Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Политика повышения энергоэффективности: передовой опыт

Политика повышения энергоэффективности: передовой опыт : структурированный анализ существующих оптимальных подходов к повышению энергоэффективности в целях смягчения изменения климата и устойчивого развития / ЕЭК ООН ; дар. А. В. Бойко ; сост. Р. Тромоп ; ред. В. Бадакер [и др.]. — Нью-Йорк ; Женева : ООН, 2015. — 84 с.


Энергетическая жемчужина Таврии

Энергетическая жемчужина Таврии : Запорожской АЭС — 20 лет / дар. Г. И. Гринь ; сост.: Н. Кузьменко, А. Луцык, Н. Михайлов. — Запорожье : Дикое поле, 2004. — 96 с.


Вісник Національного технічного університету “ХПІ”

Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. Вісник Національного технічного університету “ХПІ” : зб. наук. пр. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. Вип. 43(1152) : Транспортне машинобудування : вип. присвяч. 50-річчю з дня заснув. фак. транспортного машинобудування / відп. ред. В. В. Єпіфанов. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 184 с.


Тракторобудування в Україні: передумови, історія та тенденції розвитку в аспекті світового прогресу

Кривоконь, О. Г. Тракторобудування в Україні: передумови, історія та тенденції розвитку в аспекті світового прогресу (20-ті-80-ті рр. XX сторіччя) : монографія / О. Г. Кривоконь ; Харківський політехнічний
ін–т, нац. техн. ун-т. — Харків : Технологічний центр, 2015. — 671 с.


Планетарные механизмы

Ткаченко, В. А. Планетарные механизмы (оптимальное проектирование) / В. А. Ткаченко. — Харьков : ХАИ, 2003. — 446 с.


Радиоэлектроника, электротехника и энергетика

Радиоэлектроника, электротехника и энергетика : 14 Международная научно-техн. конф. студ. и аспирантов, г. Москва, 28-29 февр. 2008 г. : тезисы докладов : в 3 т. Т. 2 / МЭИ, Академия электротехнических наук, АИН, IEEE. — Москва : ИД МЭИ, 2008. — 460 с.


Збірник наукових праць

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Збірник наукових праць / Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Вип. 1 / дар. А. І. Міночкін. — Київ : ВІТІ , 2015. — 125 с.


Промислові мережі: теорія і практика застосування протоколів та інтерфейсів

Промислові мережі: теорія і практика застосування протоколів та інтерфейсів : навч. посібник / І. Г. Лисаченко [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2016. — 176 с.


Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Металографія зварних з'єднань»

Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Металографія зварних з'єднань : для студ. напряму підгот. 6.050504 “Зварювання” / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад.: В. В. Дмитрик, М. А. Погрібний, О. С. Коваль. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 44 с.


Енергетичні ресурси та потоки

Енергетичні ресурси та потоки / А. К. Шидловський [та ін.] ; дар. Л. Л. Товажнянський ; заг. ред. А. К. Шидловський ; Нац. акад. наук України. — Київ : Українські енциклопедичні знання : Дреднаут, 2003. — 472 с.


Акустичні антени

Акустичні антени : навч. посібник. Т. 16 / В. С. Дідковський [та ін.] ; заг. ред. В. С. Дідковський. — Київ : НТУУ “КПІ”, 2014. — 247 с.


Сторінки