Економіка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Фінансовий менеджмент

Омельченко, Л. С. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / Л. С. Омельченко ; дар. Н. О. Власова ; ПДТУ. — Маріуполь : ПДТУ, 2016. — 234 с. : табл., рис.


Контролінг, його сутність та економічне значення

Міщенко, В. А. Контролінг, його сутність та економічне значення / В. А. Міщенко // Вісник Національного технічного університету “ХПІ” : зб. наук. пр. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — Вип. 28(1137): Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. — С. 100-103. — Бібліогр. в кінці ст.


Міжнародні економічні відносини: бакалаврський курс

Міжнародні економічні відносини : бакалаврський курс : навч. посібник / БЕМ НТУ “ХПІ”. - Ч. 2, Т. 2 / С. І. Архієреєв [та ін.] ; дар. І. М. Посохов ; ред. кол.: І. М. Посохов [та ін.]. — Харків : Іванченко І. С., 2019. — 702 с. : табл., рис.


Безпека туризму

Чорненька, Н. В. Безпека туризму : навч. посібник / Н. В. Чорненька ; НУ “ЛП”. — Київ : Кондор, 2019. — 188 с.


Економіка енергетики

Економіка енергетики : підручник / Є. Г. Скловська [та ін.] ; НТУУ “КПІ”. — 2-ге вид., випр. та доп. — Київ : Каравела, 2019. — 492 с.


Фінанси підприємств

Власова, Н. О. Фінанси підприємств : навч. посібник : практикум / Н. О. Власова, Т. В. П’ятак, Т. І. Кочетова ; наук. ред. Н. О. Власова ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Світ книг, 2020. — 312 с. : табл., рис.


Фінанси підприємств

Власова, Н. О. Фінанси підприємств : навч. посібник / Н. О. Власова, О. А. Круглова, Л. І. Безгінова ; ХДУХТ. — Київ : Центр учбової літ., 2007. — 272 с. : табл., рис.


Економіка у європейській інтеграції

Зеленко, В. А. Економіка у європейській інтеграції : навч. посібник / В. А. Зеленко, О. Г. Гупало, А. В. Стасишин ; дар. С. К. Шелковий ; НУ “ЛП”. — Львів : ЛНУ, 2019. — 464 с.


Економіка підприємства

Економіка підприємства : навч. посібник / О. М. Бандурка [та ін.] ; дар. О. С. Маковоз ; ХНУВС. — Харків : ХНУВС, 2017. — 192 с.


Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини: бакалаврський курс : навч. посібник / БЕМ НТУ “ХПІ”. — Ч. 2, Т. 2 / С. І. Архієреєв [та ін.] ; дар. І. М. Посохов ; ред. кол.: І. М. Посохов [та ін.]. — Харків : Іванченко І. С., 2019. — 702 с. : табл., рис.


Управление репутацией в бизнесе

Деревянко, Е. Управление репутацией в бизнесе: теория, методология, инструментарий, страновые особенности / Е. Деревянко ; дар. Е. Деревянко. — Нордерштедт : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. — 326 с. : ил. 


Ціноутворення: теорія та практикум

Агєєв, Є. Я. Ціноутворення: теорія та практикум : навч. посібник / Є. Я. Агєєв, Т. В. Шахматова, С. В. Піча. — Львів : Новий світ-2000, 2012. — 373 с.


Управління змінами

Буднік, М. М. Управління змінами : підручник / М. М. Буднік, Н. М. Курилова ; ХТЕІ КНТЕУ. — Київ : Кондор, 2017. — 226 с. : рис., табл. 


Ціноутворення

Агєєв, Є. Я. Ціноутворення: збірник тестових та розрахункових завдань : навч. посібник / Є. Я. Агєєв, Т. В. Шахматова, С. В. Піча. — Львів : Новий світ. — 2000, 2019. — 288 с.


Соціально-економічний розвиток регіону

Музиченко-Козловська, О. В. Соціально-економічний розвиток регіону : підручник / О. В. Музиченко-Козловська, А. В. Симак, І. А. Франів. — Львів : Новий світ — 2000, 2019. — 192 с.


Сторінки