Учені НТУ «ХПІ» — освіті, науці, промисловості: кращі видання

Мотивація досягнення як умова конкурентоспроможності майбутнього фахівця

Мотивація досягнення як умова конкурентоспроможності майбутнього фахівця : навч.-метод. посібник для слухачів магістерських прогр. зі спец. «Адміністративний менеджмент» і «Педагогіка вищої школи» / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, Л. М. Грень, С. М. Резнік ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 56 с.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
 

Критерії та рівні розвитку конкурентоспроможності фахівця

Романовський О. Г. Критерії та рівні розвитку конкурентоспроможності фахівця : навч.-метод. посіб. для слухачів магістерської прогр. зі спец. «Адміністративний менеджмент» / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, С. М. Резнік ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т. — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 40 с.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
 

Основи методології активізації пізнавальної діяльності: теорія, практика, психологічний тренінг

Смоловик Р. Ф. Основы методологии активизации познавательной деятельности: теория, практика, психологический тренинг : монография / Р. Ф. Смоловик. — Харьков : [Смугаста типографія], 2015. — 312 с. : табл., рис.
 
 

Основи хімії біогенних елементів, біохімії і біофізики: практичний курс

Основи хімії біогенних елементів, біохімії і біофізики: практичний курс : навч. посібник / М. В. Ведь, Т. П. Ярошок, М. Д. Сахненко, Т. Ю. Орехова, В. І. Булавін ; ред. М. В. Ведь ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — 2-ге вид., випр. і доп. — Харків : НТУ «ХПІ», 2016. — 310 с. : табл., рис.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Ведь М. В., Ярошок Т. П., Сахненко М. Д., Орехова Т. Ю., Булавін В. І.
 

Відповідальність як педагогічна категорія

Пономарьов О. С. Відповідальність як педагогічна категорія : навч.-метод. посібник / О. С. Пономарьов, Н. В. Середа, М. К. Чеботарьов ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2013. — 172 с.
 
​Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
 

Недосконалості кристалічних решіток

Багмут А. Г. Несовершенства кристаллических решеток : сб. задач с подробными решениями / А. Г. Багмут, В. М. Косевич ; Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2015. — 72 с. : рис.  Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Багмут О. Г., Косевич В. М.
 

Психологія управлінської діяльності лідера

Психологія управлінської діяльності лідера : навчально-методичний посібник для магістрів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.18010013 «Педагогіка вищої школи»/ О. Г. Романовський, В. Є. Михайличенко, Л. М. Грень, А. Є. Книш ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2016. — 42 с. Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій
 

Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин. Економічна інтеграція України у світове господарство

Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин. Економічна інтеграція України у світове господарство : колективна монографія / редкол.: І. М. Посохов, П. Г. Перерва, О. Д. Матросов, В. Г. Дюжев, В. О. Матросова ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2016. — 450 с.: іл.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Посохов І. М., Перерва П. Г., Матросов О. Д., Дюжев В. Г., Матросова В. О.
 

Педагогіка розуміння як перспективний напрям розвитку вищої освіти

Педагогіка розуміння як перспективний напрям розвитку вищої освіти : навч. посібник / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, С. М. Резнік, Ж. Б. Богдан ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 260 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
 

Психологія: практикум

Психология: практикум : учеб. пособие для студ. техн. ун­-тов всех спец. / А. Г. Романовский, Т. В. Гура, О. А. Игнатюк, Н. С. Моргунова, О. А. Резван ; Нац. техн. ун­-т «Харьк. политехн. ин-­т». — Харьков : [Точка], 2014. — 184 с. : рис., табл.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Романовський О. Г., Гура Т. В., Ігнатюк О. А., Моргунова Н. С., Резван О. А.
 

Сторінки