Нормативно-правове забезпечення впровадження принципів академічної доброчесності

Нормативні документи Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут»
Законодавчі документи 
Публікації (книги, статті, методичні матеріали тощо) (список літератури)
Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : кол. моногр. / заг. ред.: Н. Г. Сорокіна, А. Є. Артюхов, І. О. Дегтярьова. — Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. — 169 с.
Академічна доброчесність. Аналітичний звіт та рекомендації : аналітична записка / уклад.: І. Єгорченко, М. Серебряков ; Проект «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія!». — 2018. — 37 с.
Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. фонд «Міжнарод. фонд дослідж. освіт. політики» ; заг. ред.: Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. — Київ ; Таксон, 2016. — 234 с.
Аналітична довідка за результатами досліджень практик академічної доброчесності у вищих навчальних закладах України / Міністерство освіти і науки України, Інститут освітньої аналітики. — Київ, 2016. — 43 с.
Десять принципів академічної доброчесності для викладачів : пер. з англ. / Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. — 2017. — 3 с.
Довідник з академічної доброчесності для школярів / уклад.: М. В. Григор’єва, О. І. Крикова, С. Г. Пєвко ; заг. ред. О. О. Гужва. — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. — 64 с.
Кудінов І. О. Основи наукового цитування. — Режим доступу : https://www.donnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/8/2019/08/Kudinov-I.O.-Osnovi-naukovogo-czituvannya.pdf.
Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності / упоряд.: В. Бахрушин, Є. Ніколаєв ; Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. — 2019. — 41 с.
Навчання студентів академічній доброчесності у бібліотеці ВНЗ : методичні поради / авт.-уклад.: Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редкол.: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; Українська бібліотечна асоціація. — Київ : УБА, 2016. — 39 с.
Основи академічного письма : методичні рекомендації та програма курсу / уклад.: Наталя Шліхта, Ірина Шліхта ; Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. — Київ, 2016. — 61 с.
Основи формування культури академічної доброчесності в бібліотеці : інформаційний огляд / авт.-уклад.: Якуніна Н. В., Чинюк А. А., Руденко Я. В. ; редкол.: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. О. Сербін ; Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Українська бібліотечна асоціація. — Київ : УБА, 2016. — 41 с. 
Плагіат у вищій освіті : послуги з написання студентських робіт на замовлення: аналіз ситуації у вищій освіті Великобританії та подальші кроки / Агенція забезпечення якості вищої освіти Великобританії. — 32 с. 
Плагіат у студентських роботах: методи виявлення та запобігання : метод. посібник / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; кол. авт.: Н. В. Стукало, К. В. Ковальчук, М. В. Литвин [та ін.]. — Дніпропетровськ, 2013. — 44 с.
Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат: інформаційний огляд / авт.-уклад.: А. Р. Вергун, Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редкол.: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; Українська бібліотечна асоціація. — Київ : УБА, 2016. — 36 с. 
Семененко Л. П. Академічна доброчесність — запорука якісної освіти / Семененко Лариса Петрівна // Роль бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу суспільства знань: технології, освіта, наука : зб. наук. пр. / Наук. б-ка Харків. держ. ун-ту харчування та торгівлі, Ф-т соц. комунікацій Харків. держ. акад. культури ; редкол. Л. Г. Бакуменко [та ін]. — Електрон. та текст. дані. — Харків, 2016. — С. 145–150. 
Серія Інфобюлетенів «Академічна доброчесність» (від SAIUP)
Фундаментальні цінності академічної доброчесності : пер. з англ. / Міжнародний центр академічної доброчесності. — 2019. — 39 с.
Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та етики для «чайників» / уклад. О. О. Гужва ; Інститут соціально-гуманітарних досліджень, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. — 2016. — 72 с.
Відеоматеріали
Презентації
Академічна доброчесність в дії [Електронний ресурс] : [презентація] / Сідляренко А.  // ХVІI Міжнародна школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті». — Дата публікації : 2020. — 32 слайди.
Главчева Ю. М. Запобігання та виявлення академічного плагіату: системи виявлення подібностей (формування критеріїв відбору) [Електронний ресурс] : [презентація] / Главчева Ю. М. // Електронний репозитарій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (eNTUKhPIIR). — Дата публікації : 2017. — 21 слайд.
Ільченко І. О. Мережеві ресурси для перевірки на плагіат [Електронний ресурс] : семінар-практикум : [презентація] / Ільченко І. О. // НБ Чернігів. нац. технол. ун-ту. — Дата публікації : 2018. — 21 слайд.
Курбатов С. Етичні принципи в академічній діяльності [Електронний ресурс] : [презентація] / Сергій Курбатов // Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Дата публікації : [2016]. — 9 слайдів.
Литвиновський Є. Ю. Академічна доброчесність – дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти [Електронний ресурс] : [презентація] / Литвиновський Є. Ю. // Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, Бібліотека. — Дата публікації : 2017. — 42 слайди. 
Семененко Л. П. Антиплагиатная интернет система StrikePlagiarism.com [Электронный ресурс] : [презентация] / Л. П. Семененко, Ю. Н. Главчева // Электронный репозитарий Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (eNTUKhPIIR) — Дата публикаци : 2016. — 20 слайдов.
Сошинська Я. Є. Культура академічної доброчесності: як сформувати компетентності бібліотекаря? [Електронний ресурс] : [презентація] / Сошинська Я. Є. ; ВГО «Українська бібліотечна асоціація» // Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, НБ ім. М. Максимовича. — Дата публікації : 2018. — 34 слайди.
Сценарії уроків та презентації «Академічна доброчесність»
Фініков Т. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету: потреба, книга, перспектива [Електронний ресурс] : [презентація] / Тарас Фініков // Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Дата публікації : [2016]. — 13 слайдів.
Онлайн -курси
Репозитарії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Електронний репозитарій кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої освіти у Національному технічному університеті «ХПІ»
Електронний репозитарії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

Національний репозитарій академічних текстів