Наукова школа хімії ХПІ

Розвиток хімічної науки невід’ємно пов’язаний з функціонуванням системи вищої технічної освіти, до основних завдань якої входять підготовка висококваліфікованих інженерних кадрів та проведення фундаментальних і прикладних досліджень.
Історія Харківського технологічного інституту є важливою складовою становлення та розвитку вітчизняної технічної освіти. З часу заснування Харківський технологічний інститут мав два відділення – механічне та хімічне. З першого прийому студентів фахова підготовка спеціалістів у Харківському технологічному інституті відповідала рівню якості від «інженера-універсала» до «спеціаліста з відповідної галузі хімічної технології».
Становлення хімії як науки і комплексу навчальних дисциплін у Харківському практичному технологічному інституті (ХПТІ) та Харківському технологічному інституті (ХТІ) пов'язано зі створенням хіміко-технологічних кафедр та формуванням навчально-допоміжних підрозділів. Напрями досліджень та спеціалізація студентів були сформовані завдяки науково-педагогічній діяльності перших викладачів. 
Високий рівень викладання основних курсів з хімії та хімічних технологій в інституті забезпечувався залученням викладачів, які мали класичну й технологічну освіту, пройшли науковий вишкіл у найкращих закордонних політехнічних школах та мали практичний досвід роботи за фахом. Професор М. Д. Зуєв читав лекції і проводив дослідження в галузі технології харчових і цукрових виробництв. Протягом 1886–1887 навчального року академік М. М. Бекетов прочитав курс фізичної хімії.
Призначення викладачів на посади, як правило, збігалося з упровадженням нової навчальної дисципліни, тому вони не лише започатковували наукові дослідження з даного відділу хімічної технології, а і створювали навчально-методичну базу. 
Організація й розвиток наукових досліджень і навчального процесу з хімії у ХТІ безпосередньо залежали від упорядкування і належного функціонування матеріально-технічної бази. У загальній структурі інституту для обслуговування потреб хімічного відділення і було передбачено функціонування допоміжних підрозділів:  бібліотеки, спеціальних кабінетів, лабораторій і майстерень.
ХТІ заклав основу для створення наступних фундаментальних наукових шкіл хімічної галузі:
Технологія неорганічних речовин, теоретичних основ тепло- і масообміну, кінетики та каталізу, процесів пов'язаного азоту і екологічних проблем (1888 р.). Засновники:  академік Є. І. Орлов, проф. В. О. Геміліан, проф. І. Е.  Ададуров та академік В. І. Атрощенко. Сьогодні школу очолює проф. О. Я. Лобойко.
Техніка і технологія  конструкційної  кераміки, скла і емалей (1910 р.). Засновники: академік Є. І. Орлов, академік П. П. Будников, академік А. С. Бережной.  Сьогодні школу очолює проф. М. І. Рищенко.
Теоретичних і практичних проблем в електрохімії
Засновники: професори М. П.  Клобуков та А. М. Сисоєв.  Сьогодні школу очолює проф. Г. Г. Тульський.
Дослідження фізико-хімічних властивостей неводних розчинів електролітів, розробки каталізаторів зі зниженим вмістом дорогих металів.  Засновники:  професори  О. Й. Гундер, Ю. В. Коршун та К. В Ролл. Сьогодні напрямок очолює проф. В. І.  Булавін.
Область автоматизованих енергозберігаючих систем, в великотоннажних виробництвах, методів екологічного моніторингу та контролю.  Засновники: академік В. І. Атрощенко, професори В. Т. Єфімов, І. І. Литвиненко та В. І. Тошинський. Сьогодні школу очолює проф. М. О. Подустов.
Тепло- і масообміну в хімічних процесах технології зв'язаного азоту, теоретичні основи хімічних реакторів і інтеграції хіміко-технологічного процесів. Засновники: академік В. І. Атрощенко, професора М. І. Некріч, Г. К. Гончаренко, О. М. Цейтлін. Сьогодні школу очолює член-кореспондент НАН України Л. Л. Товажнянський.
Дослідження хімії кристалів, адсорбції, впливу магнітних і електричних полів на швидкість хімічних реакцій. Засновники: професори О. М. Щукарьов, І. П. Осипов, А. Ю. Луцький, В. М. Кошкін, член-кореспонденти С. С. Уразовський та І. І. Стрелков. Сьогодні школу очолює професор М. Д. Сахненко.
Область переробки твердих і газових палив, створення нового обладнання для біотехнологічних, харчових і хімічних виробництв. Засновники: професори О. М. Цейтлін, Г. І. Ткач, І. М. Мухін, доценти Н. А. Гавря та Л. І. Аенін. Сьогодні школу очолює професор В. П. Шапорев. 
Область модифікації полімерних матеріалів і композитних систем на їх основі. Засновники: академік  П. П. Карпухін, професори Б. М. Руденко та І. М. НосалевичСьогодні школу очолює проф. В. Л. Авраменко.
Створення прогресивних лакофарбових матеріалів з комплексом заданих властивостей.  Засновники: професори Г. Л. Юхновський та Б. М. Руденко, член-кореспондент П. П. Карпухін. Сьогодні школу очолює проф. А. М. Каратеєв.
Синтез органічних барвників та проміжних продуктів (1892 р.).  Засновники: професори В. О. Геміліан та О. П. Лідов, академік М. І. Кузнєцов і член-кореспондент П. П. Карпухін.  Сьогодні школу очолює проф. Л. В. Кричковська.
Хімія і технологія коксохімічного виробництва  і  переробки твердих, рідких і газових горючих копалин. Засновники: професори О. П. Лідов та К. О. Бєлов, академік М. І. Кузнєцов.  Сьогодні школу очолює д. т. н.  Д. В. Мірошниченко.
Вивчення структури молекул, синтезу біологічно активних речовин. 
Засновники: академік М. О. Валяшко, проф. І. П. Осипов. Сьогодні школу очолює  проф. О. В. Циганков.
Створення поверхнево-активних речовин для збільшення видобутку газу
Засновники: академік М. О. Валяшко, проф. І. П. Осипов.  Сьогодні школу очолює  проф. І. М. Фик.
Хімії і технології жирів (1885 р.). Пізніше з’явився науковий напрям технології синтезу поверхнево-активних речовин та харчових продуктів.  Засновники: професори О. П. Лідов, С. О. Фокін та Б. Н. Тютюнніков. Сьогодні школу очолює  проф. Ф. Ф. Гладкий.
Напрямок біотехнології, медичних препаратів, біотехнології переробки хімічної сировини, біоенергетичних технологій. Засновники: професори О. Й. Гундер, Ю. В. Коршун та М. Ф. Клещев. Сьогодні школу очолює  проф. О. М. Огурцов.
 

