Радіоекологія

Радіоекологія : підручник / Ю. Г. Масікевич, В. П. Шапорєв, В. Ф. Моїсєєв, В. Б. Байрачний, Н. М. Омельченко, Є. В. Манойло, А. Ю. Масікевич, В. М. Бабенко, І. В. Пітак, Н. Я. Хлистун, М. К. Черкашина, Р. А. Гольонко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Чернівці : Місто, 2018. — 450 с. : табл., рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарії НТУ «ХПІ».
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Масікевич Ю. Г., Шапорєв В. П., Моїсєєв В. Ф., Байрачний В. Б., Омельченко Н. М., Манойло Є. В., Масікевич А. Ю., Бабенко В. М., Пітак І. В., Хлистун Н. Я., Черкашина М. К., Гольонко Р. А.