Education. Science. Pedagogics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Теорія організації”

Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Теорія організації” (для магістрів) / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2014. — 44 с.


Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти Вип. 45 (49), Ч. 1

Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. : за матеріалами I IМіжнар. наук.-практ. конф. “Ідеї академіка Івана Зязюна у працях його учнів і соратників”, 25-26 трав. 2016 р. : у 2 ч.
Вип. 45 (49), Ч. 1 / НТУ “ХПІ”, НАПНУ ; ред. О. Г. Романовський. —  Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 392 с. 


Вісник НТУ “ХПІ”. Нові рішення в сучасних технологіях. Вип. 4(10), 2021

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National Technical University "KhPI" : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ”; відп. ред. Є. І. Сокол. Вип. 4(10) : Нові рішення в сучасних технологіях = New solutions in modern technology. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2021. — 108 с. : табл., рис. 


Аналітичний звіт “Думки роботодавців про дуальну освіту”

Аналітичний звіт “Думки роботодавців про дуальну освіту” за результатами дослідження обізнаності роботодавців про дуальну форму здобуття освіти та досвіду участі у пілотному проєкті із її запровадження на рівні фахової передвищої та вищої освіти України / О. В. Бучинська [та ін.]. — Київ : НМЦ, 2020. — 98 с.


Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. Вип. 45 (49), Ч. 2

Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. : за матеріалами II Міжнар. наук.-практ. конф. “Ідеї академіка Івана Зязюна у працях його учнів і соратників”, 25-26 трав. 2016 р. : у 2 ч. Вип. 45 (49), Ч. 2 / НАПНУ, НТУ “ХПІ” ; ред. О. Г. Романовський. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 206 с.


Ректори України

Ректори України / заг. ред.: Ю. А. Шеремета, В. М. Зубань, Н. М. Омельченко. — Київ : Альфа-Віта Груп, 2021. — 143 с.


Аналітичний звіт

Аналітичний звіт за результатами першого року проведення експерименту із запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти / заг. ред.: О. Давліканова [та ін.]. — Київ : НМЦ, 2020. — 98 с. : іл.


Трудові семестри політехніків : до 50-річчя студентських будівельних загонів

Трудові семестри політехніків : до 50-річчя студентських будівельних загонів : науково-популярний нарис : присвячується 130-річчю з дня заснування Національного технічного університету “ХПІ” та 50-річчю студентського будівельного руху / В. І. Ніколаєнко [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 394 с.


Педагогічні технології. Вип. 1

Кульчицька, О. І. Педагогічні технології: наука - практиці : навч.-метод. щоріч. / О. І. Кульчицька, С. О. Сисоєва, Я. В. Цехмістер. Вип. 1 / ІПППО НАПНУ ; ред. С. О. Сисоєва. — Київ : Віпол, 2002. — 280 с.


Цільова підготовка лідерів і гуманітарно-технічної еліти

Цільова підготовка лідерів і гуманітарно-технічної еліти : з досвіду роботи фак-ту соціально-гуманітарних технологій НТУ “ХПІ” : присвячується 25-річчю факультету соціально-гуманітарних технологій НТУ “ХПІ” : монографія / А. В. Кіпенський [та ін.] ; заг. ред.: А. В. Кіпенський, О. С. Пономарьов ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Друкарня Мадрид, 2021. — 295 с. : іл.


Правила та рекомендації до виконання, оформлення та представлення результатів наукових досліджень

Правила та рекомендації до виконання, оформлення та представлення результатів наукових досліджень : навч.-метод. посібник : для студ. спец. “Прикладна фізика та наноматеріали” / С. В. Малихін [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТМТ, 2021. — 92 с. : табл., рис. 


Розвиток прикладної науки, освіти та студентського самоврядування на Буковині

Розвиток прикладної науки, освіти та студентського самоврядування на Буковині : Всеукр. наук. конф., присвяч. 20-річчю від дня заснування Чернівецького ф-ту Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, 26-27 трав. 2017 р., м. Чернівці : матеріали конф. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. — 216 с.


Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність “Форвард-2019”

Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність “Форвард-2019” : труди X-ої Міжнар. наук.-практ. Internet-конференції студ. та молодих вчених, м. Харків, 27 груд. 2019 р. / НТУ “ХПІ”, БНТУ, Петрошанський університет, Магдебурзький університет, Мішкольцький університет ; ред.: Є. М. Строков, О. М. Гуцан. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 164 с.


Pages