Економіка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Маркетинг промислового підприємства

Маркетинг промислового підприємства : навч. посібник / А. І. Яковлєв [та ін.] ; ред.: А. І. Яковлєв, М. І. Ларка ; НТУ “ХПІ”. —​ Київ : Кондор, 2019. — ​504 с.


Сучасні проблеми економіки підприємства: собівартість продукції та управління витратами

Сучасні проблеми економіки підприємства: собівартість продукції та управління витратами : навч. посібник / С. П. Сударкіна [та ін.] ; дар.: С. П. Сударкіна [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : Друкарня Мадрид, 2019. — 112 с.


Управлінський облік

Управлінський облік : текст лекцій / НТУ “ХПІ” ; уклад. М. В. Рета. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2014. — ​114 с.


Экономика предприятия. Практикум

Мартынюк, Л. А. Экономика предприятия. Практикум : учеб. пособие / Л. А. Мартынюк, Г. М. Филюк, Н. В. Андреюк ; КНУ. —​ Киев : ВПЦ “Київський університет”, 2017. — 367 с.


Міжнародна економіка і міжнародні економічні відносини

Архієреєв, С. І. Міжнародна економіка і міжнародні економічні відносини : навч. посібник / С. І. Архієреєв, Н. М. Волоснікова, С. О. Климова ; дар. Н. М. Волоснікова ; ред. С. І. Архієреєв ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : Іванченко І. С., 2019. — ​234 с.


Економіка транспортного комплексу

Економіка транспортного комплексу = Economics of the Transport Complex : зб. наук. пр. Вип. 30 / ХНАДУ ; гол. ред. О. М. Криворучко. —​ Харків : ХНАДУ, 2017. — ​128 с.


Макроекономіка

Макроекономіка : навч. посібник / С. І. Архієреєв [та ін.] ; дар. Н. М. Волоснікова ; ред. С. І. Архієреєв ; НТУ “ХПІ”.  Харків : Іванченко І. С., 2019. — 216 с.


Курс мікроекономіки

Курс мікроекономіки : навч. посібник / Ф. В. Абрамов [та ін.] ; дар. Н. М. Волоснікова ; ред. С. І. Архієреєв ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : Іванченко І. С., 2019. — ​156 с.


Технологічна модернізація виробництва наукоємної продукції в Україні: теоретичні основи інноваційного розвитку, оцінювання соціально-економічних наслідків, формування складових державної підтримки

Резніченко, А. В. Технологічна модернізація виробництва наукоємної продукції в Україні: теоретичні основи інноваційного розвитку, оцінювання соціально-економічних наслідків, формування складових державної підтримки : монографія / А. В. Резніченко ; НДЦ ІПР НАНУ.  Харків : ВД Гельветика, 2016. — 216 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 897

Національний університет «Львівська політехніка». Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. / НУ «ЛП». — № 897 : Проблеми економіки та управління, Вип. 2 / відп. ред. Й. М. Петрович.  Львів : Львівська політехніка, 2018. — 100 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 789

Національний університет «Львівська політехніка». Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. / НУ «ЛП». № 789 : Логістика / відп. ред. Є. В. Крикавський.  Львів : Львівська політехніка, 2014. — 184 с.


Інтелектуальна власність

Інтелектуальна власність : підручник / В. Д. Базилевич. — 3-тє вид., перероб. і доп.  Київ : Знання, 2014. — 672 с. 


Сторінки