До збірки «5000 видатних особистостей світу», виданої в США 1990 року були включені прізвища чотирьох академіків-хіміків нашого університету: ​Єгор Іванович Орлов, Василь Іванович Атрощенко, Петро Петрович Будников, Анатолій Семенович Бережной.

Література: 

1. Шульга І. М. Розвиток хімічної науки у Харківських практичному технологічному, технологічному та хіміко-технологічному інститутах : монографія : присвячується 130-річчю підготовки інженерних кадрів для хім. і харч. промисловості України / І. М. Шульга ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Вид. Рожко С. Г., 2016. — 240 с. : табл., рис.10:55
2. Шульга І. М. Становлення і розвиток хімії у Харківських технологічному та хіміко-технологічному інститутах (1885–1949 рр.) [Рукопис] : дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.07 «Історія науки і техніки» / Шульга Інна Миколаївна ; наук. керівник Л. М. Бєсов ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків, 2014. — 231 с.
3. Создание химических школ университета и результаты их научных исследований [Электронный ресурс]: [доклад-презентация] / Товажнянский Л. Л., Лобойко А. Я., Гринь Г. И., Слабун И. А. // Электронный репозитарий Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (eNTUKhPIIR). — Харьков, 11.03.2016. — Текст. и граф. дан. — Загол. с экрана.11:10
4. Становление и развитие Харьковского Технологического института в конце XIX
начале XX веков [Текст] : монография / Д. Ю. Журило ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. Харьков : Підручник НТУ
«ХПІ», 2016. 264 с.
5. Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут». Історія розвитку. 1885-2010 [Текст] : присвячується 125-річчю від дня заснування Національного технічного ун-ту «Харківський політехнічний інститут» / В. І. Ніколаєнко [та ін.] ; ред. В. І. Ніколаєнко [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. Харків : НТУ «ХПІ», 2010. 408 с.
6. Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт» [Текст] : фотоальбом : посвящается 125-летию НТУ «ХПИ» / Л. Л. Товажнянский, Г. В. Лисачук, И. М. Шептун ; дар. В. В. Березуцкий ; общ. ред. Л. Л. Товажнянский. Харьков : НТУ «ХПИ», 2010. 212 с.
7. Науково-освітній доробок професора І. П. Осипова (1855-1918 рр.) в галузі хімії [Текст] : монографія / В. Г. Камчатний ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т.
Харків : Золоті сторінки, 2018. 232 с.
 
2019