Education. Science. Pedagogics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Вип. 1(2019)

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National Technical University “KhPI” : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ”. Вип. 1 : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства / відп. ред. Я. В. Тарароєв.  Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — ​123 с.


Менеджмент

Менеджмент : навч. посібник / Н. С. Краснокутська [та ін.] ; дар. Н. С. Краснокутська ; НТУ “ХПІ”.  Харків : Друкарня Мадрид, 2019. — 231 с.


Національна академія наук України, 1918-2018

Національна академія наук України, 1918-2018 : до 100-річчя від дня заснування / С. І. Пирожков [та ін.] ; упоряд.: С. М. Коваленко [та ін.] ; гол. ред. Б. Є. Патон ; НАНУ.  Київ : Академперіодика, 2018. — 336 с.


Моделювання педагогічної творчості і майстерності

Пономарьов, О. С. Моделювання педагогічної творчості і майстерності : метод. вказівки з вивч. теми з творчості в курсі “Моделювання професійної діяльності та освітньої підгот. фахівця” : для слухачів магістерської прогр. зі спец. “Педагогіка вищої школи” / О. С. Пономарьов, М. П. Черемський ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : Мачулін Л. І., 2019. — ​88 с.


Механізми фінансування та фіскального стимулювання залучення інвестицій у науку і освіту

Механізми фінансування та фіскального стимулювання залучення інвестицій у науку і освіту = Funding and Fiscal Incentive Mechanisms for Investments in Science and Education / О. В. Співаковський [та ін.] ; дар. Є. І. Сокол ; заг. ред. Т. І. Єфименко ; наук. ред. А. М. Соколовська ; ДННУ АФУ.  Київ : Акад. фін. управління, 2018. — ​448 с.


Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі

Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали III наук.-практ. інтернет конф., м. Харків, 22-29 жовт. 2018 р. / НБ ХНМУ ; дар. Г. В. Павлова ; гол. ред. І. В. Киричок ; ред.: Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва.  Харків : ХНМУ, 2018. — 116 с.


Патони: родинна хроніка

Томазов, В. В. Патони: родинна хроніка / В. В. Томазов, М. Ф. Дмитрієнко ; заг. ред. В. А. Смолій​ ; Інститут історії України НАН України. —​ Київ : Академперіодика, 2018. — 316 с.


Формування лідерських якостей майбутніх менеджерів у процесі професійної підготовки

Яценко, О. М. Формування лідерських якостей майбутніх менеджерів у процесі професійної підготовки : монографія / О. Яценко, М. Горбунов ; НТУ “ХПІ”.  Харків : Друкарня Мадрид, 2018. — 248 с.


Змішане навчання - інновація XXI сторіччя

Змішане навчання — інновація XXI сторіччя : Міжнародна наук.-практ. конф., м. Харків, 29-30 листоп. 2018 р. : матеріали конф. / НАПНУ, Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, ХНАДУ, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, ІМЗО, Всеукраїнська асоціація електронного навчання ; дар. О. О. Труш ; ред. О. О. Труш. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 164 с.


Робота з персоналом організацій

Робота з персоналом  ​організацій: навч. посібник / О. В. Бутиліна [та ін.] ; ред. І. П. Рущенко ; ХНУВС. —​ Харків : Форт, 2013. — 460 с.


Pages