Теорія і практика управління соціальними системами (ISSN 2078-7782)

Журнал виходить 4 рази на рік. Головний редактор проф. Романовський О. Г. Відповідальний секретар Мороз В. М. Кафедра «​Педагогіка і психологія управління соціальними системами»​, тел. 707-64-17.
 
Номери/випуски:
2018 №3 2018 №4
2019 №1 2019 №2 2019 №3 2019 №4
2020 №1 2020 №2 2020 №3 2020 №4
2021 №1 2021 №2 2021 №3 2021 №4
2022 №1 2022 №2 2022 №3 2022 №4
2023 №1      
ЗМІСТ
ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ І КУЛЬТУРИ
Романовський О.Г. Якість підготовки фахівців і формування національної еліти як проблеми філософії освіти
Пономаръов О.С., Артеменко М.Г. Філософія виробничої культури в системі корпоративних цінностей
Дольская O.A. Роль образования в процессе формирования субъекта социального идеала науки
Поддубная A.B. Социально-философская интерпретация информации
ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
Колесников М.П. Роль свободы в процессе развития и воспитания личности
Долгарев A.B. Роль и место культуры в совершенствовании управленческой деятельности
Гура Т.В. Особливості моделі професійної діяльності інженера-керівника в електромашинобудуванні
ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Ашеров А.Т., Шеховцова В.И. Метод определения структуры и содержания учебного материала, формирующего проектную культуру будущих инженеров-педагогов в процессе системо-технической подготовки
Кушнир O.A. Оценка эффективности методики диагностики и корригирования профессионально важных качеств будущих пилотов
Богдан Ж.Б. Теоретико-методологічний аналіз стилю педагогічної діяльності
Середа H.B. Моделювання готовності до професійної діяльності у майбутніх психологів
ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ
Пушкарь А.И., Прыбыткова Н.И. Анализ современного состояния и тенденции развития E-LERNING и самообразования
Ігнатюк O.A. Особливості функціонування системи інженерної освіти в країнах європейського союзу
Друзь В.А. Игровое проектирование как инновационный метод организации учебного процесса
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ
Арабаджы Т.Д. Проблемы профессионального спорта как важной сферы социальной жизни
Петренко М.В. Эволюционный подход к объяснению альтруистического поведения
Волков С.В. Емпатія та комунікативний мінімум – значущі критерії психолого-професійного компонента професійно-психологічної підготовки інспекторів ДПН
ЗМІСТ
ДО 125-РІЧЧЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ХПІ"
Товажнянський Л.Л. Флагман вітчизняної інженерної освіти
Тверитникова О.Є., Демідова Ю.Є. Інтеграція досягнень науки і освіти в системі підготовки інженерів-електриків у Харківському електротехнічному інституті: історичні та методологічні аспекти
ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
Романовский А.Г. Духовная составляющая как основной фактор формирования национальной гуманитарно-технической элиты
Пономарьов О.С., Підбуцька Н.В. Філософське осмислення конфліктності міжособистісного спілкування
Панфілов О.Ю. Методологічні засади реформування військової освіти в Україні
ФІЛОСОФІЯ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
Владленова И.В. Социальное управление в информационном обществе как проблема управления знаниями
Заветный С.А., Карпенко И.В. Взаимодействие социального управления и личностного самоуправления в координатах пространства-времени
Пазиніч С.М. Філософія духовно-ціннісної спрямованості розвитку особистості – основа соціально орієнтованого управління
ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Шматков Е.В., Шматков Д.І. Використання моделювання при навчанні учнів професійно-технічних навчальних закладів робітничим професіям
Іванченко Є.А. Результати діагностики рівнів сформованості компетентності економіста
Чебакова Ю. Психолого-педагогическая подготовка как важный компонент профессионального образования студентов технических высших учебных заведений
Корносенко О. Освітньо-педагогічна технологія професійної підготовки фахівців фізичної культури
Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів трудового навчання (технологій)
Юсупова М.Ю. Аналіз результатів апробації та експлуатації програмних засобів інтерактивної системи навчання дисципліні "Нарисна геометрія"
ДУХОВНІСТЬ І КУЛЬТУРА
Скубченко С. Хрещення Русі – джерело України як нації
Мельник Ю.Б. Моніторинг соціально-педагогічної системи формування культури здоров'я школярів
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ
Тарасова О.В. Специфіка професійного мислення робітників гірничого профілю
Ягупова О.В. Вікові особливості розвитку показників практичного мислення майстрів виробничого навчання
ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
Пінчук Є.А. Модернізація вищої школи України в умовах інтеграції в європейський освітній простір
Шеремет Л.А. Соціальна динаміка побудови загальноєвропейського освітнього простору
ЗМІСТ
ДО 125-РІЧЧЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ХПІ"
Романовсъкий О.Г., Пономарьов О.С. Культурно-історичні витоки ідеї підготовки національної гуманітарно-технічної еліти
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ
Решетніченко А.В., Шевченко C.O. Світоглядні основи управління якістю вищої освіти
Касьянова О.М. Теоретико-методологічні засади експертизи в освіті
ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Павлик Е.М. Современное состояние политической психологии и ее задачи
Самсонкин В.Н., Попова Г.В. Психологические аспекты внедрения инноваций в условиях реформирования железнодорожного транспорта Украины
Юсупова М.Ф. Освіта як один з головних чинників в інформаційному суспільстві
Чуносов М.А. Психологические особенности ранней профилактики правонарушений в социуме
ПСИХОЛОГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Панфілов Ю.І. Концептуальні підходи до вивчення взаємозв'язку спільної діяльності і психологічної сумісності членів малих груп
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ
Гуревичев М.М. К методологии исследования эволюции экономических методов управления
Науменко М.О. Удосконалення системи менеджменту персоналу у сфері адміністративного менеджменту
ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
Ігнатюк О.А., Сладких І.А. Студентська мобільність: світові та вітчизняні тенденції розвитку
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ
Романовсъкий О.Г., Бутенко Т.О. Педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів
