Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Тонкоплівкові силіциди. Фактор нанорозмірності

Сидоренко, С. І. Тонкоплівкові силіциди. Фактор нанорозмірності / С. І. Сидоренко, Ю. М. Макогон, О. П. Павлова ; "Київський політехн. ін-т", нац. техн. ун-т України. — 2-ге вид. — Київ : Наук. думка, 2011. — 389 с.


Типова програма, методичні вказівки та контрольні роботи з курсу «Технологія виробництва електричних машин середньої потужності»

Типова програма, методичні вказівки та контрольні роботи з курсу “Технологія виробництва електричних машин середньої потужності” : для студ. заочної форми навч. спец. 7.050702 “Електричні машини і апарати” / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад. : М. Я. Петренко, А. М. Маслєнніков. — Харьков : НТУ “ХПІ”, 2015. — 24 с.


Общие основы теории лопастных гидромашин

Потетенко, О. В. Общие основы теории лопастных гидромашин : учеб.-метод. пособие по курсу “Механика жидкости и газа” и “Гидродинамическая теория лопастных гидромашин” : для иностранных студ. и аспирантов спец. “Гидроэнергетика” / О. В. Потетенко, В. Э. Дранковский, Е. С. Крупа ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун–т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2015. — 56 с.


Анализ технологичности сборки в программном пакете DFA EXPERT

Методические указания к выполнению курсового проекта “Анализ технологичности сборки в программном пакете DFA EXPERT” по курсу “Автоматизация сборочных процессов в машиностроении” : для студ. спец. 7.090202 “Технология машиностроения” днев. и заоч. форм обуч. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; сост. В. А. Федорович. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2015. — 80 с.


Електричні кола

Електричні кола : абораторний практикум з електротехніки з курсу “Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка” : для студ. усіх неелектротехнічних спец. ден. та заоч. форм навч. : в 3 ч. Ч. 1 / В. Г. Данько [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 52 с.


Інженерна графіка

Соловей, О. І. Інженерна графіка : схеми електричні : навч. посібник / О. І. Соловей, О. С. Хмеленко. — Київ : Кондор, 2005. — 188 с.


Перспективи і практика розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу

Товажнянський, Л. Л. Перспективи і практика розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу : навч. посібник / Л. Л. Товажнянський, Б. О. Левченко, Л. Й. Маріїч ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2013. — 300 с.


Методы анализа и синтеза механизмов

Методы анализа и синтеза механизмов : текст лекций по дисциплине «Теория механизмов и машин» для студентов машиностроительных специальностей / H. A. Ткачук, A. A. Зарубина, Е. И. Зинченко и др. — X. : НТУ «ХПИ», 2015. — 144 с.


Методические указания к лабораторным работам «Изучение схем с выпрямителями»

Методические указания к лабораторным работам “Изучение схем с выпрямителями” по курсу “Электроника” : для студ. спец. 6.05100304 “Приборы и системы экологического мониторинга”, 6.05100305 “Приборы и системы неразрушающего контроля” дневной и заочной форм обучения / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; сост. Ю. В. Хомяк [и др.]. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2015. — 24 с.


Методические указания к лабораторным работам «Исследование полупроводниковых диодов»

Методические указания к лабораторным работам “Исследование полупроводниковых диодов” по курсу “Электроника” : для студ. спец. 6.05100304 “Приборы и системы экологического мониторинга”, 6.05100305 “Приборы и системы неразрушающего контроля” днев. и заоч. форм обучения / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; сост. Ю. В. Хомяк [и др.]. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2015. — 20 с.


Відновлювана енергетика XXI століття

Відновлювана енергетика XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практичної конф. АР Крим, смт. Миколаївка, 12-16 верес. 2011 року / Ін-т відновлюваної енергетики НАН України, "Київський політехн. ін–т", нац. техн. ун–т України. — Київ : Вікторія, 2011. — 488 с.


Низькорозмірні структури і надгратки

Заячук, Д. М. Низькорозмірні структури і надгратки : навч. посібник / Д. М. Заячук ; Львівська політехніка, нац. ун-т . — Львів : Львiвська полiтехнiка, 2006. — 220 с.


Сторінки