Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Теоретические и практические основы проектирования машин непрерывного литья

Журило, А. Г. Теоретические и практические основы проектирования машин непрерывного литья : монография / А. Г. Журило, Д. Ю. Журило, Ю. В. Моисеев ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2013. — 174 с.


Системний підхід передпроектної оцінки повітряних ліній в умовах ринкових відносин

Бондаренко, В. О. Системний підхід передпроектної оцінки повітряних ліній в умовах ринкових відносин : монографія / В. О. Бондаренко, М. М. Черемісін, В. В. Черкашина. — Харків : Факт, 2013. — 260 с.


Электронавигационные приборы

Ивановский , Н. В. Электронавигационные приборы : учеб. пособие / Н. В. Ивановский, С. П. Голиков, С. Г. Черный. — Киев : Кондор, 2015. — 217 с.


Електротехніка

Титаренко, М. В. Електротехніка : навч. посібник / М. В. Титаренко. — Київ : Кондор, 2015. — 240 с.


Тягові електричні машини електрорухомого складу

Безрученко, В. М. Тягові електричні машини електрорухомого складу : навч. посібник / В. М. Безрученко, В. К. Варченко, В. В. Чумак ; Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту. — Днiпропетровськ : ДНУЗТ, 2003. — 252 с.


Енергоекономічний аналіз сполучених систем генерації електричної енергії і теплоти

Дубовський, С. В. Енергоекономічний аналіз сполучених систем генерації електричної енергії і теплоти / С.В.Дубовський ; Ін-т загальної енергетики НАН України. — Київ : Наук. думка, 2014. — 182 с.


Научно-методические основы определения готовности систем «горнорабочие - очистной комплекс»

Шевченко, В. Г. Научно-методические основы определения готовности систем “горнорабочие - очистной комплекс” к повышению безопасности угледобычи : монография / В. Г. Шевченко ; Ин-т геотехнической механики НАН Украины. — Киев : Наук. думка, 2013. — 278 с.


Проблемы обеспечения безопасности информационных и управляющих систем АЭС

Проблемы обеспечения безопасности информационных и управляющих систем АЭС : сб. науч. тр. / Гос. науч.-техн. центр по ядерной и радиационной безопасности, Украинское ядерное об-во ; дар. М. А. Ястребенецкий ; ред. М. А. Ястребенецкий. — Одесса : Астропринт, 2010. — 272 с.


Плазменные технологии и оборудование в металлургии и литейном производстве

Плазменные технологии и оборудование в металлургии и литейном производстве : монография / Б. Е. Патон [и др.] ; Ин-т электросварки НАН Украины, Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАН Украины. — Киев : Наук. думка, 2013. — 487 с.


Основи проектування теплотехнічних установок підприємств промисловості будівельних матеріалів

Основи проектування теплотехнічних установок підприємств промисловості будівельних матеріалів : навч. посібник / В. М. Кошельник [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2013. — 216 с.


Сторінки