Резнік C.M. Педагогічні умови управлінської підготовки магістрів адміністративного менеджменту
Коляда М.Г. Методологічні підходи в концепції підготовки майбутніх фахівців із захисту інформації та управління інформаційною безпекою
Кузьмина К.И., Семик Т.М., Погорелая И.О., Селезнева К.В. Индивидуализация процесса обучения студента-медика на основе знаний о структуре его личности и функциональном состоянии
Лапузіна О.М., Лапузіна К.В. Педагогічна проблема формування наукової інформаційної етики у студентів
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ФАХІВЦІВ
Болотова В.О., Байдак Т.М. Проблеми молоді та державна молодіжна політика
Голованов Б.Д. Герменевтика и манипулятивные технологии в социальных процессах
ЗМІСТ
ДО 125-РІЧЧЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ХПІ"
Романовський О.Г., Квасник О.В. Підготовка висококваліфікованого інженера як одне з основних завдань вищої освіти (у контексті Болонського процесу)
ПСИХОЛОГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Карамушка Л.М., Філь О.А., Мжайленко В.О. Особливості психологічної готовності працівників системи державної служби до роботи в команді
Коберник И.О. Динаміка змін ціннісних орієнтацій студентів як чинника виникнення конфліктних форм поведінки
ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ
Пономарьов О.С., Харченко А.О. Логіко-методологічні основи активізації професійно-пізнавальної діяльності студентів
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ
Романовська О.О. Конкурентоздатність і проблема підготовки майбутніх фахівців до діяльності в ринкових умовах
Воробйова Є.В. Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх менеджерів адміністративної діяльності: результати педагогічного дослідження
Гнатюк И.Є. Стан розв'язання проблеми організації самостійної інформаційної діяльності студентів у педагогічній і психологічній літературі
Чебакова Ю.Г. Педагогічні умови формування мотивації до вивчення психолого-педагогічних дисциплін у студентів вищих технічних навчальних закладів
ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
Пінчук Є.А. Європейська інтеграція в освіті й соціокультурна обумовленість процесів модернізації освіти
Шеремет Л.А. Особливості освіти Німеччини та її участь у Болонському процесі
ДУХОВНІСТЬ І КУЛЬТУРА
Долгарев А.В. Культура власти и цивилизация
Козлова О.А., Семке Н.М. Роль людини в процесі соціалізації особистості
Порало I.В. Інтелектуальний капітал України в полоні плагіату
Соколіна І.Ю. Розвиток гуманістичного світогляду студента як шлях піднесення українського суспільства
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ФАХІВЦЯ
Гура Т.В. Концептуальні підходи до формування управлінської компетентності майбутніх фахівців електромашинобудівних спеціальностей
Шаполова В.В. Формування управлінської компетентності у студентів вищих технічних навчальних закладів
Арабаджи Т.Д. Про особливості прояву активності особистості спортсмена у професійному самовизначенні
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ
Петренко М.В. Модели и теории, используемые для исследования мотивации донорства крови (анализ актуальных исследований)
Наші автори
ЗМІСТ
ДО 125-РІЧЧЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ХПІ
Товажнянський Л.Л., Пономарьов О.С. Логіко-методологічні основи інженерної діяльності
ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
Зязюн І.А. Педагогічна дія вчителя в умовах інтегральної освітньої технології
Ничкало Н.Г. Ідея суспільства знань і праці в наукових пошуках
ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ
Романовський О.Г. Педагогічні умови формування толерантності у майбутніх психологів у вищих навчальних закладах
Ігнатюк О.А. Теоретико-методичні основи цілеспрямованої педагогічної діяльності з формування конкурентоздатних майбутніх інженерів в умовах інноваційного розвитку суспільства
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ
Ашеров А.Т., Горбатюк Л.В., Самойлова Е.В. Профессиографический анализ деятельности специалиста как источник формирования учебного материала
Чеботарьов М.К. Особливості професійного становлення сучасного фахівця в умовах інноваційного розвитку суспільства
Лях Б.Г., Сичов Ю.І., Кучеренко С.М., Литвиненко І.І., Тошинський В.І. Про причини виникнення психологічного дискомфорту під час навчального процесу
Тіняков А.О. Аналіз можливостей юнацького спорту як соціальної системи у вихованні моральних якостей особистості
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ
Карамушка Л.М., Філь О.А., Блешмудт П.П., Васильєва І.Г. Особливості розвитку психологічної готовності аспірантів технічних університетів до роботи в команді
Осьодло В.І. Особливості саморегуляції поведінки суб'єкта у військово-професійній діяльності
Чернявська Т.П. Управління інтуїцією: ресурс успішності лідерів бізнесу
Наші автори
Сторінка редколегії
ЗМІСТ
ПЕДАГОГІЧНА ІННОВАТИКА : ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НОВАЦІЙ
Романовський О.Г. Педагогічні інновації у формуванні національної гуманітарно-технічної еліти
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Пономарьов О.С. Інтелектуальні чинники суспільного розвитку
Таланова Ж.В. Докторський і постдокторський рівні рамки кваліфікацій: теоретико-методологічний аспект
ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ
Завацька Н.Є. Системний підхід у вирішенні проблеми реадаптації особистості
Дольська О.О. Концептуалізація раціональності: плюралізм світоглядних пропозицій
ПЕДАГОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ
Гончаренко Т.Є. Мотивація вивчення іноземної мови як соціальна функція освіти
Мілорадова Н.Е. Професійний стаж як чинник зміни ставлення працівників органів внутрішніх справ до своєї кар'єри
Грень Л.М. Професійне самовиховання особистості студента як чинник формування успішного фахівця
Євсюков О.Ф. Проблеми у визначенні методу стилів мотиваційно-смислової регуляції професійної реалізації особистості
Kopsztejn M. Іmpact of the internet and computer games on pathological behaviour among children and teenagers
ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ : ТЕОРІЯ І СУЧАЧНА ПРАКТИКА
Підбуцька Н.В. Конфліктологічна підготовка майбутньої управлінської еліти
Жук О.С. Формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування засобом тренінгу
ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ТА ДОСВІД РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ
Лавріненко О.А. Творчий розвиток і опанування педагогічної майстерності в Україні (1917-1919 рр.)
