Філософія. Психологія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Вступ до екологічної футурології

Годзь, Н. Б. Вступ до екологічної футурології : монографія / Н. Б. Годзь ; дар. Н. Б. Годзь ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Видавець Олександр Савчук, 2017. — 572 с.


Ключ к теософии

Блаватская, Е. П. Ключ к теософии : ясное изложение в форме вопросов и ответов этики, науки и философии, для изучения которых было основано Теософское общество / Е. П. Блаватская​ ; пер.: В. Котиков, К. Зайцев. —​  Киев : [б. и.], 2018. — 300 с.


Філософія в сучасному світі

Філософія в сучасному світі : матеріали міського наук.-практ. семінару : Філософські читання, присвяч. Всесвітньому Дню філософії, шістдесятиріччю каф. філософії та сорокаріччю каф. етики, естетики та історії культури Національного технічного ун-ту “Харківський політехнічний ін-т”, 17-18 листоп. 2017 р. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, ХНУБА, Академія військово-історичних наук і козацтва ГШ СКВ, ХНАДІК ; гол. ред. Я. В. Тарароєв. — Харків : Точка, 2017. — 194 с.


Дари недосконалості

Браун, Б. Дари недосконалості = The Gifts of Imperfection : як полюбити себе таким, який ти є : ваш путівник до повнокровного життя / Б. Браун ; пер. з англ. О. Замойська. — ​Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. — 208 с.


Философия взаимодействия

Философия взаимодействия: кафедра ЮНЕСКО “Философия человеческого общения” от рождения до наших дней: теория и практика : к 20-летию кафедры ЮНЕСКО “Философия человеческого общения” и социально-гуманитарных дисциплин / Д. И. Мазоренко [и др.] ; дар. А. С. Пономарев ; ХНТУСХ. — Харьков : Міськдрук : ХНТУСХ, 2016. — 128 с.


Любовь и верность

Смирнов, В. Н. Любовь и верность : исторические традиции духовности и любви / В. Н. Смирнов ; дар. В. Н. Смирнов. — Харьков : Фиарт, 2017. — 167 с.


Філософія

Данильян, О. Г. Філософія : підручник / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань ; НЮУ ім. Ярослава Мудрого. —​ 2-ге вид., перероб. і доп. —​ Харків : Право, 2018. — 432 с.


Психохірургія наклепів

Моргун, В. Ф. Психохірургія наклепів / В. Ф. Моргун ; дар. В. Ф. Моргун. — Полтава : Полтавський літератор, 2005. — 284 с.


О природе богов

Цицерон, М. Т. О природе богов / М. Т. Цицерон ; пер. с лат. С. Блажеевский. — Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2002. — 288 с.


Культура ділового спілкування

Культура ділового спілкування : навч. посібник / О. С. Пономарьов [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 144 с.


Мысли

Паскаль, Б. Мысли / Б. Паскаль ; пер. с фр. Э. Фельдман-Линецкая. — Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. — 335 с.


Сторінки