Довідкові та бібліографічні видання

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Таблиця зіставлення індексів УДК і ББК

Таблиця зіставлення індексів УДК і ББК : УДК станом на 2011 р., ББК — на 1997 р. / Книжкова палата України ; уклад.: М. Й. Ахвердова [та ін.]. —​  Київ : Книжкова палата України, 2017. — 72 c.


Леонид Леонидович Товажнянский : к 85-летию со дня рождения

Леонид Леонидович Товажнянский : к 85-летию со дня рождения : биобиблиографический указатель / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т, Научно-техническая б-ка ; дар. Л. Л. Товажнянский ; сост.: Л. П. Семененко, В. Н. Быкова. —​  Харьков : НТУ “ХПИ”, 2018. — 260 с.


Сергей Константинович Шелковый : к 70-летию со дня рождения

Сергей Константинович Шелковый : к 70-летию со дня рождения : биобиблиографический указатель / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т, Научно-техническая б-ка ; дар. С. К. Шелковый ; сост.: Л. П. Семененко, В. И. Кулиш ; науч. ред. Л. П. Семененко. —​  Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — 530 с.


Гібрідні акмеологічні бібліотеки в Україні: інноваційні технології та застосування

Антонов, В. М. Гібрідні акмеологічні бібліотеки в Україні: інноваційні технології та застосування : монографія​ / В. М. Антонов, В. Г. Нестеренко, Ю. В. Антонова-Рафі ; КНУ. —​  Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2013. — 207 с.


Загальне бібліографознавство

Швецова-Водка, Г. М. Загальне бібліографознавство : навч.-метод. посібник / Г. М. Швецова-Водка ; РДГУ. — 2-ге вид., випр. та доп. — Київ : Кондор, 2018. — 204 с.


Енциклопедія Сучасної України

Енциклопедія Сучасної України. — Т. 18 : Лт — Малицький / НТШ, ІЕД НАНУ ; наук. ред.: С. І. Болтівець [та ін.]. — Київ : Лагота, 2017. — 712 с.


Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи

Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р. / ЦНБ ХНУ, НТБ НТУ “Львівська політехніка”, Політехнічний університет Лодзі, Бібліотека, НТБ ПолтНТУ. — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. — 290 с.


Ректори Харківського університету (1805-2014)

Ректори Харківського університету (1805-2014) : біобібліогр. довідник / Харківський нац. ун-т ; дар. В. С. Бакіров ; уклад. В. Д. Прокопова [та ін.] ; наук. ред. С. М. Куделко. — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. — 192 с.


Почесні члени Харківського університету

Почесні члени Харківського університету : біогр. довідник / Б. П. Зайцев [та ін.] ; дар. В. С. Бакіров ; гол. ред. В. С. Бакіров ; Харківський нац. ун-т. — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. —  356 с.


Лидеры

Лидеры : информ.-биогр. каталог / дар. Л. Л. Товажнянский ; гл. ред. Л. Челомбитько ; пер. с англ. А. Пономарев. — Оксфорд : ЕВА, 2012. —  319 с.


Портрет успішного сучасника

Портрет успішного сучасника : фотоальбом. Т. II / дар. Л. Л. Товажнянський ; гол. ред В. Петрикей. — Київ : Укркалендар, 2009. — 287 с.


Харьков и кино

Миславский, В. Н. Харьков и кино : фильмо-биогр. справ. / В. Н. Миславский ; дар. И. Э. Афанасьева. — Харьков : Торсинг, 2004. — 288 с.


Вадим Михайлович Локтєв

Вадим Михайлович Локтєв / Ін-т теоретичної фізики НАН України ; відп. ред.: Л. С. Брижик, О. О. Понєжа. — Київ : Академперіодика, 2015. — 192 с.


Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна

Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна : зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; дар. Л. Л. Товажнянський ; упоряд.: Н. Г. Нічкало, О. М. Боровік. — Київ : Богданова А. М., 2013. — 456 с.


Хто є хто

Хто є хто : довідник : Професори Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” : 100 років НТУУ “КПІ”, 1898-1998 / відп. ред. Ю. Н. Москаленко. — Київ : Освіта, 1998. — 160 с.


Сторінки