Основи хімії біогенних елементів, біохімії і біофізики: практичний курс

Основи хімії біогенних елементів, біохімії і біофізики: практичний курс : навч. посібник / М. В. Ведь [та ін.] ; дар. М. В. Ведь ; ред. М. В. Ведь ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — 2-ге вид., випр. і доп. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 310 с.