Education. Science. Pedagogics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Праці викладачів та професорів

Праці викладачів та професорів Національного університету “Києво-Могилянська академія” 2014-2016 рр. : бібліогр. покажч. / НаУКМА ; уклад. Н. Г. Павлів. — Київ : НаУКМА, 2019. — 301 с.


Дидактичні системи у вищій школі

Романовський, О. Г. Дидактичні системи у вищій школі : навч.- метод. посібник / О. Г. Романовський, Т. О. Солодовник ; дар. О. Г. Романовський ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 86 с.


Профессор Пихтовников Ростислав Вячеславович

Профессор Пихтовников Ростислав Вячеславович : биобиблиогр. указ. / НАУ им. Н. Е. Жуковского “ХАИ” ; дар. Н. М. Ткаченко ; сост.: Н. М. Ткаченко, И. В. Олейник, К. М. Ямпольская. — Харьков : ХАИ, 2019. — 96 с. : ил.


Правила прийому в 2020 році

Правила прийому до Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” в 2020 році (зі змінами) / НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 88 с.


Основи видавничої справи

Партико, З. В. Основи видавничої справи : навч. посібник / З. В. Партико. — 2-ге вид., перероб. та доп. —​ Київ : Ліра-К, 2017. — 304 с.


Jahresbericht 2015

Jahresbericht 2015 der Fakultät für Informatik der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. — Magdeburg : Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, 2016. — 331 p.


Методика викладання у вищій школі

Пономарьов, О. С. Методика викладання у вищій школі : навч.-метод. посібник / О. С. Пономарьов, Л. М. Грень, С. М. Резнік ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 192 с.


Учимся общению

Учимся общению! : учеб. пособие / О. М. Виктор [и др.] ; НТУ “ХПИ”. —​ Харьков : НТУ “ХПИ”, 2019. — 320 с.


Вісник Чернігівського національного педагогічного університету Вип. 153

Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / ЧНПУ. Вип. 153 : Педагогічні науки / відп. ред. В. О. Дятлов. — Чернігів : ЧНПУ, 2018. — 172 с.


Виконання дипломної роботи

Виконання дипломної роботи : метод. вказівки для студ., які навч. за напрямом підгот. 6.170202 “Охорона праці”, освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” / М. І. Адаменко [та ін.] ; дар. Н. Г. Кучук ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна. —​ Харків : ХНУ, 2014. — 40 с.


Методологія наукових досліджень

Ладанюк, А. П. Методологія наукових досліджень : навч. посібник / А. П. Ладанюк, Л. О. Власенко, В. Д. Кишенько ; НУХТ. —​ Київ : Ліра-К, 2018. — 352 с.


Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 138

Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету : присвячується 100-річчю фізико-математичного фак. / ЧНПУ. Вип. 138 : Педагогічні науки / відп. ред. В. О. Дятлов. —​ Чернігів : ЧНПУ, 2016. — 212 с.


Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Когнітивне музикознавство

Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Когнітивне музикознавство : зб. наук. ст. : до 100-річчя Харківського національного університету мистецтв. Вип. 46 / ХНУМ ; відп. ред. Л. В. Шаповалова. —​ Харків : ХНУМ, 2017. — ​414 с.


Забезпечення якості вищої освіти: європейський досвід та реалії українського класичного університету

Забезпечення якості вищої освіти: європейський досвід та реалії українського класичного університету : навч. посібник / ЧНУ ; дар. М. Б. Зушман ; уклад.: Р. І. Петришин [и др.]. —​ Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. — 208 с.


Pages