Список наукових праць А. М. Бутенко

 1. Активность промотированной Cr2O3 в каталитических реакциях окисления / Н. Е. Кучеренко, А. Н. Бутенко, В. Д. Судейченко, В. А. Макаров // Вестник Харьковского политехнического института. — Харьков, 1977. — № 126, вып. 8 : Технология неорганических веществ. — С. 9–10. — *
 2. Анализ активности наносных катализаторов окисления метанола в формальдегид / А. Н. Бутенко, В. В. Кутовой, А. И. Русинов, А. С. Савенков // Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье : материалы междунар. науч.–техн. конф. (MicroCAD'96), Харьков, 30–31 мая 1996 г. — Харьков, 1996. — Ч. 1. — С. 141. — *
 3. Анализ процесса модифицирования каталитических систем Ag/носитель получения метаналя / С. Э. Отводенко, А. Н. Бутенко, А. С. Савенков, А. В. Суворин // Вестник Нац. техн. ун-та «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков, 2007. — Вып. 9 : Химия, химическая технология и экология : темат. вып. — С. 164–173. — * 
 4. Анализ работы модифицированного серебряного катализатора конверсии метанола в промышленных условиях / А. Н. Бутенко, А. И. Русинов, А. С. Савенков, Н. М. Дмитриев // Информационные технологии : наука, техника, технология, образование, здоровье (MicroCAD–97) : труды междунар. науч.–практ. конф., 12–14 мая 1997 г. — Харьков, 1997. — Т. 4. — C. 24–26. — *
 5. Анализ термодинамических характеристик способов восстановления никеля из вторичного сырья / А. А. Юрченко, А. Н. Бутенко, В. А. Лобойко, А. В. Кобзев // Восточно-европейский журнал передовых технологий. — 2012. — № 6/6. — С. 35-40. 
 6. Аналіз можливості використання імовірних промоторів каталізатора СТК / А. М. Бутенко, О. Л. Сінческул, В. О. Лобойко, Н. Б. Маркова // Вестник Нац. техн. ун-та «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков, 2010. — Вып. 11 : Химия, химическая технология и экология : темат. вып. — С. 8–12. — * 
 7. Великий сучасний довідник школяра. Природничі науки. 5–11 класи : математика, фізика, хімія, географія, біологія, астрономія / кол. авт. : А. М. Бутенко [та ін.]. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2012. — 2-ге вид., стер. — 912 с. : схеми, табл.
 8. Великий сучасний довідник школяра. Природничі науки. 5–12 класи : математика, фізика, хімія, географія, біологія, астрономія / кол. авт. : А. М. Бутенко [та ін.]. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2009. — 912 с. : схеми, табл.
 9. Великий сучасний довідник школяра. Природничі науки. 5–12 класи : математика, фізика, хімія, географія, біологія, астрономія / кол. авт. : А. М. Бутенко [та ін.]. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2010. — 912 с. : схеми, табл.
 10. Визначення залежності ступеня подрібнення вторинної вольфрамвмісної сировини від способу їх термообробки / В. В. Резніченко, А. М. Бутенко, Ю. В. Тітарчук, О. Я. Лобойко // Вестник Нац. техн. ун-та «Харьк. политехн. инт». — Харків, 2008. — Вып. 33 : Химия, химическая технология и экология : темат. вып. — С. 120–126. — *
 11. Визначення кінетичних параметрів процесу осадження катіонів ніколу (ІІ) з його амоніачного комплексу / Г. О. Юрченко, А. М. Бутенко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доп. ХХ Міжнар. наук.–практ. конф., 15–17 трав. 2012 р. : 4 ч. — Харків, 2012. — Ч. ІІ. — С. 274. — *
 12. Визначення кінетичних параметрів процесу термохімічного відновлення сполук ніколу (ІІ) / В. О. Лобойко, А. М. Бутенко, Г. О. Юрченко // Вісник Нац. техн. ун-ту «Харк. політехн. ін-т». — Харків, 2012. — Вип. 66 (972) : Нові рішення в сучасних технологіях : темат. вип. — С. 91–93. — *
 13. Визначення кінетичних характеристик технології селективного вилучення сполук нікелю з промислових відходів / В. О. Лобойко, А. М. Бутенко, Г. О. Юрченко // Вопросы химии и химической технологии. — 2012. — № 6. — С. 109–113. — *
 14. Використання оксидних сполук перехідних металів, як контактів для окиснення амоніаку до нітроген (ІІ) оксиду / Г. О. Юрченко, А. М. Бутенко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : тези доп. XVIII міжнар. наук.–практ. конф., 12–14 травня 2010 р. : 4 ч. — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — Ч. ІІ. — С. 275. — *
 15. Влияние продуктов гидролиза адсорбента на его способность к обезвоживанию слабополярных жидкостей / А. Н. Бутенко, Н. А. Блинков, А. А. Юрченко // Технологический аудит и резервы производства = Technology audit and production reserves. — 2014. — Т. 2, № 1 (16). — С. 68-70. — *
 16. Влияние реакционной среды на эффективность регенерации катализаторов СНП / М. В. Кряжева, А. Н. Бутенко, А. С. Савенков, С. Э. Отводенко // Вестник нац. техн. ун-та «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков, 2003. — Вып. 3 : Химия, химическая технология и экология : темат. вып. — С. 142–147. — *
 17. Влияние степени зауглероживания промышленных серебряных катализаторов на кинетические параметры их дезактивации / А. Н. Бутенко, А. С. Савенков, С. Э. Отводенко, М. В. Кряжева // Інтегровані технології та енергозбереження. — 2002. — № 4. — С. 85–88. — *
 18. Вплив магнітного поля на процес утворення осаду ферум (+3) гідроксиду / А. Л. Сінческул, А. М. Бутенко, В. О. Лобойко, Н. Б. Маркова // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : матер. XVII Міжнар. наук.–практ. конф., 20–22 трав. 2009 р. : 2 ч. — Харків : НТУ «ХПІ», 2009. — Ч. І. — С. 595. — *
 19. Вплив методу швидкого нагріву/охолодження на властивості відпрацьованого вольфрамвмісного сплаву типу ВНЖ–90 / В. В. Резніченко, А. М. Бутенко, О. Я. Лобойко, Н. Б. Маркова // Вестник Нац. техн. ун-та «Харьк. политехн. ин-т». Темат. вып. : Химия, химическая технология и экология. — Харьков, 2010. — № 13. — С. 90–95. — * 
 20. Вплив поверхні носія на показники окисної конверсії метанолу в формальдегід на нанесеному срібному каталізаторі / А. М. Бутенко, О. І. Русінов // Сучасні проблеми нано–, енерго–, та ресурсозберігаючих і екологічно орієнтованих хімічних технології : тези доп. Міжнар. наук.–техн. конфер., 27–28 трав. 2010 р. — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — С. 113–116.
 21. Вплив природи охолоджувальних сумішей на мікротвердість вторинної вольфрамвмісної сировини / В. В. Резніченко, А. М. Бутенко, О. Я. Лобойко, Н. Б. Маркова // Вестник Нац. техн. ун-та «Харьк. политехн. инт». — Харьков, 2009. — Вып. 46 : Химия, химическая технология и экология : темат. вып. — С. 104–108. — * 
 22. Вплив терміну експлуатації Ag/пемза каталізатора на його ефективність / А. М. Бутенко, О. І. Русінов, В. О. Лобойко, Г. А. Юрченко // Восточно–Европейский журнал передовых технологий. — 2013. — № 2/6. — С. 4–6. — *
 23. Вплив термообробки на мікротвердість композиційних матеріалів на основі вольфраму / В. В. Резніченко, Ю. В. Тітарчук, А. М. Бутенко, О. І. Русінов // Збірка тез доповідей I Міжнародної (IV Всеукраїнської) науково– практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, Київ, 23–25 квіт. 2008 р. / уклад. О. В. Гайдай. — Київ, 2008. — С. 45.
