Математика. Фізика

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 871

Національний університет “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 871 : Фізико-математичні науки / відп. ред. П. І. Каленюк. —​  Львів : Львівська політехніка, 2017. — 123 с.


Теорія ймовірностей і математична статистика

Білоцерківський, О. Б. Теорія ймовірностей і математична статистика : практикум / О. Б. Білоцерківський ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : Друкарня Мадрид, 2018. — 170 с.


Інженерна геометрія

Браілов, О. Ю. Інженерна геометрія : підручник / О. Ю. Браілов ; ОДАБА. —​  Київ : Каравела, 2017. — 516 с.


Nonlinear Dynamics-2016

Nonlinear Dynamics-2016 = Нелінійна динаміка-2016 : 5tn International conference, Kharkov, 27-30 september / National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute" ; дар. А. П. Марченко. — Kharkov : [s. n.], 2016. — 538 p.


Основы физики твердого тела

Багмут, А. Г. Основы физики твердого тела : учеб.-метод. пособие / А. Г. Багмут, А. А. Дроздова ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2018. — 100 с.


Вісник Запорізького національного університету № 1

Запорізький національний університет. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки : зб. наук. пр. / Запорізький національний університет.
Вип. 1 / гол. ред. В. З. Грищак. — Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2014. — 214 с.


Hybrid Asymptotic Methods. Theory and Applications

Gristchak, V. Z. Hybrid Asymptotic Methods. Theory and Applications : monograph / V. Z. Gristchak, D. D. Gristchak, Yu. A. Fatieieva. — Zaporizhzhya : Zaporizhzhya National University, 2016. — 108 p.


Математические основы технической диагностики объектов электрических сетей

Бондаренко, В. Е. Математические основы технической диагностики объектов электрических сетей : учеб. пособие : в 2 ч. / В. Е. Бондаренко, О. В. Шутенко, Д. Н. Баклай. — Ч. 1 : Диагностика состояния оборудования электрических сетей на основе статистических и детерминистских методов распознования / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — 256 с.


Дискретна математика XXI століття

Матвієнко, М. П. Дискретна математика XXI століття : підручник / М. П. Матвієнко ; дар. М. П. Матвієнко. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Київ : Ліра-К, 2017. — 324 с.


Сторінки