Брик Т.О. Обґрунтування педагогічних умов для формування вмінь професійного іншомовного спілкування майбутніх офіцерів
Наші автори
Сторінка редколегії
ЗМІСТ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Козяр М.М. Модернізація навчально-виховного процесу на основі використання єдиного інформаційного освітнього середовища
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Кадемія М.Ю. Підвищення якості навчання у ВНЗ за допомогою інтерактивних засобів
Мізерна Т.П. Управління якістю підготовки з іноземної мови учнів загально-освітньої школи
ФІЛОСОФІЯ УПРАВЛІННЯ
Пономарьова О.С. Філософія спілкування в контексті культури соціального управління
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В СИСТЕМІ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Гуревич Р.С. Як визначити рівень професійної компетентності персоналу?
Замлинська О.В. Підвищення професійного рівня керівників сільських загальноосвітніх шкіл
Гура Т.В. Дослідно-експериментальна перевірка моделі формування управлінської компетентності майбутніх фахівців електромашинобудівних спеціальностей
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ : ДОСВІД ВИРІШЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Ігнатюк О.А. Особливості підготовки сучасних фахівців у системі вищої освіти США
Друзь І.М. Педагогічна система підготовки фахівців в умовах Болонського процесу
ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНА ЕЛІТА : ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ
Скубченко С.И. Значение православной духовности в процессе формирования гуманитарно-технической элиты
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ОСОБИСТОСТІ : ШКОЛА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Завацька Н.І. Психологічна та соціальна підтримка узалежнених від психотропних речовин на стадії ремісії
D. Sheligevich-Urban Integration of disabled children in the soсial environment
Наші автори
Сторінка редколегії
ЗМІСТ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ УСПІХУ В СИСТЕМІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ
Романовський О.Г. Педагогіка успіху: її сутність та основні напрями вивчення
Подолянко Л.А. Аксіологічні параметри буття людини: контекст науки
ОСВІТНІ МОЖЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОММУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА
Громов Є.В., Ящун Т.В. Інформаційні технології як складник інформаційних технологій навчання в історичному контексті
Козяр М.М., Зарічанський О.А. Формування правової культури в курсантів-рятувальників засобами інформаційно-комунікаційних технологій
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ
Євсюков О.Ф. Вплив навчальної діяльності на формування професійної компетентності студентів інженерно-педагогічних вищих навчальних закладів
Макодзей Л.І. Модель формування управлінської компетентності майбутніх магістрів лісового господарства
Середа Н.В. Елементи театральної педагогіки у формуванні педагогічної майстерності
Алещенко В.І. Морально-психологічне забезпечення в період підготовки миротворчого контингенту до участі у миротворчій операції
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
Ігнатова О.М. Реформи університетської освіти в контексті Болонського процесу
Ігнатюк О.А. Модернізація змісту дис-ципліни "Основи управління в енергетиці" у фаховій підготовці енергетиків-менеджерів
Михайличенко В.Є., Грень Л.М., Полянська В.В. Динаміка мотиваційної структури студентів вищих технічних навчальних закладів і значення цілепокладанняу цьому процесі
Мороз В.М. Використання трудового потенціалу людиною: основні перешкоди та їх аналіз
Наші автори
Сторінка редколегії
ЗМІСТ
ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
Дольська О.О. Механізми нелінійної техніки мислення в просторі освіти
Курбатов С. Університет світового класу як матеріалізація ідеї елітного навчального закладу ХХІ сторіччя
ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Пономарьов О.С., Згурська М.П. Педагогічна культура викладача вищої школи як ресурс підвищення якості освіти
Кучеренко С.М., Лях Б.Г., Сичов Ю.І., Литвиненко І.І., Самчук В.В. Панорамно-алгоритмічний метод мотивації навчання
ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНА ЕЛІТА : ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ
Гутник О.Є. Реалізація технології формування толерантності студентів-соціальних педагогів у виховній роботі
Коваль П. Формування особистості - головне завдання педагогічної діяльності під час навчально-виховного процесу
Підбуцька Н.В., Курявська О.М. Психо-логічне здоров'я як чинник гармонійного розвитку сучасної української молоді
ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Фурманец Б.І. Психолого-педагогічні аспекти професіоналізації майбутніх інженерів-керівників як фахівців
Романовська О.О. Організаційно-педагогічні умови підготовки конкурентноздатного фахівця в інженерно-педагогічному навчальному закладі
ОСОБИСТІСТЬ І СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Девтеров І.В. Характер соціальної комунікації в мережі Інтернет
РЕЦЕНЗІЇ
Ільїн В., Ткаченко Л. Сковорода і сучасність: до осягнення "трисонячної єдності"
Наші автори
Сторінка редколегії
ЗМІСТ
ПСИХОЛОГІЯ ОСВІТИ
Романовский А.Г. Концептуальный психолого-педагогический подход к развитию психологии личности студента в учебно-воспитательном процессе технического университета
Кудин В.А. Биологические функции эмоций
Арабаджи Т.Д., Пономарьов О.С. Психологічна резистентність спортсмена при його підготовці до постспортивного життя
Фурманець Б.І. Про психологічний алгоритм аналізу особистісних особливостей студентів як майбутніх фахівців
ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Panfilov Y. Some directions of achievement high-quality of new level of education (by experience of using modern pedagogical educational technologies in the National technical university "Kharkiv polytechnic institute")
Dyshleva Y. Modern pedagogical technologies in professional training of future translators of the English language
Микитюк С.О. Ресурсний підхід у підго-товці майбутніх учителів до інновацій-ної діяльності
ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
