Публікації про життя та діяльність Г. В. Коршуна

 1. Абраменко Л. М. Последняя обитель / Л. М. Абраменко // Крым 1920–1921 годы. — Киев, 2005. — С. 64.
 2. Булавин В. Петр Маркович Бугай / В. Булавин, Т. Мельник // Політехнік. — 2007. — № 3. — 9 лют. — Ресурс доступу : http://polytechnic.kpi.kharkov.ua/ViewArticle.asp?id=1336. — Назв. з екрану. — Дата звернення: 24.05.2022.
 3. Булавин В. Історія і сьогодення кафедри загальної та неорганічної хімії / В. Булавин, Т. Мельник // Політехнік. — 2010. — № 24-25. — 15 листоп. — Ресурс доступу : http://polytechnic.kpi.kharkov.ua/ViewArticle.asp?id=2961. — Назв. з екрану. — Дата звернення: 24.05.2022.
 4. Вернадский В. И. Дневники 1917–1921 / В. И. Вернадский // Январь 1920 — март 1921. — Киев, 1997.— С. 108, 111, 114, 115.
 5. Вернадський В. І. Листування з українськими вченими [Електронний ресурс] // Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. — Київ, 2012. — Т. 2, Кн. 2: Листування Д—Я, ч.1: Листування Д–Н. — С. 262. — Ресурс доступу : http://history.org.ua/LiberUA/978-966-02-6598-1/29.pdf. — Назв. з екрану. — Дата звернення: 24.05.2022.
 6. Волков В. А. Российская профессура XVIII – начала XX в. Химические науки / В. А. Волков, М. В. Куликова // Биографический словарь. — Санкт-Петербург, 2004. — С. 112.
 7. Історична спорідненість розвитку прикладних технічних наук : монографія / Е. К. Посвятенко, Е. К. Посвятенко, О. Є. Тверитникова, Н. І. Посвятенко, Т. В. Мельник ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2017. — 224 с.  
 8. Камчатний В. Г. Науково-освітній доробок професора І. П. Осипова (1855-1918 рр.) в галузі хімії : монографія / В. Г. Камчатний ; НТУ «ХПІ» . — Харків : Золоті сторінки, 2018. — С. 15, 30, 64, 96-97, 115, 123, 144, 158 (фото), 155-160. — *
 9. Коршун Георгий Васильевич [Электронный ресурс] // Википеди      Я. Свободная энциклопедия. — Ресурс доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A. — Назв. с экрана. — Дата обращения: 24.05.2022.
 10. Коршун Г. В. [Електронний ресурс] // Із плеяди ректорів [В. Камчатный, випускник НТУ «ХПІ»] Політехнік. — 2015. — № 14-15. — Ресурс доступу : http://polytechnic.kpi.kharkov.ua/ViewArticle.asp?id=4590. — Назв. з екрану. — Дата звернення: 24.05.2022.
 11. Коршун Юрій Васильович [Електронний ресурс] // Юніонпедія. — Ресурс доступу : https://uk.unionpedia.org/i/%D0%9A. — Дата звернення: 24.05.2022.
 12. Коршун Ю. В. // Профессора Таврического национального университета им. В. И. Вернадского / Сост. Ена В. Г., Бобков В. В., Лавров В. В. — Киев : Либідь, 2007. — С. 76–77.
 13. Ко́ршун Ю́рій (Гео́ргій) Васи́льович [Електронний ресурс] // ВікіпедіЯ. Вільна енциклопедія. — Ресурс доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A. — Назв. з екрану. — Дата звернення: 24.05.2022.
 14. Ко́ршун Ю́рій (Гео́ргій) Васи́льович [Електронний ресурс] // Енциклопедія сучасної України. — Ресурс доступу : https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5435. — Назв. з екрану. — Дата звернення: 24.05.2022.
 15. Листування з українськими вченими : До 150-річчя від дня народження видатного вченого і мислителя акад. В. І. Вернадського ; Вибр. наук. пр. акад. В. І. Вернадського / НАН України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України [та ін.] ; ред. рада : Б. Є. Патон (голова) [та ін.]. — Кн. 2 : Листування : Д-Я. ч. 1 : Д-Н / авт.-уклад. : О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. Ю. Афіані [та ін.]; редкол. : О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. — Київ, 2012. — 742 c. — *
 16. Мельник Т. В. Интеграция историко-химических знаний в образовательный процесс [Электронный ресурс] / Т. В. Мельник, В. И. Булавин // Інженерія інноваційних технологій та вдосконалення фундаментальної освіти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листопада 2013 р., м. Харків. — Харків : НТУ «ХПІ», 2013. — С. 68. 
 17. Мчедлов-Петросян Н. О. Юрий-Георгий Васильевич Коршун : к 130-летию со дня рождения [Электронный ресурс] // Вестник Харьковского национального университета. Сер. «Химия». — 2003. — Вип. 10 (33). — № 596. — С. 230—231. — Ресурс доступа : http://chembull.univer.kharkov.ua/archiv/2003/43.pdf. — Дата обращения: 24.05.2022.
 18. Создание химических школ университета и результаты их научных исследований / Л. Л. Товажнянский, А. Я. Лобойко, Г. И. Гринь, И. А. Слабун // Национальный технический университет «Харьков. политех. ин-т». 
 19. Соловьев В. О. Харьков. Энциклопедический словарь : справ. пособие / В. О. Соловьев, Л. В. Раенко. — Харьков : [б. и.], 2014. — 1021 с. 
 20. Тверитникова О. Є. Нариси історії розвитку прикладних технічних наук в Україні. З досвіду Харківського політехнічного інституту : монографія / О. Є. Тверитникова, Н. І. Посвятенко, Т. В. Мельник ; заг. ред. Е. К. Посвятенко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2015. — 272 с. 
 21. Фесенко В. Ю. Науково-дослідна діяльність професора Миколи Валяшка у галузі спектрографії / В. Ю. Фесенко // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Історія науки і техніки. — Харків : НТУ «ХПІ». — 2013. — № 48 (1021). — С. 181–182. 

Список складений станом на 15.06.2022 р.

​___________________________________________________________
* — наявність видання у фонді науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ»