Учені НТУ «ХПІ» — освіті, науці, промисловості: кращі видання

Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин. Економічна інтеграція України у світове господарство

Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин. Економічна інтеграція України у світове господарство : колективна монографія / редкол.: І. М. Посохов, П. Г. Перерва, О. Д. Матросов, В. Г. Дюжев, В. О. Матросова ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2016. — 450 с.: іл.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Посохов І. М., Перерва П. Г., Матросов О. Д., Дюжев В. Г., Матросова В. О.
 

Педагогіка розуміння як перспективний напрям розвитку вищої освіти

Педагогіка розуміння як перспективний напрям розвитку вищої освіти : навч. посібник / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, С. М. Резнік, Ж. Б. Богдан ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 260 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
 

Психологія: практикум

Психология: практикум : учеб. пособие для студ. техн. ун­-тов всех спец. / А. Г. Романовский, Т. В. Гура, О. А. Игнатюк, Н. С. Моргунова, О. А. Резван ; Нац. техн. ун­-т «Харьк. политехн. ин-­т». — Харьков : [Точка], 2014. — 184 с. : рис., табл.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Романовський О. Г., Гура Т. В., Ігнатюк О. А., Моргунова Н. С., Резван О. А.
 

Конфліктне спілкування в інженерній діяльності

Романовський О. Г. Конфліктне спілкування в інженерній діяльності : навч. посібник / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, Н. В. Підбуцька ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 293 с.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
 

Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками корпорацій

Посохов І. М. Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками корпорацій : монографія / І. М. Посохов. — Xарків : Слово, 2014. — 499 с.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Посохов І. М.
 

Електронна мікроскопія плівок, осаджених лазерним випаровуванням

Багмут А. Г. Электронная микроскопия пленок, осажденных лазерным испарением : монография / А. Г. Багмут ; Нац. техн. ун-т «Харьк. политн. ин-т». — Харьков : Підручник НТУ «ХПІ», 2014. — 304 с. : табл., рис. — Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
 

Формування регіональних міжгалузевих зв'язків на основі концепції технологічного реінжинірингу

Мехович С. А. Формирование региональных межотраслевых связей на основе концепции технологического реинжиниринга : монография / С. А. Мехович. — Харьков : Щедра садиба плюс, 2013. — 352 с. : табл. — (Инновационная экономика). Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Мехович С. А.
 

Елементи та пристрої квантової електроніки

Колесник Ю. І. Елементи та пристрої квантової електроніки : навч. посіб. / Ю. І. Колесник, A. B. Кіпенський. — Xарків : НТУ «ХПІ», 2016. — 320 с. — (Серія «Фізична та біомедична електроніка»). — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Колесник Ю. И., Кіпенський А. В.
 

Двигуни внутрішнього згоряння

Двигуни внутрішнього згоряння : серія підручників у 6 т. Т. 5 : Екологізація ДВЗ / А. П. Марченко, І. В. Парсаданов, Л. Л. Товажнянський, А. Ф. Шеховцов ; Нац. техн. ун-т «Харківський політехнічний ін-т». — 2-ге вид. — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 348 с. : рис., табл. Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Марченко А. П., Парсаданов І. В., Товажнянський Л. Л., Шеховцов А. Ф.
 

Сторінки