Марченко О.В. Трансформація сучасного простору освіти: тенденції та пріоритети
Авшенюк Н.М. Розвиток транснаціональної вищої освіти в контексті глобалізації ринків освітніх послуг
ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Штефан Л.В. Результати дослідження сформованості інноваційної культури майбутніх інженерів-педагогів
Severyna N. Analysis of criterions of formation evaluation of professional competence in mathematical modelling of the future engineers-mathematicians
Брюханова Н.О., Рогуліна М.Р. Вибір способів формування змісту підвищення кваліфікації викладачів технічних дисциплін
Шаполова В.В. Роль корпоративної культури у підвищенні якості підготовки студентів-менеджерів вищого технічного навчального закладу
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІКИ
Ворожбіт В.В. Категорія духовно-морального виховання учнівської молоді в історії вітчизняної педагогічної думки
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Сутула В.О. Забезпечення фізичного здоров'я різних верств населення - основна соціальна функція фізичної культури
Наші автори
Сторінка редколегії
ЗМІСТ
ФІЛОСОФСЬКІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ
Кудин В.А. Мир эмоций в нашей жизни
Романовский А.Г. Психологические тенденции проявления настроя как готовности студентов к успешной учебе
Дольська О.О. Епістемологічні основи трансдисциплінарного підходу в сучасній освіті
Осьодло В.І. Особливості психологічної діагностики суб'єкта професійної діяльності
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НАВЧАННЯ
Мельник Ю.Б. Методика підготовки до наукової доповіді
Агапова М.О. Про проблему оптимізації навчального матеріалу
Кухаренко В.М. Навчальний процес у масовому відкритому дистанційному курсі
ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
Яковенко Т.В. Застосування педагогічних технологій для розвитку креативності майбутнього інженера-педагога
Ігнат'єва А.І. Аналіз науково-публіцистичних праць Я.П. Ряппо
ДУХОВНІСТЬ І КУЛЬТУРА
Скубченко С. Соціально-релігійні зміни пострадянського періоду: проблеми духовності
ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Зудилина Н.В. Манифестации идентичности в Интернете: виртуальные проекции
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ
Нечепорчук І.Ю. About humanistic orientation of professional training of future engineers
Половенко Л.П. Аналітична компетентність – ключовий складник професійної компетентності майбутніх фахівців з економічної кібернетики
Воробйова Є.В. Розвиток індивідуального стилю діяльності менеджера в процесі професійної підготовки
Наші автори
Сторінка редколегії
ЗМІСТ
ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ І КУЛЬТУРИ
Вишневский М.И. Культуротворческая миссия современного социально-гумани-тарного образования
Смолінська О.Є. Категорія мотиваційної культури в університетській педагогічній освіті: проблема означення та етичної дієвості
Пономарьов О.С. Філософія спілкування в контексті педагогічної культури
ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНА ЕЛІТА : ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ
Popova O. The content of structural components of professional competence of engineers
Бутенко Т.О. Аналіз результатів педагогічного експерименту з формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів
Фотинюк В.Г. Критерії, показники та рівні сформованості професійно-прикладної фізичної підготовленості інженерів-механіків авіаційної галузі
ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ
Олексенко В.М. Виявлення і реалізація потенціалу студента при вивченні вищої математики
Кузьмина К.И, Оноприенко В.Н., Козак Н.С, Семик Т.М., Андон Т.А. Семейная медицина сегодня и проблема ее дальнейшей интеллектуализации с помощью инфор-мациионных технологий и компьютерных систем
Романовська О.О., Яворський П.Р. Застосування методу проблемної лекції для викладання економічних дисциплін
Корольова Н.В. Моделі компетентності з проектування методик викладання електроенергетичних дисциплін
Канівець М. Роль самостійної роботи в процесі саморозвитку студентів
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Ігнатюк О.А. Формування компетентності з проектування методик навчання магістрантів інженерно-технічного профілю
Лупиніс Т.Б. Структура інформаційної компетентності магістрантів соціальної роботи
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Артюх С.Ф., Каверін О.Д. Проблема підготовки офіцерів внутрішніх військ в галузі прийняття управлінських рішень
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ
Попова Г.В., Милорадова Н.Э. Подготовка будущих психологов к практической деятельности тренера социально-психологического тренинга методом игрового проектирования
Фурманец Б.И., Мовчан Я.А. Психологические особенности деятельности специалистов по информационным технологиям с учетом системного подхода
Наші автори
Сторінка редколегії
ЗМІСТ
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ
Романовський О.Г. Упровадження інноваційних технологій у процесі фахової підготовки майбутніх психологів
Микитюк С.О. Ресурсний підхід у професійному становленні вчителя
Орел В.В. Педагогічні принципи підвищення загальної культури студентів-економістів
Кобец В.Н. Концепция самоэффективности и ее использование в процессе подготовки будущих менеджеров
ДУХОВНІСТЬ І КУЛЬТУРА
Рыбалка В.В. Коммуникативное взаимодействие матери и ребенка как фактор развития его одаренности
ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ ТА ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
Черкашин А.І. Проблема професійно орієнтованого виховання майбутніх працівників органів внутрішніх справ у педагогічній теорії
Рябченко Л.О. Вплив розвивального навчання на розвиток ефективної пізнавальної діяльності та творчості особистості
Кононова А.А. Профессиональные и образовательные стандарты как необходимое условие подготовки специалистов
ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ
Штефан Л.В., Романовська О.О. Активізація навчально-пізнавальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів за допомогою ділових ігор
Глушаниця Н.В. Концепція формування іншомовної професійно-комунікативної компетентності майбутніх бакалаврів з авіоніки