 24. Вплив тривалості обробки малополярних рідин на ступень їх зневоднення / А. М. Бутенко, В. О. Лобойко, М. А. Блінков, О. Л. Сінческул // Вісник Нац. техн. ун-ту «Харк. політехн. ін-т». — Харків, 2014. — № 28 (1071) : Хімія, хімічна технологія та екологія : темат. вип. — С. 32–37. — *
 25. Вплив умов осадження на властивості одержуваного осаду ферум (+3) гідроксиду / А. М. Бутенко, О. Л. Сінческул, В. О. Лобойко, Н. Б. Маркова // Труды Одесского политехнического университета. — 2009. — № 2. — С. 210–214.
 26. Вплив умов отримання нікол (II) гідроксиду на його фізико–хімічні властивості / Г. О. Юрченко, А. М. Бутенко, В. В. Резніченко // Восточно–Европейский журнал передовых технологий. — 2012. — № 3/6 (57). — С. 32–35.
 27. Вплив умов отримання нікол (ІІ) гідроксиду з гексаміннікол (ІІ) хлориду на його фізико–хімічні властивості / Г. О. Юрченко, А. М. Бутенко // Хімічні проблеми сьогодення : зб. тез доп. 6 Всеукр. наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю, 12–15 бер. 2012 р., Донецьк. — Донецьк, 2012. — С. 130.
 28. Вплив фізико–хімічних властивостей нанесених каталізаторів на їх технологічні показники / С. Е. Отводенко, М. В. Кряжева, А. М. Бутенко, А. С. Савенков // Вестник нац. техн. ун-та «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков, 2003. — Т. 1, вып. 11 : Химия, химическая технология и экология : темат. вып. — С. 99–104. — *
 29. Вплив фізико–хімічних властивостей нанесених каталізаторів на їх технологічні показники / С. Е. Отводенко, М. В. Кряжева, А. М. Бутенко, А. С. Савенков // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : доповіді міжнар. наук.–практ. конф. (анотації), м. Харків, 15–16 трав. 2003 р. — Харків, 2003. — С. 361. — *
 30. Вплив характеру поверхні нанесеного срібного каталізатора на енергію активації процесу конверсії метанолу в метаналь / А. М. Бутенко, О. І. Русінов, О. Я. Лобойко // Хімічні проблеми сьогодення : збірка тез доп. ІV Всеукр. наук. конф. студ., аспір. і мол. вчених, м. Донецьк, 16–18 бер. 2010 р. — Донецьк, 2010. — С. 177.
 31. Гетерогенно–каталітичні реакції окисного дегідрування. Визначення температурних і кінетичних характеристик / А. М. Бутенко, А. С. Савенков, М. В. Кряжева, О. В. Роменський // Хімічна промисловість України. — 2004. — № 6 (65). — С. 30–34. — *
 32. Дериватографический метод исследования процесса получения серебряного катализатора технологии формальдегида, модифицированного кобальтом / А. Н. Бутенко, С. Э. Отводенко, А. И. Русинов // Вестник науки и техники. — Харьков, 2005. — № 1 (20). — С. 64–70.
 33. Дериватографический метод определения кинетических параметров процесса выжигания кокса с поверхности катализатора СНП в присутствии КNO3 / А. Н. Бутенко, М. В. Кряжева, А. С. Савенков, А. И. Русинов, И. М. Рыщенко // Экология — образование, наука и промышленность : сб. докладов Междунар. науч.–метод. конф. — Белгород, 2002. — Ч. 3. — С. 35–39.
 34. Дослідження Аg/пемза каталізаторів в процесі окисної конверсії метанолу в формальдегід / А. М. Бутенко, О. Я. Лобойко, Н. О. Кириллова, О. І. Русінов // Вопросы химии и химической технологии. — 2010. — № 2.— С. 90–93.
 35. Дослідження кінетики вилучення сполук ніколу (ІІ) з вторинної сировини сульфатною кислотою / Г. О. Юрченко, А. М. Бутенко // IV Міжнародна конференція студентів, аспірантів і молодих вчених з хімії та хімічної технології : збірка тез доп., Київ, 4–6 квіт. 2012 р. — Київ, 2012. — С. 58.
 36. Дослідження кінетики процесу дезактивації срібних каталізаторів / А. М. Бутенко, А. С. Савенков, С. Е. Отводенко, М. В. Кряжева // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : доповіді Х міжнар. наук.– практ. конф. (анотації), м. Харків, 16–17 трав. 2002 р. — Харків, 2002. — С. 275–276. — *
 37. Дослідження кінетичних параметрів процесу вилучення нікол (II) гідроксиду буферним розчином амоніаку й амоній хлориду / Г. О. Юрченко, А. М. Бутенко // Восточно–Европейский журнал передовых технологий. — 2012. — № 5/6 (59). — С. 33–36. — *
 38. Дослідження кінетичних параметрів процесу вилучення нікол (II) гідроксиду буферним розчином амоніаку й амоній хлориду / Г. О. Юрченко, А. М. Бутенко, А. О. Лавренко, М. А. Блінков // Вестник Нац. техн. ун-та «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков, 2013. — Вып. 26 (999) : Новые решения в современных технологиях : темат. вып. — С. 105–109. — *
 39. Дослідження об’ємного співвідношення водню до формальдегіду у реакції окисної конверсії метанолу / А. М. Бутенко, С. Е. Отводенко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : матер. XVII Міжнар. наук.–практ. конф., 20–22 трав. 2009 р. : 2 ч. — Харків : НТУ «ХПІ», 2009. — Ч. І. — С. 562. — *
 40. Дослідження процесу завуглецювання модифікованих каталізаторів СНП / А. М. Бутенко, С. Е. Отводенко, А. І. Русінов, А. С. Савенков // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : доповіді міжнар. наук.–практ. конф. (анотації), м. Харків, 20–21 трав. 2004 р. — Харків, 2004. — С. 444. — *
 41. Дослідження процесу сумісного осадження Fe(OH)3 та оксигеновмісних сполук хрому при одержанні каталізатора СТК / А. М. Бутенко, О. Л. Сінческул, В. О. Лобойко, Н. Б. Маркова, О. Ю. Момот // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : тези доп. XVIII міжнар. наук.–практ. конф., 12–14 трав. 2010 р. : 4 ч. — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — Ч. ІІ. — С. 245. — *
 42. Зависимость толщины и пористости слоя титана (IV) оксида, получаемого методом толстослойного анодирования, от состава активатора / А. В. Дементий, А. Н. Бутенко, А. Я. Лобойко // Вестник Нац. техн. ун-та «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков, 2013. — Вып. 64 (1037) : Химия, химическая технология и экология : темат. вып. — С. 29–33. — *
 43. Загальна хімія : навч. посібник / А. М. Бутенко, В. І. Булавін, Т. П. Ярошок, Т. А. Оприщенко, І. М. Рищенко, В. М. Черкашин, М. В. Ведь, А. І. Копейкіна, В. О. Ветров, Г. Г. Черненко, В. П. Слинько, Ф. А. Васютін ; Ін-т змісту і методів навч. ХДПУ. — Київ : ІЗМН, 1997. — 390 с. : іл., табл. — *
 44. Залежність мікротвердості вторинної вольфрамвмісної сировини від складу охолоджувальної суміші / В. В. Резніченко, А. М. Бутенко, О. Я. Лобойко, Н. Б. Маркова // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : матер. XVII Міжнар. наук.–практ. конф., 20–22 трав. 2009 р. : 2 ч. — Харків : НТУ «ХПІ», 2009. — Ч. І. — С. 587. — *
 45. Залежність середнього розміру подрібнених часток вторинної вольфрамвмісної сировини від швидкості співударяння / В. В. Резніченко, А. М. Бутенко, О. Я. Лобойко // Інтегровані технології та енергозбереження. — 2009. — № 4. — С. 25—29. — * 
 46. Застосування процесу сумісного осадження вихідних компонентів при одержанні каталізатора СТК / О. Л. Сінческул, А. М. Бутенко, О. Я. Лобойко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : матеріали XVI Міжнар. наук.–практ. конф., 4–6 черв. 2008 р. : 2 ч. — Харків, 2008. — Ч. І. — С. 497. — *
 47. Здобування ферум метагідроксиду та його генезис в технології виробництва каталізатора СТК / А. М. Бутенко, О. Л. Сінческул, В. О. Лобойко, Н. Б. Маркова // Восточно–Европейский журнал передовых технологий. –– 2009. — № 5/5 (41). –– С. 17–21. –– *
 48. Золь-гель композиции полифункционального назначения : монография / Г. Д. Семченко, И. Ю. Шутеева, А. Н. Бутенко, О. Н. Борисенко, Е. Е. Старолат, В. Н. Николаенко, В. В. Повшук ; ред. Г. Д. Семченко ; Нац. техн. ун-т «Харьковский политехн. ин-т». — Харьков : Радуга, 2011. — 240 с.
