Довідкові та бібліографічні видання

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Загальне бібліографознавство

Швецова-Водка, Г. М. Загальне бібліографознавство : навч.-метод. посібник / Г. М. Швецова-Водка ; РДГУ. — 2-ге вид., випр. та доп. — Київ : Кондор, 2018. — 204 с.


Енциклопедія Сучасної України

Енциклопедія Сучасної України. — Т. 18 : Лт — Малицький / НТШ, ІЕД НАНУ ; наук. ред.: С. І. Болтівець [та ін.]. — Київ : Лагота, 2017. — 712 с.


Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи

Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р. / ЦНБ ХНУ, НТБ НТУ “Львівська політехніка”, Політехнічний університет Лодзі, Бібліотека, НТБ ПолтНТУ. — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. — 290 с.


Ректори Харківського університету (1805-2014)

Ректори Харківського університету (1805-2014) : біобібліогр. довідник / Харківський нац. ун-т ; дар. В. С. Бакіров ; уклад. В. Д. Прокопова [та ін.] ; наук. ред. С. М. Куделко. — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. — 192 с.


Почесні члени Харківського університету

Почесні члени Харківського університету : біогр. довідник / Б. П. Зайцев [та ін.] ; дар. В. С. Бакіров ; гол. ред. В. С. Бакіров ; Харківський нац. ун-т. — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. —  356 с.


Лидеры

Лидеры : информ.-биогр. каталог / дар. Л. Л. Товажнянский ; гл. ред. Л. Челомбитько ; пер. с англ. А. Пономарев. — Оксфорд : ЕВА, 2012. —  319 с.


Портрет успішного сучасника

Портрет успішного сучасника : фотоальбом. Т. II / дар. Л. Л. Товажнянський ; гол. ред В. Петрикей. — Київ : Укркалендар, 2009. — 287 с.


Харьков и кино

Миславский, В. Н. Харьков и кино : фильмо-биогр. справ. / В. Н. Миславский ; дар. И. Э. Афанасьева. — Харьков : Торсинг, 2004. — 288 с.


Вадим Михайлович Локтєв

Вадим Михайлович Локтєв / Ін-т теоретичної фізики НАН України ; відп. ред.: Л. С. Брижик, О. О. Понєжа. — Київ : Академперіодика, 2015. — 192 с.


Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна

Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна : зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; дар. Л. Л. Товажнянський ; упоряд.: Н. Г. Нічкало, О. М. Боровік. — Київ : Богданова А. М., 2013. — 456 с.


Хто є хто

Хто є хто : довідник : Професори Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” : 100 років НТУУ “КПІ”, 1898-1998 / відп. ред. Ю. Н. Москаленко. — Київ : Освіта, 1998. — 160 с.


Російсько-українсько-англійський словник з механіки

Російсько-українсько-англійський словник з механіки = Русско-украинско-английский словарь по механике = Russian-Ukrainian- English Dictionary On Mechanics / Ін-т механіки НАН України, Український мовно-інформац. фонд ; укл.: В. М. Бастун, Я. М. Григоренко, В. А. Широков. — Київ : Наук. думка, 2008. — 512 с.


Словарь современных цитат

Душенко, К. В. Словарь современных цитат : 5200 цитат и выражений XX и XXI вв., их источники, авторы, датировка / К. В. Душенко. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : ЭКСМО, 2006. — 832 с.


Сторінки