Економіка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку: щодо заповнення форм фінансової звітності, перевірки порівнянності показників фінансової звітності, облікової політики підприємства

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку: щодо заповнення форм фінансової звітності, перевірки порівнянності показників фінансової звітності, облікової політики підприємства : практ. посібник / упоряд. К. В. Безверхий. — Київ : Центр учбової літ., 2013. — 76 с.


Міжнародні організації

Стройко, Т. В. Міжнародні організації : навч. посібник / Т. В. Стройко ; МНУ. — Київ : Кондор, 2018. — 250 с.


Автоматизированная система управления коммунальным некоммерческим предприятием - учреждением здравоохранения

Садовский, В. А. Автоматизированная система управления коммунальным некоммерческим предприятием - учреждением здравоохранения / В. А. Садовский, Г. В. Семенченко ; дар.: В. А. Садовский, Г. В. Семенченко. — Харьков : ФЛП Панов А. Н., 2019. — 94 с. : табл., рис.


Рекламний менеджмент

Ковальчук, С. В. Рекламний менеджмент : навч. посібник / С. В. Ковальчук, Р. В. Бойко, А. В. Корюгін. — Львів : Новий світ — 2000, 2018. — 268 с.


Теория систем и системный анализ

Теория систем и системный анализ : учеб. пособие / Л. В. Кузьменко [и др.] ; дар.: С. И. Кондрашов, Н. Е. Сергиенко, М. И. Гасанов ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : ФОП Панов А. М., 2019. — 244 с.


Фінансовий менеджмент

Омельченко, Л. С. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / Л. С. Омельченко ; дар. Н. О. Власова ; ПДТУ. — Маріуполь : ПДТУ, 2016. — 234 с. : табл., рис.


Контролінг, його сутність та економічне значення

Міщенко, В. А. Контролінг, його сутність та економічне значення / В. А. Міщенко // Вісник Національного технічного університету “ХПІ” : зб. наук. пр. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — Вип. 28(1137): Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. — С. 100-103. — Бібліогр. в кінці ст.


Міжнародні економічні відносини: бакалаврський курс

Міжнародні економічні відносини : бакалаврський курс : навч. посібник / БЕМ НТУ “ХПІ”. - Ч. 2, Т. 2 / С. І. Архієреєв [та ін.] ; дар. І. М. Посохов ; ред. кол.: І. М. Посохов [та ін.]. — Харків : Іванченко І. С., 2019. — 702 с. : табл., рис.


Безпека туризму

Чорненька, Н. В. Безпека туризму : навч. посібник / Н. В. Чорненька ; НУ “ЛП”. — Київ : Кондор, 2019. — 188 с.


Економіка енергетики

Економіка енергетики : підручник / Є. Г. Скловська [та ін.] ; НТУУ “КПІ”. — 2-ге вид., випр. та доп. — Київ : Каравела, 2019. — 492 с.


Фінанси підприємств

Власова, Н. О. Фінанси підприємств : навч. посібник : практикум / Н. О. Власова, Т. В. П’ятак, Т. І. Кочетова ; наук. ред. Н. О. Власова ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Світ книг, 2020. — 312 с. : табл., рис.


Фінанси підприємств

Власова, Н. О. Фінанси підприємств : навч. посібник / Н. О. Власова, О. А. Круглова, Л. І. Безгінова ; ХДУХТ. — Київ : Центр учбової літ., 2007. — 272 с. : табл., рис.


Сторінки