Учені НТУ «ХПІ» — освіті, науці, промисловості: кращі видання

Двигуни внутрішнього згоряння

Двигуни внутрішнього згоряння : серія підручників у 6 т. Т. 5 : Екологізація ДВЗ / А. П. Марченко, І. В. Парсаданов, Л. Л. Товажнянський, А. Ф. Шеховцов ; Нац. техн. ун-т «Харківський політехнічний ін-т». — 2-ге вид. — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 348 с. : рис., табл. Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Марченко А. П., Парсаданов І. В., Товажнянський Л. Л., Шеховцов А. Ф.
 

Технологія формування команд в організаціях

Технологія формування команд в організаціях : навч. посібник / Л. М. Карамушка, О. Г. Романовський, О. А. Філь, В. О. Михайленко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології АПН України, Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Київ ; Харків : НТУ «ХПІ», 2011. — 184 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Карамушка Л. М., Романовський О. Г., Філь О. А, Михайленко В. О.
 

Багатокритерійна багатопараметрична оптимізація проточної частини осьових турбін з урахуванням режимів експлуатації

Бойко, А. В. Многокритериальная многопараметрическая оптимизация проточной части осевых турбин с учетом режимов эксплуатации : монография / А. В. Бойко, А. П. Усатый, А. С. Руденко ; Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков : Підручник НТУ «ХПІ», 2014. — 220 с. Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Бойко А. В., Усатий О. П., Руденко О. С.
 

Теорія та методи дослідження і випробування пластмас, клеїв і герметиків

Підгорна Л. П. Теорія та методи дослідження і випробування пластмас, клеїв і герметиків : навч. посібник / Л. П. Підгорна, Г. М. Черкашина, В. В. Лебедєв ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2012. — 268 с. 

 
 

Основи проектування теплотехнічних установок підприємств промисловості будівельних матеріалів

Основи проектування теплотехнічних установок підприємств промисловості будівельних матеріалів : навч. посібник / В. М. Кошельник, Ю. В. Шульгін, О. В. Кошельник, В. В. Соловей ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2013. — 216 с.

 

Дистанційне навчання. Основи, концепції, перспективи

Дистанційне навчання. Основи, концепції, перспективи : навч. посібник / І. О. Романенко, В. В. Калачова, Д. В. Сумцов, О. П. Сук ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — 284 с. : табл., рис.

 


Динаміка електромеханічних систем з нелінійним тертям

Клепиков В. Б. Динамика электромеханических систем с нелинейным трением : монография / В. Б. Клепиков  ; Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков : Підручник НТУ «ХПІ», 2014. — 408 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
 

Технологія фосфоровмісних добрив, кислот і солей

Технологія фосфоровмісних добрив, кислот і солей : підручник / І. М. Астрелін, Л. Л. Товажнянський, Г. І. Гринь, М. В. Кошовець, І. Г. Зезекало ; ред. Л. Л. Товажнянський ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т,. — Харків : Підручник НТУ  «ХПІ», 2011. — 288 с. : табл., рис.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
Астрелін І. М., Товажнянський Л. Л., Гринь Г. І., Кошовець М. В., Зезекало І. Г.
 

Нариси історії розвитку прикладних технічних наук в Україні. З досвіду Харківського політехнічного інституту

Тверитникова О. Є. Нариси історії розвитку прикладних технічних наук в Україні. З досвіду Харківського політехнічного інституту : монографія / О. Є. Тверитникова, Н. І. Посвятенко, Т. В. Мельник ; заг. ред. Е. К. Посвятенко ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». —  Xарків : НТУ «ХПІ», 2015. — 272 с.

 

Сторінки