Економіка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Історія економіки та економічної думки

Якобчук, В. П. Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / В. П. Якобчук, Ю. В. Богоявленська, С. В. Тищенко. — Київ : Центр учбової літ., 2015. — 473 с.


Менеджмент

Тимохова, Г.  Б. Менеджмент : навч. посібник / Г. Б. Тимохова, Т. А. Білокінь. — Київ : Кондор, 2017. — 344 с.


Вісник Запорізького національного університету №4(28)

Запорізький національний університет. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. / Запорізький національний університет.
Вип. 4(28) / гол. ред. А. В. Череп. — Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2015. — 154 с.


Організаційно-управлінські засади інноваційного розвитку промисловості на основі мережевих структур: теорія, методологія, практика

Паливода, О. М. Організаційно-управлінські засади інноваційного розвитку промисловості на основі мережевих структур: теорія, методологія, практика : монографія / О. М. Паливода. — Київ : Кондор, 2017. — 360 с.


Мотиваційний механізм стимулювання трудової активності: державно-управлінський аспект

Мороз, В. М. Мотиваційний механізм стимулювання трудової активності: державно-управлінський аспект : монографія / В. М. Мороз ; дар. Т. Є. Мельник ; ХарРІ НАДУ. — Харків : С. А. М., 2012. — 408 с.


Підприємництво: інноваційна діяльність, маркетинг, логістичні процеси, облік та оподаткування

Підприємництво: інноваційна діяльність, маркетинг, логістичні процеси, облік та оподаткування : серія дидактичних матеріалів з підприємницької освіти в закладах вищої освіти України: підручник / Р. Фортмюллер [та ін.] ; дар. О. І. Савченко ; ред. О. І. Савченко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн.
ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 600 с.


Основи управлінського консультування

​Соколенко, В. А. Основи управлінського консультування : навч.-метод. посібник / В. А. Соколенко, О. Ю. Лінькова ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 216 с.


Економіка транспортного комплексу

Економіка транспортного комплексу = Economics of the Transport Complex : зб. наук. пр. Вип. 29 / ХНАДУ ; гол. ред. О. М. Криворучко. — Харків : ХНАДУ, 2017. — 135 с.


Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем

Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних  систем: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 11-13 жовт. 2017 р. / ІФНТУНГ, Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, ЧНТУ, Гірнично-металургійна акад. ім. С. Сташица, Ун-т прикладних наук у Ціттау, Поморська акад. в Слупську, Державний університет Клівленда, Ун-т Кейс Вестерн ; дар. П. Г. Перерва; гол. ред. Л. Д. Гораль. — Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. — 423 с.


Мировые стандарты складской логистики

Фразелли, Э. Мировые стандарты складской логистики = World-Class Warehousing and Material Handling / Э. Фразелли ; пер. с англ., науч. ред. Д. Любовина. — 3-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2017. — 330 с.


Innovations. Journal’2016

Innovations. Journal’2016 / дар. Є. І. Сокол ; гол. ред. Т. Кузнєцова. — Київ : [б. и.], 2016. — 112 с.


Экономическая оценка энергосберегающих проектов

Немировский, И. А. Экономическая оценка энергосберегающих проектов : учеб. пособие / И. А. Немировский, Е. М. Проскурня ; дар. Е. М. Проскурня ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — 152 с.


Управление инновационной деятельностью

Управление инновационной деятельностью : учеб. пособие : в 3 ч. Ч. 2 : Управление научными исследованиями, маркетинг и коммерциализация инноваций / Перерва П. Г. [и др.] ; общ. ред.: Перерва П. Г., С. Н. Глаголев ; Белгородский гос. технолог. ун-т, Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Белгород ; Харьков : БГТУ, 2012. — 426 с.


Інтеграційні процеси в харчовій промисловості України: сучасна концепція розвитку

Скопенко, Н. С. Інтеграційні процеси в харчовій промисловості України: сучасна концепція розвитку : монографія / Н. С. Скопенко, Т. Л. Мостенська ; Нац. ун-т харчових технологій. — Київ : Кондор, 2016. — 392 с.


Сторінки