 49. Изотермический метод определения кинетических параметров выжигания углерода / А. Н. Бутенко, М. В. Кряжева, А. С. Савенков, А. И. Русинов // Вопросы химии и химической технологии. — 2003. — № 1. — С. 131–133.
 50. Изучение удельной поверхности трегерных серебряных катализаторов, используемых для окисления метанола в метаналь / А. Н. Бутенко // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. — Харьков, 1998. — Вып. 18. — С. 59–61. — *
 51. Исследование влияния меди на свойства катализаторов СНП / А. Н. Бутенко, С. Э. Отводенко, А. И. Русинов, А. С. Савенков // Вопросы химии и химической технологии. — 2004. — № 1. — С. 23–26. — *
 52. Исследование каталитических свойств модифицированных кобальтом серебряных катализаторов в процессе окисления метанола в формальдегид / А. Н. Бутенко, С. Э. Отводенко, А. И. Русинов, А. С. Савенков // Интегрированные технологии и энергосбережение. — 2004. — № 1. — С. 89–93. — *
 53. Исследование кинетики выщелачивания Са3(РО4)2 из обедненного фосфорита при приготовлении алюмосиликатного носителя / А. Н. Бутенко, М. В. Кряжева, С. Э. Отводенко, А. С. Савенков // Вісник Нац. техн. технологии. — 2004. — № 6. — С. 61–65.
 54. Исследование кинетики выщелачивания СаСО3 из обедненного фосфорита при приготовлении носителя для серебряного катализатора технологии формальдегида / А. Н. Бутенко, С. Э. Отводенко, А. С. Савенков // Восточно–Европейский журнал передовых технологий. — Харьков, 2005. — № 3/1 (15). — С. 38–40.
 55. Исследование кинетических закономерностей работы сереброникелевых контактов производства формальдегида / А. Н. Бутенко, С. Э. Отводенко, А. И. Русинов, А. С. Савенков // Вестник нац. техн. ун-та «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков, 2003. — Вып. 13 : Химия, химическая технология и экология : темат. вып. — С. 98–102. — *
 56. Исследование контактов окислительной конверсии метанола в формальдегид / А. Н. Бутенко, С. Э. Отводенко, А. С. Савенков // Интегрированные технологии и энергосбережение. — 2006. — № 4. — С. 80–84. — *
 57. Исследование образцов серебряного катализатора, модифицированного никелем, с использованием дериватографа и кинетических моделей / А. Н. Бутенко, С. Э. Отводенко, А. С. Савенков // Вестник науки и техники. — Харьков, 2005. — № 4 (23). — С. 61–66. — *
 58. Исследование окисления SO2 на окиси хрома с добавками окиси цезия / Н. Ф. Клещев, Н. Е. Кучеренко, А. Г. Воротников, А. Н. Бутенко, В. Д. Судейченко // Вестник Харьковского политехнического института. — Харьков, 1977. — Вып. 126 : Технология неорганических веществ, вып. 8. — С. 11–12. — *
 59. Исследование поверхности наносного серебряного катализатора для окисления метанола в формальдегид / А. Н. Бутенко, Е. С. Лисогор, А. С. Савенков, А. И. Русинов // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. — Харьков, 1998. — Вып. 11. — С. 30–34. — *
 60. Исследование процесса восстановления соединений никеля (II) твердым комплексным восстановителем / В. А. Лобойко, А. Н. Бутенко, А. А. Юрченко, Т. А. Довбий, А. А. Лавренко // Восточно–Европейский журнал передовых технологий. — 2013. — № 3/6 (63). — С. 59–62. — *
 61. Исследование процесса выщелачивания FeS2 из обедненного фосфорита при приготовлении носителя для Ag– катализатора промышленного синтеза метаналя / А. Н. Бутенко, С. Э. Отводенко, А. С. Савенков, А. В. Роменский // Вестник Нац. техн. ун-та «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков, 2005. — Вып. 57 : Новые решения в современных технологиях : темат. вып. — С. 72–76.— *
 62. Исследование процесса дезактивации серебряных катализаторов за счет зауглероживания / А. Н. Бутенко, А. С. Савенков, С. Э. Отводенко, М. В. Кряжева // Тезисы докл. ІІІ Украинской науч.–техн. конф. по катализу «Укркатализ ІІІ». — Славяногорск, 2002. — С. 56–58.
 63. Исследование серебропалладиевых катализаторов окислительного дегидрирования метанола / А. Н. Бутенко, Отводенко С. Э., Русинов А. И., Роменский А. В. // Вестник Нац. техн. ун-та «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков, 2004. — Вып. 13 : Химия, химические технологии и экология : темат. вып. — С. 41–46. — *
 64. Исследование серебряных катализаторов получения формальдегида, нанесенных на алюмосиликатный носитель / А. Н. Бутенко, С. Э. Отводенко, А. И. Русинов, А. С. Савенков // Интегрированные технологии и энергосбережение. — 2004. — № 4. — С. 71–75. — *
 65. Исследования кинетики процесса дезактивации катализаторов из компактного серебра / С. Э. Отводенко, А. Н. Бутенко, А. С. Савенков, М. В. Кряжева // Благородные и редкие металлы : труды Четвертой междунар. конф. «БРМ–2003», г. Донецк, 22–26 сент. 2003 г. — Донецк : Изд-во ДонНТУ, 2003. — С. 427–429.