Підбуцька Н.В., Курявська О.М. Психологічні детермінанти внутрішньої мотивації до навчання у студентів технічних спеціальностей
Друзь І.М. Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців інженерно-технічного профілю
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ
Научитель О.Д., Гулий Ю.І., Васильєва І.Г. Особливості прояву організаційної культури держслужбовців відповідно до провідного типу їхньої особистості
Книш А.Є. Особливості уявлень майбутніх психологів про діяльність психолога-тренера
Наші автори
Сторінка редколегії
ЗМІСТ
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ
Карамушка Л.М., Канівець Т.М. Когнітивний компонент психологічної готовності студентів вищих навчальних закладів до здійснення майбутньої професійної кар'єри: рівень та чинники розвитку
Фелькель Т.Г. Особливості розвитку творчого потенціалу як важливого складника лідерських якостей аспірантів
Гімаєва Ю. А. Соціометрична популярність й інтелект дівчаток та хлопчиків очима вчителя молодших класів
Shtuchenko І. The peculiarities of self-determination of future engineers with different career orientation
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Брюханова Н.О. Принципи проектування педагогічного складника інженерно-педагогічної освіти
Постригач Н.О. Професійний розвиток учителів Грецької республіки: сучасний стан та проблеми
Микитюк С. О. . Ресурсний підхід у формуванні правосвідомості майбутніх учителів через зміст правознавчих дисциплін
ІННОВАЦІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ
Колгатін О.Г. Надійність результатів автоматизованого педагогічного тестування
Гордієнко-Митрофанова І. В. Ігротехнічні вміння: зміст і характеристика
ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
Дольська О.О. Теоретико-методологічна роль концептів у науці та освіті (до проблеми розуміння техносфери)
Пономарьов О.С. Культура професійної діяльності в системі категорій педагогіки вищої школи
Ткаченко В.В.  Г.С. Сковорода і сучасний філософсько-антропологічний дискурс
ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
Голозубов А.В., Мазоренко М.О. Масс-медиа и модусы социального тела: политический, селебрити- и религиозный медиаспектакль
Ворожбіт В.В. Організація взаємодії учителя і учнів для реалізації завдань духовно-морального виховання (історико-педагогічний аспект)
Тіняков А.О. Гуманістичні риси виховання моральних якостей учнів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю
Наші автори
Сторінка редколегії
ЗМІСТ
НАУКОВЕ ЖИТТЯ
Кремень В.Г. Інноваційні аспекти освітньої діяльності
Товажнянський Л.Л. Потенціал науковця, педагога, громадянина ( до 60-річчя Олександра Георгійовича Романовського)
Зязюн І.А. Дивосвіт людськості й людяності Олександра Романовського ( до 60-річчя від дня народження)
ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
Кудин В.А. Эмоционально-эстетические факторы преподавания и образования
Васянович Г.П. Добро- й анти-добро-дія учителя у творчій спадщині Івана Франка
Голозубов А.В. Герой и героическое в социокультурном пространстве ХХ века : опыт тоталитаризма и общества потребления
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Прокопенко І.Ф. Розвиток інноваційної педагогічної освіти як пріоритетний напрям модернізації національних систем підготовки освітянських кадрів у ХХІ ст
Олійник В.В. Тенденції розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах трансформації суспільства
Шестопалюк О.В. Модернізація підготовки сучасного вчителя в педагогічному університеті
Гуревич Р.С., Кадемия М.Е. Педагогический профессионализм преподавателя как актуальная проблема профессионального образования
ІННОВАЦІЇ В ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ
Биков В.Ю. Хмарна комп'ютерно-технологічна платформа відкритої освіти та відповідний розвиток організаційно-технологічної будови ІТ-підрозділів навчальних закладів
Коваленко О.Е. Підготовка інженерів-педагогів магістерських програм – якою їй бути?
Бабаєв В.М. Науково-освітні шляхи розвитку світлотехнічної галузі
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ
Карамушка Л.М., Куриця Д.І. Психологічні чинники професійного стресу у держслужбовців
Рыбалка В.В. Ретроспектива научных определений личности отечественных психологов, педагогов и социологов второй половины ХІХ – конца ХХ века
Крутій О.М. Соціально-психологічний механізм формування діалогових компонентів особистості як суб’єкта управління соціальними системами
Наші автори
Сторінка редколегії
ЗМІСТ
Кремень В.Г., Биков В.Ю. Категорії "простір" і "середовище": особливості модельного подання та освітнього застосування
Вишневский М.И. Культурно-образовательный философский синтез как предпосылка формирования интеллектуальной элиты
Кудин В.А. Гносеологические истоки современной педагогики
Іван Зязюн. Психопедагогіка московської психологічної школи
Нелля Ничкало. Професійна педагогіка і психопедагогіка праці у діалектичному взаємозв’язку
Бех І.Д. Рефлексивно-експліцитний метод у формуванні морально стійкої особистості
Романовський О.Г. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності з формування національної гуманітарно-технічної еліти
Васянович Г.П. Гуманітарна освіта як важливий складник підготовки кваліфікованих робітничих кадрів
Прокопенко І.Ф. Інноваційні технології підготовки вчителів в умовах євроінтеграції
Глузман О.В., Комарова А.О. Інноваційні освітні технології в умовах реформування системи вищої освіти
Товажнянский Л.Л. Досвід упровадження сучасних освітніх технологій у Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут”
Гуревич Р.С. Інноваційні педагогічні технології в підготовці магістрів
Момчева-Гардева Г. Проектно-орієнтований підхід і дослідження як педагогічні технології у вищій освіті
Олійник В.В. Феномен формування управлінської еліти у парадигмі неперервної освіти. Про управлінську еліту взагалі та про формування управлінської еліти зокрема
Бабаев В.Н. Создание биржи интеллектуальной собственности в сфере науки и образования
Джорж Белан. Освіта для сталого розвитку
Стоянова Т.С. Можливості міжнародного співробітництва у вищій освіті
Ніколае Іліаш, Інга Чоара, Іосіф Андраш, Сорін Раду. Вплив освіти на якість гуманітарно-технічного потенціалу в Румунії
ЗМІСТ
