The scientists of NTU «KhPI» to education, science, industry: best publications

Cryogenic Energy-Saving Systems of Thermal Protection, Vacuumization and Devices

Жунь Г. Г. Криогенные энергосберегающие системы теплозащиты, вакуумирования и устройства : учеб. пособие / Г. Г. Жунь ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : Водний Спектр Джи-Эм-Пи, 2018. — 396 с. : табл., рис.
 
Information about the authors and the list of their publications:  Zhun’ G. G. 
 

Pedagogy of Leadership

Романовский А. Г. Педагогика лидерства : монография / А. Г. Романовский, В. Е. Михайличенко, Л. Н. Грень ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : Бровин А. В., 2018. — 500 с. — Electronic analog of printed publication in the NTU «KhPI» Repository.

Information about the authors and the list of their publications: Romanovskyi O. G., Mykhailychenko V. Ye., Gren' L. M.
 

 


Components and Devices of Quantum Electronics

Колесник Ю. І. Елементи та пристрої квантової електроніки : навч. посіб. / Ю. І. Колесник, A. B. Кіпенський. — Xарків : НТУ «ХПІ», 2016. — 320 с. — (Серія «Фізична та біомедична електроніка»). — Electronic analog of printed publication in the NTU «KhPI» Repository.

Electronic analog of printed publication in the NTU «KhPI» Repository: Kolesnyk Yu. Y., Kipensky A. V.
 

Internal Combustion Engines

Двигуни внутрішнього згоряння : серія підручників у 6 т. Т. 5 : Екологізація ДВЗ / А. П. Марченко, І. В. Парсаданов, Л. Л. Товажнянський, А. Ф. Шеховцов ; Нац. техн. ун-т «Харківський політехнічний ін-т». — 2-ге вид. — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 348 с. : рис., табл. Electronic analog of printed publication in the NTU «KhPI» Repository.

Information about the authors and the list of their publications: Marchenko A. P., Parsadanov I. V., Tovazhnyanskyy L. L., Shekhovtsov A. F.
 
 

Electrolytic Coating with Iron Alloys for Strengthening and Protection of the Surface

Електролітичні покриття сплавами заліза для зміцнення і захисту поверхні : монографія / Г. В. Каракуркчі, М. В. Ведь, І. Ю. Єрмоленко, М. Д. Сахненко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» — Харків : ФОП Панов А. М., 2017. — 200 с.


Mathematical Physics Equations

Курпа Л. В. Рівняння математичної фізики : навч. посібник / Л. В. Курпа, Г. Б. Лінник ; Нац. техн. ун-т «Харківський політехнічний ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2011. — 312 с. : табл., рис. — Electronic analog of printed publication in the NTU «KhPI» Repository.

Information about the authors and the list of their publications: Kurpa L. V., Linnyk G. B.
 

The Fundamentals of Biogenic Elements Chemistry, Biochemistry and Biophysics: Practical Course

Основи хімії біогенних елементів, біохімії і біофізики: практичний курс : навч. посібник / М. В. Ведь, Т. П. Ярошок, М. Д. Сахненко, Т. Ю. Орехова, В. І. Булавін ; ред. М. В. Ведь ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — 2-ге вид., випр. і доп. — Харків : НТУ «ХПІ», 2016. — 310 с. : табл., рис.
 
Information about the authors and the list of their publications: Ved M. V., Sakhnenko M. D., Orekhova T. Yu, Yaroshok T. P., Bulavin V. I.

 


Chemical Science Development at the Kharkiv Practical Technological, Technological and Chemical-Technological Institutes

Шульга І. М. Розвиток хімічної науки у Харківських практичному технологічному, технологічному та хіміко-технологічному інститутах : присвячується 130-річчю підготовки інженерних кадрів для хім. і харч. промисловості України / І. М. Шульга ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Видавець Рожко С. Г., 2016. — 240 с. : табл., рис.
 
Information about the authors and the list of their publications: Shulga I. M.

Pages