 66. Исследования Co-Cr катализаторов нанесенного типа, полученных с применением керамических носителей / Г. С. Привалова, С. И. Авина, А. Я. Лобойко, А. Н. Бутенко // Хімічні проблеми сьогодення (ХПС-2018) : зб. тез доп. 1-ї Міжнар. (11-ї Української) наук. конф. студ., асп. і молодих учених, 27-29 березня 2018 р. / Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса ; відповід. ред. О. М. Щендрик. — Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. — С. 262.
 67. История, проблемы и перспективы железохромового катализатора конверсии оксида углерода (II) / А. Я. Лобойко, Е. А. Михайлова, Н. Б. Маркова, А. Н. Бутенко, М. И. Ворожбиян, А. Л. Синческул, Б. К. Гармаш // Вопросы химии и химической технологии. — 2009. — № 6. — С. 116–128.
 68. К вопросу изыскания высокотемпературных оксидных катализаторов окисления сернистого ангидрида / Н. Ф. Клещев, Н. Е. Кучеренко, А. Н. Бутенко, Н. М. Гороховатская, Н. М. Воробьева // Вестник Харьковского политехнического института. — Харьков, 1983. — № 200, вып. 11 : Химическая технология неорганических веществ. — С. 56–58. — *
 69. Катализаторы конверсии метанола в формальдегид с пониженным содержанием серебра / А. И. Русинов, А. Н. Бутенко, А. С. Савенков, М. В. Кряжева // Сучасні проблеми каталізу : тези доп. Симпозіуму, 31 серп. – 3 вер. 2000 р. — Донецьк, 2000. — С. 77.
 70. Катализаторы окисления метанола в формальдегид с пониженным содержанием серебра / А. Н. Бутенко, А. И. Русинов, А. С. Савенков // Труды второй Междунар. конф. «Благородные и редкие металлы» (БРМ–97). — Донецк, 1997. — Ч. 3. — С. 125–126.
 71. Каталитическое окисление метанола на медьсодержащих катализаторах / А. И. Русинов, В. В. Кутовой, А. Н. Бутенко // Тезисы докл. 14 Всесоюзн. науч.–техн. конф. по технологии неорганических веществ и минеральных удобрений, Львов, 25–27 мая, 1988. — Львов, 1988. — Ч. 3. — С. 151.
 72. Каталізатори в технології неорганічних речовин : монографія / Л. Л. Товажнянський, О. Я. Лобойко, А. М. Бутенко, Г. І. Гринь, І. О. Слабун, М. В. Кошовець, А. С. Савенков, В. І. Тошинський ; ред. : Л. Л. Товажнянський, О. Я. Лобойко ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2013. — 220 с. : рис., табл. — *
 73. Кинетика окисления метанола на малосеребряных катализаторах / А. И. Русинов, А. Н. Бутенко, А. С. Савенков, М. В. Кряжева // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. — Харьков, 1999. — Вып. 33 : Химия, химические технологии и экология. — С. 73–77. — *
 74. Кинетика окислительного дегидрирования метанола в формальдегид на сереброкобальтовых катализаторах / А. Н. Бутенко, С. Э. Отводенко, А. И. Русинов, А. С. Савенков // Вестник Нац. техн. ун-та «Харьк. политехн. инт». — Харьков, 2004. — Вып. 29 : Химия, химические технологии и экология : темат. вып. — С. 162–166. — *
 75. Кинетика процесса аммиачного выщелачивания соединений никеля из отработанных железо-никелевых аккумуляторов / А. А. Юрченко, А. Н. Бутенко, А. Я. Лобойко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий = Eastern-Еuropean journal of enterprise technologies. — 2011. — № 3/6 (51). — С. 7-10.
 76. Кинетика процесса восстановления нитрата серебра при приготовлении катализаторов СНП / М. В. Кряжева, А. Н. Бутенко, А. С. Савенков // Вестник нац. техн. ун-та «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков, 2002. — Вып. 16 : Химия, химическая технология и экология : темат. вып. — С. 51–54. — *
 77. Кинетика процесса кислотного выщелачивания соединений никеля (ІІ) из вторичного сырья / А. А. Юрченко, А. Н. Бутенко // Вестник Нац. техн. ун-та «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков, 2012. — Вып. 44 (950) : Новые решения в современных технологиях : темат. вып. — С. 113–118. — *
 78. Кинетика процесса осаждения катионов никеля (II) / А. М. Бутенко, Г. А. Юрченко // Научная периодика славянских стран в условиях глобализации : матер. Междунар. науч. конф., г. Киев, 10–12 окт. 2012 г. — Киев, 2012. — С. 35–36.
 79. Кинетика химических реакций. Химическое равновесие : метод. указания для выполнения контр. работы / сост. А. Н. Бутенко ; Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков, 2006. — 63 c.
 80. Кинетические исследования процесса дезактивации серебряных катализаторов / А. Н. Бутенко, А. С. Савенков, С. Э. Отводенко, М. В. Кряжева // Вестник нац. техн. ун-та «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков, 2002. — Вып. 2, т. 2 : Химия, химическая технология и экология : темат. вып. — С. 121–125. — *
 81. Кинетические исследования процесса получения метаналя на катализаторах «серебро на пемзе», модифицированных медью / А. Н. Бутенко, С. Э. Отводенко, А. И. Русинов, А. С. Савенков // Интегрированные технологии и энергосбережение. — 2004. — № 1. — С. 68–71. — *
 82. Кількісні характеристики процесу навуглецювання Ag/пемза каталізатора в окисній конверсії метанолу у формальдегід / А. М. Бутенко, Н. О. Кіріллова, О. Я. Лобойко, О. І. Русінов // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. — Харків : НТУ «ХПІ». — 2011. — Вып. 27 : Хімія, хімічна технологія та екологія : темат. вип. — С. 158–163.
 83. Кінетика вищолочення сполук магнію з відпрацьованих каталізаторів АНП / А. М. Бутенко, М. В. Кряжева, А. С. Савенков, С. Е. Отводенко // Вестник Нац. техн. ун-та «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков, 2008. — Вып. 13 : Химия, химическая технология и экология : темат. вып. — С. 138–143. — *
 84. Кінетика процесу каталітичного окислення метанолу у формальдегід / О. І. Русінов, А. М. Бутенко, А. С. Савєнков, О. С. Лісогор // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. — Харьков, 1998. — Вып. 11. — С. 24–29. — *
 85. Кінетика сульфатного вилучення сполук ніколу (ІІ) із вторинної сировини / Г. О. Юрченко, А. М. Бутенко // Вісник Нац. техн. ун-ту «Харк. політехн. ін-т». — Харків, 2012. — Вып. 50 (956) : Нові рішення в сучасних технологіях : темат. вип. — С. 102–106. — *
 86. Кінетичні параметри дезактивації малоконцентрованих каталізаторів із срібла виробництва формальдегіду / А. М. Бутенко, А. С. Савенков, С. Е. Отводенко, М. В. Кряжева // Хімічна промисловість України. — 2003. — № 2 (55). — С. 14–17. — *
 87. Кінетичні параметри реакції одержання металічного нікелю з його оксалату / В. В. Резніченко, А. М. Бутенко, Г. М. Резніченко, В. О. Лобойко, Г. О. Юрченко // Інтегровані технології та енергозбереження. — 2013. — № 1. — С. 105–109. — * 
 88. Кристаллизация галита из природных рассолов и борьба с ней / В. И. Шагайденко, Д. Е. Громов, А. Н. Бутенко // Химическая технология. — 1990. — № 2. — С. 60—62. — *
 89. Кристаллизация неорганических солей из природных рассолов на различных поверхностях / В. И. Шагайденко, А. Н. Бутенко, В. И. Булавин // Тезисы докл. 14 Всесоюзн. науч.–техн. конф. по технологии неорганических веществ и минеральных удобрений, Львов, 25–27 мая, 1988. — Львов, 1988. — Ч. 3. — С. 150.
