Освіта. Наука. Педагогіка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Когнітивне музикознавство

Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Когнітивне музикознавство : зб. наук. ст. : до 100-річчя Харківського національного університету мистецтв. Вип. 46 / ХНУМ ; відп. ред. Л. В. Шаповалова. —​ Харків : ХНУМ, 2017. — ​414 с.


Механізми фінансування та фіскального стимулювання залучення інвестицій у науку і освіту

Механізми фінансування та фіскального стимулювання залучення інвестицій у науку і освіту = Funding and Fiscal Incentive Mechanisms for Investments in Science and Education / О. В. Співаковський [та ін.] ; дар. Є. І. Сокол ; заг. ред. Т. І. Єфименко ; наук. ред. А. М. Соколовська ; ДННУ АФУ.  Київ : Акад. фін. управління, 2018. — ​448 с.


Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі

Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали III наук.-практ. інтернет конф., м. Харків, 22-29 жовт. 2018 р. / НБ ХНМУ ; дар. Г. В. Павлова ; гол. ред. І. В. Киричок ; ред.: Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва.  Харків : ХНМУ, 2018. — 116 с.


Колекція образотворчого мистецтва майбутнього музею Мамаїв

Козак Мамай. Колекція образотворчого мистецтва майбутнього музею Мамаїв : 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка присвяч. : альбом / дар. Н. М. Буланова ; автор передмови Н. Буланова. —​ Львів : ІМА-прес, 2014. — 96 с.


Формування лідерських якостей майбутніх менеджерів у процесі професійної підготовки

Яценко, О. М. Формування лідерських якостей майбутніх менеджерів у процесі професійної підготовки : монографія / О. Яценко, М. Горбунов ; НТУ “ХПІ”.  Харків : Друкарня Мадрид, 2018. — 248 с.


Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Вип. 1(2019)

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National Technical University “KhPI” : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ”. Вип. 1 : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства / відп. ред. Я. В. Тарароєв.  Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — ​123 с.


Менеджмент

Менеджмент : навч. посібник / Н. С. Краснокутська [та ін.] ; дар. Н. С. Краснокутська ; НТУ “ХПІ”.  Харків : Друкарня Мадрид, 2019. — 231 с.


Національна академія наук України, 1918-2018

Національна академія наук України, 1918-2018 : до 100-річчя від дня заснування / С. І. Пирожков [та ін.] ; упоряд.: С. М. Коваленко [та ін.] ; гол. ред. Б. Є. Патон ; НАНУ.  Київ : Академперіодика, 2018. — 336 с.


Моделювання педагогічної творчості і майстерності

Пономарьов, О. С. Моделювання педагогічної творчості і майстерності : метод. вказівки з вивч. теми з творчості в курсі “Моделювання професійної діяльності та освітньої підгот. фахівця” : для слухачів магістерської прогр. зі спец. “Педагогіка вищої школи” / О. С. Пономарьов, М. П. Черемський ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : Мачулін Л. І., 2019. — ​88 с.


Сторінки