Вища технічна освіта України і Болонський процес

Вища технічна освіта України і Болонський процес : програма Всеукраїнської наради ректорів вищих техн. навч. закл., 17-18 берез. 2004 р. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; дар. Г. І. Гринь. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2004. — 8 с.