The scientists of NTU «KhPI» to education, science, industry: best publications

Elektrotekhnika, elektronika ta mikroprotsesorna tekhnika

Мілих В. І. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка : підручник / В. І. Мілих, О. О. Шавьолкін ; ред. В. І. Мілих. — 3-тє вид. — Київ : Каравела, 2018. — 688 с. : рис., табл.

Information about the authors and the list of their publications: Milykh V. I., Shavolkin O. O.
 

Teoriia ta praktyka elektromahnitnykh poliv ta protsesiv v elektrotekhnitsi

Милых В. И. Теория и практика электромагнитных полей и процессов в электротехнике : учеб. пособ. электротехн. профиля : для отечеств. и иностр. студентов и аспирантов / В. И. Милых ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2018. — 373 с.

Information about the authors and the list of their publications: Milykh V. I.

 


Radioekolohiia

Радіоекологія : підручник / Ю. Г. Масікевич, В. П. Шапорєв, В. Ф. Моїсєєв, В. Б. Байрачний, Н. М. Омельченко, Є. В. Манойло, А. Ю. Масікевич, В. М. Бабенко, І. В. Пітак, Н. Я. Хлистун, М. К. Черкашина, Р. А. Гольонко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Чернівці : Місто, 2018. — 450 с. : табл., рис. — Electronic analog of printed publication in the NTU «KhPI» Repository.
 
Information about the authors and the list of their publications: Masikevych Yu. H., Shaporiev V. P., Moisieiev V. F., Bairachnyi V. B., Omelchenko N. M., Manoilo Ye. V., Masikevych A. Yu., Babenko V. M., Pitak I. V., Khlystun N. Ya., Cherkashyna M. K., Holonko R. A.
 

Tekhnichna termodynamika, hidravlika i hidromashyny. Ch. 1

Технічна термодинаміка, гідравліка і гідромашини : навч. посібник : у 2 ч. Ч. 1 : Технічна термодинаміка та гідростатика / В. Е. Дранковський, К. А. Миронов, Н. М. Фатєєва, К. С. Рєзва, Є. С. Крупа ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2020. — 194 с. : табл., рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозиторії НТУ «ХПІ».

Information about the authors and the list of their publications: Drankovskyi V. E., Myronov K. A., Fatieieva N. M., Riezva K. S., Krupa Ye. S.
 

Tekhnichna termodynamika, hidravlika i hidromashyny. Ch. 2

Технічна термодинаміка, гідравліка і гідромашини : навч. посібник : у 2 ч. Ч. 2 : Гідродинаміка та гідравлічні машини / В. Е. Дранковський, К. А. Миронов, Н. М. Фатєєва, К. С. Рєзва, Є. С. Крупа ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2020. — 224 с. : табл., рис. — Electronic analog of printed publication in the NTU «KhPI» Repository.

Information about the authors and the list of their publications: Drankovskyi V. E., Myronov K. A., Fatieieva N. M., Riezva K. S., Krupa Ye. S.
 

Tekhnolohiia vyrobnytstva syntetychnykh i pryrodnykh kleiv ta hermetykiv

Технологія виробництва синтетичних і природних клеїв та герметиків : лабораторний практикум / Г. М. Черкашина, В. Л. Авраменко, Л. П. Підгорна, О. В. Близнюк ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Технологічний Центр, 2020. — 320 с. — Electronic analog of printed publication in the NTU «KhPI» Repository.

Information about the authors and the list of their publications: Cherkashyna H. M., Avramenko V. L., Pidhorna L. P., Blyzniuk O. V.
 

Suchasni informatsiini tekhnolohii v linhvistytsi

Петрасова С. В. Сучасні інформаційні технології в лінгвістиці : навч. посібник з курсу «Актуальні проблеми прикладної та теоретичної лінгвістики» для студентів спеціальності «Прикладна та комп’ютерна лінгвістика» / С. В. Петрасова, Н. Ф. Хайрова ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Панов А. М., 2020. — 124 с. — Electronic analog of printed publication in the NTU «KhPI» Repository.

Information about the authors and the list of their publications: Petrasova S. V., Khairova N. F.
 

Suchasni tekhnolohii Web-prohramuvannia

Хайрова Н. Ф. Сучасні технології Web-програмування : навч. посібник з курсу «Сучасні технології розробки Інтернет-застосунків» для студентів спеціальності «Прикладна та комп’ютерна лінгвістика» / Н. Ф. Хайрова, С. В. Петрасова ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Панов А. М., 2020. — 112 с. — Electronic analog of printed publication in the NTU «KhPI» Repository.

Information about the authors and the list of their publications: Khairova N. F., Petrasova S. V.
 

Systemy pidresoriuvannia viiskovykh husenychnykh i kolisnykh mashyn: rozrakhunok ta syntez

Дущенко В. В. Системи підресорювання військових гусеничних і колісних машин: розрахунок та синтез : навч. посібник / В. В. Дущенко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — 336 с. : табл., рис. — Electronic analog of printed publication in the NTU «KhPI» Repository.

Information about the authors and the list of their publications: Dushchenko V. V.
 

Pravove rehuliuvannia trudovykh vidnosyn

Правове регулювання трудових відносин : навч. посібник / Л. В. Перевалова, О. В. Гаєвая, Г. М. Гаряєва, І. В. Лисенко, О. Л. Муренко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : ФОП Панов А. М., 2018. — 136 с. —  Electronic analog of printed publication in the NTU «KhPI» Repository.

Information about the authors and the list of their publications: Perevalova L. V., Haievaia O. V., Hariaieva H. M., Lysenko I. V., Murenko O. L.
 
 

Pages