Економіка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Глобальна економіка

Глобальна економіка = Global Economics : навч. посібник / С. І. Архієреєв [та ін.] ; дар. Н. М. Волоснікова ; ред. С. І. Архієреєв ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​Харків : Іванченко І. С., 2018. — 188 с.


Нормування праці і організація робочого місця

Нормування праці і організація робочого місця : навч. посібник / С. М. Погорєлов [та ін.] ; дар. С. М. Погорєлов ; ред. С. М. Погорєлов ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 394 с.


Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 873

Національний університет “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 873 : Проблеми економіки та управління / відп. ред. Й. М. Петрович. —​  Львів : Львівська політехніка, 2017. — 163 с.


Статистичне оцінювання умов та ефективності зовнішньої торгівлі: проблеми методології і практики

Ковтун, Н. В. Статистичне оцінювання умов та ефективності зовнішньої торгівлі: проблеми методології і практики : монографія / Н. В. Ковтун, В. О. Бабірад-Лазунін ; КНУ. —​  Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2017. — 103 с.


Основи економічної теорії

Основи економічної теорії : навч. посібник / С. І. Архієреєв [та ін.] ; ред. С. І. Архієреєв ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : Іванченко І. С., 2018. — 120 с.


International Financial Reporting Standards

Koblianska, G. International financial reporting standards = Міжнародні стандарти фінансової звітності : tutorial / G. Koblianska ; Taras Shevchenko National University of Kyiv. — Lviv : Publishing Polygraphic Centre “The University of Kyiv”, 2017. — 239 p.


Інвестиційний менеджмент

Інвестиційний менеджмент : навч. посібник / Н. В. Ткаленко [и др.] ; ЧНТУ. —​  Київ : Кондор-Видавництво, 2016. — 232 с.


Облік у зарубіжних країнах

Онищенко, В. О. Облік у зарубіжних країнах : підручник / В. О. Онищенко ; КНЕУ, ПолтНТУ. —​ Київ : Центр учбової літ., 2017. — 576 с.


Курс микроэкономики

Нуреев, Р. М. Курс микроэкономики : учебник / Р. М. Нуреев. — 2-е изд., изм. —​  Москва : Норма, 2014. — 576 с.


Фінансовий облік. Частина 1

Позняковська, Н. М. Фінансовий облік : навч. посібник / Н. М. Позняковська, Ю. В. Довгалець. Ч. 1 / НУВГП. —​ Київ : Кондор, 2017. — 274 с.


Управление талантами

Эффрон, М. Управление талантами : краткий курс / М. Эффрон, М. Орт ; пер. с англ. Т. Данилова. —​ Москва : Азбука Бизнес : Азбука-Аттикус, 2014. — 218 с.


Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємств: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід

Захаркін, О. О. Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємств: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід ​: монографія ​/ О. О. Захаркін ​; СумДУ. —​ Суми : СумДУ, 2015. — 400 с.


Фінанси підприємств

Фінанси підприємств : підручник / дар. Н. О. Власова ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : Світ книг, 2018. — 437 с.


Сторінки