 90. Малосеребряный катализатор производства формальдегида / А. Н. Бутенко, А. И. Русинов, В. В. Кутовой // Труды Междунар. семинара «Актуальные проблемы производства катализаторов и промышленного катализа» (Катализ– 94). — СПб ; Новосибирск, 1994. — Ч. 2. — С. 125–129.
 91. Малосеребряный катализатор СНП / А. Н. Бутенко, А. И. Русинов, А. С. Савенков, М. В. Кряжева // Тезисы докл. ІІ Междунар. науч.–техн. конф. «Актуальные проблемы химии и химической технологи» (Химия–99), г. Иваново, 11–13 мая 1999 г. — Иваново, 1999. — С. 172–173.
 92. Математическая модель дезактивации серебряных катализаторов окислительной конверсии метанола в формальдегид / А. Н. Бутенко, С. Э. Отводенко, М. В. Кряжева, А. С. Савенков // Вестник нац. техн. ун-та «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков, 2001. — Т. 2, вып. 23 : Химия, химическая технология и экология : темат. вып. — С. 32–35. — *
 93. Математическая модель модифицирования серебряных катализаторов технологии формальдегида / С. Э. Отводенко, А. Н. Бутенко, А. С. Савенков, Н. М. Дмитриев, И. М. Рыщенко // Восточно–Европейский журнал передовых технологий. — 2005. — № 6/2 (18). — С. 196–198.
 94. Методические указания для выполнения контрольной работы по теме «Важнейшие понятия и стехиометрические законы химии» / сост. : А. Н. Бутенко [и др.]. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2003. — 59 с.
 95. Свойства сереброникелевых катализаторов СНП / А. Н. Бутенко, С. Э. Отводенко, Т. Д. Рыщенко, А. И. Русинов, М. В. Кряжева // Інтегровані технології та енергозбереження. — 2003. — № 4. — С. 69–74.
 96. Методические указания для выполнения контрольной работы по теме «Строение атома» : для слушателей подгот. курсов / сост. : А. Н. Бутенко [и др.] ; Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2004. — 56 с.
 97. Методические указания для выполнения контрольной работы по теме «Кинетика химических реакций. Химическое равновесие» по курсу «Химия» : для подгот. отд. и подгот. курсов / сост. : А. Н. Бутенко, А. И. Русинов, В. И. Булавин, И. М. Рыщенко, А. В. Крамаренко ; Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2006. — 64 с. — *
 98. Методические указания для выполнения контрольной работы по теме «Основные классы неорганических веществ» по курсу «Химия» : для подгот. отд. и подгот. курсов / сост. : А. Н. Бутенко, А. И. Русинов, В. И. Булавин, И. М. Рыщенко, А. В. Крамаренко, М. В. Кряжева ; Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2006. — 120 с. — *
 99. Методические указания для выполнения контрольной работы по теме «Растворы» по курсу «Химия» : для подгот. отд. и подгот. курсов / сост. : А. Н. Бутенко, В. И. Булавин, И. М. Рыщенко, А. В. Крамаренко, М. Н. Волобуев ; Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2006. — 60 с. — *
 100. Методические указания для выполнения контрольной работы по теме «Химическая связь и строение простейших молекул» по курсу «Химия» : для подгот. отделения и подгот. курсов / сост. : А. Н. Бутенко, В. И. Булавин, А. И. Русинов, И. М. Рыщенко, А. В. Крамаренко ; Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2010. — 107 с. : рис.
 101. Методичні вказівки для самостійних та практичних робіт за темою «Хімічна кінетика та рівновага» : для студ. хімічних та нехімічних спец. усіх форм навчання / уклад. : А. М. Бутенко, В. І. Булавін, І. М. Рищенко, О. Е. Гущін, М. В. Кряжева, О. І. Русінов ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2006. — 60 с. — *
 102. Методичні вказівки для самостійних та практичних робіт за темою «Основні хімічні поняття та закони» : для студ. хімічних та нехімічних спец. усіх форм навчання / уклад. : А. М. Бутенко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — 72 с.
 103. Методичні вказівки до виконання самостійних занять та дослідів з лабораторної роботи за темою «Гомогенні рівноважні процеси в розчинах електролітів» : для студ. хімічних та нехімічних спец. усіх форм навч. / уклад. : А. М. Бутенко, І. І. Степанова, О. І. Русінов ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2008. — 59 с.
 104. Методичні вказівки до виконання самостійних та практичних занять за темою «Енергетика хімічних процесів» : для студ. усіх спец. денної форми навчання / уклад. : А. М. Бутенко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. інт». — Харків : НТУ «ХПІ», 2007. — 87 с.
 105. Методичні вказівки до виконання самостійної і лабораторної роботи за темою «Приготування розчинів заданої концентрації» : для студ. усіх спец. денної форми навч. / уклад. : А. М. Бутенко, В. І. Булавін, І. І. Степанова, І. М. Рищенко, Т. В. Школьнікова, О. І. Русінов ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2007. — 44 с. : табл. — *
 106. Модифицированный серебряный катализатор для окислительной конверсии метанола в формальдегид / А. Н. Бутенко, А. С. Савенков // Журнал прикладной химии. — 2000. — Т. 73, вып. 11. — С. 1856–1860.
 107. Модифікатори і носії срібного каталізатора синтезу метаналю / А. М. Бутенко, Г. Д. Семченко, О. І. Русінов // Вопросы химии и химической технологии. — 2009. — № 5. — С. 100–104.
 108. Модифікований алюмосилікатний носій срібного каталізатора конверсії метанола в метаналь / А. М. Бутенко, О. І. Русінов // Зб. тез доп. ІХ Міжнар. наук. конф. студентів та молодих учених «Політ 2009. Сучасні проблеми науки». — Київ : «НАУ–друк», 2009. — С. 293. — Доступна електрон. версія. 133. Нікол із вторинної вольфрамвмісної сировини. Особливості здобування / В. В. Резніченко, А. М. Бутенко, Н. Б. Маркова, О. Я. Лобойко // Хімічна промисловість України. — 2009. — № 4. — С. 3–6. — *
 109. Модифіковані срібні каталізатори окисної конверсії метанолу у формальдегід / Л. Л. Товажнянський, А. М. Бутенко, О. Я. Лобойко, О. І. Русінов, Г. І. Гринь // Вопросы химии и химической технологии. — 2013. — № 5. — С. 132–136. — * 
 110. Модифікування носія срібного каталізатора окиснення метанолу надпероксидами лужних металів / А. М. Бутенко, О. І. Русінов, С. Е. Отводенко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : матеріали XVI Міжнар. наук.–практ. конф., 4–6 черв. 2008 р. : 2 ч. — Харків, 2008. — Ч. І. — С. 477. — *
 111. Новое в технологии и регенерации низкосеребряных наносных катализаторов синтеза формальдегида / М. В. Кряжева, А. Н. Бутенко, А. С. Савенков // Современные проблемы технологии неорганических веществ : сб. науч. трудов Междунар. науч.–техн. конф. — Одесса, 2001. — Т. 2. — С. 101–103.
