Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти

Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. Вип. 23-24 (27-28) / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, АПНУ ; ред.: Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 496 с.