Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Повышение энергоэффективности работы турбоустановок ТЭС и ТЭЦ путем модернизации, реконструкции и совершенствования режимов их эксплуатации

Повышение энергоэффективности работы турбоустановок ТЭС и ТЭЦ путем модернизации, реконструкции и совершенствования режимов их эксплуатации  / Ю. М. Мацевитый [и др.] ; общ. ред. Ю. М. Мацевитый ; ИПМаш НАНУ. — Киев : Наук. думка, 2008. — 366 с.


Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Машинобудування № 1(76), 2016

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Машинобудування : зб. наук. пр. / НТУУ “КПІ”. № 1(76) / відп. ред. М. І. Бобир. — Київ : НТУУ “КПІ”, 2016. — 156 с. : табл., рис.


Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Машинобудування № 1(73), 2015

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Машинобудування : зб. наук. пр. / НТУУ “КПІ”. № 1(73) / відп. ред. М. І. Бобир. — Київ : НТУУ “КПІ”, 2015. — 136 с. : табл., рис. 


Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі

Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : зб. наук. пр. Вип. 1(23) / ХДУХТ ; відп. ред. О. І. Черевко. — Харків : ХДУХТ, 2016. — 378 с. : табл., рис.


Теоретичні основи робочих процесів в суднових двигунах, що працюють на альтернативних паливах

Білоусов, Є. В. Теоретичні основи робочих процесів в суднових двигунах, що працюють на альтернативних паливах : монографія / Є. В. Білоусов ; НТУ “ХПІ”. — Херсон : Олді-плюс, 2020. — 443 с.


Проблемы безопасной эксплуатации компрессорного и насосного оборудования в современной промышленности

Проблемы безопасной эксплуатации компрессорного и насосного оборудования в современной промышленности : кол. монография / В. С. Марцинковский [и др.] ; ред. В. С. Марцинковский. — Сумы : ФЛП Литовченко Е. Б., 2020. — 433 с.


Вісник Національного технічного університету “ХПІ”, Гідравлічні машини та гідроагрегати. Вип. 1, 2020

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National Technical University “KhPI” : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ”. Вип. 1 : Гідравлічні машини та гідроагрегати / гол. ред. М. В. Черкашенко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 119 с. : табл., рис.


Проблеми безпечної експлуатації компресорного та насосного обладнання в сучасній промисловості

Проблеми безпечної експлуатації компресорного та насосного обладнання в сучасній промисловості : кол. монографія / В. С. Марцинковський [та ін.] ; ред.: В. Б. Тарельник, Є. В. Коноплянченко. — Суми : ФОП Литовченко Є. Б., 2020. — 409 с.


Динамика цикловых машин

Вульфсон, И. И. Динамика цикловых машин / И. И. Вульфсон. — Санкт-Петербург : Политехника, 2013. — 425 с.


Литво. Металургія. 2019

Литво. Металургія. 2019 : матеріали XV, VIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 21-23 трав. 2019 р. : програма / НАНУ, НТУ “ХПІ”, ФТІМС НАНУ, НМетАУ, ОНПУ, БНТУ, Магдебурзький університет ; дар. О. І. Пономаренко ; заг. ред. О. І. Пономаренко. — Запоріжжя : ФОП Наталія Олександрівна Систерова, 2019. — 380 с.


Радиофизика и нелинейная динамика

Анищенко, В. С. Радиофизика и нелинейная динамика : учеб. пособие / В. С. Анищенко, Г. И. Стрелкова. — Москва : НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика" ; Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2017. — 117 с.


Професійна підготовка майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем на основі каузального навчання

Рудевіч, Н. В. Професійна підготовка майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем на основі каузального навчання : монографія / Н. В. Рудевіч ; УІПА. — Харків : Диса Плюс, 2017. — 404 с. : рис.


Сторінки