Список публікацій про життєдіяльність Сисоєва А. М.

 1. Байрачний Б. Наукова школа з електрохімії [Електронний ресурс] / Б. Байрачний // Політехнік. — 2010. — № 13–14. — 21 трав. — Ресурс доступу : http://polytechnic.kpi.kharkov.ua/ViewArticle.asp?id=2779. — Дата звернення: 27.06.2022.
 2. Віхи історії : короткий нарис [Електронний ресурс] // Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". Ресурс доступу: http://logoskiev.com.ua/books/hpi/pdf/014.pdf Дата звернення: 30.06.2022.
 3. Литвиненко И. Вам было дано право оставить след в наших cердцах [Електронний ресурс] / И. Литвиненко, Р. Петрухно // Політехнік. — 2006. — № 13–14. — 6 черв. — Ресурс доступу : http://polytechnic.kpi.kharkov.ua/ViewArticle.asp?id=1036. — Дата звернення: 27.06.2022.
 4. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Історія розвитку. 1885-2010 : присвячується 125-річчю від дня заснування Національного технічного ун-ту «Харківський політехнічний інститут» / В. І. Ніколаєнко [та ін.] ; ред. В. І. Ніколаєнко [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — С. 88, 111, 133. — *
 5. Робак І. Ю. «Труды Харьковского Политехнического института» як джерело з історії науки й техніки / І. Ю. Робак, Р. О. Сопко // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Історія науки і техніки. — Харків : НТУ «ХПІ». — 2011. — № 1. — С. 143–151. 
 6. Сахненко М. Кафедрі “Технічна електрохімія” – 75 років [Електронний ресурс] / М. Сахненко // Політехнік. — 2005. — № 19. — 31 серп. — Ресурс доступу : http://polytechnic.kpi.kharkov.ua/ViewArticle.asp?id=620. — Дата звернення: 27.06.2022.
 7. Создание химических школ университета и результаты их научных исследований / Л. Л. Товажнянский, А. Я. Лобойко, Г. И. Гринь, И. А. Слабун. — 2016. — 11 марта. 
 8. Сысоев Андрей Никитич // Харьковский политехнический. Ученые и педагоги / Костенко Юрий Трофимович [и др.] ; ХГПУ. — Харьков : Прапор, 1999. — С. 289–290. — *
 9. Сысоев Андрей Никитич [Электронный ресурс] // Преподаватели : указ. / Научно-техническая библиотека. НТУ "ХПИ". Ресурс доступа : http://library.kpi.kharkov.ua/vustavki/PREPODAVATELY/PR_%D0%A1.html. Дата обращения: 30.06.2022.
 10. Сысоев Андрей Никитич [Электронный ресурс] // Соловьев В. О. Харьков. Энциклопед. словарь / В. О. Соловьев, Л. В. Раенко. Харьков: (б. и.), 2014. С. 766. 
 11. Техническая электрохимия [Электронный ресурс] // Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт». — Ресурс доступа : http://www.kpi.kharkov.ua/rus/department/tehnichnoyi-elektrohimiyi/. — Назв. с экрана. — Дата обращения: 27.06.2022.
 12. Тверитникова О. Є. Нариси історії розвитку прикладних технічних наук в Україні. З досвіду Харківського політехнічного інституту : монографія / О. Є. Тверитникова, Н. І. Посвятенко, Т. В. Мельник ; заг. ред. Е. К. Посвятенко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2015. — 272 с. 
 13. Товажнянський Л. Василь Іванович Атрощенко – видатний вчений, педагог, громадський діяч [Електронний ресурс] / Л. Товажнянський, О. Лобойко, Г. Гринь Сахненко // Політехнік. — 2006. — № 22–23. — 17 жовт. — Ресурс доступу : http://polytechnic.kpi.kharkov.ua/ViewArticle.asp?id=1129. — Дата звернення: 27.06.2022.
 14. Товажнянський Л. История создания научных школ университета и разработки химических кафедр [Электронный ресурс] / Л. Товажнянський // Політехнік. — 2015. — № 19–20. — 12 листоп. — Ресурс доступу : http://polytechnic.kpi.kharkov.ua/ViewArticle.asp?id=4649. — Дата звернення: 27.06.2022.
 15. Тульський Г. Наукова школа кафедри технічної електрохімії [Електронний ресурс] / Г. Тульский // Політехнік. — 2011. — № 11–12. — 19 трав. — Ресурс доступу :  http://polytechnic.kpi.kharkov.ua/ViewArticle.asp?id=3225. — Дата звернення: 27.06.2022.
 16. Харьковский политехнический институт 1885-1985. История развития / отв. ред. Н. Ф. Киркач ; рец. В. И. Оноприенко. — Харьков : Вища шк., 1985. — С. 68, 85. — *
 17. Харьковский политехнический. На рубеже тысячелетий / Л. Л. Товажнянский [и др.] ; ХГПУ. — Харьков : Прапор, 2000. — С. 121, 126. — *
 18. Шульга І. М. Підготовка науково-педагогічних кадрів із хімії та хімічної технології у Харківському хіміко-технологічному інституті (1930 – 1949 рр.) / І. М. Шульга // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доп. Міжнар. наук.-теор. конф. студ. і аспір., 8–9 квітня 2014 р., м. Харків / ред. Л. Л. Товажнянський. — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — С. 419. 
 19. Шульга І. М. Розвиток хімічної науки у Харківських практичному технологічному, технологічному та хіміко-технологічному інститутах : присвячується 130-річчю підготовки інженерних кадрів для хім. і харч. промисловості України / І. М. Шульга ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Рожко С. Г., 2016. — С. 5, 83, 109, 133, 136, 139, 141, 158, 160. — *
 20. Шульга, Інна Миколаївна. Становлення і розвиток хімії у Харківських технологічному та хіміко-технологічному інститутах (1885-1949 рр.) [Рукопись] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.07 / І. М. Шульга ; наук. кер. Л. М. Бєсов ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків, 2014. — С. 21, 64, 89, 97, 114, 116, 119, 128. — *

Список складений станом на 30.06.2022 р.

​___________________________________________________________
* — наявність видання у фонді науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ»