Patrząc w przyszłość pamiętajmy o tradycji

Patrząc w przyszłość pamiętajmy o tradycji = Looking into the future we remembtr our tradition / UAM. — Poznań : UAM, [2014]. — 40 S.