Медицина. Біологія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Безпека життєдіяльності

Пістун, І. П. Безпека життєдіяльності : підручник / І. П. Пістун, В. І. Кочубей. — Суми : Університетська книга, 2012. — 576 с.


Валеологія

Грибан, В. Г. Валеологія : підручник / В. Г. Грибан ; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. — Київ : Центр учбової літ., 2008. — 214 с.


Основи домедичної допомоги

Антонов, А. Г. Основи домедичної допомоги / підручник ; Донецький юрид. ін-т МВС України. — 2-ге вид., перероб. та доп. — Київ : КНТ, 2014. — 338 с.


Біологія людини

Біологія людини : навч. посібник / С. Є. Шепелєв [та ін.] ; ред. О. І. Плиска. — Київ : Кондор, 2014. — 270 с.


Імунологія

Холодна, Л. С. Імунологія : підручник / Л. С. Холодна. — Київ : Вища шк., 2007. — 271 с.


Експериментально-психологічне дослідження в загальній практиці

Експериментально-психологічне дослідження в загальній практиці — сімейній медицині : навч. посібник для лікарів-іптернів і лікярів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / за заг. ред.Б. В. Михайлова. — X. : ХМАПО, 2011. — 136 с.


Соціальна валеологія

Копа, В. М. Соціальна валеологія : навч. посібник / В. М. Копа. — Львів. : «Новий Світ-2000», 2011. — 204 с.


Акушерство та гінекологія

Акушерство та гінекологія : підручник : у 4 т. — Т. 1 : Акушерство / В. М. Запорожан [и др.] ; ред. В. М. Запорожан. — Київ : Медицина, 2013. — 1032 с.


Організація та економіка фармації

Організація та економіка фармації : навч. посібник. Модуль 1 : Організація фармацевтичного забезпечення населення / В. Ф. Москаленко [та ін.] ; Нац. медичний ун-т. — Київ : Медицина, 2013. — 216 с.


Організація та економіка фармації

Організація та економіка фармації : навч. посібник. Модуль 2-3 : Системи обліку й основи економіки у фармації / В. Ф. Москаленко [та ін.] ; ред. В. Ф. Москаленко ; Нац. медичний ун-т. — Київ : Медицина, 2013. — 432 с.


Стоматологія

Стоматологія : підручник : у 2 кн. Кн. 1 / М. М. Рожко [та ін.] ; ред. М. М  Рожко. — Київ : Медицина, 2013. — 872 с.


Сімейна медицина

Сімейна медицина : підручник : в 3 кн. Кн. 1 : Загальні питання сімейної медицини / О. М. Гиріна [та ін.] ; ред.: О. М. Гиріна, Л. М. Пасієшвілі, Г. С. Попік. — Київ : Медицина, 2013. — 672 с.


Акушерство та гінекологія

Акушерство та гінекологія : підручник : у 4 т. — Т. 2 : Неонатологія / В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв, Д. О. Добрянський ; ред. В. М. Запорожан. — Київ : Медицина, 2013. — 928 с.


Вода и здоровье

Капранов, С. В. Вода и здоровье : монография / С. В. Капранов, О. Н. Титамир. — Луганск : Янтарь, 2006. — 184 с.


Перша медична допомога

Григус, І. М. Перша медична допомога : підручник / І. М. Григус, М. Я. Романишин. — Львів : Новий Світ-2000, 2013. — 176 с.


Фармацевтична енциклопедія

Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В. П.Черних. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К. : "МОРІОН", 2010. — 1632 с.


Сторінки