Освіта. Наука. Педагогіка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Вісник Чернігівського національного педагогічного університету Вип. 153

Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / ЧНПУ. Вип. 153 : Педагогічні науки / відп. ред. В. О. Дятлов. — Чернігів : ЧНПУ, 2018. — 172 с.


Виконання дипломної роботи

Виконання дипломної роботи : метод. вказівки для студ., які навч. за напрямом підгот. 6.170202 “Охорона праці”, освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” / М. І. Адаменко [та ін.] ; дар. Н. Г. Кучук ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна. —​ Харків : ХНУ, 2014. — 40 с.


Методологія наукових досліджень

Ладанюк, А. П. Методологія наукових досліджень : навч. посібник / А. П. Ладанюк, Л. О. Власенко, В. Д. Кишенько ; НУХТ. —​ Київ : Ліра-К, 2018. — 352 с.


Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 138

Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету : присвячується 100-річчю фізико-математичного фак. / ЧНПУ. Вип. 138 : Педагогічні науки / відп. ред. В. О. Дятлов. —​ Чернігів : ЧНПУ, 2016. — 212 с.


Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Когнітивне музикознавство

Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Когнітивне музикознавство : зб. наук. ст. : до 100-річчя Харківського національного університету мистецтв. Вип. 46 / ХНУМ ; відп. ред. Л. В. Шаповалова. —​ Харків : ХНУМ, 2017. — ​414 с.


Забезпечення якості вищої освіти: європейський досвід та реалії українського класичного університету

Забезпечення якості вищої освіти: європейський досвід та реалії українського класичного університету : навч. посібник / ЧНУ ; дар. М. Б. Зушман ; уклад.: Р. І. Петришин [и др.]. —​ Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. — 208 с.


Дидактичні системи у вищій школі

Романовський, О. Г. Дидактичні системи у вищій школі : навч.- метод. посібник / О. Г. Романовський, Т. О. Солодовник ; дар. О. Г. Романовський ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 86 с.


Колекція образотворчого мистецтва майбутнього музею Мамаїв

Козак Мамай. Колекція образотворчого мистецтва майбутнього музею Мамаїв : 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка присвяч. : альбом / дар. Н. М. Буланова ; автор передмови Н. Буланова. —​ Львів : ІМА-прес, 2014. — 96 с.


Основи видавничої справи

Партико, З. В. Основи видавничої справи : навч. посібник / З. В. Партико. — 2-ге вид., перероб. та доп. —​ Київ : Ліра-К, 2017. — 304 с.


Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Вип. 1(2019)

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National Technical University “KhPI” : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ”. Вип. 1 : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства / відп. ред. Я. В. Тарароєв.  Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — ​123 с.


Jahresbericht 2015

Jahresbericht 2015 der Fakultät für Informatik der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. — Magdeburg : Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, 2016. — 331 p.


Учимся общению

Учимся общению! : учеб. пособие / О. М. Виктор [и др.] ; НТУ “ХПИ”. —​ Харьков : НТУ “ХПИ”, 2019. — 320 с.


Моделювання педагогічної творчості і майстерності

Пономарьов, О. С. Моделювання педагогічної творчості і майстерності : метод. вказівки з вивч. теми з творчості в курсі “Моделювання професійної діяльності та освітньої підгот. фахівця” : для слухачів магістерської прогр. зі спец. “Педагогіка вищої школи” / О. С. Пономарьов, М. П. Черемський ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : Мачулін Л. І., 2019. — ​88 с.


Сторінки