Освіта. Наука. Педагогіка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з курсу «Педагогічний контроль в системі освіти»

Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з курсу “Педагогічний контроль в системі освіти” : для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спец. 8.18010021 “Педагогіка вищої школи” денної та заоч. форм навч. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад.: О. Г. Романовський, О. А. Ігнатюк. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 36 с.


Анализ рисков чрезвычайных ситуаций на основе спутниковых данных. Модели и технологии

Куссуль, Н. Н. Анализ рисков чрезвычайных ситуаций на основе спутниковых данных. Модели и технологии / Н. Н. Куссуль, С. В. Скакун, А. Ю. Шелестов ; Ин-т космических исследований НАН Украины. — Киев : Наук. думка, 2014. — 184 с.


Сучасні проблеми науки та освіти

Сучасні проблеми науки та освіти : 7-а Міжнар. міждисциплінарна наук.-практ. конф., 25 черв. — 2 лип. 2006 р., смт Сімеїз / Харківський нац. ун-т, Українська асоціація “Жінки в науці та освіті”. — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2006. — 334 с.


Використання інформаційно-соціального середовища розвитку обдарованої дитини

Тарадайник, Валентина Миколаївна. Використання інформаційно-соціального середовища розвитку обдарованої дитини : посібник / В. М. Тарадайник ; Ін-т обдарованої дитини НАПН України. — Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. — 68 с.


Фундаментальна освіта і формування гуманітарно-технічної еліти

Фундаментальна освіта і формування гуманітарно-технічної еліти : тези доповідей Міжнар. наук.-метод. конф., 7-10 жовтня 2009 року : до 125-річчя НТУ“ХПІ” / Нац. акад. наук України, Акад. пед. наук України, Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Фізико-техн. ін-т фізики низьких температур НАН України ; гол. ред. кол. Л. Л. Товажнянский. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 148 с.


Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі навчально-виховного процесу

Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі навчально-виховного процесу : посібник / В. О. Киричук  [та ін.] ; заг. ред. В. О. Киричук ; Ін-т обдарованої дитини НАПН України. — Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. — 192 с.


Педагогіка

Максимюк, С. П. Педагогіка : навч. посібник / С. П. Максимюк ; Рівненський держ. гуманіт. ун-т. — Київ : Кондор, 2009. — 670 с.


Интеграция науки и образования — ключевой фактор построения общества, основанного на знаниях

Интеграция науки и образования — ключевой фактор построения общества, основанного на знаниях : материалы междунар. симпозиума (Киев, 25-27 октября 2007 г.) / Нац. акад. наук Украины, Центр исследований науч.-техн. потенциала и истории науки НАН Украины. — Киев : Феникс, 2008. — 480 с.


Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика

Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : зб. наук. пр. Вип. 2 (13) / Ін-т обдарованої дитини НАПН України, Ін-т психології АПН України ; гол. ред. І. С. Волощук. Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. 158 с.


Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика

Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : зб. наук. пр. Вип. 1 (12) / Ін-т обдарованої дитини НАПН України, Ін-т психології АПН України ; гол. ред. І. С. Волощук. Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. 158 с.


Магістерська робота. Методологія її виконання

Поперечний, А. М. Магістерська робота. Методологія її виконання. Напрям “Машинобудування та матеріалообробка” : навч. посібник / А. М. Поперечний, І. М. Заплетніков, О. І. Баришев ; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі . — Львів : Магнолія 2006, 2012. — 204 с.


Особливості діагностування музичного сприйняття майбутніх вчителів мистецтвознавчих предметів

Аніщенко, Н. В. Особливості діагностування музичного сприйняття майбутніх вчителів мистецтвознавчих предметів : монографія / Н. В. Аніщенко ; Ін-т обдарованої дитини НАПН України. Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. 184 с.


Методика викладання дисциплін лінгво-дидактичного циклу

Атрощенко, Т. О. Методика викладання дисциплін лінгво-дидактичного циклу : навч.-метод. посіб. за кредитно-модульною системою організації навч. процесу / Т. О. Атрощенко ; Мукачівський держ. ун-т. — Київ : Кондор, 2014. — 164 с.


Сторінки