 112. О кинетических и некоторых других параметрах процесса окисления аммиака до оксида азота (ІІ) на нанесенных неплатиновых катализаторах / А. Н. Бутенко, А. А. Юрченко // Вестник Нац. техн. ун-та «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков, 2010. — Вып. 10 : Химия, химическая технология и экология : темат. вып. — С. 109–112. — *;
 113. О критических условиях воспламенения неплатиновых катализаторов окисления аммиака / А. Н. Бутенко, В. Д. Судейченко, Н. П. Левшин, Н. И. Голобородько // Вестник Харьковского политехнического института. — Харьков, 1977. — Вып. 126, вып. 8 : Технология неорганических веществ. — С. 7–9. — *
 114. О методах формирования научного мировоззрения студентов при изучении курса общей химии / Ю. В. Бирюков, В. И. Булавин, А. Н. Бутенко, Н. М. Редько // Вестник Харьковского политехнического института. — Харьков, 1988. — № 253, вып. 3 : Научно–методические проблемы активизации познавательной деятельности студентов. — С. 13–15. — *
 115. О новом аспекте применения композиции СОК 15М / А. И. Русинов, Б. А. Юдин, А. Н. Бутенко // Вестник Харьковского политехнического института. — Харьков, 1988. — № 260, вып. 12 : Технология неорганических веществ. — С. 70–72.
 116. О температурных особенностях извлечения воды из слабополярных жидкостей твёрдыми адсорбентами / Н. А. Блинков, А. Н. Бутенко, В. И. Булавин, В. В. Резниченко // Вестник Нац. техн. ун-та «Харьк. политех. ин-т». — Харьков, 2014. — № 52 (1094) : темат. вып. : Химия, химическая технология и экология. — С. 3–10. — *
 117. Общая химия в задачах и тестах : учеб. пособие : для выпускников сред. учеб. заведений и абитуриентов хим. специальностей вузов / А. Н. Бутенко, В. И. Булавин, И. М. Рыщенко, Г. И. Гурина, А. И. Русинов ; Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков : Підручник НТУ «ХПІ», 2014. — 664 с. : рис. — *
 118. Одержання каталізатора СТК сумісним осадженням компонентів / О. Л. Сінческул, А. М. Бутенко, О. Я. Лобойко // Вестник Нац. техн. ун-та «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков, 2008. — № 33 : Химия, химическая технология и экология : темат. вып. — С. 128–133. — *
 119. Окисление метанола в формальдегид на серебряных катализаторах / Е. С. Лисогор, А. Н. Бутенко, А. С. Савенков, А. И. Русинов // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. — Харьков, 1998. — Вып. 11. — С. 34–38. — *
 120. Окиснення метанолу у формальдегід на срібному каталізаторі. Особливості перебігу реакції / А. М. Бутенко, В. І. Тошинський, Г. К. Андрєєв, О. І. Русінов // Хімічна промисловість України. — 2009. — № 5. — С. 7–12. — *
 121. Определение энергии активации по температуре зажигания катализатора / П. А. Козуб, А. Н. Бутенко, А. С. Савенков, М. В. Кряжева // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. — Харьков, 2000. — Вып. 105 : Химия, химические технологии и экология. — С. 42–46. — *
 122. Оптимизация процесса регенерации катализаторов СНП производства формальдегида / А. В. Роменский, М. В. Кряжева, А. Н. Бутенко, А. И. Русинов // Вестник Белгородского государственного технологического университета имени В. Г. Шухова. — Белгород, 2004. — № 8. — С. 121–123.
 123. Основи загальної хімії : навч. посібник : для студ. вищих навч. закл. / В. І. Булавін, А. М. Бутенко, М. М. Волобуєв ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2008. — 192 с. : табл. — *
 124. Особенности методики применения ЭВМ при изучении курса общей и неорганической химии / В. Г. Иванов, А. Н. Бутенко // Вестник Харьковского политехнического института. — Харьков, 1986. — № 233, вып. 2 : Научно–методические проблемы активизации познавательной деятельности студентов. — С. 35–38. — *
 125. Особливості процесу коксовідкладення на срібних нанесених каталізаторах / А. М. Бутенко [та ін.] // Тези доп. 19-ї Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я» (MicroCAD–2011), 1-3 червня 2011 р. / ред. Л. Л. Товажнянський. — Харків : НТУ «ХПІ», 2011. — Ч. 2. — С. 234.
 126. Особливості термообробки вторинної вольфрамвмісної сировини / В. В. Резніченко, А. М. Бутенко, О. Я. Лобойко, Н. Б. Маркова // Збірка тез доповідей IІ Міжнародної (IV Всеукраїнської) науково–практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, Київ, 22–24 квіт. 2009 р. / уклад. О. В. Гайдай. — Київ, 2009. — С. 158.
 127. Особливості хімічного витягнення феруму із відпрацьованих виробів на основі вольфраму у присутності озону / А. М. Бутенко [та ін.] // Тези доп. 18-ї Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я» (MicroCAD–2010), 12-14 травня 2010 р. / ред. Л. Л. Товажнянський. — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — С. 244.
 128. Очистка сточных вод при производстве пищевых спиртов / А. В. Стрючкова, А. Н. Бутенко, А. Я. Лобойко, С. Э. Отводенко // II Університетська науково–практична студентська конференція магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» : тези доп., 25–27 берез. 2008 р. : 3 т. — Харків, 2008. — Т. 2. — С. 159–160. — *
 129. Получение наноразмерного порошка никеля из вторичного сырья / А. А. Юрченко, В. В. Бутенко // ХVIІІ Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених : тези доп., Харків, 27 черв. – 1 лип. 2011 р. / ХНУ ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2011. — С. 64.
 130. Про механізм конверсії метанолу в формальдегід на Ag–каталізаторі / А.  М. Бутенко, Г. К. Андрєєв, О. І. Русінов // Інтегровані технології та енергозбереження. — 2008. — № 3. — С. 82–87. — *
 131. Прогнозирование кинетических особенностей получения формальдегида на низкосеребряных трегерных катализаторах / А. Н. Бутенко, А. И. Русинов, А. С. Савенков, Е. С. Лисогор // Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье : сб. науч. трудов ХГПУ. — Харьков, 1998. — Вып. 6, ч. 3. — С. 25–29. — *
 132. Програма, методичнi вказiвки та контрольнi завдання для самостiйної роботи студентiв при вивченнi дисциплiни «Загальна хімія» : для студ. заочної форми навчання електроенерг. фак. / В. В. Кутовий ; упоряд. : Л. С. Світенко, В. І. Булавін, А. М. Бутенко ; Харк. держ. політехн. ун-т. — Харків : ХДПУ, 1995. — 72 с. : іл. — *
 133. Промислові випробування регенерованого «низько концентрованого» каталізатора СНП / М. В. Кряжева, А. М. Бутенко, О. В. Роменський // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : доповіді міжнар. наук.–практ. конф. (анотації), м. Харків, 20–21 трав. 2004 р. — Харків, 2004. — С. 457. — *
 134. Промышленные испытания сереброкобальтовых катализаторов технологии формальдегида / А. Н. Бутенко, С. Э. Отводенко, А. И. Русинов, А. В. Роменский // Интегрированные технологии и энергосбережение. — 2005. — № 3. — С. 83–88. — *
 135. Процес осадження катіонів ніколу (II) з амоніачного комплексу. Кінетичні параметри / А. М. Бутенко, Г. О. Юрченко // Хімічна промисловість України. — 2012. — № 5. — С. 3–6. — *
 136. Процес регенерації каталізатора парофазного окиснення метанолу. Особливості вилучення срібла / А. М. Бутенко, В. О. Лобойко, О. І. Русінов, Г. І. Гуріна // Хімічна промисловість України. — 2013. — № 5. — С. 18–21. — *
 137. Разработка новых катализаторов окисления метанола в формальдегид на основе серебра / А. Н. Бутенко, А. И. Русинов, Е. С. Лисогор, А. С. Савенков // Рефераты докладов ХVI Менделеевского съезда по общей и прикладной химии. — Москва, 1988. — Т. 2. — С. 251–252.
