Медицина. Біологія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Основы химической и молекулярной биофизики

​Огурцов, А. Н. Основы химической и молекулярной биофизики : учеб. пособие / А. Н. Огурцов, О. Н. Близнюк ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — 400 с.


Алексей Баркалов - восхождение на Олимп

​Пилипко, О. А. Алексей Баркаловвосхождение на Олимп / О. А. Пилипко, С. В. Вишневская, А. В. Попрошаев ; дар. О. О. Вильк ; ХГАФК. — Харьков : ХГАФК, 2008. — 95 с.


Колебания и волны, оптика и фотобиофизика

Огурцов, А. Н. Колебания и волны, оптика и фотобиофизика : учеб. пособие / А. Н. Огурцов, О. Н. Близнюк ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2016. — 256 с.


Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні

Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні : тези доп. IV Всеукраїнської наук.-практ. конф. (присвяч. Іграм XXXI Олімпіади в Ріо-де-Жанейро), м. Харків, 28-29 верес. 2016 р. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; гол. оргком. А. П. Марченко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 172 с.


Основи хімії біогенних елементів, біохімії і біофізики: практичний курс

Основи хімії біогенних елементів, біохімії і біофізики: практичний курс : навч. посібник / М. В. Ведь [та ін.] ; дар. М. В. Ведь ; ред. М. В. Ведь ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — 2-ге вид., випр. і доп. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 310 с.


Методические указания по новым правилам волейбола для студентов вузов

Методические указания по новым правилам волейбола для студентов вузов / Харьковский политехнический  ин-т, нац. техн. ун-т ; сост.: А. Ф. Минак, И. А. Недбайло , В. В. Натарова. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2010. — 60 с.


Проблемы совершенствования системы индивидуальной подготовки юных бегунов на короткие дистанции 100-200 м

Горлов, А. С. Проблемы совершенствования системы индивидуальной подготовки юных бегунов на короткие дистанции 100-200 м. : монография / А. С. Горлов ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т). — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2014. — 240 с.


Die Frau

Die Frau : kleine enyzklopädie / hrsg. I. Uhlmann. — Leipzig : VEB Verlag Enzyklopadie, 1962. — 860 s.


Этюды о здоровье

Борисенко, А. А. Этюды о здоровье / А. А. Борисенко. — Сумы : СумДУ, 2008. — 120 с.


Слова и символы. Язык и коммуникация в терапии

Барден, Н. Слова и символы. Язык и коммуникация в терапии = Words and symbols: language and communication in therapy / Н. Барден, Т. К. Уильямс ; пер. с англ. О. В. Свинченко ; науч. ред. А. А. Киселева. — Харьков : Гуманитарный Центр, 2012. — 180 с.


Тези доповідей науково-методичної конференції «Безпека життєдіяльності»

Тези доповідей науково-методичної конференції “Безпека життєдіяльності” / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Харківська держ. акад. міського госп-ва, Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, Головне упр. МНС в Харківській обл. ; упоряд.: В. В. Березуцький, Н. О. Кононенко. — Харків : [б. и.], 2004. — 162 с.


Біологічна хімія

Столяр, О. Б. Біологічна хімія : навч. посібник / О. Б. Столяр ; Тернопільський нац. пед. ун-т. — Київ : КНТ, 2015. — 369 с.


Сторінки