Учені НТУ «ХПІ» — освіті, науці, промисловості: кращі видання

Психологія: практикум

Психология: практикум : учеб. пособие для студ. техн. ун­-тов всех спец. / А. Г. Романовский, Т. В. Гура, О. А. Игнатюк, Н. С. Моргунова, О. А. Резван ; Нац. техн. ун­-т «Харьк. политехн. ин-­т». — Харьков : [Точка], 2014. — 184 с. : рис., табл.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Романовський О. Г., Гура Т. В., Ігнатюк О. А., Моргунова Н. С., Резван О. А.
 

Конфліктне спілкування в інженерній діяльності

Романовський О. Г. Конфліктне спілкування в інженерній діяльності : навч. посібник / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, Н. В. Підбуцька ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 293 с.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
 

Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками корпорацій

Посохов І. М. Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками корпорацій : монографія / І. М. Посохов. — Xарків : Слово, 2014. — 499 с.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Посохов І. М.
 

Електронна мікроскопія плівок, осаджених лазерним випаровуванням

Багмут А. Г. Электронная микроскопия пленок, осажденных лазерным испарением : монография / А. Г. Багмут ; Нац. техн. ун-т «Харьк. политн. ин-т». — Харьков : Підручник НТУ «ХПІ», 2014. — 304 с. : табл., рис. — Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
 

Формування регіональних міжгалузевих зв'язків на основі концепції технологічного реінжинірингу

Мехович С. А. Формирование региональных межотраслевых связей на основе концепции технологического реинжиниринга : монография / С. А. Мехович. — Харьков : Щедра садиба плюс, 2013. — 352 с. : табл. — (Инновационная экономика). Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Мехович С. А.
 

Елементи та пристрої квантової електроніки

Колесник Ю. І. Елементи та пристрої квантової електроніки : навч. посіб. / Ю. І. Колесник, A. B. Кіпенський. — Xарків : НТУ «ХПІ», 2016. — 320 с. — (Серія «Фізична та біомедична електроніка»). — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Колесник Ю. И., Кіпенський А. В.
 

Двигуни внутрішнього згоряння

Двигуни внутрішнього згоряння : серія підручників у 6 т. Т. 5 : Екологізація ДВЗ / А. П. Марченко, І. В. Парсаданов, Л. Л. Товажнянський, А. Ф. Шеховцов ; Нац. техн. ун-т «Харківський політехнічний ін-т». — 2-ге вид. — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 348 с. : рис., табл. Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Марченко А. П., Парсаданов І. В., Товажнянський Л. Л., Шеховцов А. Ф.
 

Технологія формування команд в організаціях

Технологія формування команд в організаціях : навч. посібник / Л. М. Карамушка, О. Г. Романовський, О. А. Філь, В. О. Михайленко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології АПН України, Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Київ ; Харків : НТУ «ХПІ», 2011. — 184 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Карамушка Л. М., Романовський О. Г., Філь О. А, Михайленко В. О.
 

Багатокритерійна багатопараметрична оптимізація проточної частини осьових турбін з урахуванням режимів експлуатації

Бойко, А. В. Многокритериальная многопараметрическая оптимизация проточной части осевых турбин с учетом режимов эксплуатации : монография / А. В. Бойко, А. П. Усатый, А. С. Руденко ; Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков : Підручник НТУ «ХПІ», 2014. — 220 с. Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Бойко А. В., Усатий О. П., Руденко О. С.
 

Сторінки