 138. Расчет кинетических параметров процесса получения формальдегида на пемзосеребряном катализаторе / А. И. Русинов, А. Н. Бутенко, А. В. Роменский, А. С. Савенков // Труды I Украинской науч.–техн. конф. по катализу. — Северодонецк, 1997. — С. 38–39.
 139. Расчет макрокинетики окисления метанола в формальдегид / А. Н. Бутенко, А. И. Русинов, А. С. Савенков, Е. С. Лисогор // Информационные технологии : наука, техника, технология, образование, здоровье (MicroCAD–97) : труды междунар. науч.–практ. конф., 12–14 мая 1997 г. — Харьков, 1997. — Т. 4. — C. 21–23. — *
 140. Регенерация серебряных катализаторов конверсии метанола / А. Н. Бутенко, А. С. Савенков, Е. С. Лисогор // Труды второй Междунар. конф. «Благородные и редкие металлы» (БРМ–97). — Донецк, 1997. — Ч. ІІІ. — С. 124–125.
 141. Регенерація срібного каталізатора окиснення метанолу / А. М. Бутенко, А. С. Савенков, М. В. Кряжева, О. І. Русінов // Хімічна промисловість України. — 2002. — № 1 (48). — С. 20–22. — *
 142. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия образцов трегерного малосеребряного катализатора / А. Н. Бутенко // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. — 1998. — Вып. 18. — С. 56–58. — *
 143. Физико–химические исследования трегерных катализаторов конверсии метанола в метаналь / А. Н. Бутенко // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. — Харьков, 1998. — Вып. 18. — С. 62–66. — *
 144. Состав твердого адсорбента для получения альтернативной топливной композиции / А. Н. Бутенко, А. А. Юрченко, Н. А. Блинков // Технологический аудит и резервы производства. — 2013. — № 4 (2). — С. 25–27. — * 
 145. Спосіб відновлення каталізатора середньотемпературної конверсії карбон (II) оксиду водяною парою / О. Л. Сінческул, А. М. Бутенко, В. О. Лобойко, Н. Б. Маркова // Восточно–Европейский журнал передовых технологий. — 2011. — № 3/6 (51). — С. 69–71. — *
 146. Сравнительные термографические и кинетические исследования процесса восстановления каталитических элементов из их соединений в процессе приготовления модифицированных серебряных катализаторов / А. Н. Бутенко, С. Э. Отводенко, А. С. Савенков, А. В. Роменский // Вестник Нац. техн. ун-та «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков, 2005. — № 25 : Химия, химические технологии и экология : темат. вып. — С. 59–68. — *
 147. Структура каталізатора та технологічні показники процесу окиснювальної конверсії метанолу в метаналь / А. М. Бутенко // Хімічна промисловість України. — 1999. — № 5. — С. 23–27.
 148. Сутність механізму окисної конверсії метанолу у формальдегід на Ag/пемза каталізаторі / А. М. Бутенко, Г. К. Андрєєв, О. І. Русінов // Труды Одесского политехнического ун-та. — 2009. — № 2. — С. 215–221.
 149. Теоретические аспекты механизма образования комплексов никеля / А. Н. Бутенко, Г. А. Юрченко // Х Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії, 17–19 квіт. 2012 р. : матеріали конф. — Харків, 2012. — С. 101.
 150. Теоретические предпосылки механизма окислительной конверсии метанола в формальдегид / А. Н. Бутенко, Г. К. Андреев, С. Э. Отводенко, И. В. Жмуркова // Вестник Нац. техн. ун-та «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков, 2005. — № 52 : Химия, химическая технология и экология : темат. вып. — С. 45–51. — *
 151. Термическая переработка нефть– и железосодержащих промышленных отходов с получением товарной продукции / В. П. Ульянов, В. И. Булавин, А. Н. Бутенко // Интегрированные технологии и энергосбережение. — 2004. — № 3. — С. 48–53. — *
 152. Термическая регенерация катализаторов СНП в присутствии окислителей / А. Н. Бутенко, М. В. Кряжева, А. С. Савенков // Вестник нац. техн. ун-та «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков, 2002. — № 17 : Химия, химическая технология и экология : темат. вып. — С. 139–143. — *
 153. Термічна регенерація срібного каталізатора процесу окиснення метанолу в метаналь / А. М. Бутенко, А. С. Савенков, О. С. Лисогор, М. В. Кряжева // Хімічна промисловість України. — 2000. — № 6 (41). — С. 30–33. — *
 154. Термографические исследования процесса приготовления серебропалладиевого катализатора технологии формальдегида / А. Н. Бутенко, С. Э. Отводенко, М. В. Кряжева, А. Я. Лобойко // Вестник Нац. техн. ун-та «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков, 2006. — Вып. 25 : Химия, химическая технология и экология : темат. вып. — С. 143–148. — *
 155. Термография и кинетика химического восстановления каталитических элементов в процессе приготовления промотированных медью катализаторов СНП / С. Э. Отводенко, А. Я. Лобойко, А. Н. Бутенко, М. В. Кряжева, А. И. Русинов // Вестник Нац. техн. ун-та «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков, 2005. — № 43 : Новые решения в современных технологиях : темат. вып. — С. 4–9. — *
 156. Термодинамические особенности окисления аммиака до оксида азота (ІІ) на металлооксидных катализаторах / А. Н. Бутенко, А. Я. Лобойко, Г. С. Привалова // Інтегровані технології та енергозбереження. — 2015. — № 2. — С. 46–52. — *
 157. Технология производства фосфатных ингибиторов коррозии / С. А. Саломахина, Г. И. Гринь, А. Я. Лобойко, А. М. Бутенко // Вестник нац. техн. ун-та «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков, 2003. — № 14 : Химия, химическая технология и экология : темат. вып. — С. 106–111. — *
 158. Технологічні аспекти вилучення вольфраму із його вторинної сировини / В. В. Резніченко, Ю. В. Тітарчук, А. М. Бутенко, О. Я. Лобойко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : матеріали XVI Міжнар. наук.–практ. конф., 4–6 черв. 2008 р. : 2 ч. — Харків : НТУ «ХПІ», 2008. — Ч. І. — С. 491. — *
 159. Технологічні стадії комплексної переробки вторинної вольфрамвмісної сировини / В. В. Резніченко, Г. М. Резніченко, А. М. Бутенко // Праці Одеського політехнічного університету. — 2013. — Вип. 3. — С. 269–271. — *
 160. Технологічні та кінетичні параметри вилучення срібла із каталізаторів СНП. Дослідження / А. Н. Бутенко, М. В. Кряжева, А. С. Савенков // Хімічна промисловість України. — 2003. — № 3 (56). — С. 19–23. — *
 161. Технологія низькоконцентрованого наносрібного каталізатора одержання формальдегіду / Л. Л. Товажнянський, А. М. Бутенко, О. Я. Лобойко, Г. Д. Семченко, Г. І. Гринь // Современные проблемы нанокатализа : тезисы докл. Симпозиума с междунар. участием, 24–28 сент. 2012 г., Ужгород. — Киев, 2012. — С. 133–135.
