Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Аналогова схемотехніка”

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Аналогова схемотехніка” = Methodical instructions for laboratory work оn the discipline “Analog circuit technology” : для студ. спец. 171 “Електроніка” навчально-наукового ін-ту енергетики, електроніки та електромеханіки : англійською мовою / Є. І. Король [та ін.]. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2021. — 44 с.


Вісник НТУ “ХПІ” Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика. Вип. 2(6), 2021

Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National Technical University "KhPI : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ”; голов. ред. Є. І. Байда. Вип. 2(6) : Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика = Problems of electrical machines and apparatus perfection. Theory and practice. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2021. —  66 с. : табл., рис. 


Конструкції, матеріали, процеси і розрахунки реакторів і парогенераторів АЕС

Єфімов, О. В. Конструкції, матеріали, процеси і розрахунки реакторів і парогенераторів АЕС : навч. посібник / О. В. Єфімов, М. М. Пилипенко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2010. — 268 с. 


Матеріалознавство. Сталь: класифікація, виробництво, споживання, маркування

Криль, Я. А. Матеріалознавство. Сталь: класифікація, виробництво, споживання, маркування : навч. посібник / Я. А. Криль, Е. С. Геворкян, Д. Л. Луцак ; ред. Я. А. Криль. — Львів : Новий світ – 2000, 2015. — 268 с.


Розроблення і впровадження в агропромислове виробництво комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями

Розроблення і впровадження в агропромислове виробництво комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями : монографія / В. В. Адамчук [та ін.] ; ред. В. В. Адамчук. — Київ : Аграрна наука, 2016. — 368 с. : табл., рис.


Сторінки