Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Електричні кола

Електричні кола : абораторний практикум з електротехніки з курсу “Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка” : для студ. усіх неелектротехнічних спец. ден. та заоч. форм навч. : в 3 ч. Ч. 1 / В. Г. Данько [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 52 с.


Інженерна графіка

Соловей, О. І. Інженерна графіка : схеми електричні : навч. посібник / О. І. Соловей, О. С. Хмеленко. — Київ : Кондор, 2005. — 188 с.


Перспективи і практика розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу

Товажнянський, Л. Л. Перспективи і практика розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу : навч. посібник / Л. Л. Товажнянський, Б. О. Левченко, Л. Й. Маріїч ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2013. — 300 с.


Методы анализа и синтеза механизмов

Методы анализа и синтеза механизмов : текст лекций по дисциплине «Теория механизмов и машин» для студентов машиностроительных специальностей / H. A. Ткачук, A. A. Зарубина, Е. И. Зинченко и др. — X. : НТУ «ХПИ», 2015. — 144 с.


Методические указания к лабораторным работам «Изучение схем с выпрямителями»

Методические указания к лабораторным работам “Изучение схем с выпрямителями” по курсу “Электроника” : для студ. спец. 6.05100304 “Приборы и системы экологического мониторинга”, 6.05100305 “Приборы и системы неразрушающего контроля” дневной и заочной форм обучения / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; сост. Ю. В. Хомяк [и др.]. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2015. — 24 с.


Методические указания к лабораторным работам «Исследование полупроводниковых диодов»

Методические указания к лабораторным работам “Исследование полупроводниковых диодов” по курсу “Электроника” : для студ. спец. 6.05100304 “Приборы и системы экологического мониторинга”, 6.05100305 “Приборы и системы неразрушающего контроля” днев. и заоч. форм обучения / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; сост. Ю. В. Хомяк [и др.]. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2015. — 20 с.


Відновлювана енергетика XXI століття

Відновлювана енергетика XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практичної конф. АР Крим, смт. Миколаївка, 12-16 верес. 2011 року / Ін-т відновлюваної енергетики НАН України, "Київський політехн. ін–т", нац. техн. ун–т України. — Київ : Вікторія, 2011. — 488 с.


Низькорозмірні структури і надгратки

Заячук, Д. М. Низькорозмірні структури і надгратки : навч. посібник / Д. М. Заячук ; Львівська політехніка, нац. ун-т . — Львів : Львiвська полiтехнiка, 2006. — 220 с.


Теоретические и практические основы проектирования машин непрерывного литья

Журило, А. Г. Теоретические и практические основы проектирования машин непрерывного литья : монография / А. Г. Журило, Д. Ю. Журило, Ю. В. Моисеев ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2013. — 174 с.


Системний підхід передпроектної оцінки повітряних ліній в умовах ринкових відносин

Бондаренко, В. О. Системний підхід передпроектної оцінки повітряних ліній в умовах ринкових відносин : монографія / В. О. Бондаренко, М. М. Черемісін, В. В. Черкашина. — Харків : Факт, 2013. — 260 с.


Электронавигационные приборы

Ивановский , Н. В. Электронавигационные приборы : учеб. пособие / Н. В. Ивановский, С. П. Голиков, С. Г. Черный. — Киев : Кондор, 2015. — 217 с.


Електротехніка

Титаренко, М. В. Електротехніка : навч. посібник / М. В. Титаренко. — Київ : Кондор, 2015. — 240 с.


Сторінки