д-р психол. наук, професор, академік АПН України

C. У. Гончаренко, д-р пед. наук, професор, академік АПН України
В. І. Луговий, д-р пед. наук, професор, академік АПН України    

B. Ю. Биков, д-р техн. наук, професор, член-кор. АПН України

C. О. Сисоєва, д-р пед. наук, професор, член-кор. АПН України
Г. О. Балл, д-р психол. наук, професор, член-кор. АПН України

В. М. Князєв, д-р філос. наук, професор                   

B. Д. Бакуменко, д-р держ. упр., професор

C. А. Чукут, д-р держ. упр., професор  
П. І. Надолішний, д-р держ. упр., професор
В. П. Тронь, д-р держ. упр., професор

Р. С. Гуревич, д-р пед. наук, професор

О. І. Кульчицька, д-р психол. наук, професор

В. В. Рибалка, д-р психол. наук, професор

Т. І. Сушенко, д-р пед. наук, професор

М. П. Лещенко, д-р пед. наук, професор

Н. А. Побірченко, д-р психол. наук, професор

Л. П. Пуховська, д-р пед. наук, професор

О. М. Пєхота, д-р пед. наук, професор

В. В. Корженко, д-р філос. наук, професор

A. І. Грабченко, д-р техн. наук, професор

Є. Є. Александров, д-р техн. наук, професор

М. Д. Годлевський, д-р техн. наук, професор

Е. Г. Братута, д-р техн. наук, професор

О. С. Куценко, д-р техн. наук, професор

B. Б. Самородов, д-р техн. наук, професор
О. С. Пономарьов, професор

А. О. Мамалуй, д-р фіз.-мат. наук, професор

О. І. Ільїнський, д-р фіз.-мат. наук, професор

О. А. Ігнатюк, канд. техн. наук, доцент (відповідальний секретар)

 

 

 

Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: П78  зб. наук. праць / За ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. - Вип. 13-14 (17-18). - Харків : НТУ "ХПІ", 2007.-332 с.

Розглянуто теоретико-методичні аспекти проблем нової філософії професійної освіти, феноменів еліти і лі­дерства, становлення особистості, формування готовності до професійної діяльності, формування гуманітарно-технічної еліти. Проаналізовано різноманітні підходи до підготовки еліти, аспекти психології управління та ви­ховання керівників-лідерів.

Адресовано науковим працівникам, педагогам, аспірантам, тим хто займається дослідженням проблем педаго­гіки еліти і лідерства.

 

 

ББК 74в7

 

© Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2007

© Л.Л. Товажнянський, О.Г. Романовський, 2007


 

ЗМІСТ

 

І РОЗДІЛ

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

Романовский А.Г. Концепция формирования гуманитарно-технической элиты как стратегический путь развития инженерного образования в свете Болонского процесса

Ягупов В.В. Основні тенденції розвитку освіти та провідні проблеми вітчизняної дидактики

Бєсов Л.М. Про роботу кафедр блоку соціально-гуманітарних дисциплін Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут"

Гуревичев М.М. Принципы деятельности высшей школы в условиях глобализации

Мамалуй А.А., Онишко О.Н. Современное инженерное образование и физика

Пазиніч СМ. Філософія мистецтва як чинник комунікативної культури в системі формування національної еліти

Пономарьов О.С Логіка людської діяльності як об'єкт дослідження

Соболенко К.М. Наука, постмодернизм и необходимость гуманитарного образования. 2. Новая эпоха. Глобальный кризис. Что делать?

