Technics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information and the number of copies in the electronic catalogue

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Аналогова схемотехніка”

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Аналогова схемотехніка” = Methodical instructions for laboratory work оn the discipline “Analog circuit technology” : для студ. спец. 171 “Електроніка” навчально-наукового ін-ту енергетики, електроніки та електромеханіки : англійською мовою / Є. І. Король [та ін.]. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2021. — 44 с.


Вісник НТУ “ХПІ” Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика. Вип. 2(6), 2021

Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National Technical University "KhPI : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ”; голов. ред. Є. І. Байда. Вип. 2(6) : Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика = Problems of electrical machines and apparatus perfection. Theory and practice. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2021. —  66 с. : табл., рис. 


Конструкції, матеріали, процеси і розрахунки реакторів і парогенераторів АЕС

Єфімов, О. В. Конструкції, матеріали, процеси і розрахунки реакторів і парогенераторів АЕС : навч. посібник / О. В. Єфімов, М. М. Пилипенко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2010. — 268 с. 


Матеріалознавство. Сталь: класифікація, виробництво, споживання, маркування

Криль, Я. А. Матеріалознавство. Сталь: класифікація, виробництво, споживання, маркування : навч. посібник / Я. А. Криль, Е. С. Геворкян, Д. Л. Луцак ; ред. Я. А. Криль. — Львів : Новий світ – 2000, 2015. — 268 с.


Розроблення і впровадження в агропромислове виробництво комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями

Розроблення і впровадження в агропромислове виробництво комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями : монографія / В. В. Адамчук [та ін.] ; ред. В. В. Адамчук. — Київ : Аграрна наука, 2016. — 368 с. : табл., рис.


Pages