Освіта. Наука. Педагогіка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Дистанційна освіта України

Дистанційна освіта України - 2013. Інформаційне освітнє середовище у системі дистанційного навчання в закладах освіти : інноваційні та психолого-педагогічні аспекти // Збірник наукових праць. — Харків, ХНАДУ 2013. — 324 с.


Педагогіка вищої школи

Козяр, М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / М. М.Козяр, М. С. Коваль. — Київ : Знання, 2013. — 327 с.


Основи наукових досліджень

Колесников, О. В. Основи наукових досліджень : навч. посібник / О. В. Колесников. — 2-ге вид., випр. та доп. — К. : Центр учбової літ-ри, 2011. — 144 с.


Педагогічний процес : Теорія і практика. Вип. 1

Педагогічний процес : Теорія і практика : зб. наук. пр. Вип. 1 / Ін-т пед. і психології проф. освіти АПН України, Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; відп. ред., упоряд. В. А. Омельченко. — Київ : ЕКМО, 2003. — 253 с.


Педагогика

Педагогика : учеб. пособие / под ред. П. И. Пидкасистого. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2011. — 502 с.


Наш університет у 2012-2013 навчальному році

Наш університет у 2012-2013 навчальному році : інформаційний довідник. Вип. 1 / Хмельницький нац. ун-т ; укл. :М. Є. Скиба, Г. В. Красильникова, В. І. Бегняк. — Хмельницький : ХНУ, 2013. — 132 с.


Методология и методы психолого-педагогического исследования

Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. — 6-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2010. — 208 с.


Методика преподавания специальных и общетехнических предметов

Скакун, В. А. Методика преподавания специальных и общетехнических предметов (в схемах и таблицах) : учеб. пособие для нач. проф. образования / В. А. Скакун. — 4-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2009. — 128 с.


Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета

Новосибирский гос. техн. ун-т. Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета : научное издание / Новосибирский гос. техн. ун-т.№ 4 (74) / гл. ред. А. Г. Вострецов. — Новосибирск : НГТУ, 2013. — 174 с.


Педагогические технологии

Педагогические технологии : учеб. пособие для студентов педагогических специальностей / под общ. ред. B. C. Кукушина. — Изд. 4-е, прераб. и доп. — Ростов н/Д : Издательский центр «МарТ» ; Феникс, 2010. — 333 с.


Сторінки