Кремень Василь. Педагогічна синергетика: понятійно-категоріальний синтез
Романовський О.Г., Середа Н.В. Особистість сучасного керівника в аспекті теорії духовного лідерства
Ткаченко Лідія. Особистість у парадигмі синергетики: філософсько-освітній тезаурус
Дольская О.А. Особенности формирования научного языка в современном образовательном процессе
Сисоєва Cвітлана. Освітні реформи: освітологічний контекст
Бакіров В.С. Соціологічний вимір модернізації вищої освіти
Мещанінов О.П. Соціальна функція інноваційної університетської системи освіти
Сущенко А.В. Важные тенденции в профессиональной деятельности преподавателей высшей школы
Ігнатюк О.А. Формування готовності до педагогічної діяльності аспірантів технічного університету як одне із завдань Центру сучасних педагогічних технологій
Ільчук В.В., Коломієць А.М. Шляхи підвищення якості науково-педагогічних кадрів
Исаев И.Ф. Творческая самореализация личности преподавателя в педагогической деятельности: культурологический аспект
Сущенко Т.І. Діяльність викладача в умовах глобалізації освітнього простору
Лавріненко О.А. Педагогічна майстерність як домінантний складник педагогічної дії
Нечепоренко Л.С. Визначення сутності онто-інвайроментальної педагогіки
Белозерцев Е.П. “Технология” в контексте образов и смыслов фундаментальной категории “образование”
Шестопалюк О.В. Інноваційні моделі навчання в діяльності вищих навчальних закладів
Кадемія М.Ю. Використання інтерактивних технологій навчання
ЗМІСТ
ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ
ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
МЕТОДОЛОГІЯ ПЕДАГОГІКИ У СУЧАСНІЙ ОСВІТІ
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ
ЗМІСТ
Биков В.Ю., Спірін О.М., Лупаренко Л.А. Відкриті web-орієнтовані системи моніторингу впровадження результатів науково-педагогічних досліджень
Романовський О.Г., Чеботарьов М.К. Сутнісні характеристики сучасного стану розвитку теорії адаптивного управління в освітніх системах
Авшенюк Н.М. Науковий дискурс про транснаціональну вищу освіту як соціально-педагогічне явище
Сущенко Л.О. Стратегія розвитку організаційної культури вищого навчального закладу
Рибалка В.В. Визначення особистості та суспільно-особистісна орієнтація професійної підготовки й інтелектуальної праці психологів і педагогів
Черкашин А.І. Сучасні освітні парадигми формування особистості працівників органів внутрішніх справ у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України
Bohdan Zh. Subjective assessment of satisfaction with professional activity of teachers of higher technical educational establishment
Книш А.Є. Структура особистісної готовності до професійної діяльності майбутніх психологів-тренерів
Михайличенко В.Е., Грень Л.Н. Психолого-педагогические аспекты процесса развития личности
Лабскір В.М., Любієв А.Г., Борейко Н.Ю., Юшко О.В., Тіняков А.О. Загальні показники участі харків'ян в Олімпійських іграх у 1952-2012 роках
Рябченко Л.О. Шляхи розвитку особистості майбутнього спеціаліста
Фіногєєва Т.Є. Формування особистості майбутніх інженерів-педагогів у процесі самостійної роботи з педагогічних дисциплін
Ланских М.В. Управленческая подготовка как компонент профессионального образования студентов факультета психологии: инновационные технологии
Кобец В.Н. Личностный подход в изучении готовности будущих менеджеров к профессиональной деятельности
ЗМІСТ
СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
ІННОВАЦІЇ У ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ
ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ
Наші автори
ЗМІСТ
ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ
Романовський О. Г., Мороз В. М. Програми подвійного диплома: моделі та перешкоди в їх реалізації у межах національної системи вищої освіти
Панфілов Ю.І. Деякі проблеми розвитку вищої освіти України
Пономарьов О., Черемський М. Виховання творчої особистості в системі професійної підготовки майбутніх інженерів
Гура Т. В. Педагогічна фасилітація - механізм розвитку лідерського потенціалу студентів в умовах технічного університету
Черванева З. А. Педагогика и ораторское искусство
Арабаджи Т. Д. Аналіз результатів експериментальної роботи з формування готовності спортсменів до професійного самовизначення після закінчення спортивної кар'єри
ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
Ткаченко Л. І. Праксеологія творчості у розвитку особистості: синергетичний підхід
Смолінська О. Є. Гомеостатизм в організації функціонування культурно-освітнього простору педагогічного університету
Костючков С. К. Формування особистості нового типу в контексті сучасної філософії освіти
Середа Н. В. Формування світогляду майбутніх інженерів-керівників з позицій теорії духовного лідерства
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Гаєвська О. Б. Наука соціального управління в системі професійної підготовки
Попова Г. В. Профессиональное самосознание будущих психологов в условиях выбора специализации
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
Шестопалюк О. О. Аналіз особливостей розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів правознавства
ІСТОРІЯ ОСВІТИ
Олійник Ю. О. Виникнення і розвиток економічної освіти в російській імперії кінця XVII-XVIII ст
ЗМІСТ
ПАМ’ЯТІ І.А. ЗЯЗЮНА
Рибалка В.В. Духовний лідер українських освітян
ФІЛОСОФІЯ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
Кремень В.Г. О виновности и политической ответственности
Gardocka Teresa. The protection of animals in Poland. A legal and social problem
ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
Романовский А.Г. Об Учителе с любовью
Golozubov Alexander. Theology of laughter: exploring the phenomenon
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ
Рибалка В.В. Формування системою освіти особистісних, духовних якостей в учнівської молоді як психопедагогічна умова успішності її особистого, професійного та громадянського життя
Хомуленко Т.Б., Фоменко К.И., Головина Е.Ю. Духовный интеллект как детерминанта моральной ответственности личности
ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ
Семенова Алла. Емоційне усвідомлення як конструкт оцінювання динаміки розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих технічних навчальних закладів: психопедагогічний підхід