 162. Технологія сумісного кислотного й амоніачного вилучення сполук нікелю з відпрацьованих залізо–нікелевих акумуляторів як спосіб їх переробки / Г. О. Юрченко, А. М. Бутенко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : тези доп. XIX Міжнар. наук.-практ. конф., 01–03 черв. 2011 р. : 4 ч. — Харків : НТУ «ХПІ», 2011. — Ч. ІІ. — С. 273. — *
 163. Удаление воды из слабополярных жидкостей твёрдыми адсорбентами / А. Н. Бутенко, И. М. Рыщенко, Н. А. Блинков // ScienceRise. — 2015. — № 1 (2). — С. 56–60. — *
 164. Физико–химические особенности дезактивации трегерных серебряных катализаторов получения формальдегида / А. Н. Бутенко, Е. С. Лисогор, А. С. Савенков, А. И. Русинов // Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье : сб. науч. трудов ХГПУ. — Харьков, 1998. — Вып. 6, ч. 3. — С. 30–34. — *
 165. Фізико–хімічні дослідження каталізатора СТК, який не містить сполук сульфуру / О. Л. Сінческул, А. М. Бутенко, Є. О. Михайлова, В. О. Лобойко // Вестник Нац. техн. ун-та «Харьк. политехн. ин-т. — Харьков, 2011. — № 65 : Химия, химическая технология и экология темат. вып. — С. 3–10. — *
 166. Фізико–хімічні основи і технології приготування та регенерації наносрібних каталізаторів одержання формальдегіду : дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 – технологія неорганічних речовин / Бутенко Анатолій Миколайович ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків, 2011. — 368 арк. : рис., табл. — *
 167. Фізико–хімічні основи і технології приготування та регенерації наносрібних каталізаторів одержання формальдегіду : автореф. дис. ... д–ра техн. наук : спец. 05.17.01 – технологія неорганічних речовин / Бутенко Анатолій Миколайович ; Нац. техн. ун–т «Харк. політехн. ін–т». — Харків, 2012. — 35 с. — *
 168. Формирование естественнонаучного мышления студента в процессе изучения химии / В. И. Булавин, А. Н. Бутенко, А. И. Русинов // Інженерія інноваційних технологій та вдосконалення фундаментальної освіти : матеріали Міжнар. наук.–практ. конф., 7–8 листоп. 2013 р. — Харків, 2013. — С. 30. — *
 169. Формування природничо–наукового мислення студентів з питань екології в процесі викладання курсу неорганічної хімії / В. І. Булавін, А. М. Бутенко, І. М. Рищенко // Інженерія інноваційних технологій та вдосконалення фундаментальної освіти : матеріали Міжнар. наук.–практ. конф., 7–8 листоп. 2013 р. — Харків, 2013. — С. 27. — *
 170. Характер вилучення феруму із відпрацьованих вольфрамвмісних інструментальних сплавів у присутності озону / В. В. Резніченко, А. М. Бутенко, О. Я. Лобойко // Труды Одесского политехнического университета. — 2009. — № 2. — С. 205–209.
 171. Химия – от школы к вузу : учеб. пособие / И. М. Рыщенко, А. Н.мБутенко, В. И. Булавин, Т. А. Оприщенко ; Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2002. — 296 с. — *
 172. Химия: от вопроса к ответу – путь к университету : учеб. пособие / И. М. Рыщенко, А. Н. Бутенко, В. И. Булавин, Т. А. Оприщенко ; Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2005. — 368 с. : ил. — *
 173. Хімія р4-елементів та їх сполук : навч. посібник / А. М. Бутенко [та ін.] ; заг. ред. А. М. Бутенко ; НТУ «ХПІ». — Харків : НТУ «ХПІ», 2016. — 240 с.
 174. Хімічна регенерація срібного каталізатора процесу окиснення метанолу в метаналь / А. М. Бутенко, А. С. Савенков, О. С. Лисогор, М. В. Кряжева // Хімічна промисловість України. — 2001. — № 1 (42). — С. 41–45. — *
 175. Хімія s–елементів : навч. посібник : для студ. хімічних спец. заоч. навчання / А. М. Бутенко ; Харк. держ. політехн. ун-т. — Харків : ХДПУ, 2000. — 224 с. : іл. — *
 176. Хімія s–елементів : навч. посібник : для студ. хімічних спец. заочного навчання / А. М. Бутенко. — 2 вид., доп. і перероб. — Харків : НТУ «ХПІ», 2002. — 246 с. — *
 177. Хімія р5 –елементів та їх сполук : навч. посібник / А. М. Бутенко, В. І. Булавін, І. М. Рищенко, Я. С. Марченко, Г. І. Гуріна, О. І. Русінов ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2011. — 240 с. — *
 178. Анализ термодинамических характеристик способов восстановления никеля из вторичного сырья / А. А. Юрченко, А. Н. Бутенко, В. А. Лобойко, А. В. Кобзев // Восточно–Европейский журнал передовых технологий. — 2012. — № 6/6. — С. 35–40. — *
 179. Экстракция соединений калия с поверхности отработанного малоконцентрированного катализатора СНП / А. Н. Бутенко, М. В. Кряжева, А. С. Савенков, А. И. Русинов, И. М. Рыщенко // Экология – образование, наука и промышленность : сб. докладов Междунар. науч.–метод. конф. — Белгород, 2002. — Ч. 3. — С. 40–44.
 180. Экстракция соединений натрия с поверхности отработанного малоконцентрированного катализатора СНП / М. В. Кряжева, А. Н. Бутенко, А. С. Савенков, А. И. Русинов // Вестник нац. техн. ун-та «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков, 2001. — № 20 : Химия, химическая технология и экология : темат. вып. — С. 33–36. — *

Список наукових видань іноземною мовою А. М. Бутенко

 1. Catalytic oxidation of methanol for formaldehyde / A. I. Rusinov, E. S. Lisagor, A. N. Butenko // Catalysis on EVE of the XXI century. Science and Engineering : Abstracts. — Novosibirsk, 1997. — Р. II. — Р. 166–167.
 2. Kinetics of catalytic oxidation of methanol for formaldehyde / A. I. Rusinov, A. S. Savenkov, A. N. Butenko // Proceedings of the first European congress on Chemical Engineering, Florence (Italy), 4–7 May 1997. — Florence, 1997. — P. 664–665.
 3. Semchenko G. D, Shuteev I. Yu., Butenko A. N, Borisenko O. N., Starolat E. E / Sol-gel composition of multifunctional appointment. — Kharkiv : Helios, 2011. — 240 p.

Список дисертацій А. М. Бутенко

 1. Подбор и исследование неплатиновых катализаторов окисления аммиака до окиси азота : дис. ... канд. техн. наук / Бутенко Анатолий Николаевич ; Харьк. политехн. ин-т. — Харьков, 1976. — 229 с. — *
 2. Подбор и исследование неплатиновых катализаторов окисления аммиака до окиси азота : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Бутенко Анатолий Николаевич ; Харьк. политехн. ин-т. — Харьков, 1976. — 20 с.

___________________________________________________________________

* — наявність видання у фонді науково–технічної бібліотеки НТУ «ХПІ»