Філософія. Психологія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Філософія і сучасність

Філософія і сучасність : зб. наук. пр.  Вип. 1 / Харківська держ. акад. дизайну і мистецтв ; дар. Г. І. Гринь ; ред. С. М. Пазиніч. — Харків : ХДАДМ, 2008. — 124 с.


Психохірургія наклепів

Моргун, В. Ф. Психохірургія наклепів / В. Ф. Моргун ; дар. В. Ф. Моргун. — Полтава : Полтавський літератор, 2005. — 284 с.


Філософія

Пазиніч, С. М. Філософія : навч. посібник / С. М. Пазиніч ; Харківська держ. акад. дизайну і мистецтв. — 2-ге вид., доп. — Харків : Савчук О. О., 2014. — 380 с.


О природе богов

Цицерон, М. Т. О природе богов / М. Т. Цицерон ; пер. с лат. С. Блажеевский. — Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2002. — 288 с.


Современные представления о роли чувства страха в формировании поведения человека

Современные представления о роли чувства страха в формировании поведения человека : монография / А. Г. Романовский [и др.] ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2007. — 188 с.


Мысли

Паскаль, Б. Мысли / Б. Паскаль ; пер. с фр. Э. Фельдман-Линецкая. — Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. — 335 с.


Геронтопсихологія. Практикум. Хрестоматія

Долинська, Л. В. Геронтопсихологія. Практикум. Хрестоматія : навч. посібник / Л. В. Долинська ; Нац. педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 2-ге вид., випр. та доп. — Київ : Каравела, 2014. — 244 с.


Культура та цивілізація в історико-культурній думці України в добу глобалізації

Шейко, В. М. Культура та цивілізація в історико-культурній думці України в добу глобалізації : монографія / В. М. Шейко, М. В. Александрова ; дар. В. М. Шейко. — Київ : Ін-т культурології АМУ, 2009. —  311 с.


Естетичні ідеали культурної спадщини народу

Дерев'янко, Ю. П. Естетичні ідеали культурної спадщини народу / Ю. П. Дерев'янко, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов ; дар. О. С. Пономарьов ; заг. ред. О. С. Пономарьов. — Харків : Раритети України, 2012. — 268 с.


Социальная психология групп

Ойстер, К. Социальная психология групп=Groups a users's guide / К. Ойстер; пер.: О. Исаков, А. Татлыбаев, А. Туник. — Санкт-Петербург : прайм-ЕВРОЗНАК ; Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2004. — 224 с.


Логіка соціального управління

Пономарьов, О. С. Логіка соціального управління / О. С. Пономарьов, М. К. Чеботарьов, І. В. Асєєва ; дар. О. С. Пономарьов ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 208 с.


Психология развития личности

Михайличенко, В. Е. Психология развития личности : монография / В. Е. Михайличенко ; дар. В. Е. Михайличенко ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Бровин А. В., 2015. — 388 с.


Философия техники в ФРГ

Философия  техники в ФРГ / сост.: Ц. Г. Арзаканян, В. Г. Горохов ; пер. Ц. Г. Арзаканян [и др.]. — Москва : Прогресс, 1989. — 528 с.


Філософія художнього спілкування

Пазиніч, С. М. Філософія художнього спілкування : монографія / С. М. Пазиніч, В. І. Ковтун ; дар. С. М. Пазиніч ; Харківська організація Нац. спілки художників України. — Харків : Савчук О. О., 2016. — 368 с.


Сторінки