Пономарьов О.С., Чеботарьов М.К. Професіоналізм і відповідальність як чинники адаптивного управління в педагогіці
Дубініна О.М. Моделювання процесу формування математичної культури майбутніх інженерів індустрії програмної продукції у вищому технічному навчальному закладі
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЛІДЕРА
Moroz M., Laamanen R.V. Conceptual generalizations as for the content of individual socio-psychological characteristics of personality development as a leader
ІННОВАЦІЇ В ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ
Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю. Сучасні інтерактивні технології навчання студентів
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ
Дмитриев В.Ю. Качество обучения в вузе в концепции образовательного маркетинга
Подолянчук С.В. Визначення компетентності експертів з оцінювання наукової діяльності у вищому педагогічному навчальному закладі
ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
Severyna Nataliia. Comparative analysis of features of systems of higher education of Ukraine and France
Беспарточна О.І. Квалiфiкацiї вищoї оcвiти у Російській Федерації
Наші автори
Сторінка редколегоії
ЗМІСТ
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ І ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЛІДЕРА ТА СЕРЕДОВИЩА ЙОГО РОЗВИТКУ
Romanovskyi O., Gren L. Will formation as a necessary condition of a leader’s personality self-education in the learning process
Sereda N. Role of spiritual leadership theory in personality shaping of modern manager
Дольская О.А. Интеллектуальные революции и техники мышления
Савельєва Ю.М. Соціально-філософське осмислення сімейних зв’язків в епоху мережевого суспільства: Схід проти Заходу
ОСВІТНЬО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: МЕТОДИКИ І ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ
Мороз В.М. Теоретичні аспекти діалогізації навчального процесу: зміст принципів формування та умови ефективності використання
Колос К.Р. Система групування компонентів комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти
Markova О. Using the methods of interactive learning at communicative competence formation of technical universities students
Канюк Г.И., Чернюк А.М., Пугачева Т.Н., Безъязычный В.Ф. Постановка лабораторной работы “Способы учета потребленной электроэнергии и предотвращение ее хищения”
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В МЕЖАХ ВІДКРИТОГО КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ
Філоненко М.М. Систематизований розгляд психолого-педагогічних систем та визначення їх орієнтації на особистісне становлення студента-медика
Popova G., Miloradova N. The usage of the narrative approach in the psychological consulting by means of the metaphoric associative cards (MAC)
Movchan Ya. Psychological aspects of future engineer training in higher educational establishments
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ: МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА РОЗВИТКУ ЗМІСТУ
Нітенко О. Деякі аспекти підготовки фахівців із права в університетах європейського простору вищої освіти
Гончаренко Т.Є. Роль педагогічних умов у забезпеченні якості професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у технічному університеті
Cherkashin A.I., Akimenko D.O. Formation of future specialists’ personality at higher education establishments of Ukraine in the context of humanistic paradigm: theoretical aspect
Grinchencko О. Features of formation of students professional identity psychologists during training at university
Наші автори
Сторінка редколегоії
ЗМІСТ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ
Ковальська В.С., Безкоровайна М.М., Агапова М.О. Формування технологічних умінь у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю
Романовська О.О. Характеристика поняття “конкурентноз-датність майбутнього інженера-педагога”
Коваленко Д.В. Науково-методичне забезпечення змісту професійно-правової підготовки майбутнього інженера-педагога
Книш А.Є. Поняття готовності до професійної діяльності в роботах вітчизняних та зарубіжних вчених
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ
Алещенко В.І. Військова психологія: ретроспективний аналіз та подальший розвиток
Костючков С.К. Особливості функціонування вищої школи України в умовах формування громадянського суспільства
Міщенко М.М. Актуалізація проблемного поля філософської психології
НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: МЕТОДИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ
Василенко Н.В. Компьютерная поддержка перманентного обучения руководителя учебного заведения: электронные средства обучения
Бєлікова В.В. Модель формування цілісної контрольної діяльності у майбутніх інженерів-педагогів при методичній підготовці у ВНЗ
Ріпко І.В. Роль духовності при формуванні відповідальності у студентів технічних університетів
Рудевіч Н.В. Визначення методології навчання майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН ОСОБИСТОСТІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХІВЦЯ
Панфилов Ю.И., Рочняк А.Ю. Состояние психической готовности в условиях соревновательной деятельности спортсмена-баскетболиста
Наші автори
Сторінка редколегоії
ЗМІСТ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Romanovskyi O., Myhailychenko V. A future specialist’s readiness for professional activity and the role of context learning in its formation
Чебакова Ю.Г. Роль особистості педагога в ефективній підготовці майбутніх професіоналів
Ковальська В.С. Дослідницька культура майбутнього інженера-педагога в контексті гуманізації вищої професійної освіти
Мілорадова Н.Е., Мовмига Н.Є. Гендерні особливості професійного становлення особистості студента
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ
Кудін В.О., Бєгун В.В., Гречанінов В.Ф., Яцюк О.П. Концепція освіти з безпеки
Демідова Ю.Є. Проблеми соціальної та екологічної безпеки життя і діяльності як чинник якості інженерної освіти
Молчанова А.О. Комунікативна взаємодія – складник професійної компетентності науково-педагогічних кадрів
Панфілов Ю.І., Рочняк А.Ю. Чинники, що визначають особливості саморегуляції психічних станів спортсменів-баскетболістів
НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: МЕТОДИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ
Брюханова Н.О., Корольова Н.В. Педагогічне моделювання: стан і тенденції розвитку
Агапова М.О. Інформаційні технології у навчальному процесі професійно-технічних навчальних закладів
Ігнатюк О.А. Дидактичні особливості викладання дисципліни “Фізична культура та психофізіологічний тренінг” магістрантам спеціальності “Педагогіка вищої школи”
Словінська С.Д. Науково-організаційні засади та чинники доцільності використання систем веб-конференцій як новітніх електронних засобів навчання
ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ ЛІДЕРСТВА
Пономарьов О.С. Феномен лідерства у просторі соціальних цінностей
Мороз С.А. Місце і роль трудового потенціалу ВНЗ у формуванні та розвитку національної гуманітарно-технічної еліти: державно-управлінський аспект
Наші автори
Сторінка редколегоії
ЗМІСТ
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ ЛІДЕРСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТУ
Romanovsky O., Gura T., Chala Y., Knysh A. Comparative analysis of leadership training concepts in high schools in the UK and Ukraine
Панфілов Ю.І., Грень Л.М., Бондаренко В.В. Методика формування комуні-кативної компетентності майбутнього лідера-менеджера
Черкашин А. І. Методологічні аспекти формування позитивного мислення особистості майбутніх фахівців-лідерів у вищих навчальних закладах
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Биков В.Ю, Шишкіна М.П. Теоретико-методологічні засади формування хмаро орієнтованого середовища вищого навчального закладу
Комишан А.І. Комп’ютерна програма педагогічного тестування для са-модіагностики курсантів з навчальних дисциплін
Биков В.Ю, Литвинова С.Г. Корпоративні соціальні мережі як об’єкт управляння освітньої соціальної системи
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ
Мороз В.М., Мороз С.А. Німецька модель підготовки науково-педагогічних кадрів: особливості розбудови та перспективи використання для розвитку трудового потенціалу вітчизняних ВНЗ
Рудевіч Н. В. Формування організаційно-управлінської компетентності майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем
Наливайко О.Б. Компоненти, критерії, показники та рівні сформованості професійної культури майбутніх сімейних лікарів
ФІЛОСОФСЬКІ ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
Сущенко Р.В. Органічна єдність соціального й педагогічного факторів у формуванні управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту
Жадленко І.О. Дошкільне дитинство крізь призму педагогічних концепцій
Паньок Т.В. Аналіз художньо-педагогічної освіти на тлі розвитку соцреалізму
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ
Романовська О.О. Поняття і структура іміджу сучасного викладача вищої школи
Воробйова Є.В., Чеботарьов М.К. Формування готовності до адаптивного управління у майбутніх менеджерів в технічному виші в процесі професій-ної підготовки
Соболь А.В. Постановка проблеми підготовки майбутніх психологів до застосування інформаційно-консультативного середовища у професійній діяльності
ВИМОГИ ДО РУКОПИСІВ СТАТЕЙ
ЗМІСТ
РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В МЕЖАХ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОГО ФАХІВЦЯ
Romanovskiy O., Kvasnyk O., Shapolova V. Modernizing of the content of leadership structure as a perspective to increase competitiveness level of a future specialist
Popova G., Sereda N. Storytelling as an instrumental component of selfpresentation in business communication
Тіняков А.О. Психолого-педагогічний потенціал фізичної культури і спорту у вихованні навичок лідерства студентів вищих навчальних закладів
Moroz S., Chala Y. The motif of the status of professional activity and its place in the development of labor potential at universities in the public-administrative perspective
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Демідова Ю.Є., Тверитникова О.Є. Форми та методи підготовки інженерів-електриків в Україні
Євтушенко Н.В. Концепції підготовки майбутніх учителів у Польщі
Хавіна І.В. Педагогічна технологія як необхідна складова у фаховій підготовці бакалаврів з психології
ІННОВАЦІЙНІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Романовський О.Г., Резнік С.М. Про покращення показників наукової діяльності сучасних викладачів психолого-педагогічних дисциплін вищих навчальних закладів
Ігнатюк О.А., Панченко О.І. Моделювання цілеспрямованого формування професійного мислення майбутнього інженера-механіка в умовах технічного університету
Гірняк А.Н., Біскуп В.С. Реформування системи вищої освіти в Україні: новітні виклики та перспективи
Черваньова З.О. Підготовка конкурентоспроможного фахівця в технічному університеті
Паньок Т.В. Вплив історико-соціальних процесів на аксіологічні орієнтири у вищій художньо-педагогічній освіті в Україні
ВИМОГИ ДО РУКОПИСІВ СТАТЕЙ
ЗМІСТ
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ ЛІДЕРСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТУ
Романовський О., Бондаренко В. Інноваційне формування повного спектру особистісних якостей лідера у всіх видах професійної діяльності на прикладі майбутніх психологів
Тіняков А. Особливості відновлення, збереження та підвищення коефіцієнту життєвої енергії лідера
Романовська О.Модель процесу управління іміджем ВНЗ
Костиря І. Складові лідерської позиції майбутнього інженера
ФІЛОСОФСЬКІ ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
Пономарьов О., Квасник О. Філософські аспекти якості освіти
Мороз В., Мороз С. Зміст дефініції «якість вищої освіти» в контексті наукових поглядів представників східноєвропейських наукових шкіл
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ
Семенова А. Розвиток ціннісного досвіду педагогічної майстерності І.А. Зязюна у вимірах теорії поколінь
Хавіна І. Особливості вивчення природничо-наукових дисциплін бакалаврами з психології
Долгарєв А., Болдирєв К. Управлінська культура, як складова професійної компетентності майбутнього фахівця
ГОСТІ НОМЕРУ
Ткаченко Л. Особистість як чинник цивілізаційних перетворень
Seppo Hölttä Capacity building for higher education leadership
ВИМОГИ ДО РУКОПИСІВ СТАТЕЙ