Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Научно-методические основы определения готовности систем «горнорабочие - очистной комплекс»

Шевченко, В. Г. Научно-методические основы определения готовности систем “горнорабочие - очистной комплекс” к повышению безопасности угледобычи : монография / В. Г. Шевченко ; Ин-т геотехнической механики НАН Украины. — Киев : Наук. думка, 2013. — 278 с.


Проблемы обеспечения безопасности информационных и управляющих систем АЭС

Проблемы обеспечения безопасности информационных и управляющих систем АЭС : сб. науч. тр. / Гос. науч.-техн. центр по ядерной и радиационной безопасности, Украинское ядерное об-во ; дар. М. А. Ястребенецкий ; ред. М. А. Ястребенецкий. — Одесса : Астропринт, 2010. — 272 с.


Плазменные технологии и оборудование в металлургии и литейном производстве

Плазменные технологии и оборудование в металлургии и литейном производстве : монография / Б. Е. Патон [и др.] ; Ин-т электросварки НАН Украины, Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАН Украины. — Киев : Наук. думка, 2013. — 487 с.


Основи проектування теплотехнічних установок підприємств промисловості будівельних матеріалів

Основи проектування теплотехнічних установок підприємств промисловості будівельних матеріалів : навч. посібник / В. М. Кошельник [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2013. — 216 с.


Електротехніка

Коруд, В. І. Електротехніка : підручник / за ред. В. І. Коруда., О. Є. Гамола, С. М. Малинівський.  — 4-те вид., переробл. та доп. — Львів: “Магнолія 2006”, 2010. — 417 с.


Будівельні конструкції

Будівельні конструкції : навч. посіб. / за ред. Є. В. Клименка. — К. : «Центр учбової літератури», 2012. — 426 с.


Многокритериальная многопараметрическая оптимизация проточной части осевых турбин с учетом режимов эксплуатации

Бойко, А. В. Многокритериальная многопараметрическая оптимизация проточной части осевых турбин с учетом режимов эксплуатации : монография / А. В. Бойко, А. П. Усатый, А. С. Руденко ; "ХПІ". — Харьков : Підручник НТУ "ХПІ", 2014. — 220 с.

 


Динамика ядерного реактора с распределенными параметрами в исследованиях переходных режимов эксплуатации ВВЭР и РБМК

Халимончук, В. А. Динамика ядерного реактора с распределенными параметрами в исследованиях переходных режимов эксплуатации ВВЭР и РБМК : монография / В. А. Халимончук. — Киев : Основа, 2008. — 228 с.


Сторінки