 

II РОЗДІЛ

КУЛЬТУРА У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ЕЛІТИ

Артеменко Н.Г. Философские аспекты производственной культуры как общественно-исторического явления

Бесараб Т.П., Удачина, Д.С Особливості ведення і перекладу банківського ділового листування

Bucurean Mirela, Horea loana The successful economic organization at the beginning of the 21 century

Лебедев Б.Н. Системность мира и эффективность деятельности

Харченко А.О. Інноваційна спрямованість мислення в системі формування гуманітарно-технічної еліти

Шпатенко С.А. Национальная управленческая элита и социально-экономическое развитие транзитивных государств

 

III РОЗДІЛ

СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Бабіченко Ю.А., Ігнатюк О.А., Кваснік О.В. Неуважність студентів у навчальній діяльності: причини та умови її подолання

Богдан Ж.Б., Кулик А.В. Влияние личности тренера на эффективность подготовки спортсменов к соревновательной деятельности

Королюк Л.Ю. Роль викладача у формуванні емоційної сфери студентів засобами художнього слова (на прикладах із сучасної української літератури)

Лутай Н.В. Емпатія та гнучкість - показники професійної самосвідомості особистості викладача ВНЗ

Оруджов Видади Омар оглы Актуальные проблемы подготовки педагогов физики на современном этапе

Підбуцька Н.В., Книш А.Е. Аналіз міжособистісної взаємодії у конфлікті

Черванева З.А. Вузовский преподаватель сегодня и завтра

 

IV РОЗДІЛ

ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЕЛІТИ

Гончаренко Т.Е. Управление качеством образования на уровне отдельной дисциплины

Дутка Г.Я. Моделювання процесу фундаменталізації математичної підготовки майбутніх економістів

Воробьева Е.В., Малик Ю.И. Особенности внедрения инновационных систем в образовательный процесс

Жмуркова І.В. Психолого-педагогічна складова у структурі професійної підготовки майбутніх інженерів хімічного профілю у технічному університеті

Озерська О.Ю. Мета і ціннісні орієнтири у професійно-педагогічній підготовці вчителів Японії

Осетрова Г.М. Цілі і задачі формування ціннісних орієнтацій студентів технічних спеціальностей

Шибенюк М.О. Формування інформаційної компетенції як складової інформаційної культури майбутніх інженерів

Юр'єва І.А., Бондаренко П.І. Організаційно-педагогічні умови підготовки державного службовця до управлінської діяльності в системі місцевого самоврядування

 

V РОЗДІЛ

ГОТОВНІСТЬ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ваврик Р.В. Сутність і зміст практично-педагогічної готовності військових викладачів до педагогічної діяльності

Коновалова В.Б. Взаємозв'язок інтелектуальних можливостей викладача та успішності його професійної діяльності

Резнік С.М. Експериментальне дослідження рівня розвитку управлінських умінь та навичок майбутніх інженерів

Пономарьов О.С. Психологічна готовність майбутніх менеджерів до професійної діяльності

Черникова О.А. Выявление моделей поведения человека в условиях неопределенности и риска

Юрьева И.А., Литвиненко И.И., Дубовец А.Н., Резниченко Н.К., Лях Б.Г. Психологическая подготовка студента к дипломному проектированию

 

VI РОЗДІЛ

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЕЛІТИ

Золотарьов В.О., Макаренко В.О., Резуненко В.О. Принципи тестування студентів з дисципліни "вища математика" при навчанні за кредитно - модульною системою

Ігнатюк О.А., Четаєва Л.П. Організація системи оцінювання та стимулювання навчальної діяльності майбутнього фахівця

Маркова Е.А. Ролевые игры как средство повышения эффективности образовательного процесса

Мостова А. О. Активні форми та методи навчання майбутніх викладачів іноземної мови

Оруджов Видади Омар оглы Направления развития общей и специальной методики обучения физике на современном этапе

Сердюкова Р.Б. Підготовка майбутніх фахівців до впровадження педагогічних технологій

Сладких И.А., Соловьева Л.В Эффективность применения кроссвордов в обучении предмету «Черчение» студентов-иностранцев на подготовительном факультете

Шушляпин ОМ. Компетентность выпускника медицинского вуза в контексте непрерывного образования, воспитания и наставничества

Колонтаевская И.А. Современные особенности проблемного обучения в высшей технической школе