Освіта. Наука. Педагогіка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Методика преподавания специальных и общетехнических предметов

Скакун, В. А. Методика преподавания специальных и общетехнических предметов (в схемах и таблицах) : учеб. пособие для нач. проф. образования / В. А. Скакун. — 4-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2009. — 128 с.


Методичні вказівки до виконання розділу "Цивільний захист"

Методичні вказівки до виконання розділу "Цивільний захист" у дипломних проектах спеціаліста та магістра для студентів усіх спеціальностей / уклад. : І. М. Любченко, В. О. Мягкий, Н. Є. Твердохлєбова, О. В  Толстоусова. — X. : Підручник НТУ "ХПІ", 2013. — 40 с.


Педагогические технологии

Педагогические технологии : учеб. пособие для студентов педагогических специальностей / под общ. ред. B. C. Кукушина. — Изд. 4-е, прераб. и доп. — Ростов н/Д : Издательский центр «МарТ» ; Феникс, 2010. — 333 с.


Педагогические притчи

Амонашвили, Ш. А. Педагогические притчи : сборник / Ш. А. Амонашвили. — М. : Амрита-Русь, 2010. — 240 с.


Педагогика успеха

Романовский, А. Г. Педагогика успеха : учебник / А. Г. Романовский, В. Е. Михайличенко, Л.Н.Грень ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Х. : НТУ ”ХПИ”, 2012. — 372 с.


Педагогіка вищої школи

Ортинський, В. Л. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / В. Л. Ортинський ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — К. : Центр учбової літ-ри, 2009. — 472 с.


Університетська освіта

Товканець, Г. В. Університетська освіта : навч.-метод. посібник / Г. В. Товканець. — К. : Кондор, 2011. — 182 с.


Педагогика и психология

Богачкина, Н. А. Педагогика и психология : учеб. пособие / Н. А. Богачкина, С. Н. Скворцова, Е. Г. Имашева. — 3-е изд., стер. — М. : ”Омега-Л”, 2011. — 233 с.


Теория обучения

Теория обучения : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / И. П. Андриади, С. Н. Ромашова, С. Ю. Темина, Е. Б. Куракина ; под ред. И. П. Андриади. — М. : Академия, 2010. — 336 с.


Педагогічна психологія

Лисянська, Т. М. Педагогічна психологія : навч. посібник / Т. М. Лисянська. — 2-ге вид., випр. і доп. — К. : Каравела, 2012. — 264 с.


Основи педагогіки вищої школи

Вітвицька, С. С. Основи педагогіки вищої школи : підручник за модульно-рейтинговою системою навчання / С. С. Вітвицька. — 2-ге вид. — К. : Центр учбової літератури, 2011. — 384 с.

Сторінки